Lovosický dnešek 05/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Životní prostředí.

Proč jsem si vybral dnes právě tento problém? Je to asi sluníčkem, které jsme si zatím příliš neužili. Nebo za to mohou různé ekologické iniciativy, které na mne zvyšují svůj tlak. Také jsem si pořídil kolo. Nikdo neuhodnete proč. Na svých pojížďkách krásným okolím Lovosic jsem si uvědomil, co dokážeme udělat pro korunu. Černou skládku v příkopu, několik stovek metrů za obcí, potkáte poměrně často. Pro ušetřených zhruba 20 Kč za vývoz jedné popelnice. O rozbitých koších na odpadky v Lovosicích jsem již psal. To jsou drobnosti, které nám znepříjemňují život v obci. Jsou to drobnosti, které bychom měli dokázat sami vyřešit. V tomto vydání Lovosického dnešku se dočtete o další možnosti třídění domovního odpadu v Lovosicích. Tady máme možnost ukázat svůj vztah k životnímu prostředí. Podle informace od pana ing. Hinterholzingera budeme prvním městem ČR, které třídí domovní odpad tímto způsobem. Pan Miroslav Hvorka připravuje seriál článků o problémových místech v Lovosicích, který jistě bude čtenáře zajímat.

Zastupitelé odsouhlasili rozpočet města a začínají se rozbíhat opravy chodníků a vozovek. Na všechny chodníky se peněz nedostává a tak často musím odpovídat na otázku proč právě ten a ne ten náš? Budete asi se mnou souhlasit, že je důležitější opravit střed města, kde se pohybuje větší počet chodců než méně frekventované chodníky a vozovky na okraji města. Zde úzce spolupracuje komise dopravy a veřejného pořádku se Svazem tělesně postižených. Dětská pískoviště nám také dělají starost. Časté výměny písku nejsou lacinou záležitostí. Postavit drátěné klece pro malé děti, které si chtějí na písku hrát se mi příliš nezamlouvá, ale bude to asi řešení. Pejska často venčí děti a těm se na dětském hřišti líbí. Parkování aut na trávnících, pokud možno přímo pod oknem majitele je stálý problém. Hlídané parkoviště pod centrem ukončilo svou činnost z důvodu nezájmu majitelů aut. O bezpečnost aut asi nešlo. Ta byla na hlídaném parkovišti zaručena. Rozhodlo pohodlí a ušetřená koruna. Radost jsem si v těchto dnech udělal na lovosickém hřbitově. Tady je vidět kus dobře vykonané práce.

Úmyslně jsem se vyhnul Temelínu, dálnicím a obchvatům měst. Zůstal jsem ve městě. Je nám nejblíže a tak si tady musíme udělat hezky.


zpravy z radnice

2. řádné zasedání zastupitelstva města Lovosic

se konalo dne 29. 3. 2001 v Kulturním středisku Lovoš za účasti několika občanů, kteří se zajímali zejména o výsledky hlasování ve věci převodů nemovitostí a později jednání postupně opouštěli. Je až s podivem, jak velký je nezájem veřejnosti o dění ve městě. Dokladem je i nedávná anketa vedená reportérem televizního kanálu 5 kabelové televize, v ulicích Lovosic.

Příjemným překvapením byla instalace elektronického hlasovacího zařízení, které zjednudušilo sčítání výsledků hlasování o jednotlivých bodech jednání. Přítomní měli možnost sledovat na velké obrazovce nejen konečné výsledky, ale i to, jak který zastupitel hlasoval. Diskusní příspěvky byly označovány jmény zastupitele, časem který mu věnoval i jménem dalšího, který se do diskuse hlásil. Zařízení neúprosně odměřovalo čas věnovaný jednání až do pozdních večerních hodin.

ZM v průběhu zasedání schválilo zprávu tajemníka MěÚ p. Kubíčka o plnění usnesení z minulých zasedání. Opět se vyskytla otázka, jak zajistit opravu domu v Terezínské ulici, neboť jeho majitel ji neřeší. Důvodem jsou údajně obsazené byty několika nájemníky. Stavební odbor bude nadále o kladné vyřešení usilovat.

Neméně zajímavým bodem bylo projednání a schválení zápisů z jednání kontrolního a finančního výboru. Bylo schváleno hospodaření města za rok 2000 i převod výsledků hospodaření bytového odboru do fondu hospodářské činnosti. Rozpočet města na rok 2001 byl schválen včetně pozměňovacího návrhu.

Finanční podmínky pro přidělování 10 nových bytových jednotek v Lovoši čp. 1113 byly podrobeny dlouhému uvažování zastupitelů, kteří projevili zájem, aby byly umožněny výhodné podmínky pro zájemce o zakoupení bytů.

Návrh na prodej 18 bytových jednotek v ulici Nádražní 805 schválen nebyl a odložen k přepracování.

ZM vzali na vědomí snížení kupní ceny v kupní smlouvě schválené usnesením č. 8 / V / 2000 o 426.170,- Kč a schválilo uzavření kupní smlouvy mezi DZCL a.s. a Městem Lovosice o prodeji pozemků č. 86/18 a 86/19 v k. ú. Lukavec za cenu 138.160,- Kč.

Schváleny byly prodeje neobsazených bytových jednotek obálkovou metodou v Kmochově ul. 951, Mírové 1081, Sadech pionýrů 851 a ulici Kostelní 905. Ke způsobu prodeje obálkovou metodou mělo výhrady několik zastupitelů s tím, že jsou takto zvýhodňováni solventnější občané.

Prodeje pozemků č. 161 / 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 v areálu betonárny v Lovosicích společnosti TBG Severní Čechy s.r.o. Chomutov, pozemku č. 1764 a 1765 v k. ú. Lovosice p. Z. Princlové z Lovosic, pozemku č. 2155 v ulici L. Janáčka p. Janu a Jaroslavu Královi, pozemku 115/2, 149/2, 1130/2 a 1687/3 v k. ú. Lovosice státní organizaci České dráhy Praha, pozemku č. 342/22 v k. ú. Prosmyky akciové společnosti Česká energetika Děčín s uzavřením smlouvy o věcném břemeni s právem chůze, jízdy a uložení kabelů k části pozemku č. 342/22 dotčeného stavbou trafostanice, dále prodej pozemků č. 243, 244, 245 zastavěných obytnými domy ve Vodní ulici Lovochemii, byly jednoznačně schváleny.

ZM schválili odkoupení pozemků č. 151 / 1, 2, 3 v ul. Palackého od Lovochemie a pozemku č. 23/2, 20/1 a 22/1 od státního podniku SCHZ.

Od pí N. Křtěnové odkoupí pozemek č. 1704/2 zastavěný komikací a chodníkem v ul. Lovošská. Pozemek č. 497/8, který je součástí domu Terezíská 351 odkoupí od p. J. Zemana a rovněž pozemek č. 497/6, který je součástí zázemí domu Terezínská 351 od manželů Dvořákových, Lovosice a p. M. Jelínkové, Klapý.

ZM vzalo na vědomí návrh smlouvy na založení nové obchodní společnosti Papírna Lovosice, s.r.o. a požádalo o předložení definitivního znění smlouvy ke schválení ZM. Požaduje zároveň předložení definitivního postupu financování daného projektu.

Dohoda o spolupráci mezi městem Lovosice a DZCL, a.s. a CzechInvest, která byla podepsána dne 20.1.2001 byla zastupiteli schválena.

M. Vašků


spolecenska kronika

Ve čtvrtek 19. dubna jsme opět v obřadní síni MěÚ přivítali další naše nové občánky, narozené v lednu a únoru tohoto roku. Byli to:

Wolf Petr
Reindl David
Wernerová Vanessa
Moravec Alexander
Staněk Josef
Kofrová Adéla
Hozák Viktor
Hieková Barbora
Šipoš Kamil
Pukyová Gabriela
Gaborovi Dušan a Dalibor

Blahoprejeme

našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu oslavili záviděníhodné výročí narození:

pan Jaroslav Žamberský90 let
paní Milada Vladyková92 let

V březnu 2001 se s námi rozloučili tito občané:

Z Lovosic
Jarmila Švihlíková 1935
Marie Vernerová 1926
Jaroslav Pajer 1927
Štěpánka Landová 1910
Z Malých Žernosek
Karel Nevečeřal 1922
Miroslav Beránek 1935
Z Lukavce
Mária Harvanová 1957
Ze Vchynic
Marie Kratochvílová 1933
Ze Března
Jindřiška Vlachová 1928
Z Chotiměře
Vlasta Veitová 1933

R. Medová


Víte že …

Konfederace politických vězňů - pobočka Litoměřice, pod záštitou OkÚ Litoměřice a MěÚ Lovosice dne 15. května 2001 odhalí pamětní desku všem obětem komunistické zvůle na budově bývalého okresního soudu - dnes 4. ZŠ v Lovosicích?

- Re -

Lovosický dnešek 05/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka