Lovosický dnešek 10/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Katastrofa

Původně jsem měl v úmyslu napsat něco úplně jiného. Zákeřné napadení Světového obchodního centra v New Yorku a budovy Pentagonu je v těchto dnech probíráno ze všech možných úhlů pohledu. S některými komentáři souhlasím, jiné odmítám. V úterý 11. září jsme měli jednání městské rady a televizi jsem viděl až okolo 20. hodiny. Úder teroristů byl strašlivě zákeřný. Díval jsem se na zprávy jako na horor. Vzápětí jsem byl pozván na jednání krizového štábu Lovochemie, kde jsme se situací zabezpečení podniku a města zabývali skoro do půlnoci. Tam jsem si uvědomil, jak jsme všichni bezbranní proti teroristickým akcím. Měl jsem radost z toho, jak se nám otevírá celý svět. Na hranicích zmizely ploty z ostnatého drátu. Kontroly na hranicích minimální. Těžko se smiřuji s tím, že na hranicích budou opět kontroly, v letadle odevzdám vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost letu. Slyšel jsem, že v zemích, kde teroristé již delší dobu působí, chodí do obchodního domu již automaticky jenom jeden z rodičů. Kdyby se něco stalo, ať dětem jeden z rodičů zůstane. Je to hrozné! Takový svět se přeci nemůže líbit nikomu. Po aktu vyjádření soustrasti obyvatelům USA, ke kterému se přidávám i já, zůstává před představiteli států celého světa otázka i výzva. Co s tím uděláte? Jak zabráníte opakování podobně hrůzných akcí? Já to nevím, ale jsem přesvědčený, že odborníci, zbývající se touto problematikou, vhodné řešení najdou.


zpravy z radnice

Zastupitelstvo města Lovosice

jednalo dne 20. 9. 2001 na svém 4. řádném zasedání v sále "Lovoš" za účasti malého počtu občanů, i když jednotlivé body jednání mohly přinést podnět pro zamyšlení nad situací v našem zdravotnictví. Vzhledem k jednání o rekonstrukci "Radnice", ve které mají lékaři své ordinace, se zúčastnilo projednávání několik stomatologů a pediatr. Přítomní byli seznámeni s dispozičním schématem a podrobným popisem architekta k variantě A - dostavba stávající budovy MěÚ i variantě B - rekonstrukce "Radnice". Bylo zvažováno hledisko architektonicko-urbanistické, provozní, kapacitní i ekonomické. Nejednotnost názorů se projevila po vystoupení několika zastupitelů i zástupce stomatologů, a proto ZM rozhodlo řešit získání potřebných prostor pro činnost úřadu III. stupně po provedení ankety mezi občany města.

ZM pak schválilo prodej pozemků manželům Klímovým o výměře 73 m2 za cenu 100,- Kč/m2, dále prodej části pozemku ve Wolkerově ulici o výměře 20 m2 za tutéž cenu panu Z. Chalušovi a prodej pozemku Státnímu podniku Povodí Labe o výměře 922 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 55.320,- Kč.

Prodej bytové jednotky č. 865/17 1. kategorie o velikosti 1+2 v Sadech pionýrů za cenu 68.709,- Kč panu M. Protivovi i prodej podílu na společných částech domu č.p. 644 v ul. 28. října za cenu 1.945,- Kč manželům Nekolným byl schválen.

Pro paní A. Minářovou byl schválen prodej obsazené bytové jednotky č. 846/18 2. kategorie o velikosti 1+2 v Resslově ulici za cenu 69.710,- Kč s podmínkou, že nebude požadovat od města náhradní byt pro dosavadního nájemce.

ZM neschvaluje využití předkupního práva nemovitosti č.p. 1026 se stavební parcelou - objekt sauny, na základě žádosti manželů Černohorských, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2,964.540,- Kč, za podmínek stanovených v dodatku č. 1. k uzavřené kupní smlouvě mezi městem Lovosice a manželi Černohorskými. Nevyužití předkupního práva na pozemek č. 2139/65 o výměře 511 m2 na základě žádosti manželů Motejlových bylo rovněž schváleno.

Zastupitelé projevili souhlas s jednáním starosty ve věci poskytnutí příspěvku na rekonstrukci sportovního centra v Lovosicích, která je velice nutná.

Koncepce příprav a realizace Průmyslového a logistického centra Lovosice, kterou přednesl Ing. Z. Vybíral, byla schválena. Neschválen byl nákup pozemků v tomto prostoru za ceny, které překračují ekonomicky únosnou hranici a znemožňují další jednání s investory. V případě, že nebude s majiteli takovýchto pozemků dosaženo dohody, nedoporučuje ZM tyto pozemky investorům dále nabízet. Starostovi města panu Kulhánkovi ZM uložilo prověřit možnosti získání úvěru na nákup pozemků, včetně stanovení podmínek, zejména s ohledem na možnost jeho dlouhodobého splácení.

Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu č. 1S 01/38 a souhlasilo s prodloužením platnosti smlouvy tzv. "Exklusivity Agreement" s japonským investorem do 31. 12. 2001.

V.V.


spolecenska kronika

Dne 13. září jsme v obřadní síni MěÚ opět přivítali některé z nových občánků našeho města

Kalinovi Lenka a Ondřej
Durček Jan
Marešová Hana
Bauer Jiří
Zídka Jan
Černohorský Jakub


V srpnu 2001 se s námi rozloučili tito občané:

Z Lovosic
Marie Černá 1924
Miroslav Šmída 1913
Jarmila Cejpková1921
Dagmar Lantinová1932
Ze Lhotky nad Labem
Adolf Rieger1909
Ze Vchynic
Jan Bouška1941
Z Úpohlav
Josef Smetana1934

R. Medová


Nekrolog

Zemřel nejstarší včelař Lovosicka

Začátkem srpna náhle skonal nejstarší včelař Lovosicka, přítel Adolf Rieger, ze Lhotky. Bylo mu 92 let. Vedle velmi těžké fyzické práce - kovařiny, většinu svého života se věnoval svému koníčku - včelaření.

Ani se nechce věřit, že už není mezi námi, neboť do poslední chvíle oplýval obrovskou vitalitou. Byla radost naslouchat jeho zkušenostem z práce včelařské organizace i z jeho včelaření. Největším odpočinkem bylo pro něj pozorování činnosti včelek v přírodě. Často říkával: „Stále se mně stýská po včelím bodnutí“. Jsme přesvědčeni, že právě láska k životu v přírodě mu dávala významnou sílu k tomu, že se dožil tak vysokého věku.

Na přítele Adolfa Riegra budeme vždy vzpomínat s úctou a vážností.

Včelaři lovosické 4. ZO ČSV.

Lovosický dnešek 10/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka