Listopad 2003 Lovosický dnešek - Strana 9

Služby a obchod

Výstavba prodejny LIDL v Lovosicích

Je již veřejným tajemstvím, že na území Lovosic se bude stavět další supermarket firmy LIDL ČR, v.o.s. se sídlem v Praze. O této stavbě jsme získali informace od Ing. Ivy Loukotkové z investorsko inženýrské společnosti Ekoline v Ústí nad Labem, která zastupuje společnost LIDL ČR, v.o.s. a zajišťuje pro tuto společnost inženýrskou činnost k územnímu a stavebnímu řízení. Přesný název stavby je Prodejna potravin LIDL Lovosice.

Jaký je záměr investora, v jakém rozsahu (velikosti) bude investice, jaké jsou předpokládané náklady na celou investici? Jaký je současný stav přípravy?
Jedná se o výstavbu supermarketu LIDL, v k.ú. Lovosice na území bývalé Betonárky TBG Chomutov.

Zastavěná plocha prodejny:1 836.0 m2
Celková užitná plocha prodejny:1 286.0 m2
Celkový obestavěný prostor:10 380 m3
Plocha parkoviště:5 179 m2
Plocha komunikací:144m2
Celková plocha pozemků:8 557,0 m2
Předpokládané náklady stavbycca 30 mil. Kč.

Stavba supermarketu LIDL Lovosice byla posouzena vzhledem ke své velikosti, zejména zastavěné ploše, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno dne 5.8.2003. V současné době je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a probíhá inženýrská činnost ke stavebnímu řízení. Byla vypracována řada doprovodných studií ke stavbě (hluková studie, studie ozelenění, energetický passport stavby, dopravní studie atd.).

Kdy bude stavba zahájena, kdy se předpokládá otevření prodejny (supermarketu) a kdo bude stavbu provádět?
Dle odhadu by mělo být v první polovině měsíce října zažádáno o vydání stavebního povolení. Termín stavby je pak určen 11/2003 06/2004. Termín otevření prodejny je zcela v režii budoucího investora a nedokáži ho zcela přesně specifikovat. Zvyklostí investora je však v tomto případě zprovozňovat své objekty v rámci ucelených řetězců, nikoliv jednotlivě. Dodavatel stavebních prací bude určen na základě výběrového řízení.

Pokud můžete uvést další zajímavé podrobnosti o investorovi nebo samotné stavbě pro čtenáře LD, budou jen vítané.
Jedná se o typový objekt, který bude včleněn do okolní zástavby, bude napojen na inženýrské sítě a komunikační vazby. Jinak dodávám, že LIDL je nově expandujícím obchodním řetězcem v rámci České republiky. Tento řetězec je velmi rozšířen v Německu a dalších zemích v Evropě. Společnost LIDL připravuje v tomto a v následujícím roce mohutnou expanzi v rámci celé ČR. Vyznačuje se velmi nízkou cenovou hladinou nabízených výrobků a více než 6 tisíci nabízených položek. Nejedná se o discountní prodej, tzn. nejde o prodej z palet /např. PENNY MARKET, DISCOUNT PLUS/, ale prodej v úrovni supermarketu. Součástí stavby je parkoviště pro 127 osobních automobilů.

Připravil (hv)

Zeptali jsme se za vás

PROČ zvýšení poplatku za odvoz odpadu?

Na posledním zasedání Zastupitelstva města 18.9.2003 bylo přijato usnesení o zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu. Z dosavadních 300,- Kč se tento poplatek zvýší na 372,- Kč na osobu a rok. Tajemníka MěÚ Lovosice pana Václava Kubíčka jsme požádali o vysvětlení. Za odbor životního prostředí MěÚ Lovosice odpověď zpracovali Mgr. Marie Víšková a ing. Karel Riedl.

Jaké jsou důvody ke zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu?
Podle zákona č.185/2001 o odpadech byla pro rok 2002 stanovena sazba základního poplatku za ukládání odpadů pro komunální a ostatní odpady ve výši 200,- Kč za tunu proti původní 50,- Kč za tunu v roce 2001. Poplatek ve výši 200,- Kč platí ještě pro rok 2004. Od roku 2005 bude zvýšen na 300,- Kč za tunu.

Dle předložené evidence odpadů došlo k navýšení množství vyprodukovaných odpadů na území města o 597,2 tuny odpadu o proti rok 2001.

Z účetně prokazatelných nákladů na zajištění nakládání s odpady na území města je patrné, že náklady spojené s nakládáním s odpady převyšují o 2206100,- Kč příjmy z této činnosti.

Koho se toto opatření týká a od kdy bude toto opatření platit?
Opatření bude v platnosti od 1.1.2004 a  bude se týkat všech občanu bydlících na území města.

Při výpočtech, které uvádíte, se pracuje s počtem obyvatel Lovosic. Tento počet je statistickým údajem trvale přihlášených občanů k trvalému pobytu v Lovosicích. Přitom počet osob, které produkují odpad a tedy v Lovosicích skutečně bydlí, je úplně jiný. Naopak, je mnoho občanů, kteří jsou k trvalému bydlišti v našem městě přihlášených, ale ve skutečnosti zde nebydlí. Jak se s touto skutečností ve svých výpočtech vyrovnáte? Máte podchycené ve svých seznamech všechny osoby, které zde bydlí a odpad skutečně produkují?

Dle zákona č. 185/2001 Sb. a § 84, ve kterém je provedena změna zákona č. 565/1990 Sb. v § 10b, který stanoví, že místní poplatek za komunální odpad platí :

  1. fyzická osoba která má v obci trvalý pobyt,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
  3. poplatek se platí obci, na jejíž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Zákon č. 275 /2002 Sb. jehož účinnost je od 1.1.2003 umožňuje obci, pokud tak schválí obecní zastupitelstvo, tři alternativní řešení. V § 17a odstavec 2 je stanoveno, že poplatníkem je každá fyzická osoba při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (platí občané bydlící na území města). V obecně závazné vyhlášce Města Lovosice č. 4/2002 o poplatku za komunální odpad v čl. 5 - Osvobození je uveden seznam důvodu pro osvobození od poplatku za komunální odpad. V čl. 7 uvedené vyhlášky je stanovena ohlašovací povinnost pro plátce poplatku do 30 dnů od změny.

Mezi produkovateli odpadu jsou i podnikatelé a různé jiné subjekty, které ve městě působí. Jsou časté stížnosti, že využívají zejména velkoobjemových kontejnerů k odvozu svého odpadu. Sám jsem byl takové situace svědkem. A podle toho, že jsou pravidelně kontejnery přeplňovány, soudím, že jich je přistavováno málo. Platí i oni nějaké poplatky, kterými se podílejí na odvozu? Jak se s tím město vyrovnává?
Pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby při nakládání s odpady platí také zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Podnikatelé jsou povinni si zajistit odstranění (likvidaci) svých odpadů pomocí způsobilé osoby (rozhodnutí krajského úřadu). Na území města má smluvně zajištěn svoz odpadů prostřednictvím firmy “BEC odpady s.r.o.“ 215 podnikatelských subjektů. Kontrolu plnění povinností provádí odbor ŽP Městského úřadu Lovosice.

Jaká opatření MěÚ Lovosice bude k realizaci usnesení o zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu provádět?
Dle zákona č. 275/2002 kterým byl doplněn zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech je v § 17a stanoveno, že plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. Nebude-li poplatek včas nebo ve správné výši uhrazen, obec vyměří poplatek platebním výměrem.

Problematika nakládání s odpady je složitý a finančně náročný proces. Ze znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je patrné, že má docházet ke snižování odpadů umisťovaných na skládky odpadů a zvyšovat materiálové využití vzniklých odpadů. Oba způsoby spolu úzce souvisí a záleží výhradně na občanech, jakým způsobem bude tato dikce zákona naplňována, tzn. zda odpady třídí pro materiálové využití nebo netřídí. Město umožňuje občanům, aby své vzniklé odpady mohli třídit vytvořením 22 stání na tříděný odpad, který je dále materiálově využíván. Město je zapojeno do systému zpětného odběru tříděných odpadů - obalů (fa. EKOKOM, autorizovaná obalová společnost) dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Odpady sbírané tímto způsobem jsou finančně ohodnoceny a jsou příjmem města. Vzhledem k tomu, že poplatky za ukládání odpadů na skládky se budou zvyšovat (viz bod.1) může občan své výdaje za odpady snižovat nebo udržet v současné výši důsledným tříděním odpadů pro což jsou na území města vytvořeny podmínky. Větší zájem i aktivita občanů města o oblast nakládání s odpadem zvláště pak jeho třídění bude zcela určitě kladně ovlivňovat stanovení výše poplatku pro příští roky.

Připravil (hv)

Čtenáři nám píší

Česká Kanada

Ne, ne, nejedná se o nějaký vypečený kousek, nebo zlomyslnou srandu. Naši senioři navštívili druhého září poněkud zvláštní kraj : podnebí je tu dost drsné s nižšími průměrnými teplotami a vydatnými srážkami. To je důvod, proč si tato oblast vysloužila pojmenování Česká Kanada.

Dopoledne jsme dojeli na zámek Červená Lhota jeden z nejznámějších a nejfotografovanějších zámků u nás, romantickou stavbu na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka často vyhledávanou filmaři zejména pro natáčení exteriérů pohádkových příběhů. Původní gotická tvrz byla proměněna v renesanční zámek po roce 1530. Název Červená Lhota se objevil koncem šestnáctého století, kdy byl objekt červeně omítnut. Zámek stavebně zabírá celou skálu vystupující z rybníka, vstup do brány přes vodu je po kamenném mostě z roku 1622, uvnitř objektu jsou cenné renesanční a rokokové interiéry.

V poledních hodinách jsme navštívili Jindřichův Hradec, jedno z našich nejstarších a nejhezčích měst ležící u břehu rybníka Vajgar. V minulosti město patřilo k předním v Čechách a bylo dokonce po Praze druhým největším v českém království. Jméno má po svém zakladateli Jindřichovi, nejstarším synovi praotce rodu Vítkovů Vítka z Prčice. Ten zde před rokem 1220 založil hrad, těžící z výhodné polohy při staré obchodní cestě z Prahy do Vídně, z níž se právě tady oddělovala tak zvaná Znojemská stezka.

Prohlédli jsme si také zámek, který byl původně románským hrádkem. V letech 1260 - 1270 ho nahradil raně gotický hrad s palácem, kaplí a velkou kulatou věží, který se zachoval dodnes. Unikátní ukázkou italské architektury je zahradní altán z konce 16. století. V celém komplexu se dochovala řada gotických sálů s cennými nástěnnými malbami. Na konec prohlídky nám v zahradním altánu zazpívala paní Růžena Kučerová z našeho pečovatelského domu krásnou moravskou písničku na místě, kde kdysi zpívala i Emma Destinová.

Prohlédli jsme si muzeum se vzácnými Krýsovými mechanickými jesličkami a na náměstí monumentální sloup Nejsvětější Trojice z let 1764 - 1768. Myslím, že zde bylo mnoho významných kulturních památek, jejichž shlédnutí uspokojilo všechny účastníky zájezdu. Po 20. hodině jsme se unavení, ale spokojení vraceli domů. Opět je na místě poděkovat řidiči, panu Adámkovi, za klidnou a bezpečnou jízdu.

Libuše Haufová

Tělovýchova a sport

Tradičně dobří Lovosičtí karatisté bodovali

Lovosické středisko Shotokan klub Rajchert Sport Union se v sobotu 27.9. zúčastnilo mezioddílové soutěže v karate mládeže, původně pořadatelem ohlášené jako Velká cena s mezinárodní účastí, ve Sportovní hale v Ústí nad Labem, Na Klíši. Obeslalo ji pětkou žákovských závodníků, která si přivezla do lovosic tři medaile. V soutěži kata kategorii 11 - 12 let dokonce obsadil bratranecký tandem Martina a Romana Luongových 1. a 3. místa.

Třetí bratranec, Diep Luong vybojoval zlato a pohár v soutěži kata - kategorie 13 - 14 let.

Další členové výpravy, Patrik Zeman a Miroslav Bačák, podali dobré výkony, ale na konkurenci dvacetičlenného startovního pole nestačili.

Rezervy bych jistě hledal v treningovém přístupu. Měli by si treningové úkoly plnit, jako příkladní bratranci Luongovi řekl trenér Rajchert, třeba by se to projevilo už na dalším významném podniku, kterým je start v prvním kole Národního poháru v Neratovicích…

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9