Lovosický dnešek 4/2002 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka

Skládka tuhých průmyslových odpadů ve Vrbičanech

Skládka ve Vrbičanech je třetí skládkou v našem regionu, kterou jsme navštívili. Je to skládka tuhých průmyslových odpadů společnosti Eurosup spol. s r.o. Praha. Na naše otázky o jejím provozu odpovídal ředitel společnosti p. Mgr. Josef Šmejkal a jednatel společnosti p. Vladimír Leština.

Představíte nám krátce svoji firmu?

Firma Eurosup spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako společnost, jejímž hlavním programem bylo působení v oblasti odpadového hospodářství. Firma vznikla jako ryze český subjekt, bez zahraničního kapitálu. Tento charakter je zachován až do současné doby, což je v současných podmínkách trhu s odpady v naší republice spíše výjimka.

V této lokalitě byla původně cihelna, která byla vytěžená, potom opuštěná. V 70 a 80 letech sloužila jako odkladiště všeho možného. V podstatě tu byla černá skládka různých odpadů včetně průmyslových odpadů, které byly nebezpečné. Dá se říci, že v tomto ohledu jsme pomohli životnímu prostředí. Na počátku výstavby jme odpady vytřídili, vyseparovali a řádně zneškodnili a pak se začalo s vlastní výstavbou. Skládka, jako taková, má tu výhodu, že leží v přirozeně výhodném prostředí.

Původní hlavní náplní činnosti firmy bylo zneškodňování nebezpečných průmyslových odpadů na vlastní skládce IV.skupiny. Stavbu tohoto díla firma organizačně připravila a finančně zajistila. Celková hodnota stavby byla 70 mil. Kč. Úvěr na tuto stavbu byl splacen do pěti let od zahájení provozu skládky. Je třeba možná zdůraznit, že tato skládka v době, kdy byla postavená, byla první komerční skládkou v provozu v České republice. Byla to první vlaštovka a činitelé ze státní správy se radovali. Konečně mohli podnikům a producentům nebezpečných odpadů říci, že už existuje skládka, kde můžete zneškodnit nebezpečné odpady tak, jak se mají. V průběhu let firma značně rozšířila pole své působnosti. V dnešní době zdaleka nestačí zabývat se úzce specializovanou činností. Tato skutečnost by velmi brzy dostala naši společnost na okraj zájmu zákazníků.

Mimo skládkování tuhých průmyslových odpadů provádíte i jiné činnosti?

Samozřejmě odpady třídíme, snažíme se nějakým způsobem odpady recyklovat, nebo jiným způsobem využít. Podílíme se na sanacích starých zátěží s Fondem národního majetku, pro firmy nebo nové nabyvatele firem likvidací ekologického znečištění. Tyto činnosti se dějí v přímo prostorech, které mají být sanovány. Taková akce probíhá tak, že se na základě smlouvy provede analýza, rozhodne se, jaké druhy odpadu tam jsou, jakým způsobem se vytřídí nebo zneškodní. Co proběhne na místě samém a které méně nebezpečné odpady budou převezeny na skládku. Určené odpady se odvezou k biodegradaci, železo do šrotu atd. Třídění odpadů je specifikum spíše pro komunální odpady. U průmyslových odpadů připadají v úvahu jiné technologie, např. recyklace a zpracování odpadů, doprovodné technologie zneškodňování odpadů, jako např. solidifikaci, biodegradaci, termické zneškodnění, případné využití odpadů jako alternativního paliva.

Máte nějaká specifika proti jiným skládkám?
Jsme jediní v republice, kteří si o své vůli zdražili výstavbu skládky v zájmu bezpečnosti a ekologické kvality. Nad rámec legislativy má skládka zdvojenou izolaci folií, kterou nemá žádná ze skládek.

Jaká je kapacita skládky a jak dlouho se bude moci provozovat?
Skládka byla konstruovaná na jistý objem. Jsme již ve fázi, kdy jsme si nechali zpracovat studii zakrytí a ukončení jednotlivých etap. Skládka se bude uzavírat po částech. Víme že se do skládky vejde zhruba 150 tisíc m3 materiálu.

Od 1.1.2002 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Jakým způsobem ovlivní vaší činnost?
Přímý dopad nového zákona na nás není. Ale spousta producentů se stará o to, aby odpady už nevznikly a nebo, bohužel těch je mnoho, aby zmizely někde, kde za to nemusí zaplatit. Tím i nám utíkají peníze. Nový zákon o odpadech naší snahu vyjadřuje poplatky za ukládání odpadu na skládky. Poplatky rostou tak progresivně, že pro producenty odpadů přestává být únosné, aby odpad na skládky dávali a to je vede k tomu, aby se snažili o jeho využití, eventuálně k tomu, aby odpad odvezli někam na černo a způsobili tak ekologickou škodu. To je velká nevýhoda této legislativy. Navzdory i naším podnětům je postavená tak, že producent odpadu neručí za konečné legální zneškodnění toho odpadu. Stačí, když odpad předá tzv. oprávněné třetí osobě, tedy komukoliv, kdo má živnostenský list. Co s odpadem ten potom udělá, to už je druhá věc. Ten je většinou nedosažitelný. To je vidět všude kolem.

Podle nového zákona jste povinni odvádět poplatky obci, na jejímž katastrálním území je skládka umístěná. Jak je to u vás?
Obec, které odvádíme poplatky jsou Vrbičany. A nejen to. Při vzniku skládky jsme pro tuto obec vybudovali např. vodovod a kanalizaci. Nebyla malá investiční částka, bylo to kolem 15 milionů korun. Dříve, než jsme kopli zde, v obci už tekla pitná voda.

Chcete něco uvést na závěr?
Jedině apelovat na ekologické cítění všech producentů odpadů. Nic jiného a nám by to úplně stačilo.

Připravil (hv)


Zpravy z radnice

Dokončení ze str. 2.

RM souhlasí

RM ruší

Lovosický dnešek 4/2002 strana 5 Predchozi stranka Dalsi stranka