Lovosický dnešek

Prosinec 2003  

Rozhovor měsíce

V Lovosicích, v Dlouhé ulici, má sídlo organizace, jejíž působnost sahá přes hranice celého regionu Lovosicka. Je to Centrum sociální pomoci Litoměřice. O činnosti této organizace jsme si povídali s jejím ředitelem Ing. Karlem Prokopem.

Ing. Karel Prokop

Pane řediteli, mohl byste upřesnit postavení Vaší organizace, kdo je zřizovatelem, jaká je její organizační struktura? Jaký je rozsah působení Centra sociální pomoci (CSP) a jaká zařízení zahrnuje pod svoje řízení?
Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích je příspěvkovou organizací zřízenou Ústeckým krajem. Pod ředitelství CSP jsou zahrnuta sociální zařízení z bývalého okresu Litoměřice a jedno zařízení z okresu Louny.

Jedná se o Domov důchodců Čížkovice, Domov důchodců Libochovice, Domov důchodců Milešov, Domov penzion pro důchodce Litoměřice, Domov sociální péče Chotěšov, Domov sociální péče Skalice, Domov na zámku Liběšice, Domov na PUSTAJI Křešice, Domov sociální péče - denní pobyt Lovosice, Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, Manželská a předmanželská poradna Louny - detašované pracoviště spadající pod MPP Litoměřice.

Tato zařízení nemají právní subjektivitu a vystupují podle organizační struktury jako jednotlivé pracovní úseky Centra sociální pomoci. Celkově centrum má 428 zaměstnanců, kteří se věnují 767 stálým klientům a cca 1000 klientům externím. Rozsah působení CSP zasahuje do regionů 4 obcí s rozšířenou působností a to Litoměřice, Lovosice, Roudnice n/L, Louny. Složením klientely však můžeme říci, že do CSP Litoměřice přicházejí klienti z celé České republiky a najdou se zde výjimky a to i zahraniční klienti.

Jste příspěvková organizace. Z jakých finančních prostředků je činnost CSP financována? Máte i nějaké vlastní příjmy?
CSP Litoměřice je napojena formou příspěvků a cestou Ústeckého kraje na státní rozpočet a z velké části většina CSP financována z vlastních příjmů, především za poskytované sociální služby a potom i z vedlejší hospodářské činnosti.

V čem je hlavní poslání a smysl působení Vaší organizace?
Hlavním posláním CSP je zajištění ústavní péče pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Dále zabezpečení ústavní péče pro mentálně postižené občany od 3 let věku, postižené mentálním postižením těžšího stupně, pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči (nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

Organizace zabezpečuje svým klientům komplexní ústavní péči včetně zajištění léčebně preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče a to v trvalém, denním, týdenním, občasném a prázdninovém pobytu. Dále zajišťuje komplexní ústavní péči pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči v samostatných zařízeních. Poskytuje sociální a rodinné poradenství v Poradně pro rodinu a partnerské vztahy v okrese Litoměřice a Louny.

Do naší náplně také patří řešení havarijních a mimořádných situací v rodinách s mentálně postiženými osobami např. přechodným umístěním. Vytváříme pro své klienty náhradní rodinné a životní prostředí. Zajišťujeme, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klientů, vhodnou zájmovou, kulturní i pracovní činnost a poskytnutí odpovídajícího vzdělávacího systému a zařazení do něho. Umožňujeme také exkurze a odborné praxe studentům středního i vyššího školského stupně.

Máte nějaké potíže, které Vám práci ztěžují nebo omezují?
Vzhledem k tomu, že i příspěvek na činnost naší organizace má vazby na výsledky státní ekonomiky, především pokud se týká investičních prostředků, můžeme říci, že tyto prostředky nás omezují v rychlejším naplňování standardů uznávaných v Evropské unii, především co se týká stavebního řešení některých našich objektů. V rámci možností, však naše zařízení patří mezi nejlepší v kraji a v republice.

Co se vám naopak daří?
Investice a technické možnosti však mnohdy nejsou nejhlavnějším kritériem naší práce, tím je především odborná úroveň komplexní sociální péče poskytovaná našimi zaměstnanci a pokud této oblasti se týká, můžeme konstatovat, že patříme ke špičce v naší republice a v některých úkonech, především ve vztahu ke klientům, vytváříme lepší prostředí, jak ve srovnatelných zařízeních jinde v Evropě.

Co by jste chtěl ještě dodat na závěr vašeho rozhovoru?
Věřím tomu, že vysoká úroveň naší odborné práce a efektivnost vynakládaných nákladů v našich zařízeních, bude i hlavním kritériem při zvažování koncepce rozvoje ústavních sociálních služeb Ústeckého kraje, právě v tomto období, kdy kraj hledá nejlepší koncepci, která by Ústeckému kraji vyhovovala po zrušení Okresních úřadů.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka

Protože nám ředitel CSP Ing. Prokop poskytl další zajímavé informace o jednotlivých zařízeních, která tato organizace řídí, slibujeme čtenářům, že tyto zajímavosti postupně uveřejníme v příštích vydáních Lovosického dneška.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1