Lovosický dnešek 6/2002 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka

Ekologie neni jen fraze

Glanzstoff Bohemia, s.r.o. a životní prostředí města Lovosice

Na otázky, týkající se oblasti péče o životní prostředí, nám odpovídal ekolog společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o pan Ing. František Mikulů.

Co se v poslední době udělalo ve Vaší firmě pro zlepšení životního prostředí ?
Pokusím se Váš dotaz rozšířit na otázku co se v naší firmě do dnešní doby udělalo v oblasti péče o životní prostředí. Na úvod mi dovolte malé ohlédnutí o několik let nazpět.

Jak je známo, v roce 1990 bylo rozhodnuto o postupném útlumovém programu viskozové chemie v tehdy ještě Severočeských chemických závodech. Termín ukončení výroby kordového vlákna byl následně stanoven na rok 1998. Není tajemstvím, že počátkem tohoto roku řešilo oddělení životního prostředí - tehdy již Lovochemie - program sanačních opatření po ukončení výroby, a že byl vytvořen tým techniků zodpovědných za tyto práce. Nastoupený program útlumu výroby zastavil přísun investičních prostředků a minimalizoval množství prostředků na údržbu zařízení. Technický stav zařízení v roce 1998 byl tedy prakticky na pokraji životnosti.

Nový majitel Glanzstoff Austria, který tuto výrobnu od Lovochemie v druhé polovině r. 1998 odkoupil a založil společnost Glanzstoff Bohemia, převzal celou technologii ve špatném technickém stavu, ale především s dlouhodobě neřešenými ekologickými problémy. Tyto ekologické závazky nebyly pouze symbolické, ale byly dány již v této době bez výjimek platnými zákony. Priorita řešení spočívala pochopitelně v problematice ochrany ovzduší. Emise sirouhlíku a sirovodíku, které v této době odcházely ze známého hranatého komína vysoce překračovaly platné emisní limity. S tím souvisel i trvalý nepříjemný, okolí obtěžující zápach a stále narůstající tlak ze strany obyvatel přilehlého regionu na řešení této situace. Nově vzniklá společnost Glanzstoff Bohemia v r. 1998 tedy stála před závazkem vyrovnat se v co nejkratším technicky možném termínu s imisní zátěží okolí. Jedinou možností, jak tento problém řešit, bylo významně snížit hmotnostní tok emisí z odsávacího komína a eliminovat zdroje plošných emisí.

Tento zásadní problém se podařilo vyřešit vybudováním technologie katalytické oxidace sirouhlíku a sirovodíku v koncentrovaných odplynech. Vybudované zařízení s typovým označením KVT-SULFOX zpracovává rozhodující podíl emisí sirouhlíku a sirovodíku na kyselinu sírovou, která se využívá při výrobě. Do odsávacího komína jsou vypouštěny prakticky pouze emise z pracovního prostředí. Toto složité zařízení bylo vybudováno za neuvěřitelných 6 měsíců a bylo uvedeno do provozu v polovině r. 2000. Pro kontrolu imisní situace, tj. koncentrace sirouhlíku a sirovodíku v ovzduší vybudovala společnost dvě plně automatické monitorovací stanice s dálkovým přenosem dat. Jedna z těchto stanic je umístěna v budově MěÚ v Lovosicích, druhá v objektu Okresní hygienické stanice v Litoměřicích. Je na občanech Lovosic, aby objektivně zhodnotili efekt provedených opatření.

Síran sodný - Glauberova sůl byl před výstavbou kalcinační linky odpouštěn do Labe. Po nájezdu kalcinační linky se bezvodý síran sodný stal žádaným výrobkem, jak dokládá záběr z expedičního místa. Výrobek je dodáván volně ložený, ale i v pytlované formě, především do zahraničí.

Od roku 2001 společnost Glanzstoff Bohemia řeší problematiku ochrany vod, tj. minimalizace průniku znečištění do odpadních vod. Problém vysokého obsahu rozpuštěných látek v odpadních vodách, které prakticky tvoří Glauberova sůl - krystalický síran sodný, se podařilo vyřešit vybudováním technologického celku kalcinace Glauberovy soli. Tato technologie zpracovává dříve nevyužitelný odpad přecházející do odpadních vod na kalcinát - bezvodý síran sodný, který je ceněnou surovinou ve sklářském průmyslu a při výrobě pracích prášků. Tato technologie, jejíž výstavba byla zahájena v druhé polovině r. 2001 zahájila zkušební kapacitní provoz v březnu r. 2002. Zde uvedené příklady realizace technických opatření na úseku ochrany životního prostředí dokladují koncepční technický přístup společnosti s cílem definitivního řešení problému. Jen pro ilustraci uvádím, že náklady na realizaci zde uvedených opatření dosáhly výše cca 250 mil. Kč

Dlouhodobě neřešená problematika ochrany vod vyžaduje řadu dalších postupných etap, které je nutno řešit nákladnými úpravami na technologickém zařízení. Trvalý efekt přece přináší opatření zabraňující vzniku znečištění v odpadních vodách, nikoliv jejich následné složité čištění. V letošním roce nás ještě čeká oprava kanalizací, která je v chemickém podniku s nepřetržitým provozem vždy velmi složitá. Některé problémy budeme muset řešit i ve spolupráci s Lovochemií, která naše odpadní vody čistí na své ČOV. Jen tak pro oživení a na připomenutí. Rybáři Vám mohou potvrdit, že dříve tak nepříjemný problém s tvorbou pěny na hladině Labe u výtoku odpadové kanalizace z ČOV, vedle vyústění Modly, je již minulostí.

Jaké jsou naopak problémy a co se nepodařilo ?
Problémy máme na již zmíněném úseku péče o vody. Máme zpracovaný cílený program řešení, který bude pokračovat i v r. 2003. A na otázku co, se nám nepodařilo, je možno odpovědět. Vše, co se zrealizovalo na úseku péče o životní prostředí, se prozatím podařilo. Složitost problému však bohužel vyžaduje finanční prostředky a čas.

Jaká je spolupráce s MěÚ v otázkách životního prostředí ?
V této oblasti nevidíme žádné problémy. Nechápejte to ale prosím tak, že zodpovědní pracovníci MěÚ nám tolerují některé prohřešky. To v žádném případě. Vysoce si však vážím kritických připomínek se znalostí technických podmínek a příčin, které jsou vždy ku prospěchu věci. Mimochodem již víte, že instalovaná meteo-čidla na střeše budovy MěÚ jsou našim vlastnictvím a jsou součástí již zmíněné monitorovací stanice kvality ovzduší. Tato skutečnost také dokládá vstřícný přístup města vůči naší společnosti.

Chcete ještě něco dodat ?
Ano, chtěl bych jen uvést. Viskozová chemie má v Lovosicích zásluhou firmy Glanzstoff již 80-ti letou tradici. Při této výrobě se pravda, z ekologického pohledu málo šetrnou technologií, vyrábí vysoce ekologický výrobek celulózové vlákno. Jde o náročnou technologii, kterou zvládají pouze špičkové chemické firmy. Jak ukazuje zájem světových výrobců pneumatik má viskozové kordové vlákno zatím bezkonkurenční postavení při výrobě pneumatik, jejichž výroba rok od roku stoupá.

Takže ( snad budete se mnou souhlasit) : to, že výroba viskozových kordů zůstala v Lovosicích, je pro naše město perspektivním přínosem.

Připravil (hv)

Lovosický dnešek 6/2002 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka