Lovosický dnešek 12/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
Slovo starosty

Po volbách.

Skončil předvolební rej a na stole jsou výsledky voleb. Všechny politické strany a volební uskupení v Lovosicích působící ve volebním období 1998-2002 dostaly vysvědčení. Jako člen ODS jsem rád, že nejvíce hlasů přibylo právě ODS. V novém zastupitelstvu města bude místo 6 zastupitelů ODS 8. Polepšila si i KSČM o jeden mandát. Bude mít 6 zastupitelů. Stejný počet hlasů jako v minulých volbách získala ČSSD a má opět 4 mandáty. Ostatní politické strany proti výsledku voleb v roce 1998 výrazně ztratily. Výsledky, přesná čísla a komentáře se jistě objeví na jiném místě Lovosického dneška.

Starostové říkají, že jejich předvolební kampaň trvá celé 4 roky. Týden před volbami již starostovi nepomůže vařit na náměstí guláš, nebo roznášet pivo. Počet hlasů připsaných k mému jménu mi udělal velikou radost. Všem, kteří to způsobili moc děkuji! Krásný výsledek je pro mne zároveň velkým závazkem do budoucna. Čteme spoustu zamyšlení, zda přišlo k volbám málo nebo hodně voličů. Domnívám se, že ve městě je určitý počet lidí, kteří využívají své volební právo a svůj názor na dění ve městě vyjádří křížkem před jménem některého kandidáta, nebo celého politického uskupení. V případě, že jsou nespokojeni s děním ve městě a chtějí ráznou změnu, přijde jistě k volbám velký počet hlasujících. Tím nechci říci, že při této účasti je vše ve městě v naprostém pořádku. Víme, kde nás bota tlačí, víme, že je co zlepšovat.

Před dlouhou dobou jsem mluvil o volbách s Australanem. Říkal, že ho volby nikdy nezajímaly. V tom roce však prý volily hlavně ženy a zvolily premiérem pěkného chlapa, skráně samé stříbro. Pan premiér však udělal změny v daňovém systému, které se nepříznivě odrazily v jeho podnikání. Prohlásil, že příští volby už těm ženským nenechají a že zjednají nápravu. Domnívám se, že je šťastná země ta, kde mohou přistupovat a přistupují k volbám takovýmto způsobem. Nedělejme si z voleb povinnost a nehodnoťme jako dobré ty volby, kde je nejvyšší účast voličů. Zároveň ale nekritizujme jejich výsledek, když jsme se do voleb nezapojili.

Za právě minulé volební období jsem všem zastupitelům města, členům výborů a komisí, zaměstnancům městského úřadu poděkoval. Ale neškodí poděkovat ještě jednou : dík všem pomocníkům při povodni.

Jan Kulhánek

DEMENTI

Tím nemíním duševně postižené, ale odvolání nepravdivé zprávy. Ač se velmi snažíme vyvarovat se chyb, v každém čísle se něco najde. Tentokrát je to na straně 3 ve zprávě ze zasedání zastupitelstva a to v odstavci o schválených prodejích. Cena 215 Kč za 1 metr čtvereční půdy pro Český zahrádkářský svaz je opravdu číslo, které mne mělo trknout. Netrklo. Skutečně schválená cena je 25 Kč za metr, jak mne upozornila vedoucí správního odboru, paní inženýrka Srbková. Omlouváme se, ale i těch 25 Kč za metr je poměrně dost…

Čampulka

Zpravy z radnice

Čtvrté mimořádné zasedání Zastupitelstva města Lovosic

se sešlo dne 16. října, s ohledem na blížící se volby již s minimální účastí čtrnácti členů. Dostalo se tak do situace podobné současnému parlamentu, kdy jediný hlas rozhoduje o přijetí usnesení. (Pro připomenutí - při počtu zastupitelů 25 je nutný souhlas 13ti, aby mohlo být usnesení schváleno). V takovýchto podmínkách byla nejprve schválena 3. změna rozpočtu města pro letošní rok a vzata na vědomí informace předsedy představenstva DZCL Ing. Vybírala o činnosti této společnosti za uplynulé období.

Pak zastupitelstvo přistoupilo k hlavnímu bodu jednání, kdy bylo nutné formulovat stanovisko města k financování výstavby trafostanice 110/22 kV. Z celkových předpokládaných nákladů 200 mil. Kč by mělo město hradit 120 mil. Kč (60 %), zbylých 80 mil. Kč pak ČEZ. Na jedné straně je to pro město velké finanční zatížení, i když by bylo řešeno překlenovacím úvěrem. Zajištění těchto peněz bude plně v kompetenci až nového zastupitelstva. Na druhé straně je nutné sdělit ČEZ jako spoluinvestorovi stanovisko města neprodleně, protože u něj právě probíhá výběr investičních akcí a naše rozvodna by při pozdním rozhodnutí nemusela být zařazena. Přitom město dalo jasný závazek, že novým investorům v průmyslové zóně potřebnou elektrickou energii zajistí. Po dlouhé diskusi byla uznána potřeba výstavby tohoto zdroje a byla hledána formulace, která ponechá příštímu zastupitelstvu prostor pro další eventuální jednání. Dva takové návrhy nezískaly dostatečný počet hlasů a až po přestávce, kdy docházelo ke tříbení názorů, byl nalezen návrh usnesení, který v následném hlasování byl schválen všemi přítomnými 14 zastupiteli. Jeho konečné znění zní: „ZM souhlasí se závazkem Města na financování 60% nákladů výstavby trafostanice 110/22 kV a se zapracováním splátek dodavatelské firmě do rozpočtů města s eventuelním využitím překlenovacího úvěru na realizaci výstavby s uvedením do trvalého provozu ve 12/2003.“

Dalším důležitým bodem jednání byla nabídka na odkoupení areálu bývalého cukrovaru, včetně movitých i nemovitých věcí, ve dvou objemových alternativách za 4,5 nebo 7 mil. Kč. Protože se jedná o výhodně položený a zasíťovaný pozemek, ukázala se tato koupě natolik zajímavá, že všemi 14 hlasy byla přijata rozsáhlejší varianta za 7 mil. Kč a DZCL bylo v rámci mandátní smlouvy pověřeno jednáním s vlastníkem pozemku.

Zastupitelstvo v dalším schválilo dohody vedoucí ke zřízení věcných břemen u pozemků č.2545/1 (ul. Sv. Čecha) a č. 2443/11, 2443/13, 2472 (4. zóna PLCL) pro výstavbu telefonních přípojek. V závěru jednání byl vysloven souhlas s dočasným přenesením dopravní agendy do Litoměřic. Toto rozhodnutí bylo o několik dnů později revokováno a přejde do kompetence městské rady.

JiH

18. zasedání RM dne 22. 10. 2002

RM souhlasí s poskytnutím částky 7.000,- Kč jako spoluúčast města na vybudování venkovního hřiště na basketbal ve sportovním areálu.

RM schvaluje :

RM neschvaluje žádost vlastníka nemovitosti Terezínská 140 p. Cepoška o přidělení náhradního ubytování na ubytovně Nádražní 805 pro p. Jiřího Šulce.

RM bere na vědomí :

RM revokuje usnesení č. 162/2002 a mění dobu nájmu smlouvy mezi městem Lovosice a  TJ Lovochemie Lovosice na období od 1.1.2002 do 31.12.2017.


Spolecenska kronika

V říjnu navždy odešli na druhý břeh

Jelínek Vratislav, *1924
Jelínková Aloisie, *1921
Honzík Vojtěch, *1927
Hucová Marie, *1914
Pokorný Miroslav, *1948
Pudilová Marta, *1914
Svobodová Jiřina, *1920
Všichni z Lovosic,
Veselá Angela, *1924
Ze Vchynic
Herčíková Zdenka, *1927
Z Malých Žernosek

Jen světlá vzpomínka


JUBILEUM

Požehnaných devadesáti let se dožila 24. listopadu 2002 paní Františka Danišová. Pevné zdravíčko a radost ze života v dalších letech přejí Městský úřad a redakce Lovosického dneška.


Vítání nových občanů

Ve čtvrtek 28. listopadu jsme přivítali nové občánky našeho města.

Dámy mají přednost. Jsou to :

 
Eliška Sukdoláková26.6.
Anička Poráčová 1.7.
Anetka Urbanová 5.7.
Nikolka Vaňková 30.7.
Klárka Barvínková2.8.
Editka Kuklová 3.8.
Deniska Dlouhá 5.8.
Anička Černá 30.8.
Tonička Hejlová 5.9.
Eliška Nováková 17.9.
Anička Vosmíková 26.9.
 
Následují pánové :
 
Daníček Dvořák 3.8.
Kája Raška 9.8.
Jakoubek Průcha 3.9.
Lukášek Váňa 17.9.
Tomášek Licimberk 29.9.

Jak vidno, děvčátka měla ve třetím čtvrtletí mocnou převahu. S radostí kvitujeme trend starých českých jmen dávaných dětem. Ať si špunti vedou tak, aby z nich všichni starší lidé měli radost.

Suchá

Lovosický dnešek 12/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka