Září 2003 Lovosický dnešek - Strana 5

Představujeme vám

Představujeme vám personalistku

Od 1. ledna 2003 se staly v rámci reformy státní správy i Lovosice obcí s rozšířenou pravomocí. Přípravy na tuto velkou změnu započaly vlastně ještě před schválením Lovosic jako obce III. typu; již na 1. zasedání Rady města z 8.1.2002 bylo schváleno rozšíření systemizace o 3 funkce pro oddělení právní a kontrolní. Pracovníci Městského úřadu se pravidelně scházeli a řešili problematiku vzniku a obsazení odborů po reformě. Na jednom z jednání bylo také rozhodnuto, že je nutno vytvořit jakýsi personální "miniodbor", neboť Městský úřad měl mít v roce 2003 cca 100 zaměstnanců. Dopadlo to ale nakonec tak, že byla zřízena Kancelář úřadu, jejíž pracovníci jsou přímo podřízeni tajemníku Městského úřadu, panu Václavu Kubíčkovi. Do této tzv. "Kanceláře" patří sekretariát, personalistika, mzdová účetní a 2 informatici. Oblastí personalistiky se zabývá paní Emilie Králová, která byla do funkce personalistky vybrána komisí po proběhnutém řízení.

Paní Králová, představte se prosím našim čtenářům i když jste před lety již na Městském úřadu Lovosice pracovala, mladší občané Vás již asi neznají.
Narodila jsem se v Jenčicích, což je malá vesnička nedaleko Lovosic. Před pěti lety, v roce 1998, jsme se do Jenčic z Lovosic přestěhovali. Stále ale mám k Lovosicím velmi blízký vztah, bydlela jsem zde 25 let a oba moji synové Dušan a Kamil zde prožili dětství a mládí. Žila jsem v Lovosicích hned po maturitě na ústecké ekonomce a byla jsem zaměstnaná v tehdejších Severočeských chemických závodech. V roce 1990 jsem kandidovala do městského zastupitelstva. Po mém zvolení mě městská rada jmenovala do funkce tajemnice. Nebyla to lehká práce, doba byla hektická, vše se měnilo a to velmi zásadně. V privatizaci přecházely služby a obchody do soukromých rukou, zdálo se, že je možné udělat pro město úplně všechno, ale nebyly finanční prostředky, měnili se vedoucí odborů i názvy ulic, uplatňovaly se restituce, ujasňovalo se vlastnictví města, aby se mohly prodávat domy a pozemky, zaváděla se počítačová technika a tak dále ... Okolnosti mě donutily po čtyřech letech náročné, ale nádherné práce odejít. Našla jsem si práci na celní deklaraci nově vzniklého pracoviště při kombinované dopravě RO-LA Lovosice. I to byla zajímavá práce zcela jiného druhu, opět něco nového. Po pěti letech jsem odešla a prodávala v Trafice, na jejímž zřízení jsem se podílela. Neustále jsem se ale rozhlížela po něčem užitečnějším, takže jsem se v prosinci 2002 přihlásila jako jeden ze zájemců o práci personalisty na Městském úřadu Lovosice.

Jak probíhal výběr personalisty ?
Bylo nás přihlášeno jedenáct, někteří již při pohovoru projevili zájem o jiný druh činnosti na Městském úřadu, někteří k pohovoru ani nepřišli. Po proběhnutém řízení jsem byla vybrána komisí do funkce personalistky s nástupem od 1.1.2003.

Co je hlavní náplní Vaší činnosti ?
Hlavní náplní práce je vedení personální agendy, která byla do konce roku 2002 rozdělená: část si vedl ředitel úřadu tajemník Kubíček a část byla založena u mzdové účetní. Postupně tuto agendu doplňuji podle doporučené struktury Ministerstva práce a sociálních věcí a průběžně ji aktualizuji o nové doklady. Od 1.1.2003 je v platnosti zákon č. 312/2002 Sb., který upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání. Dále se podílím na posuzování započitatelnosti praxe úředníků pro stanovení jejich platu. Postupně bych chtěla zvládnout práci mzdové účetní, abych ji mohla v době její nepřítomnosti zastoupit.

Někde jsem četla, že na všechny funkce na Městském úřadu (i na referentské) budou vypisována výhledově výběrová řízení. Je toto už v platnosti ?
Ano, od 1.1.2003, se postupuje právě podle výše zmíněného zákona č. 312/2002 Sb. Ten stanoví pravidla pro přijímání nových úředníků formou výběrových řízení, která připravuji, organizuji a vyhodnocuji.

Zabýváte se jako personalistka i dalším vzděláváním zaměstnanců Městského úřadu (doporučujete jim semináře, výuku jazyků a pod.) ?
Součástí mé práce je pochopitelně i vzdělávání úředníků, tzn. vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti těch , kteří vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Sleduji nabídky dalších školení a v případě, že jsou pro naše pracovníky přínosné, vyřizuji přihlášky i na tyto vzdělávací akce.

Spolupracujete s nějakými jinými úřady, např. Úřadem práce (v Lovosicích, v Litoměřicích) ?
Ve spolupráci s Úřady práce zajišťuji zaměstnávání uchazečů evidovaných na Úřadu práce v Lovosicích na veřejně prospěšných pracích. V současné době takto zaměstnává Městský úřad Lovosice 20 lidí.

Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům, třeba stran možnosti pracovat na Městském úřadu ?
Těm, kteří by chtěli pracovat v aparátu Městského úřadu Lovosice, doporučuji pečlivě sledovat úřední desku MěÚ, protože právě tam se dovědí, kdy a na které pracovní místo je vyhlášeno výběrové řízení a co všechno musí přihláška k výběrovému řízení obsahovat.

V současné době se dokončuje přístavba budovy Městského úřadu a to vzbuzuje v některých občanech dojem, že se bude naplňovat novými úředníky. Není tomu tak. Máme naše lovosické úředníky v budově bývalého úřadu v Litoměřicích (Živnostenský úřad, odbor životního prostředí, část odboru správního) a i v budově bývalé Polikliniky naproti restauraci Sarajevo. Ti budou přestěhováni do nové budovy. V současné době žádné výběrové řízení neprobíhá, s přijetím dvou až tří nových pracovníků se počítá koncem tohoto roku.

Přeji nové personalistce lovosického Městského úřadu, aby se i jejím přičiněním podařilo vybírat ty nejzkušenější a nejvhodnější úředníky. Občas musí z nějakého důvodu pro úřední doklad každý z nás a všichni očekáváme dobrou radu a vstřícné jednání. Ať tedy není nikdo zklamán!

Děkuji za rozhovor. Eva Hozmanová

 

Dětem pro radost

Dne 2. a 3. srpna 2003 se uskutečnila v Lovosicích v Palackého ulici akce pro děti zvaná "Malovaný víkend" pod záštitou internetové kavárny Alfinet, která již půl roku sídlí v bývalém Jong-clubu. Záměrem akce bylo, aby se děti i uprostřed prázdnin zabavily, v tomto případě kreslením barevnými křídami na silnici. Děti byly spokojené, byly odměněny dárky a diplomy, počasí nám také přálo. Chystáme ještě další akce, jak pro děti tak pro dospělé, tentokrát to bude akce zaměřená na internet, v rámci internetového týdne bude tato stále oblíbenější služba za sníženou cenu a s dalšími výhodami. Doufejme, že se to opět bude dětem líbit.

Lup

Z našich škol

Gymnázium Lovosice opět otevírá kurzy internetu

Po prázdninách se opět rozjedou kurzy internetu v rámci programů Národní počítačové gramotnosti na gymnáziu v Lovosicích. Původní předpoklad s konáním kurzů i o prázdninách nevyšel z důvodů zateplování a malování učeben. Kurzy jsou opět určeny pro občany všech věkových kategorií i pro pracovní kolektivy firem a organizací. Vybraný kurz si může student zopakovat podle své potřeby kolikrát chce. Kromě již zaběhlých kurzů pro úplné začátečníky (poprvé u počítače, úvod do internetu, internet pro pokročilé), jsou připraveny i nové kurzy s tématikou zpracování textů v textových editorech a zpracování dat v tabulkových procesorech (programy MS Word a MS Excel). Tyto státem dotované kurzy v délce 120 vyučovacích minut stojí účastníka pouze 100 Kč respektive u kurzů textového editoru a tabulkového procesoru 150 Kč za dvě vyučovací hodiny.

Školení probíhá každou středu od 16.00 v budově gymnázia. Na kurz je možno se přihlásit na telefonním čísle Centra internetu 844 111 130.

ing. Jaroslav Týnek

Tradiční seznamovací pobyt studentů primy a prvního ročníků gymnázia v Lovosicích.

Každý musí během svého dospívání projít celou řadou obtížných situací. Mezi ně se určitě řadí i opuštění kolektivu, na který bylo dítě zvyklé a přechod do jiného prostředí. Obzvlášť při přechodu na střední školu se budoucí student ocitá v novém prostředí, mezi novými spolužáky, musí spolupracovat s učiteli, kteří jsou rovněž velkou neznámou. Proto mají naši studenti nastupující do prvního ročníku a primy poslední prázdninový víkend možnost odjet na tři dny do přírody. Program celého pobytu je zaměřen především na seznamovací aktivity. Studenti hrají nejrůznější hry, provádějí činnosti u kterých je nutné pracovat jak individuálně, tak v kolektivu. Průvodci jsou jim jejich budoucí učitelé a starší spolužáci. Na jeden z večerů jsou pozváni i rodiče, kteří si většinou rádi prohlédnou budoucí pedagogy svých dětí a mají možnost se účastnit dalšího programu, který je již koncipován jako společný pro děti i dospělé.

Protože se jedná o akci, která se odehrává v přírodě, je seznamovací kurz fyzicky náročnější. Přesto je o něj velký zájem a studenti se ho zúčastňují v hojném počtu. Letošní seznamovací pobyt se bude konat ve Lhotsku u Úštěka a okolí v termínu 28.8. - 30.8. 2003.

Do nového roku

Školní rok 2002/2003 v ZUŠ Lovosice skončil vydáním vysvědčení, uzavřením příslušné dokumentace ve výuce, v účetnictví a začaly prázdniny. Péčí Městského úřadu nastoupili zedníci k drobným opravám a malíři k vylepšení prostředí ( naprosto běžná situace, jako na všech ostatních školách). Někteří učitelé vyjeli na prázdninové interpretační kurzy. S volným časem začali svobodně nakládat aranžéři školy Jiří Lhotský a Martin Dolejší. Jak taková činnost prakticky vypadá? Především bylo na konci roku zapotřebí shromáždit náměty od zpěváků z Vokálního studia populární hudby a Dívčí vokální skupiny. Další fází je poslech nahrávek, případně přehrání notového zápisu na klavír a korektura správné harmonie, rytmického pojetí a frázování skladeb. Pak zbývá narýsovat partituru a skladbu zinstrumentovat do výsledného souborového zvuku. Zdánlivě jednoduchý postup, který ovšem vyžaduje profesionální přípravu v podobě nauky o harmonii, hudebních formách, kontrapunktu a hudebních nástrojích. Celé se to nazývá nauka o aranžování a instrumentování hudebních skladeb. K tomu je potřeba nezměrnou výdrž v podobě mnoha "vysezených hodin" za psacím stolem, kontrolou u klavíru a neustálým pochybováním a vracením se k některým místům. Důležitá je také dramaturgie, neboť takový koncert Evergreenbandu ZUŠ, který připravujeme na pouť 28. září 2003, s předpremiérou ve čtvrtek 18. září 2003, obsahuje skladby středního proudu, současný rock, disco hudbu, orchestrálky a zpívané písničky sólovými zpěváky a sborovými vstupy. Po skončení práce na partiturách nastupují kopisté Petra Kacianová a Ladislav Březnovský a provedou rozpis pro jednotlivé hráče, zpěváky a sbor, takže 28. srpna 2003 nastoupí Evergreenband ZUŠ k první čtené zkoušce. Těšíme se na Vás, vážení posluchači.

MgA. Jiří Lhotský

IMAX neobvyklé kino v Praze

navštívili v květnu žáci 1. a 2. stupně lovosické 1. základní školy. Shlédli film v trojrozměrné projekci t.zv 3D projekci. Byl to dárek pedagogů ke Dni dětí 2003. Film, který shlédl, se jmenoval "Do hlubin" a velmi poutavě přiblížil dětem život podmořských živočichů a rostlin.

Ohlasy dětí byly velice kladné. Díky velké věrohodnosti dokumentu byly děti vtaženy do děje, což se projevilo i v emotivních reakcích. Navíc měl tento film i vysokou úroveň obsahovou, byl velmi poučný a značně prohloubil znalosti žáků v oblasti přírodopisu.¨

-pp-

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5