Červenec 2003 Lovosický dnešek - Strana 5

Co nového v DZCL

Program Phare 2000 pro 1. a 2. etapu PLCL.

Ti z vás, kteří jeli v nedávné době po silnici z Lovosic směrem na Prahu, mohli sledovat u Lovochemie a.s. intenzivní zemní práce po obou stranách silnice. Jde o budování infrastruktury na 1. a 2. zóně Průmyslového a logistického centra Lovosice, která je nezbytnou podmínkou připravenosti těchto průmyslových zón pro budoucí investory. Stavbu realizuje společnost Skanska a.s. Celá tato akce je financována i z prostředků Evropské unie a to z programu Phare 2000. Na podrobnosti jsme se zeptali manažera společnosti DZCL a.s. pana Ivo Malíka.

Pracovníci firmy Skanska staví v ochranném pásmu nad infrastrukturou 2. zóny PLCL chodník a cyklostezku. Bylo tak vyhověno obyvatelům obce Lukavec, protože dosavadní spojovací komunikace nebude z obce průjezdná. Na 1. a 2. zóně pokračují i ostatní práce podle harmonogramu.

Jak a kde vznikla myšlenka využití programu Phare 2000?
Myšlenka účasti Lovosic na programu Phare 2000 vznikla v červenci roku 2000 na jednání se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Jednání se zúčastnil starosta města Lovosice a zástupce DZCL a.s. V té době se hovořilo pouze o možnosti získání finančních prostředků z programu vyhlášeného Evropskou unií „Phare 2000 Reserva“ . Program obsahoval grant 8,1 mil EUR pro Českou republiku a to na čtyři již připravené projekty. Po provedeném výběru byla dotace rozdělena mezi tyto projekty:

Průmyslová zóna Kopřivnice a Vědecko-technologický park Ostrava v rámci regionu severní Morava, v rámci regionu severozápadních Čech Průmyslový park Cheb a Průmyslové a logistické centrum Lovosice ( PLCL). Každý z těchto projektů musel zajistit standardy pro přidělení finančních prostředků a to ve výši 2 mil. EUR na každý projekt. Zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů pro město Lovosice bylo záměrem představenstva DZCL a.s. Výhodou byla připravenost naší průmyslové zóny. V této době byla již vypracována studie proveditelnosti, byly zpracovány základní údaje o stávající infrastruktuře a  představy o vybudování průmyslové zóny. Z důvodu této připravenosti byl dán příslib zajištění finančních prostředků tak, že projekt měl mít následující parametry: celková výše investice 4 mil.EUR, z toho 50% bude hrazeno Evropskou unii, zbývajících 50% bude hradit Česká republika a to tak, že z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí bude hrazen 1 mil. EUR a 1 mil. EUR bude tvořit spoluúčast města Lovosice jako žadatele o dotaci. Spoluúčast žadatele při těchto projektech je vyžadována ze strany EU vždy.

Jaké podmínky byly stanoveny pro využití této dotace?
Protože se jednalo o zvláštní program, tzv. rezervu, byl největší důraz kladen na rychlost a kvalitu zpracování všech projektových a souvisejících podkladů, prokazujících zodpovědné vložení prostředků ze zdrojů EU. Týkalo se vypracování tzv. „projektové fische“ dle standardů EU, projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí a zajištění stavebního povolení. Jako nejdůležitější, ale také časově a legislativně nejnáročnější bylo zajištění realizační tendrové dokumentace včetně kompletní problematiky spojené s mezinárodním tendrem, tj.výběrovým řízení na zhotovitele stavby. Tyto podmínky se managmentu DZCL a.s. podařilo splnit. Na splnění náročných úkolů s námi spolupracovala rozvojová agentura RRA v Mostě. Připravovala návrh „projektové fische“, podílela se na vypracování marketingové studie prokazující rentabilnost a účelnost vynaložených finannčních prostředků. Projektová fiše obsahovala kromě jiného seznam jednotlivých stavebních objektů, které měly být v rámci stavby vybudovány. Těmito objekty je vybudování odpovídající potřebné infrastruktury na území 1. a 2.zóny Průmyslového a logistického centra. Projekt obsahuje také krytí nezbytných nákladů na pořízení strojů a zařízení, které budou využívány při provozu vybudovaných průmyslových zón. Do kapitoly rozpočtu v části „stroje a zařízení“ se podařilo zahrnout náklady na úhradu průmyslových strojů zejména k čištění komunikací, chodníků a stroje na vývoz odpadků. Náklady na tato zařízení jsou v hodnotě téměř 10 mil. korun.

Jak bylo uvedeno v odpovědi na předchozí dotaz, vedle inženýrsko-projektové připravenosti byla další podmínkou finanční spoluúčast města. Tato nakonec ve výsledku přesáhla 1 mil. Eur a dosáhla v konečné bilanci částky cca 46 mil. korun.

Celkově město Lovosice po vybudování této investiční akce získá do svého vlastnictví infrastrukturu pro 1. a 2. zónu PLCL. Tato pozice je důležitou výchozí pozicí pro možnost nabídky PLCL pro domácí i zahraniční investory. Bez odpovídající infrastruktury by město Lovosice nemělo v dnešní konkurenci průmyslových zón šanci investora do tohoto prostoru získat.

Zhotovitelem stavby a vítězem mezinárodního tendrového řízení se stala nadnárodní firma - Skanska a.s.. Zakázku získala za provedení stavby v nejnižší cenové hladině - za nabídku nejmenší ceny.

Kdy má být stavba dokončena a jak je plněn harmonogram prací?
Slavnostní zahájení prací bylo ve provedeno za účasti zástupců delegace EU v Praze v 12/02. Realizace stavby probíhá podle harmonogramu prací, který je součástí smluvního kontraktu mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby. Termín dokončení stavby je 10/2003 a není ohrožen. Souběžně s realizací se řeší změny stavby z důvodu realizace protipovodňových opatření. Záměrem je, aby výsledné zhotovené dílo bylo možno nabídnout investorům bez obav a ohrožení jejich nových investic záplavami.

Jen připomínám, že celá stavba je sledována účelově zřízenou agenturou MRR ČR - Centrum pro regionální rozvoj. Jejím úkolem je kontrola dodržování podmínek programu PHARE 2000 - reserva, kontrola provádění prací, sledování termínu realizace dle harmonogramu, sledování financování a čerpání finančních nákladů. Podpis těchto odpovědných zástupců je na každém důležitém dokladu.

Připravil a foto (hv)

Co nového v Lovosicích

Na pomoc občanům

Podle informace, které nám poskytl pan starosta, jedná Městský úřad v Lovosicích s inspektorátem České obchodní inspekce v Ústí nad Labem o zřízení konsultační služby, která by pomáhala lovosickým občanům zvládat některé nepříjemné situace ve styku s prodejci všech druhů a dodavateli služeb. Myslíme tím reklamace, neoprávněné fakturace, poskytování záruky a mnoho dalších možných zádrhelů. Konsultant ČOI by v Lovosicích pomáhal občanům jeden den v měsíci. O vlastním zřízení konsultační služby, o místě, časech a dalších podrobnostech vás budeme informovat jednak my, jednak městský rozhlas.

Nepřehlédněte

Vážení přátelé

oznamujeme Vám, že od června 2003 došlo k podstatnému rozšíření provozní doby turistické chaty KČT na Lovoši v Českém středohoří !!

V pondělí je zavírací den. Od úterý do soboty je provozní doba od 9 do 23 hodin, v neděli do 19. hodin.

Věříme,že toto rozšíření provozní doby uvítají všichni turisté a návštěvníci chaty. Chata KČT na Lovoši poskytuje občerstvení, 16 míst k ubytování a nádherný výhled na České středohoří.

Adresa: Turistická chata KČT Lovoš
Oparno 41, p.Velemín 411 31 Tel: 416 597 007

Případné dotazy zodpoví paní Věra Buriánková, tel: 607 184 600

Co se nám nelíbí

Co se stalo na Žabáku?

Řidiči z Lovosic, kteří vyjedou z města směrem na Ústí nad Labem určitě zaznamenají změnu, která se stala za značkou ukončení obce. V zatáčce po pravé straně zmizela téměř neproniknutelná džungle stromů a keřů, které bránily ve výhledu do zatáčky. Fakta k této akci, jsme převzali z dokumentace a jsou takováto:

Firma Ekoles Projekt s.r.o. byla pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic vypracováním projektu na úpravu silniční doprovodné zeleně bránící bezpečnému provozování silnice 1/30 v úseku Lovosice – Ústí nad Labem. V projektu se píše, že na některých parcelách tohoto úseku jsou stromy a náletové dřeviny, některé z nich jsou nakloněny k vozovce a ohrožují silniční provoz spadáváním větví nebo vyvracením celých kmenů. Některé z nich dosahují takových rozměrů, že by jejich případný pád ohrozil bezpečný provoz na silnici. V rámci odstranění nebezpečné zeleně byl vypracován návrh, který byl předložen k posouzení zainteresovaným účastníkům řízení:

Ekoles Projekt s.r.o., Jablonec nad Nisou, Město Lovosice, Restaurace st. p. Litoměřice v likvidaci, České dráhy, st. org., Praha,Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, př. org., Dubí, soukromý majitel, Měchenice,Povodí Labe, st. p. Hradec Králové, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.

K této akci bylo vydáno rozhodnutí Správy CHKO České středohoří. Správa tuto akci schválila. V odůvodnění se píše, cituji:

„Dne 21.2.2003 obdržela SCHKO ČS žádost ve věci pokácení doprovodné zeleně na pozemku p.č. 1511 a 1514 k.ú. Lovosice a zahájila řízení. Vzhledem k tomu, že SCHKO ČS nebyl znám vlastník uvedených pozemků, bylo zahájení řízení oznámeno vyhláškou. Vyhláška byla vyvěšena dne 25.2.2003 a sejmuta 20.3.2003. Vzhledem k tomu, že SCHKO ČS byly dobře známy poměry na uvedeném úseku, na základě již předešlých jednání v uvedené věci a žádost obsahovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaných úprav doprovodné zeleně, upustila SCHKO ČS od ústního jednání a místního šetření. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout dne 17.3.2003 v kanceláři SCHKO ČS a případné námitky pak uplatnit do 19.3.2003. Správa CHKO ČS obdržela vyjádření pouze od města Lovosice, které obsahovalo jména vlastníků uvedených pozemků. Na základě nově zjištěných skutečností provedla SCHKO ČS obeslání vlastníků pozemků a umožnila nové nahlédnutí do dokumentace, které bylo stanoveno na den 2.4.2003 s možností vyjádření do 4.4.2003. Správa CHKO ČS neobdržela žádné vyjádření.“

Na počátku řízení nebyl majitel pozemků kolem Žabáku znám. Dohledán byl až později. Podle rozhodnutí na pozemcích Žabáku bylo pokáceno 5 ks topolů, 3 ks jasanů a jilmů, 9 ks olše, 6 ks javorů, 27 ks vrby a 21 ks akátů. V závěru rozhodnutí je psáno, že, cituji „… náhradní výsadba bude řešena výsadbou poloodrostků javoru ve sponu 10 m a výsadbou keřů ve sponu 1 m, které podpoří ochranu náspů silnice před erozí. Uvedené pozemky se nacházejí ve IV. zóně ochrany přírody. Pokácení zeleně není v rozporu s ochranným režimem CHKO ČS.“

Tolik fakta. Uvedené podrobnosti mluví i o něčem jiném. Smysl této akce byl zvýšit bezpečnost provozu na silnici. Bez komentáře. Jsem jednoznačně pro. Nemohu se ale zbavit dojmu, že celá akce byla provedena až příliš tvrdě a že byly takto zlikvidovány i stromy, které odstraněny nemusely být.

Také Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem zjišťuje překročení rozsahu povolení, k němuž na některých úsecích silnice došlo. Již zlikvidované stromy však nenahradí nějaké dodatečné opatření, ani žádná pokuta. Jako náhrada za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba. Dobře. Jak bude dlouho trvat, nežli tyto vysázené „poloodrostky“ nahradí ve své funkci stromy dospělé? Dvacet let? Třicet let? Možná, dožijí-li se toho. Po výsadbě se o ně již nikdo nebude starat. Jak dopadnou je vidět 100 m od Žabáku směrem k Lovosicím. Tam byla nedávno náhradní výsadba provedena za vykácené topoly u Modly.

Zůstane asi nezodpovězeno, do jaké míry výsadba mladých stromků, podle sebepečlivěji vypracovaného projektu, nahradí dospělé stromy, které zde rostly desítky let a bylo-li takovéto radikální řešení nutné. Vyčištění celého prostoru od křoví a pokácení jen toho nejnutnějšího, z hlediska bezpečnosti silničního provozu, by bylo sympatičtější. O možné úpravě, jako prostoru pro oddych občanů, ani nemluvě. Co je na celé věci nejsmutnější? Že nikdo nebojoval. Nebojovalo ani Město Lovosice. Za zeleň, které ve městě ubývá a nebude jí nikdy dost. Za stromy rostoucí mnoho let. Nebyly to jen topoly, které nemáme rádi pro jejich obtěžování v době květu. Za z počátku neznámého vlastníka, za kterého bojovat mělo. A třeba i spolu s dalšími vlastníky známými. S argumentem, jaká je představa o tom, jak by město mělo nebo mohlo vypadat. Na vstupu do města by nemusela být jen neupravená, vším možným zarostlá, plocha se zbytky černé skládky. Neměli bychom jen čekat, až se příroda sama postará o zakrytí toho, co lidé natropili.

Text a foto (hv)

Komunistická totalita stromy vysazovala, demokratická pluralita stromy ničí... Že příliš zjednodušujeme? To je dobře: jednoduché věci lze jen velmi těžko zamlžit... a nemůže je kdekdo vykládat jinak, než jaké doopravdy jsou.

Sliby – chyby

Pochvaloval jsem si na Odboru dopravy v Lovosicích před kolegou, že už není třeba stát dlouhé fronty, jako tomu bylo na Dopravním inspektorátě v Litoměřicích a navíc že to máme takřka doma, mnohem blíž, že nemusíme jezdit deset kilometrů daleko.

Jo, to ano, povídá kolega, blíž to máme, ale jezdit tam musíme stejně. Než jsem se stačil zeptat, co tím mínil, byl jsem na řadě a rozhovor zůstal neukončen. Cestou k příslušnému okénku mi vrtalo hlavou, co chtěl říci tím - jezdit tam musíme. Paní za okénkem byla velmi ochotná. Zkontrolovala moje doklady k přihlášení osobního auta, na papírek mi dopsala, co ještě chybí. Všechno mi bylo jasné, jen jsem se pozastavil nad tím, že musím do Litoměřic na Stanici technických kontrol pro jakési potvrzení o evidenci auta. Snažil jsem se jí vysvětlit, že všechna potvrzení mám. Když nabyla přesvědčení, že ji nechápu, zeptala se: Máte tu auto ? No vidíte. Zajeďte si na tu STK do Litoměřic, oni už budou vědět.

Věděli. Připravte si stopadesát korun - bylo první, co mi zaměstnanec STK řekl. Vyžádal si ode mne technický průkaz, párkrát ťukl do klávesnice počítače, šel k autu, podíval se na číslo motoru, na číslo karoserie. Zaplatil jsem, dostal osvědčení, protokol, a za celkem pět minut bylo hotovo.

Cestou zpět mne napadlo, zda jsou naši úředníci v Lovosicích tak neschopní, že by nemohli tuto práci udělat sami a ušetřit tak čas a další náklady občanům Lovosic a okolí. Navíc: kdyby tu práci udělali - i třeba o něco levněji - bylo by za ni dalších pěkných pár tisícovek do městské pokladny namísto toho, aby peníze plynuly a asi zcela zbytečně někam jinam. Takhle to zatím vypadá, že slibované zjednodušení administrativy a přiblížení se občanům bylo jen propagačním trikem.

Neboli… Sliby – chyby.

FH

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5