Lovosický dnešek

Květen 2003  

Rozhovor měsíce

Rozhovor s panem

Vladimírem Johnem,

lovosickým podnikatelem a radním, jsme museli odkládat pro jeho pracovní zaneprázdnění. Nicméně nakonec k rozhovoru došlo a tady je jeho trošku zestručnělý průběh:

Vladimir John

Pane Johne, byl jste radním již v minulém volebním období. Čemu přičítáte skutečnost, že jste i tentokrát byl lovosickými voliči opět zvolen do Zastupitelstva a zastupiteli opět zvolen do Rady města?
Do voleb jsem kandidoval za politické hnutí nezávislých „NEZ“, kandidátní listinu jsme sestavili, aby oslovila co největší spektrum voličů. Považuji své zvolení do zastupitelstva a následně do rady města Lovosice za důkaz, že jsem v minulém volebním období alespoň něco málo vykonal pro občany a město Lovosice.

Každý radní - krom společné práce v Radě - má svou „parketu“, oblast práce, které věnuje zvýšenou pozornost a úsilí. Která parketa je ta vaše?
Neřekl bych, že mám vyhraněnou „parketu“, ale zajímám se především o vzhled a čistotu Lovosic, využití volného času mládeže a zkušenosti z mého podnikání se snažím přinést i do hospodaření města s finančními prostředky.

Každý, kdo se dívá kolem sebe, musí konstatovat, že jste velice pracovitý, dokonce vzbuzujete dojem, že jste workholik. Když již jste nám prozradil své pracovní cíle coby radní, zkuste nám něco říci o Vašich dalších podnikatelských cílech, záměrech, aktivitách…
V posledních 5 letech jsem pracoval dost intenzivně a myslím, že jsem přispěl výstavbou některých svých objektů k lepšímu vzhledu Lovosic, také provozovny které v těchto objektech sídlí slouží ke spokojenosti občanům Lovosic. v dohledné době své podnikatelské aktivity budu především směřovat do oblasti mého podnikání pekařství a cukrárna.

Vaše práce je náročná na čas, práce radního chce taky svoje… Jak se Vám daří skloubit takové dvě náročné činnosti?
Obě činnosti dokáži skloubit jen díky pomoci své celé rodiny, ale také velkou zásluhu má kolektiv mých zaměstnanců.

Máte v takovém pracovním a časovém vytížení čas na nějakou relaxaci? Jaké jsou Vaše koníčky, nebo jen koníček?
Mým hlavním koníčkem je již od mládí jachting, ale rád jezdím také na kole a hraji squash. V poslední době jsem zdolal několik vrcholů českých hor.

Jistě Vám neušlo, že každému ze zpovídaných předchůdců jsem na závěr dal prostor pro volné vyjádření toho, co by chtěl lovosickým obyvatelům říci. Takže - už je to tady ! Co chcete vzkázat svým spoluobčanům? Prosím…
Chtěl bych vzkázat všem svým voličům, ale také občanům Lovosic, aby se dívali co se v jejich městě děje a koukali kolem sebe. Protože si myslím, že Lovosice v současné době neměníme jen pro sebe, ale hlavně pro naše děti a budoucnost, abychom se ve stáří nemuseli stydět co jsme vybudovali.

S panem Johnem rozmlouval Čampulka

Zprávy z radnice

6. zasedání RM dne 18.3.2003

RM neschvalujepronájem části pozemků 2479/1 a 542/2 (váha) v areálu bývalého cukrovaru p. Petru Soldatkovi ke zřízení výkupny druhotných surovin.

RM bere na vědomí:

 • informaci pana Peterky o příloze č.3 ke smlouvě č. 6 a č.32 o ceně, platových podmínkách a odběrovém diagramu platné od 1.4.2003.
 • předloženou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a trvá na dodržení připomínek z přípravných jednání předaných mandatářem DZCL ,a.s Lovosice, dále RM požaduje:
  1. Splnit stanovisko ŘSD ČR,
  2. provést cyklistickou stezku i na levém břehu Labe od kruhové křižovatky po most ,
  3. respektovat napojení a stavbu pneuservisu C&S,
  4. respektovat přístup na pozemky jednotlivých fyzických a právnických osob,
  5. zahrnout i vyvolané investice - přeložky a ochrana stavby: „Sítě 1. a 2. etapy“.
  6. umístit poslední mostní objekt v tělese silnice II/247 před areál PTS v Prosmykách a tím realizovat první část protipovodňové ochrany města.
 • Město Lovosice požaduje předat po ověření 1 ks kompletního paré DUR.

RM schvaluje:

 • obci Podsedice na rok 2003 finanční příspěvek na veřejnou linkovou autobusovou dopravu ve výši 10.000,-Kč.
 • na činnost Občanského sdružení na ochranu koček „Macík“ finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
 • pro Hospic Svatého Štěpána v Litoměřicích finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na činnost v roce 2003.
 • poskytnutí materiálu na úpravu cest pro Český zahrádkářský svaz ZO č. 1 Lovosice
 • starostovi zahraniční služební cestu do Japonska ve dnech 12.4. až 20.4.2003 na pozvání japonských investorů.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení městem Lovosice za obec Podsedice s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice.
 • nabídku firmy Jiří Mazánek - Elektro Security na zabezpečení tribuny na zimním stadionu ( St. tenis, ubytovna, kabina, ozvučení).
 • uzavření smlouvy o užívání zemědělských pozemků ve vlastnictví města v lokalitě 2. etapy průmyslové zóny v předloženém znění s TERRA Kaplíř s.r.o. Sulejovice a paní Hanou Hlaváčkovou, Lukavec.
 • souhrnný inventarizační zápis za rok 2002 o výsledku řádných periodických fyzických inventarizací ve správě a zařízeních města Lovosice.
 • RM doporučuje, aby finanční prostředky, poukázané na zvláštní povodňové konto Města Lovosice, byly rozděleny pro tělovýchovná a kulturní zařízení.

RM předkládá ZMprogram jednání 2.řádného zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 3.4.2003 v 16:00 hodin v KS Lovoš.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1