Červen 2003 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Dlouho jsme již nevolili a tak abychom nezlenivěli, alespoň referendum, ve kterém máme rozhodnout o našem přistoupení do Evropské Unie. s blížícím se termínem hlasování, 13. a 14. června, sílí i mediální kampaň. Mám trochu obavu, aby příliš masivní propagace vstupu do EU občany našeho státu spíše neodrazovala. O svém hlasování mám jasno. Dám svůj hlas vstupu do EU. Jedním z hlavních důvodů mého rozhodnutí je minimální vymahatelnost práva v ČR. Netoužím po spoustě potrestaných. Dobře a rychle jednající soudy nás však mohou uchránit velkých nepříjemností. v Holandsku když nájemník nezaplatí nájem za byt 3 měsíce, přijde varování a když nezaplatí i poté, do 6 měsíců o byt přijde. v případě neplacení nájemného u nás soudy trvají i několik let a neplatiči na malou vymahatelnost práva spoléhají. v okamžiku rozhodnutí soudu o vystěhování je dluh veliký a při vykonávání rozhodnutí soudu nastává velice těžká chvilka pro obě strany sporu. Domnívám se, že nebezpečí rychlé ztráty bytu povede k rozhodnutím ušetřit jinde, ne na nájmu. To je jeden z příkladů. Přál bych si, aby se hlasování účastnilo velké procento občanů našeho státu. Chceme si přece rozhodovat sami. Netoužím po okamžiku, kdy si místo lva dáme do státního znaku Švejka s chytrou horákyní.

v květnu hráli házenkáři Lovosic dvakrát o titul mistra ČR. Starší i mladší dorostenci se svých rolí zhostili výborně. Oba mistrovské tituly pro soutěžní ročník 2002/2003 patří lovosické házené. Je to veliký úspěch všech aktérů, hráči a trenéry počínaje, přes vedení oddílu až k povzbuzujícím divákům. Povodeň v loňském roce ztížila všem tréninkové i herní podmínky. Celý podzim byla sportovní hala Chemik mimo provoz. O to více je nutné vážit si těchto titulů. Děkuji Vám všem za příkladnou reprezentaci našeho města. Smutnou skutečností je nezájem sponzorů o házenou, o sport, který má v Lovosicích velkou tradici a který dlouhodobě vykazuje úspěchy v práci s mládeží. Je otázkou, jak dlouho budeme zásobovat přední ligové kluby svými odchovanci, nebo kdy si opět dopřejeme vrcholovou sportovní zábavu u nás v Lovosicích.

To byly dvě věci, o nichž jsem Vám chtěl napsat. a pak tedy ještě třetí : Červen je posledním měsícem školního roku. Přeji žákům a studentům samá hezká vysvědčení a hezky prožité prázdniny.

Kulhánek

Zprávy z radnice

Ze zápisu z 8. zasedání Rady Města dne 22.4.2003

  RM souhlasí:
 • s převodem nájmu bytu v ul. Kostelní 903/24 z původní uživatelky Lenky Marouskové na dceru Kamilu Musilovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Sady pionýrů 896 z původního uživatele Josefa Richtra na matku Zdeńku Hubkovou - Hrnčálovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Mírová 887/1 z původního uživatele Milana Jaroše na neteř Evu Jarošovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 937/33 z původní uživatelky Markéty Pudilové na syna Miloslava Pudila.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Nádražní 886/10 z původního uživatele Pavla Vrány na manželku Zdenu Vránovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Krátká 985/22 z původního uživatele Vladimíra Karáska na dceru Pavlu Pošvovou.
 • s ubytováním na ubytovně Nádražní 805 pro E. Conkovou, Wolkerova 786/19 /rozsudek č. 15C 341/2001-45/, P. Kriso, u Nadjezdu 874 /rozsudek č. 8C 190/2002-14/ a J. Karchňáka, u Stadionu 1022, rozsudek č. 8C 76/2001-9/.

  RM vzala na vědomí:
 • požadavek manželů Bažantových, Osvoboditelů 939/39, jmenovaným doporučuje řešit spor soudní cestou.
 • dopis p. Svobody, záležitost bude předána Okresnímu soudu v Litoměřicích k dalšímu řízení.
 • žádost Radky Hlaváčkové, Terezínská 1111, požadovaný byt v ul. Terezínská 655/63 však bude přidělen dle pořadníku.
 • žádost p. Jamborové, Wolkerova 811/18 a jmenované doporučuje hledat vhodnou výměnu bytu.
 • žádost o ubytování L. Součka na ubytovně Nádražní 805, kterou podala I. Seemannová, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost Renaty Lendelové, Tovární 6, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost M. Berkyové a J. Mocháně, nesouhlasí však s přestěhováním J. Mocháně z ubytovny Vápenka na ubytovnu Nádražní 805.
 • zápis z jednání bytové komise z 27.3.2003.
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 10.4.2003.

  RM nesouhlasí:
 • s ubytováním Zdenka Heráka na ubytovně Vápenka /již 2x byl ubytován/.
 • s ubytováním B. Jonáše, V. Čiháka, J. Lendela a I. Tancošové na ubytovně Nádražní 805 z kapacitních důvodů. 161/2003 RM schvaluje převod platné nájemní smlouvy o užívání objektu klubovny fotbalu a rychlého občerstvení na parc. č. 979/2 v areálu TJ z paní Mileny Šramotové na manžela Milana Šramotu.

  RM schvaluje:
 • pronájem zahrádky cca 200 m2 na pozemku parc. č. 2902/1 panu Martinu Malému, Lovosice.
 • schvaluje uzavření podnájemní smlouvy o společném užívání části NP laboratoře ve Školní 3 mezi MUDr. Ladislavem Kohoutkem a MUDr. Pavlem Kučerou.
 • uzavření kupní smlouvy č. 280403 s firmou Čikote Popovice na vysavač psích výkalů VPV-35 vezený na kolečkách.
 • pro Fan club Sparta finanční příspěvek ve výši 2.080,- Kč na pronájem sportovní haly TJ Lovochemie.
 • pro Gymnázium Lovosice finanční příspěvek ve výši 6 000,-Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zahraniční návštěvou.
 • pro místní organizaci Českého rybářského svazu finanční příspěvek ve výši 6,000,- Kč na činnost rybářských kroužků v roce 2003.
 • výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002 a souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku do jednotlivých fondů podle předloženého návrhu.
 • na základě doporučení MFČR převod drobného hmotného dlouhodobého majetku z účetní evidence zřizovatele do účetní evidence jednotlivých příspěvkových organizací, které s tímto majetkem hospodaří.
 • Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Lovosice a Ústeckým krajem na akci: "Oprava povrchů ulic poškozených povodní 2002".
 • umístění pana Františka Stránského do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění paní Marie Perglerové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění paní Ludmily Plattichové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění paní Berty Froňkové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění pana Jana Kulhánka st. do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění paní Aleny Lukáškové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • výsledek výběrového řízení na akci: "Dodávka a montáž technologie chlazení - zimní stadion Lovosice" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Brnofrost Brno.

  RM stanovuje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2003, pravidla hospodaření příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice.

  RM ukládá majiteli pozemku pod zámkem odstranit tam vzniklou černou skládku.

  RM se seznámila se žádostí PhDr. Vlastimila Doležala člena Rady pro ekonomiku a investice Ústeckého kraje a vzhledem k tomu, že město Lovosice bylo samo povodní zasaženo, finanční příspěvek do Fondu obnovy Ústeckého kraje neschválila.

InŠa

 

První mimořádné zasedání zastupitelstva města Lovosic

proběhlo dne 29. dubna 2003. Přítomno bylo 22, později 23 zastupitelů, při dvou omluvách. Hlavní náplní byly záležitosti vyvolané postupující výstavbou PLCL (Průmyslového a logistického centra Lovosice). Proto hned po zahájení přednesl pan Malík z DZCL návrh tří dohod a smluv, z nichž první mezi Městem a společností SKANSKa CZ a.s. jednala o úhradu vícenákladů ve výši 1,564 milionu Kč za skrývku ornice v prostoru IV. etapy PLCL. Proti předpokladu zde byla větší hloubka a plocha, ale zase menší odvozová vzdálenost a uvedená částka byla uznána za odpovídající. Dalším bodem byl dodatek k dohodě mezi Městem, DZCL a firmou WAMF Co. o ukončení spolupráce k 31. 10. 03. Důvodem je jiná situace, kdy předpokládaná výstavba papírny na ploše 14 ha se neuskuteční a budou osloveni jiní investoři. Posledním bodem tohoto bloku bylo schválení žádosti o připojení k přepravní soustavě zemního plynu se společností TRANSGAS a.s. Všechna zmíněná ujednání byla přijata buď všemi hlasy, nebo jejich naprostou většinou.

v další části jednání neschválilo Zastupitelstvo návrh kupní smlouvy na vodovodní přivaděč mezi městem a cementárnou Lafarge Čížkovice a.s. Navrhovaná cena 500 000,- Kč se zdála nízká, vzhledem k dosavadnímu nájemnému 20 000,- Kč měsíčně a byl zvažován trojnásobek. Tomu oponoval přítomný pan ředitel Šulc z Čížkovic a připomínal špatný stav potrubí o délce 400 m, pocházejícího z dvacátých let. Zmínil též možnost roční dodávky 350 000 m3 labské vody tímto řadem pro budoucí potřeby PLCL a uvedl i problémy podniku v současnosti, kdy pracují jen na 50 % kapacity. O záležitosti se bude proto ještě jednat.

Zastupitelstvo vzalo dále na vědomí informaci o průběhu jednání o úhradě účelně vynaložených nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného elektrického příkonu pro PLCL mezi Městem a a.s. SČE. Výhledově se jedná o zatížení rozpočtu Města částkou asi 18 milionů Kč v roce 2004.

Nejočekávanějším bodem programu bylo nakonec vysvětlení postoje firmy Indest Invest s.r.o. k několika akcím, které má v Lovosicích zajišťovat. Je to především skutečnost, že na IV. etapě PLCL obě japonské firmy už v podstatě dostavěly a zahajují výrobu, zatímco český investor, zmíněnou firmou presentovaný, dosud viditelné kroky nepodnikl. K tomu podal vysvětlení Ing. Vybíral. v tomto případě zasáhli opět ekoexhibicionisté napadnutím stavebního řízení a oprávněný krajský úřad při respektování zákonné lhůty 90 dní relativně nedávno toto napadení zamítl. Dnes už stavební povolení odsouhlasil a to nabylo právní moci. Ukazuje se ale další, tentokrát skutečný problém, kterým je fakt, že staveniště leží v archeologicky významné lokalitě a je nutný odpovídající průzkum. Ten zaplatí firma Indes Invest a kupní cenu za pozemek, zhruba 8,9 milionu Kč, uhradí nejpozději do 25. 8. 2003. Pokud ale do té doby nebude archeologický průzkum ukončen, budou obě strany pokračovat v jednání a termín platby bude zřejmě posunut. Po těchto dohodách byl schválen text předávacího protokolu na příslušný pozemek.

Druhou akcí, o které Zastupitelstvo v zápětí jednalo, byla stavba "Dopravní infrastruktura v katastrálním území Lovosice I. a II. etapa". Pod tímto názvem se skrývá dopravní řešení jednak prostoru pod "Centrem" a dále ve středu města v komplexním provedení. Ing. Novotný z firmy Indes Invest předložil návrh sítě, kde se vybuduje Zámecká ulice snížením nájezdu u benzinové pumpy o 1,3 m a průtahem pod "Centrem" i pod zámkem přes zpomalovací "S" až po křižovatku s Terezínskou a Mírovou ulicí. u kostela vznikne malý kruhový objezd a nového povrchu se dočká i ulice Myslivecká. Projekt počítá s inženýrskými sítěmi, chodníky i osvětlením. Do návrhu ale neprošlo zjednosměrnění Školní ulice a opětné "odslepení" ulice Palackého. Zastupitelstvo schválilo realizaci obou etap jako jednoho celku a stavbu bude realizovat vítěz výběrového řízení - Stavby silnic a železnic a.s. odštěpný závod 5 Ústí n/L (SSŽ a.s.) za nabídkovou cenu 46 023 600,- Kč. ZM dále uložilo starostovi jmenovat komisi, která posoudí finanční vyrovnání s firmou Indest Invest za obstaravatelskou činnost v požadované výši 3 546 700,- Kč. Na druhé straně se počítá se spoluúčastí této firmy v objemu 14 786 171,- Kč včetně DPH. Tato částka se ale sníží při případném finančním podílu Ředitelství silnic a dálnic a.s.

v závěru jednání schválilo Zastupitelstvo úhradu materiálu firmě Český Telecom na akci "Místní telefonní síť Lovosice" v Dlouhé ulici a okolí na vydláždění nových chodníků ve výši 350 000 Kč. Dále pak schválilo i uvolnění 2,357 milionu Kč z rozpočtu města jako nutnou část pro získání dotace ve výši 2,8 milionu Kč na akci "Oprava povrchů ulic poškozených povodní 2002".

JiH

Společenská kronika

Navždy mezi námi budou od dubna chybět:

paní Hana Kubešová, 50 let
pan Adolf Braun, 63 let
pan Slavibor Hajný, 71 let
ing. Přemysl Šípal, 74 let
paní Zdena Sezamská, 79 let
a pan Jan Čech, 80 let,
všichni z Lovosic

paní Marie Mašková, 78 let, z Opárna
a paní Marie Frajberová, 84 let z Lukavce.

Ve Vašich dětech a vnucích žijete dál…


Starosta přivítal ve čtvrtek 15. května nové lovosičánky:

Slečny :

Natálku Němcovou,Denisku Macháčkovou,
Denisku Pokornou, Terezku Landovou,
Beátu Klausovou, Kamilku Vašíčkovou,
Elišku Popelkovou, Blaničku Procházkovou

a mladé pány :

Pavlíka Šorala, Jeníčka Grindlera,
Patrika Santo, Ondřeje Chlupsu,
Kryštůfka Bubna, Zdeněčka Szöke,
a Stáňu Šedivého. 

Ať se jim na světě líbí, ať rostou k radosti rodičů a všech blízkých.

Blahopřejeme

foto

Blahopřejeme

k neuvěřitelným devadesátým narozeninám vitální stařence, paní Antonii Parkosové, která dlouhodobě žije u svého syna v Lovosicích. Narodila se ve Veselíčku u Milevska, vychovala dva syny. Má ráda přírodu, má chuť i plány do dalšího života. Zapomněli jsme v březnu, vynahrazujeme to nyní paní Parkosové tím, že gratulaci doprovázíme snímkem z oslavy.

RoS

J u B i L E A

Ke kulatému výročí dneska blahopřejeme čtyřem osmdesátiletým spoluobčanům a to:

Paní Růženě Ulrychové, paní Věře Štěpánkové, paní Heleně Vápeníkové a panu Bedřichu Frieserovi.

Mnoho dalších let ve zdraví a spokojenosti přeje MěÚ Lovosice a měsíčník LOVOSICKÝ DNEŠEK.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2