Lovosický dnešek 03/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka

Galerie komisí městského úřadu

V „galerii” osobností a útvarů okolo radnice pokračujeme představením současného stavu a činností jednotlivých komisí Městského úřadu. Tam, kde předsedou komise je člen zastupitelstva, nebudeme uveřejňovat jeho portrét, neboť jste se s ním setkali při představování jednotlivých zastupitelů. Protože v dnešní době je právě velmi aktuální zdravotnická problematika je prvním objektem našeho zájmu.

Sociálně zdravotní komise

Jejím předsedou je PharmDr. František Stáně, tajemnicí paní Iveta Seifertová a náplň její práce je jasná z jejího názvu. V současnosti převažuje zájem o zdravotnické otázky, a to v první řadě o podmínky zachování existence Lékařské služby první pomoci (LSPP), naší známé „pohotovosti". O tom se více dočtete na této straně v příspěvku NEPŘEHLÉDNĚTE. Komise dále sleduje činnost lovosické Polikliniky, angažuje se v projektu adaptace bývalých jeslí v Přívozní ulici pro zdravotnické využití (RTG, ortopedie, chirurgie) a spolupracuje s místní pobočkou Svazu tělesně postižených. Tady by právě přesunutí zmíněných exponovaných lékařských pracovišť mohlo současně vyřešit i bezbariérový přístup do těchto ordinací. To určitě uvítá každý, kdo se dodnes musí o berlích dobelhat i po těch několika schodech na rentgen. Pokud se bezbariérového přístupu týče, za zamyšlení stojí i dostupnost Městského úřadu nebo Kulturního střediska „Lovoš".

Za zdravotnickou částí nezaostává ani sektor sociální. Zde například komise doporučuje přijetí jednotlivých uchazečů do lovosického Domu pečovatelské služby a důležité jsou i informace členů při posuzování sociální situace rodin v našem městě. Zajímavou aktivitou je kontakt s Úřadem práce, kde je možné využít programů „Aktivní politiky zaměstnanosti" a pomoci tak v nelehké situaci, kdy je u nás registrováno na 1500 nezaměstnaných. To naši oblast přiřazuje už ke kritickým stavům na Mostecku a Chomutovsku. Komise se pravidelně schází každé dva měsíce a pracuje v ní 13 členů.

(Redakčně zpracovánodle podkladů předsedy komise)


zpravy z radnice

Zajímatosti z usnesení MR

(dokončení)

Různé:

RM vyslovila souhlas s návrhem městské kroniky zpracovaným Ing. Hozmanovou bez připomínek.

Na sloupech veřejného osvětlení se objeví povolené plakáty, které nás pozvou na výstavu ELEKTRA.

Hydraulické vyvážení otopné soustavy v ZŠ Všehrdova bude, pro napjatý rozpočet, přeloženo na příští rok.

Byl schválen návrh orientačního systému města.

Dv,Re


co noveho v Lovosicich

Dopravně zbožové centrum Lovosice

Informace o obchodní společnosti Dopravně zbožové centrum Lovosice, a. s. (DZCL), které se objevovaly ve sdělovacích prostředcích jsem četl občas se smíšenými pocity. Nabyl jsem totiž z mnohých tiskových informací k této problematice dojmu, že v nich převažovala snaha zdiskreditovat činnost DZCL a postavit ji v očích čtenářů do špatného světla. Od té doby se mnohé změnilo a zjednodušilo a to ku prospěchu věci. Pracuji jako manažer zmiňované společnosti.

Po dvou letech práce se objevuje výsledek, který již někteří čtenáři znají - zviditelnění myšlenky realizace Průmyslového a logistického centra Lovosice a zajištění finančních prostředků z dotačního programu EU Phare 2000 - rezerva. Zajištění finančních prostředků z podpůrných programů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR vyžádalo i vlastní spoluúčast žadatele (investora), kterým je město Lovosice. Celkově se jedná o investici přesahující částku 140 milionů Kč. Z těchto prostředků bude realizována základní infrastruktura v prostoru I. a II. etapy Průmyslového a logistického centra Lovosice.

Co získání dotace předcházelo?
V prvé řadě bych chtěl vyzvednout hlas zastupitelstva města Lovosice, kterým se přihlásilo k významným podnikatelským aktivitám a jednoznačně dalo najevo svůj postoj k rozvoji regionu a přijalo tak důležitá rozhodnutí "pro budoucnost". Zastupitelstvo města Lovosice rozhodlo o navýšení základního jmění DZCL, odsouhlasilo úvěr k nákupu pozemků v prostoru Průmyslového a logistického centra Lovosice. Výkupy pozemků a převody pozemků od Pozemkového fondu ČR garantují základní podmínky pro přijetí dotací a realizaci daného objemu prací. Dnes je v rukou města Lovosice a pevně nasmlouvána taková výměra pozemků, která dostačuje pro vytvoření nabídky potenciálním investorům. A nejen to. V současné době je na využití těchto pozemků připravena k podpisu smlouva o spolupráci s vládní agenturou CZECHINVEST. Tato smlouva zajišťuje městu Lovosice zájem státních institucí o využití připravovaného území v Lovosicích pro zahraniční investory. Vyčleněná plocha je dostačující a město Lovosice a DZCL v současné době uzavřelo jednání s majiteli pozemků.

Přestože jsem v úvodu této informace hovořil o náročnosti přípravy investice z finančního pohledu, je nutno říci, že DZCL je zdravou společností s vyrovnaným hospodařením. Výsledky dosažené za rok 2000 jsou zavazující - společnost se vyrovnala se ztrátou z uplynulých let a dokázala připravit podmínky pro vstup strategických investorů. Přesto si myslím, že dalšímu zlepšení "bilance" DZCL může přispět vstup významného partnera z komunální sféry, jakým je bezesporu město Litoměřice. Jistě tím budou vytvořeny podmínky pro rozšíření "záběru" společnosti a rychlejší přiblížení strategického cíle - zvýšení zaměstnanosti v okruhu Lovosic a Litoměřic, s dopadem na celý ústecký a mostecký kraj vč. kraje středočeského.

Ivo Malík
manažer společnosti


neprehlednete

naší informaci o tom, za jakých podmínek může být v Lovosicích a vlastně v celém regionu zachována „pohotovost", neboli správně Lékařská služba první pomoci (LSPP). Problém je - jak jinak - finanční, protože vstupní náklady (energie, služby) rostou a pro letošní rok dosáhnou částky zhruba 3 mil. Kč. Od zdravotních pojišťoven získáme na tuto činnost cca 550 tis. Kč a vzhledem k probíhající reformě státní správy nelze už počítat s příspěvky ze strany okresu ani nově se tvořícího kraje. I když byly redukovány vlastní výdaje (například i platy lékařů zůstávají na úrovni loňského roku), chybí do rozpočtu cca 800 tis. Kč. Kde je tedy vzít? Je zde jedno nejméně bolestné východisko. Tato služba není poskytována jen lovosickým občanům, ale všem spádovým obcím naší oblasti. Je jich celkem 33 se souhrnným počtem obyvatel 27332 a při rozpočítání nákladů (bez příspěvků zdravotních pojišťoven) se dostáváme k částce cca 40 Kč na obyvatele a rok. O těchto počtech zmíněné obce vědí a úhradu úměrnou k počtu obyvatel jsme od nich chtěli již v minulých létech. Problém je jen v tom, že třeba v loňském roce nám zaplatilo (i když ne vždy v plné výši) jen 11 obcí celkem 121 184 Kč. Pokud by se v letošním roce dokázaly podílet všechny obce, byl by deficit vyřešen.

Jak to ale zařídit ? Zasedání rady města ze dne 6. 02. se shodlo na návrhu, kdy se náš p. starosta zúčastní zasedání obecních zastupitelstev v rozhodujících obcích, tam jim vysvětlí celou situaci včetně představy, jak by vypadal stav při zrušení LSPP. A co můžeme podniknout my - čtenáři, občané a také případní „zákazníci" LSPP ? Mnohý z nás má příbuzné nebo známé v okolních obcích. Zmiňte se jim o tomto problému. Ať se o něj zajímají na svém obecním úřadě. V sázce je výhled pro ně i pro nás na dojíždění do Litoměřic nebo volání tamní služby, které ovšem přísluší celý okres. Situace je opravdu vážná. Nepodceňujte ji.

- Re -


Povida se ze...

V jisté lovosické lékařské ordinaci jsou pacienti nuceni vyzvedávat si svoje léky pouze v jedné, lékařem určené lékárně. Při neuposlechnutí tohoto pokynu jsou následně kárání ....! Má vůbec lékař k takovémuto jednání právo ??? Proč si pacient nemůže svobodně zvolit, kde si svoje léky vyzvedne? A nejsou mu předepisovány i léky nadbytečné a příliš drahé s velkým doplatkem? A proč jsou léky vydávány někdy přímo v ordinaci i když jsou lékárny otevřeny a není problém si léky zde vyzvednout ? Co za tím asi vězí ??

A.B.
(adresa je v redakci)


Lovosický dnešek 03/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka