Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

O nejbližších akcích rozvoje města jsme hovořili s městským architektem ing. arch. Vladimírem Novákem.

Těším se, pane inženýre, na náš rozhovor, položím Vám totiž jedinou otázku: Jak vypadá rozvoj našeho města v časovém horizontu tří následujících let z pohledu městského architekta ?

arch. Novák

Celý zamýšlený a částečně již i schválený rozvoj města v blízkém budoucnu vychází v první řadě z již zahájené výstavby průmyslové zóny. Z toho pak se odvozuje pravděpodobný nárůst počtu obyvatel, který zase dále předpokládá rozvoj infrastruktury města : řešení bytové situace, občanské vybavenosti a v neposlední řadě i dopravní situace. Vezměme aspekty rozvoje pěkně jeden po druhém :

  1. Výstavba průmyslové zóny řízené Dopravně-zbožovým centrem Lovosice, s.s r.o., s majoritním podílníkem městem Lovosice. Ta už byla zahájena a nade vší pochybnost bude úspěšně pokračovat.
  2. S rostoucí potřebou pracovníků pro nové průmyslové závody se předpokládá i rostoucí počet žádostí o byt v Lovosicích. Jak z hlediska města, tak z hlediska nových pracovníků a dokonce i samotných zaměstnavatelů je žádoucí, aby noví pracovníci nedojížděli z okolních obcí, ale aby v Lovosicích bydleli. K tomu vede jen jediná cesta : výstavba nových ubytovacích kapacit. Počítá se jak s bytovými domy, tak s rodinnými domky.
  3. Řešení dopravní situace je nutné k umožnění dopravní obsluhy nových ubytovacích kapacit (nebo ke zkvalitnění obsluhy stávajících) a k nim přidružených jednotek občanské vybavenosti (obchodů, služeb, školek, hřišť a pod.).
  4. V souvislosti s předchozími body pak je třeba vybudovat síť vlastní občanské vybavenosti, jejíž složení zhruba naznačil předchozí bod. Předpokládá se v rámci tohoto bodu značný rozvoj drobného podnikání.
Tento program je zobrazen ve schváleném Územním plánu sídelního útvaru Lovosice, který zpracoval ing. arch. Vávra. Všechny zóny rozvoje jsou v něm funkčně vymezeny.

Teď k jednotlivým akcím : Je již připravena a těsně před realizací Dostavba radnice. Všechny rozpory již byly odstraněny a současně probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. Líbila se mi podmínka, kterou stanovily lovosické městské orgány pro vítěze výběrového řízení, a to povinné využití lovosických podniků a zdrojů pro tuto akci.

Je připraven projekt a vydáno Územní rozhodnutí k rekonstrukci bývalé školky pod náměstím na sídlo Rychlé záchranné služby a Dálniční policie. Výběrové řízení na dodavatele prací bude vypsáno v nejbližších týdnech.

Další akcí je dostavba Domu s pečovatelskou službou v současné lokalitě v ulici 28. října. Nový dům bude stát přes cestu proti starému objektu s tím, že obsluha bude prováděna z původního objektu.

Výstavba Obchodního centra pod náměstím je další z připravovaných akcí. Nový supermarket je již schválen Zastupitelstvem města Lovosic, je vydané Územní rozhodnutí. S tím souvisí i výstavba obslužné komunikace z ulice Přívozní k nájezdu do zatáčky na silnici do Ústí nad Labem u Besedy. Vozovka bude v místě napojení snížena o 1,5 metru.

Již jsem zmínil výstavbu obytného souboru pod zámkem. Hledáme investora pro výstavbu asi 250 bytových jednotek v 4 až 6 podlažních bytových domech. Poznamenal jste, že tato výstavba bude v zátopové oblasti padesátiletých a stoletých vod. Ano, počítá se s touto eventualitou : domy nebudou podsklepeny a v přízemích bude technické zázemí obyvatel : garáže, úložné a společné prostory.

V některých z těchto domů se počítá s umístěním obchodů a provozoven služeb. Výhodou tohoto umístění obytných domů je blízkost centra města, stejně jako blízkost rekreační zóny, koupaliště, hřišť, lesoparku a podobně.

Je zde ještě další akce, ale tu nedokáži časově vymezit, neboť chybí ještě některá důležitá rozhodnutí, ne však rozhodnutí Městského úřadu. Jedná se o zástavbu tzv. velké proluky mezi restaurací Sarajevo a bankou, GECB. Měl by zde vyrůst nákladem soukromého podnikatele mnohoúčelový dům, který by m.j. řešil i nedostatek některých chybějících prostor pro akce města a jeho obyvatel.

Rada města iniciovala zadání studie na úpravu Václavského náměstí a to Stavební fakultě ČVUT Praha. Projekt se teprve zpracovává, takže podrobnosti neznáme.

Ve výčtu připravovaných akcí chybí jednoznačně koncepce cyklistických cest, stezek a vyhrazených jízdních pruhů. Od ní by se měla odvinout povinnost všech nových investorů zřizovat na svém území tyto stezky včetně stání kol. V souvislosti s tím podle mého názoru chybí i lepší přístup budoucích zaměstnanců do nových podniků. Dalo by se to vyřešit vybudováním podchodu a podjezdu pro pěší a cyklisty pod tratí Lovosice Ústí nad Labem a lávkou ze sídliště Holoubkov přes silnici do Čížkovic.

Přece jen ještě druhou otázku : Rozvoj města viděný Vašima očima je velice slibný. Jak vidíte budoucnost Lovosic v celkovém pohledu ?
Připravovaný a zřejmě již vlastně zahájený bouřlivý rozvoj Lovosic klade velké nároky na činnost vedoucích městských orgánů : Rady města a Zastupitelstva města. Jiná města, pro která rovněž připravujeme podobné akce, vám mohou závidět. Činnost Vašich městských orgánů je velmi vyspělá, politicky kultivovaná a etická. Nestalo se zatím, že by oponující strana po prohraném hlasování dělala obstrukce, znemožňovala další řízení, nebo realizaci jednou již schválených akcí, projektů. Lovosičtí radní jsou schopni řešit i koncepční problematiku a dokazují tak, že jsou schopni zvládnout práci, ke které byli zvoleni. Proto se dá předpokládat, že budoucnost Lovosic je v dobrých rukou, z čehož i já mám velkou radost.

S městským architektem rozmlouval Čampulka

Lovosický dnešek 8/2002 strana 1 Dalsi stranka