Září 2003 Lovosický dnešek - Strana 7

Rok po povodni

Lovochemie rok po povodni

Dopad zaplavení Lovochemie na životní prostředí - dohady a skutečnost...

Největšího výrobce průmyslových hnojiv v Česku Lovochemii, a.s. postihla loňská srpnová povodeň tak, že někdo i nevěřil, že se z této katastrofy vzpamatuje. A přeci. Výroba najela ve velmi krátké době a nedávno byla uvedena do provozu nová výrobna kyseliny dusičné KD6. Jaká byla zátěž na životní prostředí z úniku hnojiv a surovin do vody v době povodní? Technického ředitele Lovochemie a.s., Ing. Milana Galiu jsme požádali o krátký komentář k výroku generálního ředitele Lovochemie Ing. Luďka Pelešky v rozhovoru pro Lovosický dnešek 10/2002, kde prohlásil, citujeme: "Kdybychom všechny suroviny a výrobky, v tom obrovském průtoku vody, jaký tady byl, naházeli do Labe, tak bychom stejně nedosáhli koncentrace, která by překračovala normu pro pitnou vodu pro kojence."

Lovochemie pri povodni

O srpnové povodni, která v polovině srpna loňského roku zaplavila celý areál Lovochemie, toho již bylo řečeno a napsáno mnoho. Možná se však k  občanům nedostala informace, že vedení Lovochemie na základě prvních předpovědí o přicházející povodňové vlně (skutečnost pak byla daleko horší) rozhodlo dne 12.8.2002 v odpoledních hodinách o bezpečném odstavení všech provozů a v krátkém čase, který podniku zbýval do příchodu velké vody, se podařilo do externích skladů mimo podnik odvézt 6500 t průmyslových hnojiv. Bezprostředně po opadnutí vody dne 18. srpna 2002 jsme se soustředili na odčerpání povodňových vod ze skladů hnojiv a z prostor pod úrovní terénu a na jejich nezávadnou likvidaci. Část těchto vod jsme vyvezli na strniště, část jsme přečerpali do volných zásobníků a po obnovení provozu jsme je zapracovali do výrobků (např. jako ředící vodu při výrobě kapalného hnojiva DAM).

Při tak ohromném průtoku vody labským řečištěm, jaký jsme zaznamenali v době kulminace, kdy se za 24 hodin Labem "prohnalo" neuvěřitelných 432 milionů kubických metrů vody (to je asi 1,5 násobek objemu Slapské přehrady), nedošlo k měřitelnému nárůstu koncentrace chemických látek, které jsou součástí průmyslových hnojiv; i to svědčí o důkladném utěsnění skladů surovin a výrobků v areálu Lovochemie.

Mezi veřejností se v souvislosti s povodní diskutovalo i o riziku "utržení" některého ze zásobníků na kapalné látky - ať už se surovinami, nebo s hotovými výrobky. Vztlakové síly, kterými působí voda na tělesa, jsou v případě velkých zásobníků obrovské. Ani zde jsme neponechali nic náhodě a před povodní jsme pečlivě zkontrolovali stav zásobníků s přihlédnutím k předpokládané výšce hladiny. U plných nádrží nebezpečí nehrozilo; prázdné zásobníky jsme naplnili vodou (tak byly zajištěny nové nerezové nádrže právě dokončeného skladu kyseliny dusičné). Tam, kde jsme to nestihli, jsme u prázdných zásobníků jednoduše otevřeli výpustní otvory - voda do nich natekla a zase vytekla, aniž by způsobila jakoukoliv škodu. A co se týče kulových zásobníků čpavku, nacházely se s velkou rezervou nad vodní hladinou.

Povodeň posunula termín zahájení zkušebního provozu KD6 z listopadu 2002 na březen 2003. V čem narušila povodeň průběh výstavby?

Podle smlouvy, uzavřené na výstavbu nové výrobny kyseliny dusičné KD6 mezi Lovochemií a hlavním dodavatelem technologie, firmou Chemoprojekt, a.s. Praha, měl být zkušební provoz zahájen v listopadu 2002. Až do povodně probíhala realizace největší investice v historii Lovochemie a nejvýznamnější akce posledního desetiletí - vždyť finanční náklady dosáhnou celkové částky 1,3 miliardy korun - v souladu s náročným harmonogramem.

Srpnová velká voda však způsobila posun termínu pro nájezd výrobny do prvního čtvrtletí 2003. Na zdržení se podílelo jak samotné přerušení montážních prací vždyť celý areál Lovochemie byl více než 3 týdny bez elektřiny, ale vznikly i škody na části nově instalované techniky, zejména v oblasti elektro, měření a regulace. Po přesném zmapování povodňových škod si vyžádaly dodávky nového řídícího systému doby deseti týdnů, teprve pak mohla být dokončena montáž a navazující individuální a komplexní zkoušky. A ačkoliv letošní zima dokončovacím pracím právě dvakrát nepřála, podařilo se nakonec zkrátit posunutý termín pro zahájení zkušebního provozu o 10 dní a v časných ranních hodinách dne 14. března 2003 byl úspěšně zahájen zkušební provoz. Za dva měsíce po tomto datu splnila výrobna KD6 náročné podmínky záruční zkoušky a koncem května byla předána do užívání Lovochemii.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že nová výrobna kyseliny dusičné bude na dlouhou řadu let základem prosperity Lovochemie jakožto významného výrobce průmyslových hnojiv ve středoevropském regionu.

Připravil (hv)

Krytý bazén bude otevřen asi v lednu

Téměř všechna zařízení sportovního areálu byla povodní silně zdevastována. Nejprve se zdálo, že krytý bazén příliš neutrpěl, ale nebylo tomu tak. Při zkušebním napuštění bazénu byl zjištěn velký únik vody. Proto musel plavecký bazén bohužel projít kompletní rekonstrukcí a z tohoto důvodu zpracoval Ing. František Kalivoda projekt, který zahrnoval kromě opravy šaten, vlastního bazénu i vybudování bezbariérového přístupu pro zdravotně postižené. Nově bude v budově umístěna i rehabilitační linka a sauna.

Dle názoru ředitelky tělovýchovných zařízení T. J. Lovochemie Lovosice paní Dany Berkové bude krytý bazén otevřen pravděpodobně až v lednu 2004. Školáci i  ostatní plavci si bohužel budou muset počkat nebo jezdit za plaváním do Litoměřic.

Hz

Nová loděnice bude do zimy.

Nova lodenice

V loňském roce po povodni jsem vyfotografoval loděnici u přívozu. Byla úplně zničená a  budova byla, jako jedna z mála v Lovosicích, určená k demolici. Co se podařilo, rok po záplavách, udělat v obnově zařízení loděnice jsem se zeptal předsedy místní organizace Svazu vodáků ČR pana Jindřicha Chramostila.

Co jste za rok po povodni stihli udělat?
Stihli jsme toho dost. Polovinu budovy strhla voda, zbytek zůstal stát. Na základě statické zprávy jsme ji museli ztrhnout celou. V březnu letošního roku se začalo stavět. Byli jsme donuceni od základu postavit novou loděnici. Díky tomu, že jsme měli budovu pojištěnou, dostali jsme plnění pojistné události. Pojistku jsme měli uzavřenou i proti povodni. Po všech úředních výkonech jsme se samotnou stavbou zhruba v polovině. Zděná část je celá, zastřešení a ocelová konstrukce haly loděnice přijde na řadu teď. Do zimy, tzn. do září, října, vše dokončit. Potřebujeme schovat lodě, které mají naši lidé poschovávány kde se dá. Máme zde motorové čluny a pramičky. S motorovými čluny již smíme i na jezero, ale jen malou rychlostí.

Jakou činností se v organizaci a loděnici zabýváte?
Trénujeme hlavně mládež. My starší se zabýváme organizováním závodů na pramicích pětičlenných posádek. Naši mládežníci se každoročně zúčastňují čtyř až pěti závodů, nominují se na mistrovství republiky. Když se tam dostanou, díky kvalifikacím, mohou soutěžit i tam. V loňském roce jsme měly výborné ženy kategorie od 18 let. Na mistrovství republiky byly druhé.

V loděnici sídlí ještě jedna organizace. Kdo to je a jak spolupracujete?
Je to Svaz vodních motoristů ČR, kteří jsou samostatně organizovaní. Jsme všichni členové jak vodáků, tak i vodního motorismu takže o spolupráci nemusíme mluvit. Pořádáme společné závody na pramicích i na motorových člunech. V Lovosicích se tyto závody pořádají každý rok, letos už proběhly dva závody. Problém současné doby je v tom, že jsou přísnější pravidla, která souvisejí s pravidly evropskými. Závod probíhá tak, že lodě zde odstartují a odjedou pryč. Není už potom na co koukat. Po trati jsou rozmístění rozhodčí a loď musí kontrolou projet na čas. Cíl závodu je v Litochovicích nebo v Ústí nad Labem. Foto + připravil (hv)

TAKY U MAGDEBURKU

V minulém Lovosickém dnešku jsme psali s nadsázkou o odplaveném přívozním domku v Malých Žernosekách, že byl naposledy viděn u Magdeburku. Tamtéž byla zahlédnuta i hospoda, která se nacházela nedaleko přívozu. Stejně jako domek přívozníků i ona byla znovu postavena: bytelněji, na zvýšené podezdívce. Chtěli jsme od majitele několik informací o průběhu povodně i rekonstrukce, ale kdykoli jsme za ním přijeli, bylo zavřeno. Když jsme jej asi na šestý pokus zastihli, moc jsme si nepomohli. Dost nezdvořile, až příkře, nás odbyl a my máme dojem, že asi ani nepochopil, o co nám šlo. Jak by mohl jinak - pan podnikatel - odmítnout malou nepřímou reklamu zdarma ? A stalo se. Přišel o reklamu a o dva zákazníky. Nakonec o co jde ? Hlavní klientela jsou cykloturisté.

Z návštěvy v nás zbyl nepříjemný dojem, že jsme přes dobrý úmysl nebyli vítáni. Ovšem stejně obdivujeme rychlost a způsob, jakým majitel svou provozovnu obnovil.

Čampulka

Sauna bude v listopadu

Zatopena sauna v Lovosicich

Jistě se všichni pamatujeme, že při povodni zůstalo ze sauny nad vodou jen kousek nejvyšší části střechy, jinak nic. Samá voda. Na to, co se děje v sauně rok po záplavách jsme se zeptali majitelky paní Márii Černohorské.

Když opadla voda, tak jsem se rozhodovala, co se saunou po povodni udělat. Byl to stav bezradnosti. Neuměla jsem si vůbec představit, co bude dál. Moje naivní představa byla, že saunu prodáme, tak jak to bylo. Zájemci se do záplavové oblasti nehrnuli. Nakonec jsme se přece jen rozhodli, že se do opravy pustíme. Provádíme generální rekonstrukci. Celá sauna byla pod vodou i se střechou. Z těchto důvodů jsme nemohli s opravou začít dříve. Promáčení bylo tak velké, že vysychání začalo až v hezkých dnech na jaře a v létě. Máme hotovou střechu a vyměněná okna. Nyní pracujeme na vnitřku budovy, tzn. všechny omítky, podlahy, elektroinstalaci, oprava bazénu. Pokud vše půjde podle našich představ, tak bude vše dokončeno ke konci října. S otevřením počítáme 1.11.2003. Dobrá zpráva pro občany tedy je, že sauna bude, venkovní bazén taky.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7