Lovosický dnešek 10/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka
Z nasich skol

Perspektiva Střední průmyslové školy chemické v Lovosicích

Padesát let existence Střední průmyslové školy chemické v Lovosicích je dobrou příležitostí nejen k hodnocení její činnosti, ke vzpomínkám bývalých absolventů, učitelů a ostatních pracovníků školy na slavnostním shromáždění, ale také k zamyšlení nad budoucností, perspektivou školy.

Škola je školou odbornou, zaměřenou svým studijním programem na chemii, potravinářství a životní prostředí. Tuto základní odbornou složku vzdělávání doplňuje vedle všeobecně vzdělávacích předmětů výuka cizích jazyků a práce na výpočetní technice v průběhu celého čtyřletého studia. Všichni učitelé školy jsou plně kvalifikovaní a aprobovaní, vybavení školy přístrojovou a výpočetní technikou je na dobré úrovni, budova i interiéry jsou dobře udržovány. Žáci ze vzdálenějších bydlišť jsou ubytováni na domově mládeže, který je součástí školy. Vysoké procento absolventů pokračuje ve studiu oborů na vysokých školách.

Výše uvedené studijní obory nepochybně korespondují se skladbou průmyslové výroby v širokém regionu školy a s požadavky na kvalifikaci pracovníků v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Absolventi školy vždy nacházeli uplatnění v praxi. I v poslední letech, kdy dochází z důvodů restrukturalizace a zvyšování produktivity práce ke snižování počtu pracovníků v organizacích a výrobnách, je o absolventy zájem a nekončí, jak je tomu často u absolventů jiných studijních oborů, v řadách nezaměstnaných na Úřadech práce. Škola má významnou podporu Městského a Okresního úřadu, dobrá je spolupráce s důležitými průmyslovými závody, především Lovochemií a.s. a Úřady práce v okrese.

Škola se pravidelně prezentuje ve sdělovacích prostředcích, ale také v odborných a zájmových soutěžích žáků středních škol dosahuje dobré výsledky.

Rok 2001 je pro školu významný také tím, že od 1.října přechází spolu s ostatními středními školami okresu pod nového zřizovatele, Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Hodnotit tuto změnu je předčasné, ale bylo by velmi špatné, kdyby objektivní potřebu tradiční "průmyslovky" v okrese ohrožovaly návrhy na rušení či slučování škol, jen a jen z důvodu napjatého rozpočtu finančních prostředků kraje. Tyto návrhy a snahy zde již před několika lety byly a ukázaly se jako velmi nerozumné a bylo od nich ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upuštěno.

Všechny tyto skutečnosti, ale především předpoklad dalšího rozvoje chemického a potravinářského průmyslu se stále i legislativně sílícími požadavky na kontrolu ochrany životního prostředí v regionu mně opravňují k závěru, že škola a její absolventi mají dobrou perspektivu i v dalších letech. Samozřejmě podmínkou je pokračující dobrá úroveň práce školy, kvalita absolventů, úzký kontakt školy s praxí a překonání již mnohaletého nízkého zájmu žáků základních škol studovat technické obory.

Ing. Karel Cermánek - ředitel školy


Zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení 15. zasedání Rady města ze dne 11. 9. 2001

Služby:

Finance:

Organizační:

Byty a nemovitosti:

Různé:

Dv, Re


Kde najdete v říjnu kontejnery?

5. - 8. 10.
Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště
 
12. - 15. 10.
Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví
 
19. - 22. 10.
U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště
 
26. - 29. 10.
Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů
 
2. - 5. 11.
Mírová - před školou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

- OSM -


Jak by mohla vypadat „Osmička“?

(Dokončení ze str. 4.)

Druhá studie, o které jste mluvil, leží před námi. Můžete ve stručnosti popsat, v čem by spočívala úprava podle této studie?

Tato studie je dosti rozsáhlá. Byla by to úprava celého lesoparku. Topolová část by se zmenšila, byly by tam prostory pro různá hřiště. Je tam navrhovaný bazén, který v blízkost Labe a koupaliště není zrovna nejlepší. Jsou tam navrhovaná některá zařízení, která tam již jsou a konají svoji funkci.

Třetí studie se někde zpracovává. Je možné říci v jakém stádiu toto zpracování je a kdy bude dokončeno?

Časový horizont není určený. Bylo podáno zadá-ní a zatím není žádná zpráva o tom, v jakém stádiu to je. Jednání kolem toho zatím zůstalo stát, protože zde byly jiné úkoly. Jakmile se vyřeší důležitější úkoly, tak se rada a ostatní budou moci zabývat i „Osmičkou“ a případně realizovat některé věci.

Zmínil jste Radu města, která bude mít určitě hlavní slovo v konečné realizaci. Už se něco v Radě projednávalo?

Ano, projednávaly se oba návrhy, které existují. Po kalamitě, která poškodila topoly na „Osmičce“, byly provedeny některé úpravy. To proto, aby stromy nebyly nebezpečné pro používání parku. Stromy jsou odborně ošetřeny, větve jsou zkráceny jen na tolik, aby mohly dále růst. Podle toho, jaký návrh bude vybrán, tak budou prováděny další úpravy.

A odpověď na ten podmiňovací způsob v názvu našeho článku? Jak jinak…? Jakákoliv úprava na „Osmičce“ je v prvé řadě také otázka peněz. To víme všichni. Přesto se zeptám. Myslíte si, že je možné v dohledné době realizovat nějakou rozsáhlejší úpravu tohoto lesoparku?

Až bude třetí návrh hotový, musí se vybrat to podstatné, dát dohromady nějaké konečné řešení. Teprve potom bude možné něco realizovat. Předem nemá cenu něco dělat. Byla by to škoda peněz.

Rozhovor připravil (hv)

Lovosický dnešek 10/2001 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka