Lovosický dnešek 3/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

Slovo starosty

Při příležitosti 400 výročí povýšení Lovosic na město, které letos oslavíme, vyhlašuji výtvarnou soutěž

"LOVOSICE OČIMA DĚTÍ"

Této soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do 15ti let, které do 30. dubna 2000 předloží svá výtvarná díla označená jménem, adresou, uvedením svého věku a zkratkou "LOD", sekretariátu starosty města (Městský úřad, Školní 2, 1. patro) osobně nebo poštou do výše uvedeného termínu.

Soutěžící budou rozdělení do 3 věkových kategorií (do 6 let, 10 let a 15 let) a vítěz každé kategorie obdrží věcnou cenu.

Vítěze jednotlivých kategorií určí zvláštní porota, která bude k tomuto účelu zřízena. Navíc budou tato i další výtvarná díla prezentována na výstavě v DDM Elko v Lovosicích, jež se bude konat od 26. do 30. června 2000, jako doprovodný program v týdnu oslav v Lovosicích.

Předmětem výtvarného díla by mělo být naše město a život v něm. Provedení je na libovůli každého soutěžícího. Může vytvořit kresbu, linoryt, koláž, výšivku, pracovat s kovem, dřevem, moduritem, přírodními materiály atd. Čím rozmanitější budou jednotlivé výtvory, tím zajímavější bude jejich prezentace na výstavě.

Věřím, že soutěž "LOVOSICE OČIMA DĚTÍ" přispěje ke zdárnému průběhu oslav a bude pro děti další inspirací, jak veřejně předvést svůj talent, šikovnost a tvořivost.


Zprávy z radnice

l. řádné zasedání městského zastupitelstva v letošním roce

konané dne 20. ledna 2000,

vzalo nejprve na vědomí zprávu tajemníka MěÚ. Dále pak uložilo ekonomickému odboru, aby do příštího jednání připravil podklady pro vymáhanou úhradu za pobyt francouzské školy u nás a v dalším bodu vyžádalo od jednatelů PTS s.r.o. Prosmyky připravit změny stanov tak, aby mohla být zřízena dozorčí rada.

V málo produktivní debatě se opět na pořadu objevila záležitost půdních nástaveb ve Wolkerově ulici. Zde sice došlo k administrativnímu nedopatření, kdy se schválení akce neobjevilo v zápisu z tehdejších zasedání MZ, ale předložený pragmatický návrh řešení nezískal potřebný počet hlasů a tato věc se proto opět objeví v příštím zasedání.

Bylo odsouhlaseno proplacení víceprací ve výši 167 799,- Kč pro stavbu "Strojovna zimního stadionu". Částka bude snížena o smluvní pokutu 10 135,- Kč. Aby mohlo vinařství ve Velkých Žernosekách získat státní dotaci k dalšímu rozšiřování vinic, bylo nutné schválit současný stav, zahrnující viniční trať pod Lovošem o výměře 17,43 ha. Jak již na základě doporučení právníka navrhla Městská rada, tak i MZ odmítlo vrátit vyplacené dividendy za rok 1998 Severočeské energetice a.s. Snad pod dojmem odchodu soukromé střední školy Societa do Litoměric byl dán souhlas s prominutím nájemného za 2. pololetí 1999 ve výši 56 528,- Kč.

V následujícím bloku "koupě a prodeje nemovitostí" bylo projednáváno osm případů, z nichž zajímavější je prodej domu č.p. 7. v Kostelní ulici paní Třešňákové za cenu 728 875,- Kč a dále pak nevyužití předkupního práva města na hotel Lev za 11 mil. Kč. Ten může být proto nabídnut dalšímu zájemci.

Na základě sdělení Okresního úřadu byly zrušeny vyhlášky města č. 3 /93 (tržní řád) a 3 /97 (odstraňování závad na místních komunikacích), protože nebyly v souladu s nadřazenými obecnými ustanoveními.

Byly schváleny zásady 3. etapy privatizace městských domů s nejvíce třemi byty (podrobněji na str. 5.) a dán souhlas s podáním žádosti o dotaci na podporu výstavby nových nájemních bytů v "Domě pečovatelské služby" ul. 28.října č. 7 a 9., ve dvorním traktu "Lovoše" - 8. května č 13. a v býv. ubytovně Lovochemie - Nádražní 805/ 16. Pro zprovoznění jmenované ubytovny bylo schváleno čerpání prostředků do 1/2 mil. Kč nad rámec rozpočtového provizoria.
-Dv, Re-


Zajímavosti z usnesení

ze 2. jednání MR ze dne 25. 1. a 3. jednání ze dne 8. 2. 2000.

Služby:

Finance:

(dokončení na str. 5)


Společenská kronika

Noví občánci našeho města:

Tereza Kostečková13. 1. 2000
Karel Baborák 18. 1. 2000
Ondřej Tietze 20. 1. 2000
Pavel Gujda 24. 1. 2000
Ondřej Hrdlička24. 1. 2000
Dominik Pilz24. 1. 2000
Filip Jambor24. 1. 2000

Vítání občánků se uskuteční 9.3.2000 na Městském Úřadě v Lovosicích

Holmanová Adriana27.10.1999
Biňovcová Barbora 6.11.
Krejčí Marcel14.11.
Barva Michal 22.11.
Masáková Kateřina 8.12.
Cerman Vojtěch16.12.
Gujdová Kristýna20.12.
Sendlaiová Kristýna23.12.
Mikš Martin29.12.
Kubátová Daniela7.12.
Kostečková Tereza13.1.2000
Tietze Ondřej20.1.
Baborák Karel18.1.
Gujda Pavel 24.1.
Hrdlička Ondřej24.1.

Tereza Kostečková je první dítě, narozené v Lovosicích v jubilejním roce 2000.
Blahopřejeme.

Anna Suchá, matrikářka

Blahopřejeme

91. narozeniny oslaví
  • Gustav Guth nar. 26.3.1909

90. narozeniny oslaví

  • Eliška Vernerová nar. 15. 3. 1910

      80. narozeniny oslaví
  • Anna Hájková nar. 3. 3. 1920
  • Ladislav Škop 7. 3. 1920
  • Miroslava Pabiánová 7. 3. 1920
  • Josef Raichert 9. 3. 1920
  • Jiřina Fučíková 20.3. 1920
  • Jiřina Svobodová 29.3. 1920

V lednu 2000 se s námi rozloučili tito občané

Z Lovosic

Zdeňka Vinařová1915
Václav Šmíd1935
Ladislav Malý1918
Antonín Zelenka1922
Vlasta Johanovská1922
Věra Kubátová1927
Helena Valterová1947
Josef Uhlíř1930
Rudolf Novák1931
Alžběta Bulíková1910
Jaroslav Hauptvogel1909

Ze Vchynic

Božena Zoulová1921

R. Medová

Lovosický dnešek 3/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka