Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Rozhovor měsíce s místostarostou Jaroslavem Davídkem, který ve dnech 12. – 21.8. zastával funkci předsedy povodňové komise.

V srpnu 2002 čelila Česká republika zřejmě nejrozsáhlejším záplavám v historii;jaký byl jejich průběh v Lovosicích ?
V pondělí ráno 12.8.2002 vyhlásilo Povodí Labe 1. stupeň povodňové aktivity (dále SPA). Děje se tak v okamžiku, kdy v Ústí nad Labem je na úředním vodočtu 450 cm; lovosická povodňová komise zahájila okamžitě činnost a to ve složení: předseda Jaroslav Davídek, místopředseda Ing. Soldon, členové: Václav Pokora (odbor správy města), kapitán Oldřich Gentner (Policie ČR), Jiří Vokrouhlík (SČVK), Zdeněk Pindiak (vedoucí jezný zdymadla Lovosice) Stanislav Šůma (technická skupina MěÚ), kapitán Václav Domalíp (velitel Požární stanice Lovosice) a 2 výkonní pracovníci MěÚ Ivo Švingr a Jaroslav Starý. Prověřovalo se spojení, začaly se organizovat povodňové hlídky. Rovněž se vyrozuměly objekty, občané městským rozhlasem, firmy telefonicky a rozhlasem. Všichni zaměstnanci MěÚ i ostatních organizací (policie apod.) začali pracovat podle pokynů komise, běžná práce byla vykonávána pouze v nezbytně nutné míře. Odpoledne v 15 hodin byl vyhlášen 3. SPA (v Ústí bylo 610 cm, v Lovosicích je cca o 0.5 m méně). Ráno 13.8. přišel zpožděný fax o situaci v noci s varováním: očekává se dvacetiletá voda, v 10 hodin zpráva ze zdymadel předpokládá se další vzestup hladiny, kulminační velikost nelze stanovit, hrozí stoletá voda.

J. Davidek

Jaký byl další vývoj povodně a následné kroky povodňové komise; jak probíhala evakuace občanů ? Činnost komise se snažila povodni předbíhat, hlavně pokud šlo o ohrožené občany. Evakuační plán je zpracován pro 3 500 lidí; byla tudíž vyrozuměna evakuační místa a občané byli postupně evakuováni, nejprve z Terezínské ulice, Zimního stadionu a Přívozní ulice – evakuaci prováděla Policie ČR a hasičský sbor, první evakuovaní byli ubytováni v ubytovně Nádražní 805 a Domově mládeže SPŠCH. Postupně pak byli evakuováni další ohrožení, poslední ve čtvrtek ráno do ZŠ Antonína Baráka. Ubytování a stravování evakuovaných organizovala za MěÚ Jana Hejdová. Připravená místa využil pouze zlomek ohrožených celkem 131 osob.

Došlo však ke dvěma komplikacím, které se předem nedaly předvídat. Začal boj o telefonní ústřednu, čerpala se zde voda, dokonce byly na podnět Ing. Soldona použity fekální vozy, ale v úterý ve 22 hodiny přestaly telefony fungovat úplně a vypadly i bankomaty. Zde se osvědčilo spojení pomocí mobilních telefonů, které bylo poprvé využito při povodni v roce 1997. Ve středu začal rovněž klesat tlak vody ve vodovodním řadu Lovosic a nevědělo se proč, později se zjistilo, že hlavní přivaděč vody do Lovosic je na dvou místech prasklý. (V sobotu 17.8. přestala pak voda téci úplně.) V pátek 16.8. voda v řece kulminovala, úřední vodočet v Ústí nad Labem ukázal v 15 hodin 1185 cm, údajně cca o 0,5 m více než při povodni v r. 1845 (pozn.: údaje z r. 1845 nejsou však uváděny jednotně), ale zcela jistě však o 150 cm nad stoletou vodou v r. 1890. V sobotu 17.8. začala voda klesat a její výška se vrátila na 3. SPA. Ve čtvrtek 22.8. byl odvolán 3. SPA a tímto dnem skončila činnost povodňové komise. Zasedala prakticky nepřetržitě od 12.8. a pracovní nasazení jejích členů, ale i dalších pracovníků bylo veliké. Její úlohu převzal krizový štáb o podobném složení, předsedou byl starosta města Jan Kulhánek, místopředsedou Jaroslav Davídek, členy tajemník MěÚ Václav Kubíček, další členové byli stejní jako v případě povodňové komise, jako řádní členové přibyli ještě pánové Švingr, Starý a Fux.

Kdy začaly úklidové práce a kdo se jich účastnil ?
Likvidační a úklidové práce začaly postupně od pondělí 19.8., nejdříve tam, kde již voda opadla. Na pomoc byla nasazena armáda včetně vojenské techniky a do úklidu byly zapojeny i různé firmy; všichni si asi ještě pamatují na přistavené kontejnery a na nekonečné hromady zničeného nábytku, věcí ze sklepů včetně kompotů a různého jiného odpadu. Hasiči smývali bahnitý povlak ze silnic a chodníků, poškození občané a podnikatelé čistili vyplavené byty a firmy, a téměř všichni likvidovali věci ze sklepů. Město je už v současnosti víceméně uklizeno, v pracích se pokračuje na sportovním areálu. Náklady na úklidové práce nelze dosud odhadnout. Stopy po zátopách zůstanou ještě dlouho viditelné.

Co všechno bylo v Lovosicích zatopeno?
Zatopeny byly byty v Terezínské ulici i jinde, mnohé podnikatelské objekty, některé školy (úplně bylo zničeno SOU v Terezínské), sportovní areál, a.s. Lovochemie, budova Požárního sboru, velké množství sklepů. Některé domy byly zaplaveny nepřímo, z kanalizace. Důležité ale je, že žádný dům nespadl a ani se nepředpokládá žádná demolice na návrh statiků. Jednotlivé byty jsou v různých stádiích poškození, ale žádný nevypadá na zaniknutí z důvodu záplav. Poškozeným občanům bylo zatím poskytnuto 10 náhradních bytů. Zničena byla vozovka v Terezínské ulici.

Problémy byly nejen se záplavami, ale i s dodávkami vody do vodovodního řadu. Kdy byly vyřešeny?
Ano, situace s dodávkou vody do vodovodu pro obyvatelstvo byla už od středy značně komplikovaná. Postupně klesal tlak vody, až v sobotu 17.8. dopoledne přestala voda téci úplně. Na mnoha místech Lovosic byly přistaveny cisterny s pitnou vodou, někde i s užitkovou. V pondělí sice počala voda téci, ale byla dle vyjádření hygienika nepitná. Certifikát o vhodnosti vody k pití dodal hygienik až v pátek 23.8., pak cisterny z Lovosic zmizely.

Máte již přesnější představu o celkové výši škod ? Jaké budou finanční zdroje pro jejich odstranění a pro obnovu?
Lovosice předběžně vyčíslily veškeré škody na 995,6 milionů Kč. Občané i obce mohou žádat o dotace na kraji (žádosti shromažďuje Ing. Srbková informace o dotacích je vyvěšena na úřední desce MěÚ) a v jednání je i využívání povodňového fondu. Peníze přijdou také od pojišťoven.

Jak se budou měnit záměry dalšího rozvoje města po zkušenostech se záplavami ?
Zcela určitě si tato katastrofální povodeň vynutí změny Územního plánu Města Lovosice. V budoucích měsících ho zpracuje lovosický Stavební úřad a zasáhne asi i oblast Průmyslového a logistického centra Lovosice, ale to bych nerad předbíhal. Vytvoření a schválení nového územního plánu bude určitě trvat delší dobu.

Chtěl byste vyslovit nějaké závěrečné shrnutí ?
Katastrofické záplavy odkryly na jedné straně mnohé nepravosti, šlendrián při výstavbě některých objektů, někde i nevyřešené majetkové vztahy nebo nevhodné chování jednotlivců. Na straně druhé mnozí nezištně pomohli sousedům, poskytli finanční prostředky na pomoc poškozeným a zapojili se dobrovolně do veřejně prospěšných prací. Za městskou samosprávu i osobně děkuji všem, kteří podali pomocnou ruku tam, kde byla třeba. Lze jen doufat, že tato vypjatá situace se nebude v budoucnu opakovat a že těch hodných lidí bude stále více.

Děkuji za rozhovor.

Se zástupcem starosty Jaroslavem Davídkem rozmlouvala
Eva Hozmanová.

Lovosický dnešek 10/2002 strana 1 Dalsi stranka