Lovosický dnešek

Září 2003  

Rozhovor měsíce

V rámci reorganizace státní správy a vzniku obcí s rozšířenou působností byly reorganizovány i odbory Městského úřadu v Lovosicích. Odbor regionálního rozvoje a správy města byl jedním z odborů, který, v rámci reorganizace, potkalo několik změn. Podle nového názvu je v jeho současném působení i větší "záběr". Protože si myslíme, že tento odbor má velmi důležitou úlohu, která se týká všech občanů města, požádali jsme o rozhovor měsíce vedoucího odboru Ing. Václava Pokoru.

Občané Lovosic Vás z větší části asi znají. Na Městském úřadě již působíte řadu let. Přesto Vás prosím o malou rekapitulaci svého působení na správě města.
Na městském úřadě v Lovosicích pracuji od roku 1994. Na vedoucího odboru správy města jsem byl vybrán při výběrovém řízení a pracuji na tomto místě dosud. Bydlím v Litoměřicích.

Ing. Václav Pokora

Jakou má v současné době Váš odbor strukturu a jaký je rozsah jeho činnosti? Kam až sahá jeho působnost v rámci regionu?
Po reformě státní správy byla struktura odboru upravena. Ke správě města přibyl regionální rozvoj. Znamená to, že je zde pracovník na územní plán, je zde pracovnice na program dotací obnovy venkova. Rozsah činnosti odboru se rozšířil na celý region. V současné době má odbor tři pracovníky. Pod správu města ještě spadají i komunální služby, kde je zaměstnáno 25 lidí. Rozšíření činnosti na celý region znamená to, že odbor metodicky pomáhá obcím v regionu na přípravě a schvalování územních plánů. Vše spadá do pravomoci jednotlivých obcí, my jsme jen poradenský orgán.

Vím, že jednou z nejdůležitější činnosti Vašeho odboru je odstraňování následků loňské povodně. Jaký je v současnosti - po roce od záplav - stav oprav zejména sportovního areálu? Jaké další akce máte v letošním roce v plánu? Mohl byste uvést i předpokládané náklady?
V současné době hala Chemik je opravena na 100 %. Pracuje se na krytém bazénu a největší díl prací nás čeká na zimním stadionu, kde je hotová pouze ledová plocha, ale veškeré zázemí je stále ve stádiu bouracích prací. Připravuje se rekonstrukce nových šaten pro hokejisty a fotbalisty, rekonstrukce vzduchotechniky, sociálního zařízení a všeho, co spadá do provozu stadionu. Fotbalové hřiště, jako plocha, je hotové, není zázemí. Také suterén zimního stadionu je v současné době ve stavu otlučených omítek. Hala košíkové je hotová, schází dodělat fasádu, která bude ještě v tomto roce provedená v hodnotě asi 300 tisíc korun. Výstavba nové kuželkárny je zatím odložena. Podle zpracovaného projektu bude její obnova stát kolem 5 mil. korun. Protože musíme dokončit opravu zimního stadionu, veškeré uvolněné finance jdou tam. Situace u bazénu je komplikovanější. Po jeho napuštění se zjistilo, že teče. V současné době se provádí posouzení statikem a dohledává se původní stavební dokumentace, aby se mohlo příjmout řešení k odstranění této závady. U zimního stadionu se projevily komplikace s kanalizací. Termín dokončení všech oprav předpokládám do konce roku.

Pokud jde o hlavní akce ve městě, z nichž již část byla provedena, nebo probíhá, uvedl bych ty nejdůležitější. Jako každoročně byla provedena a bude pokračovat deratizace, tzn. hubení hlodavců v kanalizační síti. V současné době probíhá oprava výtluků na živici v ulicích města. Tyto opravy v některých částech Lovosic již byly provedeny. Na podzim by měla být provedena oprava kanalizace v Žižkově ulici, po straně u Deli, nákladem 1,5 milionu korun. Jako každý rok se v době prázdnin prováděly opravy školek a škol, centrální jídelny, v internátu chemické školy. Na gymnáziu bylo např. provedeno zateplení stropů v hodnotě 100 tisíc korun, na internátě chemické školy výměna oken řádově za 300 tisíc korun, na 4. ZŠ proběhla oprava střechy za 650 tisíc, oprava chodníku okolo školy za 500 tisíc atd. V tomto roce budou opraveny chodníky v ulici Labská, Příčná a Hluboká. Je to sdružená investice s firmou Český Telecom, kde firma pokládá nové telefonní kabely. Dále budou opraveny chodníky po pravé straně směrem k přejezdu v Dlouhé ulici. Na podzim se počítá s novým chodníkem v Sadech pionýrů od ulice Tovární k ulici Školní. Letos by mělo město obdržet dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na dům s pečovatelskou službou, jehož stavba by měla být zahájena na podzim tohoto roku. Investice bude řádově 30 milionů korun. Bude asi občany zajímat i to, že bude zhotoven nový městský rozhlas. Náklady jsou 1,5 milionů. Kč. Bude to rozhlas bezdrátový, instalováno bude asi 70 reproduktorů. Odbor regionálního rozvoje připravuje i bytovou výstavbu. Je to například tzv. proluka k plaveckému bazénu, v Kostelní ulici a ulici Prokopa Holého, v ulici Přívozní v prostoru mezi bankou a Sarajevem. Snažíme se být připraveni na určité dotační tituly.

V plném běhu je investiční akce na řešení dopravní situace města, která byla odstartována schválením studie na 2. ZM 21.3.2003. Město tuto akci realizuje s pověřenou firmou Indes Invest s.r.o. Mohl byste uvést podrobnosti?
V současné době probíhá výstavba tzv. Zámecké ulice. Tato výstavba se skládá ze dvou etap. První etapa je od pravoúhlé zatáčky směrem na Ústí nad Labem k ulici Přívozní, která je financována firmou Indes Invest s.r.o. jako součást výstavby supermarketu. Druhá etapa je od ulice přívozní až ke krytému bazénu na křižovatku s Mírovou ulicí a končí kruhovým objezdem u kostela sv. Václava. Je to stavba celkem za 46 milionů, z toho firma Indes Invest má zaplatit 14,5 milionů korun. Stavbu, jako celek, provádí firma Stavby silnic a železnic s.r.o. Ústí nad Labem, se kterou je uzavřená smlouva. Bude provedeno i nové dopravní značení. Podle uzavřené smlouvy by měla být výstavba Zámecké ulice I. etapa dokončena do 30.11.2003 a II. etapa do 30.4.2004.

Usnesením 3. ZM z 19.6.2003 byl odbor regionálního rozvoje a správy města MěÚ Lovosice pověřen přípravou a realizací regenerace "Cukrovaru Lovosice", kde byl areál rozdělen na část městskou a část průmyslovou. Co to pro Vás znamená a jaké úkoly z toho pro Váš odbor vyplývají? Máte již představu o možném využití městské části?
Odbor regionálního rozvoje a správy města byl pověřen regenerací areálu bývalého cukrovaru v Lovosicích. Do konce měsíce srpna bude zpracována studie na využití objektu a ploch cukrovaru a co s cukrovarem dělat dál. Statik provede posouzení budov. Některé budovy asi budou podléhat demolici, jiné objekty využije město na bydlení. Další část bude na obchody a jiné soukromé aktivity. V současné době se řeší cukrovar jako celek. Město připraví pro společnost DZCL a.s. asi 11 ha pro využití zahraničními investory v té tzv. průmyslové části. Městská část, tzn. budovy, zhruba 2,5 ha, které by město využilo již zmíněným způsobem. Architekt již zpracovává urbanistické řešení pro výstavbu kolem 100 bytů. Průmyslovou část budeme připravovat v úzké spolupráci s DZCL. Bude proveden i ekologický audit, který nám řekne, která část ploch je kontaminovaná a jak se bude muset provést případná asanace.

Stále je dost stížností občanů na to, že se v některých částech města vůbec neuklízí. Ve městě je i množství černých skládek a špinavých zákoutí, kde se hromadí odpadky a která nejsou dobrou vizitkou města (pozn.: ale ani jejich občanů). Zdá se jim, že kam může technika, tam je čisto. Co ostatní prostory a území mimo střed města?
Ve městě se najdou i špinavá zákoutí, kam lidé odhazují odpadky. Průběžně se je snažíme uklízet. Bohužel, objem tohoto odpadu narůstá. Nejsme schopni některé věci postihnout. Tím se nechci vymlouvat. Chtěl bych požádat občany, aby opravdu využívali těch dnů, kdy mají na jednotlivá místa přistaveny kontejnery, které město vyveze. Střed města je čištěn technikou i pracovníky k tomu určenými. Tito pracovníci mají za úkol docházet i na odlehlé části města. Bohužel, kvalita jejich práce není na dostatečné úrovni. Na této činnosti se podílí mistr komunálních služeb, který tyto práce organizuje. Pomáhá mu i mistr, který je placený přes Úřad práce. Bohužel, je to mistr, který nemá jenom dozor, ale objíždí s multikárou a vyklízí odpadkové koše a provádí i jiné činnosti. Zlepšení na tomto úseku je možné. Jedna z možností je i změna v personálním obsazení. Možností ke zlepšení je i získání dalších mechanizačních prostředků z prostředků Phare při výstavbě infrastruktury na 1. a 2. průmyslové zóně PLCL.

Zmínil jste pracovní úřad. K udržení pořádku ve městě a k dalším činnostem je každoročně uzavírána smlouva s Úřadem práce o využití evidovaných uchazečů o zaměstnání k veřejně prospěšné práci. V roce 2003 z celkového počtu 20 pracovníků je jich 12 určeno k udržování pořádku ve městě včetně 1 mistra. Měsíčně ÚP dotuje pracovníky VPP částkou 8370.- Kč. na osobu a měsíc, tj. za 11 měsíců přes 1,8 mil. korun. Jak je práce těchto pracovníků smluvně zajištěna, jak je organizována a kontrolována? Podle informace z ÚP je možné organizovat i jednorázové akce třeba k likvidacím černých skládek. Toho jste využili v loňském roce při likvidaci následků povodně. Můžete tato tvrzení nějak komentovat?
K úklidu města bych chtěl ještě dodat, že lidé určení k úklidu vykonávají i jiné práce. V současné době například stěhují kanceláře MěÚ do jiných prostorů v rámci dostavby radnice. Může se stát to, že úklid je občas nedokonalý. Smlouvy s těmito lidmi jsou uzavřené na 11 měsíců, jeden měsíc v roce je výpadek těchto pracovníků, protože se musí hlásit na Úřad práce. Bohužel je na tato místa obtížné najít vhodné pracovníky. V minulém roce jsme požadavky na Úřad práce museli omezit, protože ÚP měl finanční prostředky pouze do září. Přímou kontrolu nad pracovníky má mistr pro VPP ale, jak už jsem řekl, není to jeho jediná povinnost. Využití možnosti zaměstnat větší počet pracovníků VVP jsme neuvažovali. Jestli tato možnost platí i teď, tak já o tom nevím.

Úkolů má Váš odbor zajisté dost a k jejich zvládání Vám přeji co nejvíce sil. Chtěl bych Vás ještě požádat o slovo na závěr našeho rozhovoru. Chcete ještě něco dodat?
Chtěl bych požádat občany, aby s námi měli trpělivost, protože naše práce není jednoduchá. Aby nám pomáhali hlavně v úklidu a nedělali zbytečně černé skládky. Je možné počkat na přistavení kontejnerů, nebo požádat i mě osobně, když je někde potřebí něco odvézt.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1