Lovosický dnešek 1/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

Slovo starosty

Šťastný nový rok 2000

    26. listopadu uplynul rok z volebního období zastupitelům i starostovi. Zkušenější kolegové mi říkají, že první rok je tak na rozkoukání. Teprve za rok člověk vidí, co by vidět měl. Musím říci, že mají pravdu. Tím, že žije ve městě dlouho, dostavuje se slepota ze setrvačnosti. Věci jsou prostě tak a nějakým způsobem vyhovují. Naposledy mě o tom přesvědčila naše malá anketa o Lékařské službě první pomoci (LSPP). Že se většina dotázaných vysloví pro zachování "pohotovosti" jsem očekával. Je to pro nás všechny pohodlné. Je jenom nutné navýšit rozpočet poliklinice o cca 400 000 Kč na 1,5 milionu Kč, chceme-li mluvit o skutečných nákladech. Mít ale ortopedii v I.patře, to rozhodně postrádá logiku. Aby se pacienti o holích šplhali po schodech není dobré. Budeme hledat vhodné prostory.
    Po jednání městského zastupitelstva jsme rozsvítili vánoční výzdobu. Svítí nám nyní dvě hlavní ulice. Mám z toho radost. Větší radost mi dělá spoluúčast podnikatelů na této výzdobě a dalších akcích. Sponzorské dary, které jsme obdrželi po rozsvícení ulic, použijeme pro oslavy 400 let města. Vrátím se k výzdobě ulic. Na některých domech jsou hezké ozdoby, adventní věnce a jiné ozdoby k Vánočním svátkům patřící. Jistě umocní sváteční náladu, která se dostaví a bude vrcholit Štědrým dnem. Pak už zbývá jenom pěkně vesele přivítat, použiji výraz jedné naší kolegyně, magický rok 2000. Pěkně vesele, ono se to řekne. Každému rozhodně do zpěvu není. I když, jak řekl starší z bratří Čapků, Josef: "Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená".

    V roce 2000 stálé zdraví, méně starostí a více radosti. Abychom se měli lépe, nebo ještě líp než letos !


Zprávy z radnice

5. řádné zasedání městského zastupitelstva konané dne 12. listopadu 1999.

    se v první řadě věnovalo činnosti akciové společnosti DZCL do současné doby. Předseda představenstva ing. Vybíral informoval přítomné o odkupu akcií od Inženýrských staveb LM. Naše město tak získalo ve Společnosti kapitálovou majoritu 75,79% a na valné hromadě, která proběhla 27. 10. 99 bylo pak prosazeno předpokládané navýšení základního jmění. Místopředseda představenstva ing. Burian předložil manažerský souhrn podnikatelského záměru, kde nejkonkrétnějším cílem je dosažení ekonomické soběstačnosti společnosti DZCL už v rámci I. a II. etapy výstavby. Byly též naznačeny čtyři možnosti investování v rozsahu potřebných ploch do 45 hektarů s perspektivou zaměstnanosti až 800 pracovníků. Problémem zatím ovšem zůstává průběžné financování úvodní fáze. MZ obě zprávy schválilo a doporučilo další dva kandidáty na členství v dozorčí radě - ing. Jiřího Nováka a pana Arpáda Gebura.
    Dále bylo projednáno hospodaření města za období leden - září 1999 a předložena třetí úprava rozpočtu pro letošní rok. Oba materiály byly schváleny výraznou většinou (24 a 23) hlasů. Rovněž následující návrh rozpočtového provizoria na příští rok byl všemi přítomnými zastupiteli schválen. Až do 13. 4. 2000 tak bude každý měsíc čerpána 1/12 roční částky z roku 1999. Vyjímkou budou jen předpokládané investiční výdaje na: chlazení zimního stadionu, oprava komunikací na autobusovém nádraží a půdní nástavby ve Wolkerově ulici.
    Následující rozprava byla věnována financování společnosti Tepelné hospodářství s.r.o., kdy byly předneseny auditorské zprávy za roky 1996, 1997 a 1998. Na jejich základě schválilo zastupitelstvo účetní uzávěrku za rok 1998 a zpětně i za roky 1996 a 1997. Zisk TH s.r.o. za roky 96 a 98 (po úhradě ztráty z r. 97 a odvodu do rezervního fondu) v úhrnné výši 1 057 716 Kč bude ponechán pro krytí provozních potřeb. Dále bylo vkladem 5 057 716 Kč navýšeno základní jmění pro pokrytí investičních akcí plynofikace ve Wolkerově ul. a Terezínské č. p. 135.
V bloku prodeje nemovitostí se na programu opět objevily nerozhodnuté případy z minulých zasedání. Zde tentokrát došlo, zřejmě díky větší účasti zastupitelů, k posunu stanovisek a například dlouho diskutovaný prodej pozemku pod zimní zahradou u provozovny p. Johna o výměře 54 m2 byl za cenu 500 Kč/m2 schválen. Byly pak odsouhlaseny prodeje tří bytů v Husově ul. čp. 447 dosavadním nájemcům a sedmi bytů v ulicích Sady pionýrů a 28. října "třetím osobám" za zvýšenou cenu. Zastupitelé i přítomná veřejnost se při vystoupení kupujícího - pana Čapka setkali s rozumným stanoviskem, že je takto možné uložit své peníze s nejmenším rizikem.
Na předešlé navázala diskuse o způsobu prodeje dalších městských bytů ve druhé etapě. Z navržených tří postupů byl vybrán ten, který zohlednil opravy a rekonstrukce jak domu, tak i bytu v posledním období. Celý způsob popisujeme ve zvláštním příspěvku na str. 4.
    Dlouhé zvažování si vyžádal návrh na změnu svozu komunálního odpadu. Podkladem pro rozhodnutí zde byly skutečné náklady za rok 1998, kdy občan z celkové průměrné částky 271 Kč zaplatil 171 Kč. V letošním roce se předpokládají náklady 314 Kč s platbou jednotlivce 187 Kč. Pro rok 2000 a dále, rozhodlo zastupitelstvo přenést tyto náklady ve zvýšené míře na obyvatele použitím t. zv. kapitační platby. Nebude se tak platit za počet odvozů jedné popelnice, ale bude určena stálá částka na občana za rok. Počítá se s tím, že se omezí černé skládkování i za cenu zvýšeného množství odpadu. Při týdenním svozu pak zaplatí každý z nás ročně 300,- Kč, zbytek, do předpokládaných 341 Kč, dorovná město ze svého rozpočtu.
    Posledním bodem jednání bylo stanovení termínů jednání městského zastupitelstva v roce 2000. Tyto údaje najdete na str. 5.
-Re-


Společenská kronika

Noví občánci našeho města:

Slávek Holeyšovský22.10.1999
Nikola Svobodová16.10.1999
Adriana Holmanová27.10.1999
Vladimír Šikl 27.10.1999
Barbora Biňovcová 6.11.1999
Marcel Krejčí14.11.1999
Michal Barva22.11.1999

Vítání občánků se konalo 16. 12. 1999 v obřadní síni MěÚ v Lovosicích.

.
Anna Šimralová 15. 9.
Pavel Lendel 5. 9.
Matěj Najman 6. 9.
Jaroslav Pospíšil 9. 9.
Ondřej Lojek 14. 9.
Natalie Házlová 16. 7.
Johana Ládišová 16. 9.
Eliška Zelená 17. 9.
Anna Fockeová 22. 9.
Jakub Kostka 25. 9.
Jakub Zuna 15. 10.
Lucie Takáčová 11. 10.
Nikola Svobodová 16. 10
Slávek Holeyšovský 22. 10.
Adriana Holmanová 27. 10.
Vladimír Šikl 27. 10.
Kristýna-Anna Stehlíková 26. 8.

Dne 1. 12. 1999 se konalo slavnostní předání ocenění dárcům krve v obřadní síni MěÚ v Lovosicích za účasti ředitelky OS ČČK v Litoměřicích paní Evy Hejnové, starosty města Jana Kulhánka. Kulturní vystoupení si připravily děti z MŠ Resslovy ulice pod vedením paní učiltelky Benešové. Na varhany hrála Petra Kaciánová a na flétnu Ludmila Velemanová.

Celkem bylo předáno:

Na závěr slavnostního předání se dárci krve podepsali do pamětní knihy MěÚ a byla jim předána květina a ocenění.

Anna Suchá, matrikářka


Blahopřejeme

96. narozeniny oslaví
  • Marie Vyšatová nar. 11. 1. 1904

85. narozeniny oslaví

  • Marie Perglerová nar. 3. 1. 1915

      80. narozeniny oslaví
  • Libuše Jahodová nar. 5. 1. 1920
  • Jarmila Léblová nar. 11. 1. 1920
  • Miloslav Dvořák nar. 11. 1. 1920
  • Antonín Richtr nar. 11. 1. 1920
  • Marie Vobecká nar. 16. 1. 1920

V listopadu 1999 se s námi rozloučili tito občané

Z Lovosic

Vacata Ladislav1935
Ing. Volejník František1971
Roudnický Zbyšek1956
Rožec Jaroslav1923

Z Vchynic

Mrvíková Johana1924

R. Medová

Lovosický dnešek 1/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka