Lovosický dnešek 4/2002 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka

Rozhovor mesice

Pokračování ze strany 1

V průběhu roku 2001 došlo k velkému nárůstu ceny za dodávané teplo. Z těchto důvodů u mnohých k nedoplatkům, jak za dodávané teplo k vytápění, tak za ohřev teplé užitkové vody. Můžete nárůst cen nějak komentovat?

Cenu tepla ovlivňuje cena používaného paliva a to je v našem případě zemní plyn.

Pro ilustraci uvádím průměrný nárůst cen ZP kde se jedná o cenu paliva potřebného k vyrobení 1 GJ tepla. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Průměrná cena paliva za rok 2000 - 156,62 Kč., za rok 2001 - 195,74 Kč.

Skladba odběrů je zhruba 90% střední a velké odběry a zbytek malé odběry. Dále je v ceně tepla obsažena splátka úvěru plynofikace cca 65 Kč./GJ, zbytek tvoří ostatní náklady (opravy a údržba, mzdy, režijní náklady, poplatky za ovzduší, voda a chemikálie, odpisy, pojistné a elektřina). Ceny tepelné energie podléhají věcnému usměrňování a jsou stanoveny podmínky cenovými orgány pro sjednávání cen.Tyto podmínky jsou:

  1. maximální rozsah možného zvýšení ceny ve vymezeném období nebo
  2. maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období nebo
  3. závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci

Stanovení podmínek provádí Energetický regulační úřad a kontroly cen patří do působnosti Státní energetické inspekce.

Diskutovanou položkou je rozdíl mezi součtem poměrových měřidel studené a teplé vody (vodoměry) a fakturačními měřidly. U teplé vody se fakturované množství mezi odběrové jednotky provádí výpočtem. Jaké ztráty se sem promítají a jakým způsobem je možné je snížit nebo ovlivnit?

Rozúčtování spotřeb teplé užitkové vody mezi odběratele (domy) se za rok 2001 provedla na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.245/1995 Sb., ze dne 2.října 1995, § 8. V Lovosicích se provádí po dohodě s odběrateli vyúčtování záloh k odběru TUV dvakrát ročně a to vždy k 30.6. a k 31.12. běžného roku. Pro fakturaci se použijí faktury dodavatele studené vody a údaje instalovaných kalorimetrů pro stanovení množství tepla pro ohřev TUV. Před rozúčtováním se z těchto hodnot odečte spotřeba teplé i studené vody, která byla použita v místě přípravy (doplňování topného systému,WC,sprchy apod.). Fakturace množství dodané vody a tepla se provádí na základě údajů dodaných odběrateli. 30% tepla použitého k přípravě TUV se rozdělí podle podlahových ploch zásobovaných objektů a 70% dle nahlášených spotřeb (součet rozdílu poměrových bytových vodoměrů TUV v objektech). Studená voda použitá k ohřevu se rozdělila v poměru 5% dle podlahových ploch a 95% dle poměrových vodoměrů.

Rozdíl mezi poměrovými měřiči a měřičem fakturačním může způsobovat řada faktorů:

v praxi se mohou vyskytnout i snahy spotřebitelů ovlivnit různými zásahy údaje spotřebitelského vodoměru, není zajištěno předepsané ověřování přesnosti vodoměrů.

Toto jsou možné příčiny rozdílů mezi fakturačním vodoměrem a poměrovými měřiči u odběratelů.

Pokud dojde k poruše vodoměru, tak se to zpravidla zjistí až na konci zúčtovacího období při provádění odečtů. Součet údajů měřidel je tedy často snížen o vzniklé výpadky bytových vodoměrů za celou dobu, kdy neměřily.

Při netěsnosti bytových kohoutů pro odběr vody zpravidla bytový vodoměr tento nepatrný průtok nezaznamenává. Ve fakturačním se průtoky ze všech spotřebitelských míst sčítají, takže je zde v celkovém průtoku zaznamenáván i relativně malý únik vody z kteréhokoliv bytu.

K možnému snížení rozdílů:

Ve všech odběrných místech zkontrolovat,zda nejsou v objektu neměřená místa a dbát na započtení spotřeb vody ve společných prostorách do celkové spotřeby domu.

Vím, že jste v poslední době prováděli úpravy na zařízení ke zlepšení dodávky tepla v domech v Kostelní ulici. Můžete říci jaká a co Vás k tomu vedlo?
Na základě předložené projektové dokumentace k vyregulování topného systému v domě Kostelní 902 nebyly dosahovány potřebné parametry rozdílu tlaků mezi vstupem do objektu a zpátečkou. Bylo nutné vyměnit oběhové čerpadlo topné vody.Touto výměnou oběhového čerpadla je zajištěn dostatečný diferenční tlak i množství topné vody pro případnou regulaci dalších objektů v Kostelní ulici.

Co Vás, jako dodavatele a nás jako odběratele, ještě v nejbližší budoucnosti čeká?
V letošním roce bude splacen čtyřicetimilionový úvěr na plynofikaci města. Bude nutné postupně obnovovat sekundární sítě, které jsou již na hranici své životnosti. Proběhne výměna čtyřtrubkových systémů za dvoutrubku z předizolovaného potrubí a výstavba předávacích stanic v objektech.

Připravil (hv)


Zeptali jsme se za vas

Ale …

…navzdory snímkům, které se občas v novinách objevují, které se nám pranic nelíbí a ukazují na místa, kde pořádek je jen prázdným pojmem, musíme uznat, že čistota veřejných prostranství, náměstí, ulic, parků, parkovišť a jiných plácků je ve srovnání se stavem v minulých letech stále lepší. Že to není jen větší ukázněností obyvatel a návštěvníků, to asi napadne devět lidí z desíti a možná i toho posledního. Co vše je třeba udělat proto, aby město vypadalo jako kulturní aglomerace, jsme se zeptali pana ing. Pokory, vedoucího odboru správy města.

Pane inženýre, otázka byla vlastně již položena. Budeme se divit odpovědi ?

Čistota veřejných prostranství, náměstí ,ulic, parků trápí asi každé město a ani v Lovosicích tomu není jinak.

Na OSM se touto problematikou přímo zabývá 12 zaměstnanců . Na čistotě města se denně podílí jak obsluha čistících strojů, kteří za každého počasí vyjíždějí a udržují komunikace uklizené, v zimním období též udržují sjízdnost těchto komunikací, tak jsou to metaři , kteří s vozíkem denně sbírají papír a jiné nečistoty po městě. Další skupina zaměstnanců denně vyprazdňuje odpadkové koše a dává odpad většího rozměru do skříňové Multicary. Poslední skupinou je skupina, která jezdí s traktorem a sbírá od stanovišť s domovním odpadem odložené ledničky, gauče, kusy nábytku, atd.

Dále se nepřímo na úklidu podílí další 4 zaměstnanci, kteří koordinují výše uvedené práce, pracovníci na životním prostředí, kteří odhalují černé skládky a za jejich pomoci se likvidují.

K čistotě města současně přispívá pravidelný svoz komunálního odpadu, kdy firma BEC zajišťuje i úklid stání domovních kontejnerů a popelových nádob. S čistotou a celkovým vzhledem města úzce souvisí i údržba zeleně, kterou pro město v průběhu celého roku zajišťuje zahradnická firma Vladimír Svojše.

Všechna tato péče o čistotu města však stojí nemalé finanční prostředky ,a proto uvedu několik základních čísel, kolik zaplatil MěÚ za rok 2001 za tuto činnost :

Celkem město zaplatí 8 766 000,- Kč a oproti tomu vybere od občanů 2 900 000,- Kč za služby (svoz komunálního odpadu). Při větší ukázněnosti občanů by se mohly ušetřené finanční prostředky použít na zvelebení města (nové chodníky, veřejné osvětlení, vozovky atd.).

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají udržovat čistotu a pořádek ve městě a ostatní požádat o spolupráci.

Ing. Pokora

Lovosický dnešek 4/2002 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka