Lovosický dnešek 3/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Sčítání lidu, domů a bytů.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 poskytují základní informace o obyvatelstvu a jeho bydlení v současné době. Budou až do uveřejnění konečných výsledků během nejméně jednoho roku zdrojem poznatků o naší sociálně ekonomické a demografické současnosti. Mezi „malá města“, se řadí města s počtem obyvatel od 5 000 do 9 999. Patří sem tedy i Lovosice. S nimi je to celkem 128 obcí. Ve srovnání s rokem 1991 jsme měli v den sčítání o 349 obyvatel méně, tedy 9 359. Podíl (v %) obyvatelstva ve věku 0-14 let činí 15,3; 15-59 let činí 65,1 a 60 let a více 19,6%.

Z kvalitativních ukazatelů bydlení jsou uvedeny tři základní: vybavenost obyvatelstva trvale obydlenými byty, velikost bytu v m2 a obytnou plochou na 1 obyvatele. Trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel bylo v Lovosicích 402,5. Republikový průměr je 360,6 bytů. Řadíme se mezi 4 města v ČR, která mají tento ukazatel lepší, než je dobrý evropský průměr. Cituji z časopisu Veřejná správa č.6/2002. Průměrný počet m2 na 1 byt činí 39,1, průměrný počet m2 obytné plochy na 1 osobu činí 15,7 m2.

Zajímavých čísel najdeme ve statistice jistě mnoho. S údaji v předchozím odstavci nekoresponduje kladně skutečnost, že Městský úřad eviduje více než 500 žádostí o přidělení bytu. S rozvíjející se průmyslovou zónou a přílivem nových pracovních sil bude jistě tlak na možnost bydlení v Lovosicích ještě větší. Prognóza předpokládá v Lovosicích zvýšení počtu obyvatel cca o 30%. K dnešnímu dni mohu konstatovat, že nové byty v ulici Nádražní 805 a ve vnitrobloku Lovoše již jsou obsazeny. Připravit a také uskutečnit program rozsáhlé bytové výstavby v Lovosicích bude nutným a nezbytným bodem volebních programů zřejmě všech volebních stran a uskupení v Lovosicích.

Vezměte tuto kratičkou exkurzi do výsledků sčítání lidu,domů a bytů jako informaci o stavu města Lovosic. Hezký měsíc březen!

JK


spolecenska kronika

Odešli navždy :

Švejdová Alžběta,* 1929,
Toman Václav, * 1919,
Martínek Ivo, * 1929,
Stará Dragica, * 1919,
Říha Josef, * 1962,
Fiedler František,* 1927,
všichni z Lovosic…
a ještě :
Novotná Emilie, * 1924 ze Vchynic
a Mgr. Hájková Erika, * 1942 z Chotiměře.

Rodiny na vás nikdy nezapomenou…


28. ledna jsme mezi lovosické občany přivítali tyto malé špunty :


ROZLOUČENÍ

3. ledna 2002 jsme se rozloučili s panem Miloslavem Dvořákem, zakládajícím členem Místní organizace ČSSD, dlouholetým členem a později předsedou Sdružení zdravotně postižených v Lovosicích. Čest jeho památce !

Rodina a přátelé.


Zpravy z radnice

Ze zasedání rady města

Dne 22.1.2002:

Dne 5.2.2002 :

1. řádné zasedání Zastupitelstva města Lovosic

v letošním roce, proběhlo již 31. ledna. Začalo při účasti 20 zastupitelů a podle sloganu „jak švábi na pivo“ již o hodinu a čtvrt později se jejich počet ustálil na čísle 24. Tady se ukazuje další výhoda minule zmiňovaného a znovu ověřovaného hlasovacího zařízení, které mimo jiné přednosti tak i zpřehlední aktuální počet právě přítomných.

Po standardním zahájení byla všemi hlasy vzata na vědomí zpráva tajemníka o plnění usnesení z minulých ZZM i zápis č. 1. z jednání kontrolního výboru. Následující rozsáhlou částí programu byl pak blok převodu nemovitostí. Tu zahájilo schválení prodeje pozemku o výměře cca 80 m2 v Dlouhé ulici panu Ing. Miloši Mohrovi, kdy se umožní lepší přístup k zadní části objektu restaurace „Beseda“. Byl rovněž schválen prodej 271 m2 pozemku společnosti UNIMA v ul. Osvoboditelů pro ucelení areálu firmy. Oba prodeje se budou realizovat za cenu 300,- Kč/m2. Dále byl dán souhlas s prodejem 158 m2 plochy vyčleněné pro stavbu dálnice investorské organizaci za 9.330 Kč. Prodej nebytového prostoru a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku v Dlouhé ulici (býv. „Potraviny Šramota“) za cenu 1 046 115 Kč paní Miloslavě Brožkové z Lovosic byl rovněž schválen. V souvislosti s předkupním právem města byl dán souhlas s převodem vlastnického práva bytové jednotky v domě č.p. 843 v ul. 28.října. Byt postupuje paní Dagmar Beránková formou daru svému vnukovi Ivo Beránkovi s podmínkou úhrady zůstatku kupní ceny. Ke schváleným akcím se též přiřadil splátkový kalendář manželům Renglovým ke koupi bytu v ul. Víta Nejedlého 949/7.

Pro lovosické občany bude zajímavá následující informace. V současné době nepromí tající městské kino je v dosti zchátralém stavu. Byl proto uvítán návrh na jeho znovuoživení, včetně internetové kavárny a zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit zájem na jeho prodeji za odhadní cenu 2 747 530 Kč. V návaznosti na to, že byl při minulém zasedání odsouhlasený prodej pozemku na stavbu prodejny BILLA, se objevil zájem o koupi dalších volných ploch

Pokračování na str 4

Lovosický dnešek 3/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka