Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

S jednatelem Tepelného Hospodářství Lovosice p. Peterkou

V těchto dnech dostávají nájemníci a vlastníci bytů do ruky vyúčtování záloh za poskytované služby. Nejvíce diskutovanou položkou je vyúčtování tepla a teplé užitkové vody, kde došlo v roce 2001 k velkému nárůstu cen. Zeptali jsme se proto jednatele Tepelného hospodářství města Lovosice s.r.o. pana Milana Peterky na vysvětlení některých nejasností.

Od 1.1.2001 nabyl účinnosti zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Jaké změny tento zákon přináší pro vás, jako jediného dodavatele tepla a teplé užitkové vody?

Především zaniká platnost autorizace na výrobu a rozvod tepla udělená ministerstvem průmyslu a obchodu. Bylo nutné zažádat nově vzniklý Energetický regulační úřad o licenci na výrobu a rozvod tepla. Dále bylo nutné uzavření nových smluv na dodávku a odběr tepla tak, aby byly tyto smluvní vztahy v souladu s novou legislativou. Podrobně jsou definovány povinnosti a práva držitelů licencí. Zákon stanovil postup v případě, že licencovaná činnost není zabezpečována, aby dodávky energie nebyly přerušeny. Byla stanovena povinnost držitele licence zajišťovat dodávky energie nad rámec licence a současně je k tomu zákonem zřizován fond ke krytí nákladů s tím spojených. Držitelé licence jsou povinni finančně do tohoto fondu přispívat. Tento zákon stanovuje také opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie.

Zákon ukládá některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie. Je velice diskutovaná otázka komu a v jakém termínu zákon ukládá regulaci a měření tepla. Můžete podat vysvětlení ? fotka

V § 6 odst. 7 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií se stanoví:

Vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek, musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném vyhláškou. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

V prováděcí vyhlášce č.152/2001 Sb. k zákonu č.406/2000 Sb., se v § 6 odst. c) stanoví : instalovat individuální automatické regulační zařízení u jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění reagující na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je to z technických, nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména u sálavého, nebo teplovzdušného vytápění, u vytápění ze zdrojů tepla s násypnými kotli na tuhá paliva.

Z citace ustanovení zákona a vyhlášky přímo vyplývá odpověď na Váš dotaz. Na radiátorech (otopných tělesech), tj. podle vyhlášky jednotlivých spotřebičích určených pro vytápění, je ze zákona vlastník budovy povinen tato individuální automatická regulační zařízení osadit, pokud se nejedná o případy uvedené v citovaném ustanovení vyhlášky. Těmito zařízeními mohou být termostatické regulační ventily. Zákon nenařizuje měření tepla a rozúčtování podle poměrových měřičů tepla jednotlivým spotřebitelům. V tomto případě bude i nadále rozúčtování tepla podle plochy bytu.

Podle § 14 odst. 2 zákona o hospodaření s energií povinnost podle § 6 odst. 7 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1.ledna 2005.

Novým energetickým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami se od 1.1.2002 také mění pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Podle vyhlášky č. 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky 80/1998 Sb. se provedlo rozúčtování pro rok 2001. Od 1.1.2002 platí nová vyhláška č. 372/2001 Sb. Jaké jsou změny v rozúčtování ?

Tato vyhláška vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj se v podstatě netýká výrobců a dodavatelů tepla, ale majitelů objektů. Vyhláška stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vstupuje v platnost od.1.1.2002.

Některé změny oproti dosud platným pravidlům :

Zrušení pětiprocentní základní složky nákladů na vodné a stočné při rozúčtování nákladů na dodávku vody spotřebované jako TUV. Celková spotřeba TUV se bude 100% rozpočítávat v poměru spotřeby podle vodoměrů.

Bylo odstraněno ustanovení o možném začátku zúčtovacího období a podle nové vyhlášky může vlastník po dohodě s dodavatelem stanovit počátek zúčtovacího období na libovolné datum v roce.

Další změnou je požadavek na rozúčtování tepla pro vytápění podle náměrů měřičů tepla, nikoli podle dosahovaných vnitřních teplot, jak bylo uvedeno v textu minulé vyhlášky. Byly vypočteny náklady na tepelnou energii spotřebovanou ohřevem užitkové vody, kde vlastník rozdělí náklady na složku základní 30% a složku spotřební 70%.

U nákladů na tepelnou energii pro vytápění dělí vlastník složku základní 40-50% a zbytek nákladů je spotřební složka. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40% oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody. Poměr rozúčtování základní a spotřební složky v daném rozmezí určuje vlastník.

Dokončení na str. 4.

Lovosický dnešek 4/2002 strana 1 Dalsi stranka