Lovosický dnešek 01/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka

Galerie

MUDr. Josef Šváb

O panu MUDr. Josefu Švábovi bychom dnes řekli, že byl workoholik. Práce mu byla i koníčkem a cele se jí věnoval.

Narodil se 26. srpna roku 1910 v Chyškách v jižních Čechách. Chodil zde do školy a rodiče mu určili dráhu faráře. V semináři ale pobyl jen jeden rok a pak odešel na Gymnázium v Českých Budějovicích. Dalo se očekávat, že velkou podporu ze strany rodičů neměl. Po maturitě šel studovat na Karlovu universitu do Prahy, kde skončil s uzavřením vysokých škol nacisty s nedokončeným studiem. Zatím byl zaměstnán v nemocnici v Sedlci, kde se seznámil se svou ženou. Po válce dostudoval již jako ženatý poslední rok.

Do Lovosic, které na tom byly tehdy s lékařskou péčí dost špatně, přišli s manželkou na doporučení Lékařské komory. Založili si zde lékařskou soukromou praxi, ale ta byla komunistickým režimem zrušena. Přesto v Lovosicích již oba zůstali až do důchodu.

Po padesátých létech zakládá MUDr. Šváb v Lovosicích stomatologické oddělení, které vede ve funkci okresního stomatologa. Na okrese zavedl systematickou péči o chrup dětí a mládeže do 18 let. Bohužel tato péče byla dnešním režimem zrušena ke škodě dětí a starost o chrup zůstala na rodičích. Kromě vlastní profese se účastnil zasedání ve Zdravotní komisi v Lovosicích.

V roce 1988 odchází formálně do důchodu a v plné práci umírá 11. února roku 2000 na srdeční selhání. Mnozí z nás jej pamatují jako odborníka na těžké případy, kdy nás k němu naši ošetřující zubní lékaři posílali. V jeho práci pokračuje i vnuk, který s matkou pracuje v ordinaci ve Třebenicích.

(Redakčně zpracováno podle vyprávění jeho následovníků, paní MUDr. Švábové a jejího syna.


(pokračování informace ze zasedání RM)

Organizační:

Byty a nemovitosti:

Různé:

Da,Re


5. řádné zasedání zastupitelstva města Lovosic

se konalo 30. 11. 2000 v KS Lovoš. Po zahájení přednesl tajemník p. Kubíček zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání MZ, která byla zajímavá svým obsahem pro přítomnou veřejnost, škoda , že málo srozumitelná.

ZM (nově zastupitelstvo města) vydává v souladu s nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb. nový jednací řád a schválilo termíny jednání na rok 2001. Projednalo a schválilo odměny pro členy rady, předsedy výborů, předsedy komisí a členy zastupitelstva podle nařízení vlády č.358/2000 Sb., které nabylo dnem 12. 11. 2000 účinnosti. Byl podán návrh, aby odměny byly věnovány na charitativní činnost.

ZM dále projednalo zřízení kontrolního a finančního výboru místo komisí a zvolilo jejich členy. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Z. Vybíral, předseda finančního výboru bude zvolen v lednovém termínu zasedání ZM. Volba členů byla podmíněna 50 % účastí na všech jednáních.

Hospodaření města za 1 - 9 / 2000 po podrobné zprávě bylo ZM schváleno. Propad daňových příjmů je 3 miliony Kč. Ve výdajové části je čerpání úměrné, 72 %. 4. změna rozpočtu r. 2000 podle předloženého návrhu včetně dodatku byla také schválena. Pro období od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 bylo schváleno rozpočtové provizorium, formou 1/12 skutečného čerpání rozpočtu r. 2000 za každý měsíc, s výjimkou výdajů na realizované investiční akce v roce 2000. Na započaté investiční akce (10 b.j. „Lovoš", 18 b.j. „Nádražní", ČOV Terezínská) bude čerpání probíhat měsíčně podle předložené fakturace. Odkup nabídnuté akcie Regionální rozvojové agentury a.s. ZM neschválilo.

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2001 zůstávají ve formě kapitační platby ve stejné výši jako v roce letošním. Bylo revokováno usnesení ze dne 14. 9. 2000 a schválen nový návrh o projednání dlužných částek za nájemné.

Schválena žádost na Pozemkový fond ČR o úplatný převod pozemků pro 2. etapu Průmyslového a logistického centra Lovosice. Zároveň i uzavření kupní smlouvy mezi městem Lovosice jako kupujícím a DZCL a.s. Lovosice jako prodávajícím ve znění předloženého návrhu o převodu pozemků ve 2.etapě, související s realizací SO 21 zelený pás - přeložka inženýrských sítí, pěší a cyklistická stezka.

Pro prodej bytů obsazených nájemníky třetí osobě v 1., 2. a 3. etapě privatizace bylo schváleno doplnění „Zásad prodeje". Bytová jednotka o velikosti 1 + 2 I. kategorie v Kostelní ulici č. 904 bude prodána paní A.Frnkové za cenu 66 149 Kč s podmínkou, že nebude požadovat od města náhradní byt pro jeho nájemce.

Podstatnou část jednání věnovalo ZM projednávání prodeje části pozemku č. 291/7 o celkové výměře 210 m2 manželům Johnovým. Po mnoha protinávrzích byl prodej schválen tak, že za 1 m2 zaplatí 300 Kč. Pozemek, který používají jako dvůr ale k prodeji schválen nebyl. Prodej pozemku č. 996/3 o výměře 15 m2 pro Svaz vodáků Lovosice za 100 Kč/m2 byl schválen bez problémů.

Přítomní byli také seznámeni s výsledky veřejné obálkové metody prodeje bytů č. 846/2 Resslova, 486/10 Terezínská a č. 379/3 Dlouhá a výsledky schváleny. Žádost ing. Raucha a p. Tomaškoviče o posunu splatnosti zbývajících dvou splátek kupní ceny za objekt Kostelní 5/7 schválena byla, ale bylo rozhodnuto, že tento odklad je poslední a při nedodržení kteréhokoliv z obou termínů bude podán návrh na soudní žalobu o zaplacení dlužné částky.

Poslední body jednání byly v programu již po 21.30 hod, kdy se na všech zúčastněných projevila únava z několikahodinového rokování. Řady přítomných z řad veřejnosti ale i zastupitelů prořídly. Délka programu je značná, zejména, mají-li všichni za sebou pracovní den a nový je čeká. Proto se z řad občanů města zúčastňují zejména důchodci, ale i mladí by měli vědět o dění ve svém městě.

M. Vašků


ROZMÍSTĚNÍ

velkoobjemových kontejnerů v Lovosicích v prvním a druhém čtvrtletí 2001

Část města týden

Vodní - parkoviště za Besedou 1. 9. 17.
Hala Chemik 1. 9. 17.
Teplická - zahradnictví 1. 9. 17.

U Nadjezdu - u garáží 2. 10. 18.
Svatopluka Čecha 2. 10. 18.
Wolkerova - parkoviště 2. 10. 18.

Lovošská - žel. přejezd vpravo 3. 11. 19.
Palackého - parkoviště 3. 11. 19.
Sady pionýrů 3. 11. 19.

Mírová - před školou 4. 12. 20.
Před nádražím ČD 4. 12. 20.
Hluboká - parkoviště 4. 12. 20.

S.K.Neumanna - křižovatka 5. 13. 21.
Prokopa Holého - školka 5. 13. 21.
Kmochova-parkoviště u vým.stanice 5. 13. 21.

Resslova - u školky 6. 14. 22.
U Výtopny 6. 14. 22.
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště 6. 14. 22.

Restaurace na sídlišti 7. 15. 23.
Máchova 7. 15. 23.
Teplická - zahradnictví 7. 15. 23.

Krátká - parkoviště u kostela 8. 16. 24.
Příčná - parkoviště u garáží 8. 16. 24.
Komenského - školní jídelna 8. 16. 24.

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy v pátek, odváženy budou v pondělí.

- OSM -


Neprehlednete

Ke 31. 12. 2000 bude ukončen v lovosické poliklinice provoz oddělení revmatologie. MUDr. Roman Záhora si zřizuje privátní ordinaci v Terezíně a zahájení praxe se předpokládá zhruba ke konci února roku 2001. Kontakt a ordinační hodiny vám včas na stránkách našeho časopisu sdělíme. Do této doby se můžete u pana doktora objednávat v Městské nemocnici Litoměřice v dopoledních hodinách vždy ve středu, ve čtvrtek a v pátek na telefonu 0416/723 556.

- Pro, Re -

Lovosický dnešek 01/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka