Listopad 2003 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Odpovědi

V zářijovém vydání LD se ptá pan Petr Svoboda, co vedlo Radu města k  rozhodnutí požadovat částku 24 000 Kč za poskytnutí bytu v Domě pečovatelské služby (DPS) od těch občanů, kteří nevrátí městu městský byt, nebo bydlí v nájmu u jiného vlastníka bytu. U občana bydlícího v městském bytu se v případě jeho vrácení jedná o pouhou výměnu bytů. V případě nevrácení bytu městu se jedná o přidělení dalšího bytu. Ve věku, kdy každému člověku ubývají síly, má převážná většina občanů otázku svého bydlení vyřešenou. Potřebné služby, například nákupy, úklid, léky, donášku obědů dokáží zaměstnanci DPS na požádání poskytnout. Domnívám se, že z tohoto důvodu není nutné se stěhovat do DPS. Rodina však tímto získává možnost dalšího samostatného bydlení pro další rodinné příslušníky. V dnešní době získat možnost samostatného bydlení za částku výše uvedenou není vůbec špatné. V případě situace, která se vymyká daným pravidlům, je Rada města jistě schopna spolu s odborem sociálních věcí problém vyřešit .

K jednomu anonymu. Nevidím žádný důvod k tomu, aby tento dopis neměl podpis. Je velice krátký. Povrch komunikace v ulici Vodní je ve strašném stavu. Proto bude opravený ještě letos po ukončení prací (po odstranění provizorní objížďky na komunikaci vedoucí od kruhového objezdu do Ústí nad Labem). V ulici Dlouhá umístit lavičky tak, aby bylo možné si v té dlouhé ulici odpočinout při chůzi na rehabilitaci k MUDr. Mezianovi. To je velice dobrá připomínka a nás musí mrzet, že jsme na to nepřišli sami. Zde říkám děkuji. Teď už jen vymyslit, kam lavičky umístit. Na chodníku překážejí, pod okny některého z bytů mohou obtěžovat hlukem obyvatele toho bytu. Nějak se s tím ale musíme popasovat…

A dostavba radnice? Bezbariérový přístup ke všem kancelářím, informace podávané hned u vchodu, informační centrum, které Lovosicím proti ostatním městům opravdu citelně chybí, to je přínosem pro občany. Mohl bych mluvit o přehlednosti úřadu, o soustředění do jednoho místa tak, abychom Vás neposílali do jiných budov, nebo do blízkých Litoměřic.

Na dvě připomínky ze třech říkám ano a na třetí jsme si vyměnili názor. Zvu Vás na prohlídku současné situace zde na úřadu, abyste měl možnost vše zblízka posoudit.

Přemýšlím co přát na listopad. Říká se, že houby už letos nebudou. Přeji Vám, aby se tato předpověď nevyplnila a houbaři si alespoň trochu přišli na své.

Kulhánek

Zprávy z radnice

Čtvrté řádné zasedání zastupitelstva města Lovosic

jste mohli navštívit 18. září t.r. a pokud jste to neudělali, tak tady je pro vás stručný popis jeho průběhu. Při slušné účasti zastupitelů (22 přítomných, 2 omluveni) proběhly bez problémů úvodní kapitoly programu. Všemi hlasy byla vzata na vědomí zpráva tajemníka MěÚ o plnění usnesení z minulých jednání, stejně jako zápisy z jednání kontrolního i finančního výboru.

V rozpočtové části jednání bylo schváleno rovněž jednomyslně plnění rozpočtu města za období leden - červenec 2003 i druhá změna tohoto rozpočtu. S tou vás seznámíme v samostatném příspěvku v tomto čísle. V této finanční části se dále jednalo o rozdělení zůstatku ze zvláštního povodňového účtu, na kterém zbývalo 142 156,22 Kč. Podle návrhu rady města má být 120 000 Kč přidáno na rekonstrukci kaple v bývalých Prosmykách a zbytek bude použit pro úpravu památníku padlých v obou válkách rovněž v areálu této bývalé obce. Termín ukončení sbírky na tento povodňový účet byl stanoven na 30. 9. 2003.

V bloku prodeje nemovitostí byly nejprve schváleny koeficienty, kterými se zvyšuje cena prodávaných nebytových prostor (NP). Pro NP v ulici Sady pionýrů čp. 850 je to 1,5, u NP v ulici Husova čp. 452 je koef. 1,8 a NP v ulici 8.května čp. 152 dostal koef. 2,0 (to znamená dvojnásobek znaleckého posudku).

Dále byly schváleny prodeje pozemků. Paní Heleně Novákové z Lovosic dvě volné parcely v Teplické ulici na stavbu rodinného domku, pozemek o výměře 604 m2 v Terezínské ulici paní Lence Fundové, dva pozemky v Tovární ulici o úhrnné velikosti 146 m2 panu Arturu Kadlecovi a část pozemku cca 30 m2 v ulici Pod Vinicí panu Jiřímu Ládišovi. Všechny uvedené pozemky budou prodány za stejnou cenu 100,- Kč/m2.

U privatizace bytů schválilo zastupitelstvo nejprve výsledky prodeje bytů v ul. Husova čp. 452, v ul. Víta Nejedlého čp. 950, v ul. Sady pionýrů čp. 854 a v ul. 28.října čp. 644 dle nabídnuté kupní ceny. Následně změnilo zastupitelstvo část zásad prodeje bytů pro případ, kdy více účastníků projeví zájem o koupi obsazeného bytu a nikdo z nich není nájemcem. V takovém případě bude použita obálková metoda.

Následoval vlastní prodej bytů, kde byl schválen prodej obsazeného bytu 1+3 II. kategorie Terezínská 882 obálkovou metodou za min. 92 055,- Kč, bytu 1+2 II.kategorie Příčná 643 paní Jarmile Plesníkové z Lovosic za cenu 96 762,- Kč a za úhradu aktuální výše dluhu, bytu 1+2 II. kategorie Obchodní 875 obálkovou metodou za min. 109 882,- Kč, obsazeného bytu 1+3 II. kategorie Terezínská 882 panu Václavu Povovi z Libochovic za 89 050,- Kč a opět za úhradu aktuálního dluhu váznoucího na tomto bytu a nakonec prodej obsazeného bytu 1+3 II. kategorie Žižkova 888 panu Vladimíru Machálkovi z Čížkovic za 107 682,- Kč a zase ještě za úhradu dluhu.

Protože na povodňovém fondu oprav zůstávají ještě prostředky, vyhovělo zastupitelstvo žádosti Stavebního bytového družstva SCHZ Litoměřice, podané ovšem těsně před termínem a schválilo 4. doplnění seznamu povodní poškozených domů. Jedná se o panelové domy v ulicích Osvoboditelů, Vodní, Krátká a Dlouhá, kde vznikly škody u zatopených sklepních prostor.

Ve IV. průmyslové zóně zbývá ještě 1,3 ha nevyužité plochy. Zájem o ni projevila společnost Labyrint CZ s.r.o. aniž zatím sdělila účel předpokládaného využití. Byla schválena Smlouva o budoucí kupní smlouvě s lhůtou 3 měsíce na konečné rozhodnutí, počínaje 1.10.03.

Po opakovaném jednání byl dán souhlas s prodejem přivaděče užitkové vody firmě Lafarge Cement a.s. za cenu 900 000 Kč.

Městu Lovosice byla nabídnuta účast v Hospodářské a sociální radě Litoměřicka, která by měla prosazovat zájmy regionu - bývalého okresu. Vstupní poplatek je pro naše město 20 000 Kč. Protože Lovosice jsou již v několika takovýchto sdruženích (Svaz měst a obcí, Severočeské sdružení obcí, Euroregion Elbe-Labe), přihlásí se sice město do tohoto spolku, následně bude ale zvažováno, ve které ze jmenovaných organizací je účelné zůstat. Současně bylo odsouhlaseno setrvání ve svazku obcí Euroregionu Labe a vzat na vědomí audit hospodaření tohoto svazku.

V příštím roce si lovosický občan opět trochu utáhne opasek. Po vysvětlení důvodů bylo všemi hlasy schváleno navýšení poplatků za odvoz odpadu ze 300,- na 372,- Kč za rok na občana. Ti, jejichž dítě navštěvuje školní družinu, si ještě připraví 50,- Kč za měsíc na částečnou náhradu neinvestičních nákladů těchto zařízení.

V části věnované perspektivnímu rozvoji města bylo schváleno zadání změny č. 3 územního plánu Lovosic a na základě vzniklých požadavků bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 4. Bližší vysvětlení nám poskytl vedoucí stavebního úřadu Ing. Soldon a to najdete ve zvláštním příspěvku. Odborům regionálního rozvoje a správy města bylo uloženo vypracování „zastavovacího plánu“ pro výstavbu bytových a rodinných domů v oblasti Jabloňové aleje, včetně vedení komunikací a inženýrských sítí.

Předseda TJ Lovochemie Lovosice Ing. Soldon seznámil zastupitelstvo se záměrem vybudovat kvalitní lehkoatletický areál na místě povodní poškozeného stadionu. Získaná dotace 3 milionu Kč postačí jen na obnovení povrchu technických sekcí lehké atletiky (skoky, vrhy a pod.) otevřenou otázkou zůstává běžecká dráha. Pokud bude zahrnuta do celkové rekonstrukce, bude to znamenat navýšení nákladů o cca 5 mil Kč. Její pozdější dobudování by představovalo asi o dva miliony více. Proto žádá TJ město o mimořádnou finanční podporu. Po delší diskusi a vysvětlování schválilo zastupitelstvo tuto pomoc do výše 5,4 mil Kč, ovšem na úkor finančních prostředků v rámci rozpočtu TJ Lovochemie v roce 2004.

JiH

Usnesení ze zasedání Rady Města 23. 9.2003

RM jako valná hromada společnosti Tepelné hospodářství s.r.o. schvaluje na základě vyjádření dozorčí rady hospodářský výsledek za rok 2002 a na návrh jednatele toto usnesení:

 • Bere na vědomí zprávu auditora Ing. Šubrtové ze dne 1.7.2003 k účetní závěrce za rok 2002.
  1. Schvaluje účetní závěrku hospodářského roku 2002 a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti přidělením 10% čistého zisku do rezervního fondu a zbytek na nerozdělený zisk minulých let.
  2. Bere na vědomí návrh podnikatelského výhledu hospodářského a finančního plánu společnosti. Ukládá jednateli společnosti, aby zajistil realizaci přijatého rozhodnutí.
 • schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s EVČ s.r.o. na zpracování koncepce vybudování soustavy zásobování teplem pro město Lovosice.

Dále RM schvaluje

 • pro Svaz tělesně postižených ČR okr.organizace v Litoměřicích finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na již realizované rekondiční pobyty STP ČR.
 • pro Centrum zdravotně postižených Ústeckého kraje detašované pracoviště Litoměřice sponzorský dar ve výši 3.000,-Kč jako finanční pomoc této organizaci.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení městem Lovosice za obec Děčany s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice.
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi CB servis Karel Schingler a Českou pojišťovnou a.s. a o užívní NP Osvoboditelů 937.
 • pronájem pozemku č. 2093 o výměře 630 m2 paní Zdeňce Kofrové, Lovosice pro účely zahrádky v rekreační oblasti pod Lovošem.

RM souhlasí

 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Sady pionýrů 896/23 z původní uživatelky Marie Hnůtové na vnuka Marka Charváta.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Nádražní 886/8 z původního uživatele Otty Vorla na vnučku Ludmilu Zejbrdlíkovou
 • s převodem nájmu bytu v ul. Krátká 985/22 z původní uživatelky Věry Kozákové na vnučku Veroniku Chloudovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Krátká 989/14 z původní uživatelky Heleny Richtrové na vnučku Libuši Kynkalovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Wolkerova 761/21 z původního uživatele Jana Horňáka na manželku Jarmilu Horňákovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Krátká 990/12 z původní uživatelky Gisely Procházkové na dceru Gudrun Sedlákovou.
 • s prodloužením podnájmu bytu v ul. Dlouhá 1046/9 p. Radku Samuelovi o jeden rok tj. do 22. 11. 2004 za podmínky, že nebude žádat o převod nájmu. Po tomto termínu jmenovaný byt uvolní pro potřeby původní uživatelky Martiny Růžičkové.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Krátká 988/16 z původní uživatelky Ireny Hlaváčové na vnučku Martinu Kirbsovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Krátká 990/7 z původního uživatele Josefa Mensy na vnučku Lucii Morávkovou.
 • se zpracováním urbanistické studie na akci: „Obytný soubor Lovosice - Holoubkov“ dle předložené nabídky firmy ARIA s.r.o. Kladno.
 • se zpracováním urbanistické studie na akci: „Polyfunkční domy - lokalita U Zámku“ dle předložené nabídky firmy ARIA s.r.o. Kladno.
 • s umístěním přípojek vody a kanalizace pro stavbu rodinného domu Petra a Jitky Poborských na pozemky ve vlastnictví Města Lovosice parc.č. 2625 a 2522 v k.ú. Lovosice.
 • s přidělením bytu 1+3 I. kat. v ul. Osvoboditelů 939/39 Janu Hrebičíkovi, technikovi Svč. energetiky a. s. Děčín, provozovna Litoměřice, který zajišťuje havarijní službu pro region Lovosicka.
 • převodem nájmu bytu v ul. Terezínská 351/79 z původního uživatele Jana Fouska na manželku Ludmilu Fouskovou.
 • s ubytováním Dušana Harvana, Chotěšov 27, k manželce na ubytovnu Nádražní 805.
 • s ubytováním O. Čibčala, Obchodní 891/4 na ubytovně Nádražní 805
 • s převodem nájmu bytu v ul. Sady pionýrů 896/21 z původní uživatelky Miloslavy Puravcové na syna Martina Puravce.
 • s převodem nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Krátká 989/14 z původní uživatelky Květy Prášilové na vnučku Martinu Šramotovou.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Osvoboditelů 938/37 z původního uživatele Jindřicha Chramostila st. na syna Jindřich Chramostila ml.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Wolkerova 760/1 z původní uživatelky Lenky Novákové na syna Miloše Nováka.

RM vzala na vědomí

 • žádost A. Kopanicové o ubytování na ubytovně Vápenka, v současné době však s ubytováním nesouhlasí.
 • žádost m. Bažantových, Osvoboditelů 939/39, požadovaný byt v ul. Osvoboditelů 937 bude přidělen dle pořadníku
 • žádost o větší byt Mgr. Pavly Vysové, Školní 7, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost Zdeňka Záleského, Kostelní 904/28 na přidělení bytu v ul. U Stadionu 1022, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • žádost Pavly Stejskalové, U Stadionu 1022/2 na přidělení bytu na téže adrese, v současné době však nelze požadavku vyhovět.
 • požadavek MO SON Lovosice a doporučuje ZM zrušit usnesení 14/III/96
 • zápis z jednání bytové komise ze dne 3.9.2003
 • žádost Věry Lendelové, Nádražní 805, v současné době však nesouhlasí s řešením bytové otázky jmenované.
 • výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava šaten na krytém bazénu v Lovosicích včetně sociálního zařízení a včetně elektroinstalace.

RM nesouhlasí

 • s pronájmem bytu v Sadech pionýrů 896/21 Jiřímu Kašemu, pokud nájemkyně Z. Hrnčálová byt neužívá, požaduje RM uvolnění bytu.
 • s převodem nájmu bytu v ul. Terezínská 892/44 z původního uživatele Josefa Plíhala na Ludmilu Kolářovou, neboť pro převod nejsou splněny podmínky OZ.
 • s ubytováním R. Piskorové, Vodní 994/5 na ubytovně Nádražní 805.
 • s ubytováním Miroslava Harvana a jeho družky na ubytovně Nádražní 805.

Splečenská kronika

V září 2003 jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany:

Paní Ludmilou Jíchovou,86 let, z Lovosic
paní Danuší Kocánkovou, 71 let, z Lovosic
paní Stanislavou Bokovou, 60 let, z Lovosic
 
a paní Boženou Galanskou,74 let z Lukavce.

Budeme vzpomínat

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2