Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Na otázky redakce odpovídá pan Ing. Petr Soldon, vedoucí stavebního úřadu v Lovosicích.

Pane inženýre, když jsem Vás tady před necelými pěti léty zpovídal z činnosti i Vámi vedeného odboru výstavby, byl jste i vedoucím tohoto odboru. Co se změnilo od té doby ?
Za spojení obou těchto funkcí a činností jsme byli kritizováni z nadřízených míst. Proto došlo k delimitaci náplně, kdy práce spojené s realizací výstavby přešly do kompetence odboru správy města. Nám pak zde zůstala funkce stavebního úřadu od ohlášení stavby, přes územní řízení a stavební povolení až po kolaudace staveb. I tak je to pro nás šest techniků mnoho akcí, protože nám patří už dnes celý region, kde je kromě Lovosic 53 obcí. Některé z nich, jmenovitě úsek dálnice D8 Lovosice-Řehlovice, nám patří celé, i když toto území značně překračují.

Ing. Soldon

Mým dnešním záměrem je ale něco jiného. Na posledním řádném zasedání zastupitelstva města jsme byli svědky chvílemi vzrušené diskuse o vhodnosti umístění prodejny s parkovištěm pod „Centrem“. Závažným argumentem přitom byl fakt, že uvedený prostor je pro podobný typ zástavby určen územním plánem města. Jak jsem pak zjistil, naši čtenáři se zajímají, jak takový plán vznikl, co nám ukládá a jaké jsou jeho výhody ?
Historie vzniku územního plánu našeho města je dosti složitá, protože práce na něm započaly už v osmdesátých létech ještě pod vlivem koncepce trojměstí Litoměřice-Lovosice-Terezín. Po různých peripetiích se nakonec ustálila varianta Lovosic včetně Prosmyk, s přilehlými Lukavcem a Lhotkou. Tento plán byl schválen v roce 1999, ovšem za minimálního zájmu našich občanů. Na jeho veřejné projednání se dostavil 1 (slovy jeden) občan. Přitom tento dokument je pro město závazný a vymezuje významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Jeho existence umožňuje mimo jiné i získání různých dotací z centrálních zdrojů. Celý plán je na stavebním odboru vážným zájemcům přístupný k nahlédnutí. Je pak ale zbytečné vzrušování se nad záměry, které jsou s touto základní představou v souladu.

Dobrá. Jak to tedy bude vypadat se zmíněnou výstavbou „supermarketu BILLA“ a především s realizací k němu vedoucí „severní tangenty“ ?
Komunikace, vedoucí od "benzinky" pod „Centrem“ a pod zámkem rovnoběžně s dnešní hlavní silnicí je vlastně hranicí, oddělující území určené pro občanskou vybavenost od klidové zóny „Osmičky“. Ovšem původní záměr „severní tangenty“ byl v rámci nové dopravní situace opuštěn a bude se jednat o t.zv. „místní obslužnou komunikaci“, která se napojí v zatáčce u zmíněné „benzinky“ a povede pod „Centrem“ až na křižovatku s Přívozní ulicí u býv. jeslí. Tuto část bude financovat investor uvedeného obchodního centra. Předpokládá se ale další pokračování pod zámkem až zhruba po služebnu SČE, kde by se tato cesta spojila s dosavadní souběžnou silnicí. Tento úsek by ale už financovalo město. Takže v tomto případě se rozhodně o nějakou rychlostní trasu nejedná, spíš jde o zředění dosavadního proudu vozidel.

Nestanou se ale vůbec Lovosice „mrtvým“ městem po zprovoznění dálnice D8 jak to vidíme například v Dolních Zálezlech nebo v Jičíně po dokončení silničních obchvatů ? Jaký je vůbec stav příprav na D8 ?
Podle rozborů a zkušeností takový osud našemu městu nehrozí, protože zvlášť po realizaci statutu města III. stupně zde bude dostatečný provoz z vlastního regionu. A pokud se týká posledního úseku D8 mezi Prahou a Ústím n/L, tady, jak už jsem řekl, byla příprava svěřena našemu úřadu a v současné době končí práce na územním rozhodnutí. To by mohlo být vydáno na přelomu ledna a února, ale dál se už neodvažuji odhadovat, jakých protivenství se ještě dočkáme.

Vrátíme-li se k původnímu tématu - na jaká překvapení se ještě máme v našem městě, při příležitosti schvalování dalších staveb připravit?
To se těžko předem odhaduje, i když jeden takový záměr právě sledujeme v podobě dostavby naší radnice, kdy na jedné straně ubude kus zelené plochy, na druhé straně ale zmizí úplně holá štítová zeď původní budovy. Dalším zdrojem konfliktů může být dostavba severní hrany náměstí, nebo jeho jiná podoba. Současně na jižní periferii města nám vyrostou nové výrobny v rámci IV. etapy PLCL. O tom všem budeme asi na stránkách Vašeho časopisu ještě diskutovat.

Na posledním zasedání ZM zazněl názor, že by v takových případech byla užitečná jakási „rada moudrých“, složená z vážených občanů města. Ta by pak byla poradním orgánem rady nebo zastupitelstva. Jaký je Váš názor na prospěšnost takové instituce ?
Názor je to jistě zajímavý. Jakým způsobem by se taková „rada“ měla ale vybírat? Myslím, že už takový výběr byl proveden a k tomu účelu máme právě jak zastupitelstvo, tak i radu. V rámci budoucí organizace je ale zvažováno i vytvoření odboru rozvoje města, který by právě takovéto problémy měl na úrovni řešit. Věřím, že i Váš měsíčník nám v této práci pomůže.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravil JiH


blahoprejeme

Mladý šedesátník

V lednu oslavil své šedesátiny pan Vladimír Vacek, sportovec, dlouholetý trenér lovosických sportovních gymnastů a dobrý člověk. Se sportovní gymnastikou spojil celý svůj život, i když si občas »odskočil« i do jiných sportů, například do házené a atletiky. Dosáhl celé řady sportovních i trenérských úspěchů, své zkušenosti dodnes předává svým svěřencům, mladým gymnastům. Při příležitosti tohoto významného životního jubilea přejeme panu Vackovi do budoucna mnoho krásných dní plných pohody, neutuchající elán a především pevné zdraví, které je podmínkou té pohody a z něhož se vše dobré odvíjí.

Svěřenci a rodiče
Ke gratulaci se připojuje i redakce

Lovosický dnešek 2/2002 strana 1 Dalsi stranka