Červenec 2003 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Prázdniny.

Školákům i učitelům září oči. Konečně prázdniny a zasloužené volno. Je po referendu o vstupu do EU. Výsledek nemohu komentovat,protože ho ještě neznám. Pravidla referenda jsou nastavena „proevropsky“ (není limit 50% účasti) a tak si dnes dovolím předpovídat, že více hlasů bude -ano-, tedy pro vstup do EU. Odpočineme si od nekonečných komentářů a masivního ovlivňování našeho rozhodování. Pan senátor Kubera má, jako vždy, trefné přirovnání. S tím vstupem do EU je to jako s návštěvou zubaře, když nás bolí zub. Nechce se nám tam, ale musíme tam. Doufám, že nám zubař EU ten bolavý zub opraví.

Radu města informovala firma LIDL, že koupila pozemek TGB (betonárku proti Holoubkovu) a má v úmyslu zde postavit PRODEJNU LIDL s parkovací plochou pro 120 osobních automobilů. Pro město to znamená řešit křižovatku pod Holoubkovem, která je již dnes docela složitá. Že by řešením byl další kruhový objezd? Rozhodně by zpomalil závodníky přijízdějící od dálnice a od Mostu. Také by se nám všem lépe a hlavně bezpečněji přecházelo na přechodu pod DPS (pečovákem).

S uspokojením oznamuji, že jsme dostali dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu Domu pečovatelských služeb v ulici 28.října. Vedle stávajícího DPS postavíme nových 24 bytových jednotek. Dotace činí 16,8 milionu, naše spoluúčast 10,7 milionu, půjčka je splatná do 3 let. V rozpočtu města máme na letošní rok pro tuto akci 3 miliony. Můžeme ji tedy rozjet.

To je několik informací, aby bylo i o prázdninách o čem diskutovat. Co si můžeme přát od doby dovolených? Samozřejmě: Krásné počasí a spoustu nevšedních zážitků.

Kulhánek

Společenská kronika

V květnu nás navždy opustili:

Pan Samuel Kincl ve věku 91 let,
Pan Josef Jošt ve věku 89 let,
Pan Josef Herodes ve věku 65 let,
Paní Jaruška Lahovská, 65 let,
Všichni z Lovosic.

Paní Adriana Stehnová, bývalá lovosická občanka, která zemřela v Praze a měla v Lovosicích pohřeb. Odešla ve věku pouhých 41 let.

V Lukavci zemřel pan Karel Zuna ve věku 91 let a v Malých Žernosekách paní Žofie Junová ve věku 61 let.

Ač se říká »Mladý může, starý musí« ty, jimž někdo blízký navždy odešel, to bolí vždy a hned dvakrát: jednak vzniká prázdno po blízkém člověku, jednak to každému dost tvrdě připomene jeho neodvratný vlastní konec…

Zprávy z radnice

Ze zasedání Rady města dne 27. 5. 2003

RM schvaluje
 • na základě usnesení č. 202/2003 ceník prací a služeb pro občany poskytované technikou města.
 • 1. úpravu organizačního schema Městského úřadu v Lovosicích.
 • zahraniční služební cestu do Rumunska pro starostu Jana Kulhánka a PharmDr. Františka Stáně ve dnech 15.- 18.6.2003 .
RM bere na vědomí
 • výsledek výběrového řízení na akci: „Sociální zařízení krytého bazénu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Plynoservis Vágner.
 • žádost Renaty Lendelové, Tovární 6, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost manželů Bažantových, Osvoboditelů 939/39, v současné době však nedoporučuje požadavek řešit.
 • žádost Vlasty Karchňákové, 8. května 23/14, nedoporučuje však požadavek řešit /objekt, ve kterém jmenovaná bydlela byl majetkem Lovochemie/.
 • požadavek Marcely Davidové, U Nadjezdu 874/7 a v současné době nesouhlasí s řešením bytové otázky jmenované.
 • zápis z jednání bytové komise z 6.5.2003
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 16.5.2003.
 • zápis z jednání hlavní inventarizační komise z 6.5.2003 a na základě předložených dokladů ukládá hlavní inventarizační komisi provést účetní a fyzickou likvidaci osobního automobilu Škoda FORMAN LTE 73-35.
 • výsledek výběrového řízení konaného dne 22. 5. 2003 ve věci „Konzervace oltáře - kaple sv. Františka Serafínského v Prosmykách“ a v případě poskytnutí dotace schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Brandl s.r.o. Praha, kterou zastupuje akademická malířka Milena Nečásková.
 • výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava zimního stadionu v Lovosicích“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou INSKY s.r.o. Ústí nad Labem
RM souhlasí
 • nadále s užíváním bytu 1+2 I. kat. v ul. Terezínská 351 m. Balcarovými a s uzavřením klasické nájemní smlouvy na byt na jeden rok.
 • s převodem nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1045/7 z původní uživatelky Věry Charvátové na vnuka Lukáše Procházku.
 • s převodem nájmu bytu 1+1 I. kat. v ul. Žižkova 21 z Petra Fialy na sestru Gabrielu Zemanovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Sady pionýrů 850/1 z Filomeny Suchomelové na vnuka Jiřího Malého.
 • s převodem nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Dlöuhá 1045/7 z původní uživatelky Ladislavy Gallové na dceru Markétu Gallovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 937/31 z původního uživatele Ladislava Svobody na Jana Hrdličku.
 • s převodem nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1048/13 z původní uživatelky Věry Vernerové na vnučku Jaroslavu Michutovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+3 I. kat. v ul. Krátká 988/16 z původního uživatele Jiřího Huška st. na syna Jiřího Huška ml.
 • s převodem nájmu bytu 1+3 II. kat. v ul. U Nadjezdu 873/14 z původního uživatele Jana Murňáka na manželku Magdalému Murňákovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+3 II. kat. v ul. U Nadjezdu 868/6 z původní uživatelky Ilonky Martinů na vnučku Ilonu Kubíčkovou.
 • s převodem nájmu bytu 1+1 I. kat. v ul. Terezínská 892/44 z původní uživatelky Marty Fuchsové na vnuka Petra Fuchse.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Terezínská 351/81 z původního uživatele Václava Krejčího na zetě Vlastimila Šleiera.
 • s přidělením bytu 1+1 I. kat. v ul. Terezínská 892 Janě Kábové, která uvolní pro potřeby města byt 1+1 II. kat. v ul. Husova 27.
 • s ubytováním J. Najmana na ubytovně Nádražní z kapacitních důvodů.
 • s výměnou bytů mezi J. Knotem, Terezínská 174 a Z. Holkovou, Nádražní 886/2.
 • s výměnou bytů mezi M. Němčanským, Krátká 991/10 a K. Zemanovou, Krátká 992/8.
 • s výměnou bytů mezi M. Štrausovou, Wolkerova 786/17 a J. Pflegerovou, 28. října 843/21.
 • dle usnesení ZM č.25/II/2003 souhlasí s rozdělením „povodňového daru“ mládežnické základně TJ Lovochemie Lovosice na základě předloženého návrhu výkonným výborem TJ
RM nesouhlasí
 • s ubytováním Milana Davida na ubytovně Nádražní 805.
 • s ubytováním J.Kotlára na ubytovně Nádražní 805 z kapacitních důvodů
RM jmenuje
 • v souladu s ustanovením §102 odst.2 písmeno g zákona o obcích na návrh tajemníka od 1.7.2003 p. Jindřicha Nováka vedoucím ekonomického odboru Městského úřadu v Lovosicích.
RM se seznámila
 • se žádostí o finanční příspěvek na pořádání rockového festivalu ALTROS ROCKFEST a souhlasí s příspěvkem 5.000,- Kč na financování této akce.
RM upřesňuje
 • na základě dohody s DZCL a předloženého návrhu zónování území Cukrovaru ing.arch Novákem rozlohu městské části, která činí 27.850 m2 a průmyslové části 110.650 m2.

Ze zasedání Rady města dne 10. 6. 2003

RM pověřuje
 • starostu města projednáním dodržování veřejného pořádku ve městě s vedoucím oddělení Policie ČR v Lovosicích
RM schvaluje
 • pro Náboženskou obec Církve československé husitské finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu fary v Terezínské ulici, poničené srpnovou povodní.
 • jako valná hromada PTS s.r.o. koupi dvouosého ramenového nakladače RENAULT s úpravou možnosti použití hydraulické ruky.
 • jako valná hromada PTS s.r.o. naplnění rezervního fondu ve výši 1.632,-Kč.
 • uzavření nových nájemních smluv na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v areálu Cukrovaru na pronájem 3 zásobních nádrží olejového hospodářství na poz.č.2479/1 firmě PRODE s.r.o.Lovosice, OTEPS s.r.o. Rakovník a Ing. Stanislavu Najmrovi, Bohušovice n.O. Výše nájemného za jednu nádrž bude 25.000,- Kč/ročně.
 • pronájem části NP přízemí Lovoše čp. 155/13 a 156/13 o výměře 117 m2 v ul. 8. května p. Pavlu Filousovi, Čížkovice pro účely prodejny drogistického zboží.
 • pronájem NP jedné místnosti v objektu Terezínská čp. 1027 (areál čištění města) ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. pro řidiče autobusů, pouze v pracovní dny v době od 8 do 13 hodin.
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Petrem Březovským a MUDr. Lenkou Březovskou na NP ordinace Osvoboditelů 48 za účelem provozování Ambulance bolesti.
 • stavbu „Osazení zpětné klapky“ ČSOV na pozemku města č. 1003/1 a vstup na dotčený pozemek pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. Teplice a budoucího zhotovitele stavby.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení městem Lovosice za obec Prackovice s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice.
RM neschvaluje
 • pronájem haly na pozemku č.2479/2 společnosti STRAW s.r.o. Litoměřice
RM bere na vědomí
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 5.6.2003.
 • informaci o stávajících uzavřených nájemních smlouvách v areálu bývalého cukrovaru, které přešly s vlastnictvím nemovitostí na město, a ukládá majetkosprávnímu odboru provedení opatření ke snížení nákladů za el. energii.
 • že dodatečné majetkové vypořádání pozemku č. 2704 silnice I/15 bude provedeno dle § 14 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR formou notářského zápisu. Schválení přísluší dle zákona o obcích zastupitelstvu města.
 • bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru z 5.6.2003.
 • záměr společnosti LIDL týkající se výstavby PRODEJNY LIDL LOVOSICE na pozemku betonárky TGB.
RM souhlasí
 • se stavbou Rekonstrukce mostu ev. č. 15-039c nad kolejištěm ČD železniční stanice Lovosice, km 494,68 v investorství Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podmínkou je přizvání města Lovosice jako účastníka řízení při vydávání rozhodnutí o uzavírce silnice I/15.
 • s bezplatným pronájmem sálu v Kulturním středisku Lovoš k uspořádání benefičního koncertu Uměleckého pěveckého studia J. Jíšy.
RM nesouhlasí
 • s výměnou bytů mezi A. Kišem, Kostelní 899/6 a M. Florkovou, Lhotka n. L. 73, neboť se podle platných pravidel nejedná o klasickou výměnu bytu
RM přiznává
 • ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM ELKO a řediteli ZUŠ v Lovosicích odměnu za
 • úspěšné plnění pracovních úkolů v I. pol. r. 2003 v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
 • organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění.
RM předkládá
 • ZM program jednání 3.řádného zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 19.6.2003 v 16:00 hodin v KS Lovoš.
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2