Lovosický dnešek 8/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
Slovo starosty

Správa města

Správa města je občany nejvíce sledovaný odbor, nejvíce sledovaná činnost. Díváme se na město ponejvíce ze svého okna ve své čtvrti, ze svého pracoviště či ze svých „chodníčků“. Tím logicky dochází k rozdílnému posuzování té které situace a k určování priorit. Tady se kritice asi nikdy nevyhneme. Nevyhneme se ani chvále těch, kterým se splní jejich představa, jejich přání.

V počtu bytů na počet obyvatel jsou Lovosice lehce nad průměrem EU. V roce 1999 bylo dokončeno 18 bytů v ulici Wolkerově. To je výsledek činnosti minulého zastupitelstva. V tomto volebním období přibylo 18 bytů v Nádražní ulici 805 a 10 bytů ve vnitrobloku Lovoše. Od Lovochemie město koupilo a znovu zprovoznilo ubytovnu v Nádražní ulici. V současné době se vyřizuje dotace na 24 bytových jednotek DPS (Dům pečovatelských služeb - 16,8 mil. Kč).

Dovolím si tvrdit, že rozhodnutí zastupitelů každý rok více investovat do jedné základní školy a jedné mateřské školy, je dobré. Na školních budovách je to vidět. Domnívám se, že dnes jsou spokojeny i paní ředitelky škol. Průběžně jsou opravovány objekty v majetku města např. Lovoš, Základní umělecká škola, Centrální školní jídelna. Knihovna se dočkala internetu .

Ve sportovním areálu jsme byli donuceni změnit systém chlazení ledu na zimním stadionu. Čpavkovod z Lovochemie dosloužil a tak byla instalována kompaktní chladící jednotka YORK. Zde došlo k markantnímu snížení množství čpavku a tím se zvýšila bezpečnost provozu zimního stadionu. V září bude ukončena rekonstrukce ledové plochy. Nová, kvalitní izolovaná plocha jistě sníží provozní náklady ZS. Na rekonstrukci ZS město dostalo dotaci ve výši 19,8 mil.Kč. Naši žádost předložil parlamentu tehdy předseda rozpočtového výboru pan ing. Vlastimil Tlustý.

Nový způsob cirkulace vody a perfektní dávkování chemikálií nutných pro zachování hygienických norem požadovaných hygieniky přispívají k prakticky bezproblémovému provozu bazénu koupaliště.

Díky funkcionářům tenisového oddílu dosáhlo město na 1 mil. Kč dotaci na tenisový kurt s umělo-hmotným povrchem. Bude položen na venkovním asfaltovém hřišti u haly Chemik v měsíci říjnu.

Za zmínku jistě stojí kruhový objezd u Besedy. V odborných kruzích je považovaný za jeden z nejpovedenějších. Na frontu vozidel, která v dopravní špičce stála až u radnice, můžeme zapomenout. Oprava chodníků a silnic se odvíjela od možností rozpočtu města.

To již začínám počítat „drobné“, kterých je pro dobrý chod města potřeba mnoho. Závěrem si dovolím říci, že údržba zeleně, travnatých ploch, hřbitova je jistě srovnatelná s jinými městy ČR. Všem, kteří se přičinili o hezký a upravený vzhled našeho města, chci tímto poděkovat.

Vám, kteří čtete tyto řádky, přeji hezký srpen.

JK


Zpravy z radnice

3. řádné jednání Zastupitelstva města Lovosic

proběhlo za úmorného letního vedra dne 20. června 2002 za účasti dvaceti zastupitelů. Předložený program byl tak rozsáhlý, že konec jednání se rýsoval v pozdních večerních hodinách, což se také bezezbytku naplnilo.

Hned po zahájení, nezbytných organizačních formalitách a po odsouhlasení zprávy tajemníka byla první část programu věnována třetímu japonskému investorovi. Byla schválena kupní smlouva na pozemky ve 4. etapě mezi městem a společností AOYAMA AUTOMOTIVE FASTENERS CZECH s.r.o. Tato firma se zaměří na výrobu spojovacích materiálů pro výrobu automobilů (šrouby a j.) a doplní tak program předchozích dvou japonských investorů. Ukazuje se pravdivou informace o tom, že příchod jednoho investora z Japonska znamená pozvánku pro další zájemce z "Říše vycházejícího slunce". Podrobnější popis budoucí činnosti této firmy najdete samozřejmě na stránkách našeho časopisu. Zajímavou informaci z této oblasti ale zajistil předseda představenstva DZCL Ing. Vybíral, když na několika snímcích seznámil přítomné s neuvěřitelně rychlým postupem prací na staveništi 4. etapy. Protože v celém tomto areálu se nacházejí známky bohatého předhistorického osídlení lovosicka, zpomaluje práce nutný archeologický záchranný průzkum. To však vyvolává v japonských firmách určitou pietu a úctu k tomuto území, o čemž svědčí splněný požadavek na vysvěcení prostoru podle taoistického i křesťanského rituálu. V každém případě jsme zde ale svědky nové etapy v rozvoji města, která by měla znamenat ukončení stagnace z minulých let. Je jenom na nás a hlavně na našich představitelích, aby byl přitom zachován zdravý proporcionální rozvoj i dalších nutných složek městské vybavenosti. Neváhejte a zajděte se na zmíněná místa podívat, ať někdy později svým dětem či vnukům můžete říci "že jste u toho také byli".

Na příchod 3. investora zákonitě navázal již dříve projednávaný požadavek na zabezpečení dostatečného energetického zdroje pro připravované průmyslové celky o maximální kapacitě cca 43 MW. Jedná se o rozvodnu 110/22 kV a je zde šance na získání dotace z fondu PHARE. ZM proto schválilo předložený investiční záměr a uložilo starostovi města vypsání výběrového řízení na zajištění financování této stavby. O výsledku výběrového řízení rozhodne Zastupitelstvo.

Jak už bylo řečeno výše, není možné budovat ve městě jen průmyslové podniky bez zajištění potřebného komfortu pro občany. V tomto případě především se jedná o rozšíření kapacit bydlení. S podnětným návrhem vystoupil pan Toušek z firmy INDES INVEST, který představil návrhovou studii městského architekta Ing. arch. Nováka "Obytný soubor pod zámkem - Lovosice". V prostoru bývalé skládky, který město kupuje od Lovochemie, by měl vzniknout soubor obytných domů s kapacitou cca 250 bytů. Výška zástavby by nepřevýšila úroveň římsy zámku a v domech by, kvůli záplavám, chyběly sklepní prostory. I přízemní podlaží by bylo využito pro stání aut, takže je zde konečně počítáno s reálnou kapacitou parkovacích ploch v našem století. Vystavěné byty by představovaly jistý nadstandard, který se při zvýšení nabídky zajímavých pracovních míst ve městě předpokládá. Zastupitelstvo schválilo tento záměr a bude opět vypsáno výběrové řízení na zabezpečení financování celé akce.

Zastupitelstvo dále stanovilo počet členů tohoto orgánu pro příští volební období a bude to znovu 25 zastupitelů, které na podzim zvolíme. Zastupitelstvo následně vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru, projednalo zprávu o kontrole hospodaření a schválilo návrh 1. změny rozpočtu roku 2002.

V bloku "zdravotnictví a sociální služby" byl konstatován prakticky bezproblémový přechod na novou organizační strukturu s využíváním RZS (rychlé záchranné služby), kdy v měsíci dubnu bylo uskutečněno 90 výjezdů, v květnu 118. Od zainteresovaných obcí se dokonce sešlo 122 000 Kč. Zastupitelstvo proto schválilo pro Podřipskou nemocnici v Roudnici finanční dar ve výši 500 000 Kč na nákup sanitního vozu. Příspěvková organizace Poliklinika Lovosice bude zrušena ke 31. 7. 2002 a od 1. srpna započne likvidace této organizace pomocí firmy MarS Teplice. O únavě z horka v této chvíli svědčí fakt, že se nikdo ze zastupitelů nezeptal "za kolik?" K problematice sociálních služeb se o něco později přiřadil návrh výstavby dalších 24 b.j.v rámci dalšího DPS (domu s pečovatelskou službou) naproti současnému v ulici 28.října. Z celkové potřebné částky 27,5 mil. Kč musí město uhradit 10,7 mil a 16,8 mil. Kč může získat formou dotace. Po ujištění předsedy finančního výboru p. Haufa, že to v současné situaci nepředstavuje pro městský rozpočet neúnosnou zátěž, schválilo ZM žádost o poskytnutí této dotace. Výstavba by měla být uskutečněna v létech 2002 - 2004.

Dlouhá diskuse byla vedena nad objektem dnes už bývalého KINA, které začíná viditelně pustnout. Prvním náznakem řešení je tak nabídka prodeje tohoto objektu za sníženou cenu 1,7 mil. Kč.

Dále v majetkosprávním bloku byl dán souhlas s prodejem 4 pozemků, u dvou případů bylo rozhodnutí odloženo. Hlavně se zde jedná o prodej pozemků pro další výstavbu rodinných domků, kdy se sešel větší počet zájemců než bylo vytipováno parcel. I z toho už je zřejmé, že v Lovosicích dochází k významnému posunu při řešení bytové situace. Byl proto vzat na vědomí návrh dalších lokalit pro výstavbu RD a majetkosprávní odbor zahájí jednání s vlastníky o podmínkách převodu těchto pozemků. (Ty již nejsou v majetku města.) Dále byly schváleny prodeje tří bytů (z toho dva obálkovou metodou) a pro prodej touto metodou byly navrženy další dva neobsazené byty. Nebyl dán souhlas s bezúplatným převodem budovy Gymnázia na Ústecký kraj.

Následující prudká bouřka, provázená výpadkem elektrického proudu, téměř způsobila předčasné ukončení jednání. V rozhodující chvíli však opět světlo zaplálo a jednání mohlo být dokončeno. Zbývalo už jen schválit požární řád města Lovosic a novou vyhlášku o pohřebnictví. V závěru pak zastupitelstvo schválilo přímo návrh změn a doplňků č.2. a pořízení změny č.3. územního plánu sídlištního útvaru Lovosice .

-JiH-


Lovosický dnešek připravuje anketu :

Co byste prvního změnili v Lovosicích k prospěchu města, kdybyste měli dostatečnou pravomoc? Vedle občanů dotázaných na ulici může i Vaše odpověď přispět k naplnění smyslu ankety. Písemné odpovědi pošlete do kanceláře KS Lovoš, 8. května 13., 41002 Lovosice

Lovosický dnešek 8/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka