Lovosický dnešek 01/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

slovo starosty

Občan a radnice - konflikt nebo partnerství

„Chci dělat to, co po mě chtějí lidé. Problém je zjistit, co vlastně chtějí.“

Abraham Lincoln
americký prezident 1861-1865?

Svobodné volby, svoboda projevu a právo na informace jsou dnes pro nás samozřejmě podmínkami demokracie. Tolik teorie. Praxe je taková, že dialog mezi parlamentem a občany, radnicí a občany je nejčilejší v období těsně před volbami. Zažili jsme to v době nedávno minulé, před volbami do krajů a senátu. To co nám z této teorie a této praxe vychází je život. Život nám ukazuje na klesající zájem občanů o účast ve volbách, o rozhodování ve svém městě. V Lovosicích se zájem obyvatel o problémy města projevuje hlavně v činnosti komisí Rady města. Komisí je 8. Podle nového zákona o obci byl zřízen výbor finanční a kontrolní a zrušena komise finanční a kontrolní. Do této činnosti je zapojeno111 občanů. Město je tedy kontrolováno 111 páry očí. Z komisí vycházejí podněty pro činnost Rady města. Dovolím si na tomto místě poděkovat všem členům komisí za vše, co pro město udělali.

Jednání Zastupitelstva města se koná minimálně 4x v roce. Účastníky jednání jsou většinou ti, jichž se jednání přímo dotýká. K projednávaným problémům mohou vystoupit nejen zvolení zastupitelé, ale i ostatní účastníci jednání v duchu Jednacího řádu ZM. Projednávání Územního plánu města se pravidelně účastnil jeden jediný účastník, pan Malík z DZCL. To je hodně malá účast, malý zájem o tak důležitý dokument.

Osobně se pravidelně účastním jako člen ODS schůzek, které jsou otevřeny všem a kde diskutujeme o situaci a problémech města. Jedenkrát jsem byl s panem Davídkem na akci SON, svazu na ochranu nájemníků a na mítinku KSČM, té části mítinku, která se dotýkala chodu města.

Dalším zdrojem informací jsou konkrétně pro mne dopisy. Některé podepsané, některé nepodepsané. U těch nepodepsaných mě mrzí to, že se někdo ještě dnes bojí podepsat pod otázku, nebo věcně správnou připomínku. Anonym mě důrazně žádá, abych v tomto sloupku odpovídal na jeho dotazy. Jsou to dotazy, nebo věci o kterých se běžně mluví při veřejných jednáních Zastupitelstva města a pod. Nezlobte se proto, že neodpovím. Přijďte na jednání a jistě polovinu odpovědí vám dá samo jednání. Nebudete se muset ptát. Na Vaše otázky Vám ostatně přesně odpoví zastupitel, ve kterého máte důvěru.

Do roku 2001 přeji Vám všem i nám voleným na radnici i našim úředníkům, aby vztah občan a radnice byl v Lovosicích ve většině případů partnerstvím, ne konfliktem.


zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení

ze 20. a 21. zasedání Rady města z 21. 11. a 5. 12. 2000

Služby:

Finance:

(Dokončení na str. 5.)
Spolecenska kronika

Dne 23. 12. oslavili zlatou svatbu manželé Věra a Vojtěch HONZÍKOVI z Lovosic.

Do obřadní síně se dostavili dne 22. 12. 2000, kde jim do dalších let hodně zdraví popřáli za MěÚ starosta města Jan Kulhánek a matrikářka Anna Suchá. Zlatomanželům byla předána květina a dárkový balíček. Zlatá svatba byla zakončena slavnostním přípitkem a zápisem do kroniky města.


Dne 13. 12. 2000 proběhl slavnostní aktiv předání ocenění dárcům krve v obřadní síni MěÚ v Lovosicích za účasti ředitelky OS ČČK v Litoměřicích paní Evy Hejnové, MUDr. Vladimíra Valty, paní Vědunky Kadavé a starosty města Jana Kulhánka. Kulturní program připravily děti z MŠ Resslova pod vedením paní učitelky Ivy Benešové. Na varhany hrála Petra Kaciánová a na flétnu Jiří Protiva. Na závěr slavnostního předání se dárci krve podepsali do pamětní knihy MěÚ a bylo jim předáno ocenění, květina a kalendář města.

Vítání občánků

se uskutečnilo dne 14. 12. 2000

Do řad občanů města byli přivítáni:

Ondřej Skokan
Kristýna Bobovičová
Miloš Novotný
Martina Kozáková
Jaroslav Pech
Vojtěch Luxa
Filip Janda
Iveta Mojžíšová
Marie Peksová
Pavlína Krejčíková

Anna Suchá
matrikářka


Blahoprejeme

Dne 22. 1. 2001 oslaví 80. narozeniny pan Václav Urban z Lovosic. Hodně štěstí a hlavně zdraví přeje manželka Květa, syn Petr s manželkou a vnučka Dagmar s manželem.

24. listopadu se dožila v plné tělesné a duševní svěžesti 75 let naše dopisovatelka paní L. Hanzlová. Do dalších let jí přejeme mnoho zdraví a ještě více hezkých článků pro naše noviny.

Redakce


V listopadu 2000 se s námi rozloučili tito občané
Z Lovosic
 
Josef Zeman 1941
Sigfried Topič 1932
Vladislav Hrbek 1925
Josef Plíhal 1911
Marie Fiedlerová 1925
Adolf Gasser 1928
Jaroslav Špic 1957
 
Z Malých Žernosek
 
Emilie Herčíková 1907
Věra Lišková 1921
 
Z Lukavce
 
Gerhart Walter 1928
 
Z Bílinky
 
Danuše Riedlová 1934
 
Z Chotiměře
 
Vladimír Bouček 1930
 
Z Keblic
 
Marie Smolová 1923

R. Medová

Lovosický dnešek 01/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka