Lovosický dnešek

Leden 2003  

Rozhovor měsíce

Dnešní rozhovor jsme uskutečnili v kanceláři místostarosty, pana Miroslava Závady.

Takže teď jste již nejen zastupitel, tedy konšel, ale i místostarosta, radní. Co předpokládáte, že od Vás očekávají vaši voliči i kolegové v Radě města, jak vidíte svou další práci Vy sám?

Miroslav Závada

V první řadě bych rád poděkoval všem voličům, kteří dali svůj hlas kandidátům Občanské demokratické strany a tím umožnili plnění našeho volebního programu. Touto cestou bych rád ubezpečil všechny občany, že naší a tedy i mou prioritou je zasadit se o další rozvoj města a snažit se o to, aby se nám všem v našem městě žilo lépe. Dále bych je rád ujistil o tom, že mohou ode mě mimo jiné očekávat i to, že za mnou mohou přijít s jakýmkoliv svým problémem a starostí a já se budu snažit vší silou jim být nápomocen.

Kolegové ode mě mohou očekávat vstřícnost a otevřenost pro každý rozumný a prospěšný návrh.

Mimo to bych nejen rád přispěl ke zkvalitnění správy města, ale vzhledem k tomu, že si uvědomuji význam bydlení v životě člověka, patří mezi mé priority zajištění dostatku stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků, případně výstavbu nových bytů a to v několika cenových úrovních. v neposlední řadě patří k mým cílům také další pokračování v již započaté privatizaci bytového fondu. v neposlední řadě považuji za vhodné a prospěšné, ba dokonce nutné, podporovat sportovní a kulturní život ve městě.

Každý exponovaný pracovník, tedy i vy, bývá objektem přízně i kritiky. Příznivcům toho moc říkat nemusíte, ti vědí, proč Vás volili. Co však vzkážete odpůrcům a kritikům?

Jsem si dobře vědom, že i já, jako ostatně všichni lidé, mám své příznivce i odpůrce. Věřím tomu, že společnou diskusí s nimi najdeme cestu, jak spolu konstruktivně komunikovat a dobře vycházet. Vedlo se to celkem spolehlivě minulému zastupitelstvu, nevím, proč bychom to nemohli dokázat i v novém složení.

Za jak dlouho si můžeme s Vámi přijít popovídat na téma: Co jsem slíbil to plním?

Jsem připraven kdykoliv na toto téma s Vámi pohovořit a průběžně občany i Vaším prostřednictvím informovat o úspěších, ale i o neúspěších, protože ať chceme, nebo nechceme, i ty život přináší.

Každému z Vašich předchůdců na této straně jsme dali závěrečné volné slovo, v němž může prezentovat třeba své krédo, cíle a preference. Takže prosím....

Věřím tomu, že při jednáních zastupitelstva města bude dostávat přednost prospěch města a jeho občanů. i já se chci - a jsem rád, že s Vaší pomocí i budu - podílet na tomto procesu, na dalším rozvoji našeho města. To je mé kredo a smysl mé práce.

Závěrem bych chtěl všem lidem dobré vůle popřát radostné a pokojné vánoce a mnoho úspěchů v Novém roce.

Těším se na naši spolupráci nejen v novém roce 2003, ale i v letech dalších.

S panem Závadou rozmlouval Čampulka

Zprávy z radnice

Zpráva z 20. zasedání RM dne 26.11.2002 a 3.12.2002

RM v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2, písmeno g) zákona o obcích jmenuje na návrh tajemníka od 1.1.2003:

 • paní Danu Tschakertovou vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Lovosice.
 • paní Janu Hejdovou vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Lovosice.

RM v souladu s ustanovením §102 odstavce 2, písmeno g) zákona o obcích pověřuje na návrh tajemníka od 1.1.2003:

 • paní Alenu Zelenkovou řízením odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Lovosice.
 • pana Jiřího Boučka řízením odboru dopravy MěÚ Lovosice.

RM schvaluje:

 • odpuštění nájemného za užívání bytu U Stadionu 1022/2 paní Lucii Vaňkové za období od 15.8.2002 do 31.10.2002 z důvodu odstraňování závadného stavu bytu ovlivněného povodní. RM jí na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení bytu 1+2 ze zdravotních důvodů v ulici Wolkerova 761/21 .
 • rozšíření pronájmu nebytových prostor části areálu provozovny místního hospodářství Terezínská 1123 p. Ladislavu Zalabákovi při zachování dosavadního účelu využití jako sklenářství. Současně schvaluje provedení drobných stavebních úprav na vlastní náklady nájemce.
 • pronájem nebytového prostoru garáže v levé části přízemí domu čp. 1113 - dvorní trakt Lovoše panu Svatopluku Hašlarovi.
 • odpuštění nájmu za užívání bytu za 1 měsíc paní Naděždě Homolkové jako mimořádný příspěvek za ztížené podmínky užívání bytu Terezínská 364/26
 • pronájem části nevyužívaného suterénu Nádražní 805/18 o výměře 1,57 m2 p. Janu Holacecovi k rozšíření sklepní kóje patřící k bytu nájemce.

pro Handbal klub Lovochemie finanční příspěvek ve výši 27.000,-Kč na pořádání turnaje pro minižáky a na účast starších dorostenců na mezinárodním turnaji v Prešově.

RM souhlasí s udělením výjimky podle § 6 školského zákona (138/1995 Sb.) pro ZŠ Všehrdova 1 Lovosice po dobu tří let, kdy vzhledem k naplněnosti tříd na této škole nehrozí vznik nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody.

RM požaduje 1x měsíčně účast předsedy představenstva DZCL, nebo jím pověřeného zástupce, na jednání RM s aktuálními informacemi z činnosti DZCL za uplynulé období doložené v písemné formě.

RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise z 25.11.2002.

RM předkládá ZM program 5.řádného zasedání zastupitelstva města v roce 2002, které se bude konat 5.12.2002.

RM zřizuje:

 • komisi kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a jmenuje jejím předsedou PharmDr. Františka Stáněho.
 • komisi životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku a jmenuje předsedou komise pana Jiřího Jentsche.
 • bytovou komisi a jmenuje jejím předsedou pana Milana Šramotu.

RM projednala žádost o povolení vykácení nebezpečných stromů v lokalitě areálu tělovýchovných zařízení v Lovosicích a postupuje ji k vyjádření referátu životního prostředí Okresního Úřadu v Litoměřicích.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1