Červen 2003 Lovosický dnešek - Strana 4

Z historie města

Pravěké objevy při stavbě průmyslové haly TRIS

Končí první část seriálu článků o archeologických výzkumech na pozemcích 4. zóny Průmyslového a logistického centra v Lovosi-cích. i této závěrečné kapitoly je autorem pan Marek Půlpán, terénní pracovník Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Další pokračování bude věnované výzkumům na pozemku japonské společnosti Aoyama.

5. Obrazová příloha

Tři díly věnované pravěkým objevům učiněným při výstavbě výrobní haly TRIS si dnes shrneme formou obrazové přílohy. První čtyři fotografie souvisí s hroby pozdní doby kamenné (kultura se šňůrovou keramikou, 2700 až 2300 př.n.l.), na dalších snímcích jsou znázorněny sídlištní objekty starší doby bronzové (kultura únětická, 2000 až 1500 př.n.l.).

foto

Mužský hrob nejspíše nedospělého jedince. Za temenem lebky je uložen pohárek, za pánví amfora a před hrudníkem džbánkovitý pohárek. Za týlem lebky spočívá broušená sekerka, hned vedle ní brousek a před obličejem kulovitý mlat (zvaný též bulava). v levé přední části hrobové jámy vidíme pazourkový nůž.

foto

Ženský hrob s milodary. Čtyři typy nádob jsou vyrovnány v řadě za zády kostry, největší nádoba amfora přisedá až k pánvi. Kostra spočívá ve skrčené poloze, nohy má silně přikrčeny. Poněkud zvláštní okolností je říční valoun, který má žena pod bradou. Budí dojem, jako by ho měla v okamžiku kladení do hrobu přivázán pod dolní čelistí.

foto

Detailní pohled na ženskou kostru uloženou v tradiční skrčené poloze, na levém boku a hlavou k východu. Kostra je vzhledem ke svému celkovému stáří zachována ve velmi dobrém stavu, nechybí ani žebra či drobné články prstů rukou a nohou. Jednalo se pravděpodobně o "chudou" ženu, jelikož hrob neobsahoval žádnou keramiku a jediný milodar se skládal ze zdobené říční mušle.

foto

Pohled na část plochy archeologického výzkumu. Díváme se na řadu zásobních jam, které bychom s trochou nadsázky mohli označit za velkokapacitní sýpku únětického lidu. Jámy vypovídají nejen o výrazné hospodářské činnosti, ale potažmo i o způsobu obživy pravěkých zemědělců a nutném přechovávání zásob obilovin.

foto

Brigádníci Ústavu archeologické památkové péče v Mostě dokončují jeden z mnoha sídlištních objektů. Na snímku jsou zachyceni pánové Svoboda, Čurgali, Peksa a Skřivan. Za pomoci mnoha dalších pracovníků se odehrával záchranný archeologický výzkum v roce 2002 na lokalitě Lovosice - TRIS.

Text i foto z archivu ÚAPP Most, pro tisk upravil (hv)

Galerie zastupitelů

MUDr. Petr Pollak

Narozen 26.8.1956 v Litoměřicích. Základní školu navštěvoval v Lovosicích, odkud pokračoval ve studiu na Horově gymnáziu v Roudnici n.L. Po maturitě v r. 1975 byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1981 promoval.

Profesní dráhu lékaře začal na anesteziologicko-resuscitačním oddělení tehdejší Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Vojenskou základní službu vykonával na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Pokračoval v postgraduálním studiu a postupně složil atestační zkoušky I. a II. stupně v oboru anestézie a resuscitace. v letech 1992-2001 pracoval ve funkci primáře Masarykovy nemocnice a v roce 2001 byl na základě konkurzu jmenován náměstkem ředitele pro léčebnou péči. v období 1997 až 2001 byl členem představenstva České lékařské komory v Olomouci. v současné době si zvyšuje kvalifikaci manažerským studiem na CMC Graduate School of Business a postgraduálním studiem v oboru veřejné zdravotnictví v IPVZ v Praze.

Je ženatý a manželka Elena pracuje také v Masarykově nemocnici. Mezi jeho záliby patří cestování a turistika. Koníčkem je také matematika a počítačová technika.

Od roku 1981 se zapojil do práce v místní tělovýchově, nejprve v oddíle kopané a od roku 1985 v házenkářském klubu. Zde vykonává funkci viceprezidenta klubu.

Nikdy nebyl politicky organizován. v roce 2002 kandidoval jako nezávislý za ODS do Zastupitelstva města a byl zvolen členem rady města Lovosic.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4