Lovosický dnešek 1/2000 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka

Na prahu velkého jubilea

     Naplnil se čas přípravy na Velké jubileum Svatého roku 2000, roku, který nám symbolicky připomíná, že uplynulo 2000 roků od narození Krista, od kteréhož data se počítá náš letopočet.
     Jan Pavel II. slavnostně otevřel v basilice sv. Petra Zlatou bránu a vyhlásil Svatý rok. Původní účel Svatého roku je smíření s Bohem a za to nám nabízí nespočetně svých darů a milostí.
     Dost bylo již hlavně v posledním století katastrof, pohrom a neštěstí, které člověk nezvládl a byl proti nim bezmocný. Dost bylo násilí, válek krutostí a zločinů, které vytvořil člověk dobrovolně a s plným souhlasem jako vzpouru proti Bohu.
     Přijměmě nabídku Svatého roku, otevřme svá srdce Bohu a Bůh se otevře nám. Kdo Boha zná, ať mu zůstane věrný a kdo Boha nezná, ať se pokusí ho najít.
     Na prahu roku 2000 přeji všem občanům Lovosic dostatek klidu, radosti, pohody a v neposlední řadě pevné zdraví.

P. Antoním Kośmidek
duchovní správce v Lovosicích


Poselství roku 2000

Ať rozsvítí se nebe z hvězd,
jak louka bude krásně kvést,
tu rachejtle a ohňostroj
vytvoří nám světel roj


Tu noc nebude nikdo spát,
vždyť už nestane se vícekrát,
nestane se nikdy více,
přivítat rok dva tisíce.


Až rozezní se zvony světa,
nechť obletí svět krásná věta,
nechť vesmírem zní poselství
o míru a přátelství.


Již přichází velký den,
kdy přejeme si dobré jen,
kdy podáme si s láskou ruce
a otevřou se naše srdce.


Prožijme si tento den
v radosti a s úsměvem,
ve štěstí a ve zdraví
nechť Nový rok nás pozdraví.

Kosprdová Kateřina

Vlasta Tinková

Za námi roky jdou

Za námi roky jsou,
tichý zástup dní.
Máme je v patách,
ať jdem kdekoli,
jsou němé, mlčenlivé,
šlapou prach cest,
po kterých právě jdeme.
Žije v nich všechno,
co jsme milovali.
Žijeme v nich
a ony žijí v nás.


Rok 2000 - významný rok i pro Lovosice

     Není tomu tak dávno (v roce 1993), co obec Lovosice oslavila 850 let od první zmínky o ní; ves v roce 1143 v době vlády krále Vladislava II. patřila Strahovskému klášteru. Lovosice časem přecházely na různé majitele, např na Celský cisterciácský klášter, pány vchynické, pány z Kladna a pány ze šlejnic. Poté, co se šlejničtí dostali do dluhů, odkoupil od nich v r. 1574 tehdy ještě úplně české Lovosice Jan z Valdštejna (von Wallenstein).
     Pánové z Valdštena se rozhodli získat pro své nové vlastnictví co možná nejvíce výhod. Již v r. 1575 se pokusil Jan z Valdštejna získat pro Lovosice povýšení na městečko, ale neuspěl. Po smrti svého otce se stal v roce 1598 majitelem Lovosice Adam starší z Valdštejna, komoří a rádce císaře Rudolfa II. Adam využil svého vlivu na císaře Rudolfa, který žil dlouhá léta na Pražském hradě, a prosadil, že ves Lovosice byla císařským dekretem - majestátem 4. července 1600 povýšena na město s právem týdenních pátečních trhů. Majestát byl napsán česky. Zároveň město obdrželo právo používat pečeť s městským znakem (hradba s dvěma věžemi a otevřenou branou se lvem - barvy modrá (azurová) a žlutá (zlatá). Je zajímavé, že žádost o povýšení byla podána teprve 22.6.1600; vyřízena byla tedy s maximální možnou rychlostí.
     Tehdy měly Lovosice přes 100 domů, tj. asi 500 - 700 obyvatel. Valdštejnové, kterým Lovosice za svůj úspěch vděčily, zůstali majiteli města do r. 1655, kdy Karel z Valdštejna prodal lovosický zámek a 13 okolních vsí hraběnce Sylvii Kateřině Černínové.
     Když se o císařském dekretu dozvěděli litoměřičtí konšelé, vzbudilo to u nich závist a ihned začali usilovat o to, aby císař své rozhodnutí zrušil, neboť prý bylo porušeno staré mílové právo. Mnoho úplatků putovalo z Litoměřic do Prahy ( sudy vína, ryby aj.), ale spor byl neustále protahován (jednou se nedostavil Valdštejn, podruhé chyběl obhájce, potřetí člen rozhodčí komise; už tehdy soudy řádně nefungovaly) . Spor s litoměřickými se vlekl 15 let, stál Litoměřice mnoho peněz i zlosti, až konečně v r. 1615 vydal královský komorní soud rozsudek, v němž privilegium lovosických potvrdil a Lovosice zůstaly městačkem i nadále. Od té doby se pravděpodobně traduje i jistá rivalita mezi oběma mesty.
     Lovosice tedy oslaví v magickém roce 2000 čtyři sta let od svého povýšení na město; hlavní oslavy budou soustředěny do období 24.6. - 2.7.2000. Další akce věnované tomuto významnému výročí budou probíhat během celého roku a budou lovosickým občanům oznamovány v novinách, městským rozhlasem, plakátu a na Internetu. K významnému výročí budou vydány i pamětní medaile a písemnosti.
     Žádáme občany města Lovosice, aby se svými náměty pro oslavy obraceli na komisi pro kulturu a školství, program může být ještě doplněn. Rovněž je na všechny připravované akce co nejsrdečněji zveme. Ať naše město slaví své jubileum co nejlépe!

E.H.

Lovosický dnešek 1/2000 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka