Leden 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Dnes vám píše místostarosta

Vážení občané Lovosic,

v minulých dnech jsme všichni oslavili nejmilejší svátky v roce, svátky vánoční. Věřím, že pro všechny z vás to byly svátky plné lásky, klidu a pohody, které jste prožili ve společnosti svých nejbližších.

V příštích dnech se společně rozloučíme s rokem 2003. Byl to rok významný jak pro naše město, tak i pro nás, jeho občany. Jsem si jist, že na uplynulý rok budeme všichni vzpomínat jako na rok, který byl pro většinu z nás radostný a  úspěšný, jako na rok, který přinesl mnoho krásných chvil a příjemných okamžiků. Do nového roku si dovoluji popřát všem občanům města Lovosice mnoho štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Přeji Vám nejen, aby všechny Vaše dny byly naplněny láskou, sluncem a pohodou, ale především vám přeji mnoho a mnoho zdraví…

…a těším se na setkání s Vámi v novém roce 2004.

Miroslav Závada

Zprávy z radnice

Zpráva z 18. schůze Rady města dne 21.10.2003

  RM schvaluje:
 • organizační schéma č.3 městského úřadu Lovosice.
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Lovochemie a hokejovým klubem o pronájmu NP na zimním stadionu "Pod hodinami" pro účel zřízení rychlého občerstvení.
  RM bere na vědomí:
 • žádost ředitelky MŠ Terezínská ul. v Lovosicích a souhlasí v tomto zařízení s provozováním mateřského centra "Veselé sluníčko", které mohou navštěvovat rodiče s dětmi od 2 let a které zatím MŠ nenavštěvují.
  RM souhlasí:
 • s provedením kabelizace sítě NN přes pozemky č. 48/1-4 v k.ú. Lhotka n/L pro objekty čp. 44 a 45 ve vlastnictví města Lovosice. Investorem akce "Malé Žernoseky - kabelizace sítě NN" je SČE a.s. Děčín.
 • s upravenou dokumentací pro územní řízení na stavbu "Rozšíření parkoviště a přístavba prodejny Plus LOVOSICE".
 • RM se seznámila s projektem ke stavebnímu řízení na prodejnu LIDL. Proti vydání SP nemá námitek. RM zároveň souhlasí se stavbou přípojek na pozemcích města za podmínek daných ORR a SM MěÚ .

19. zasedání RM dne 11.11.2003

  RM souhlasí:
 • s provedením kabelizace sítě NN přes pozemky č. 48/1-4 v k.ú. Lhotka n/L pro objekty čp. 44 a 45 ve vlastnictví města Lovosice. Investorem akce "Malé Žernoseky - kabelizace sítě NN" je SČE a.s. Děčín.
 • s upravenou dokumentací pro územní řízení na stavbu "Rozšíření parkoviště a přístavba prodejny Plus LOVOSICE".
 • RM nesouhlasí s převodem nájmu bytu v ulici Krátká 985/22 z původního uživatele Stanislava Maška na dceru Evu Puravcovou, neboťnejsou splněny podmínky OZ.
 • RM vzala na vědomí nabídku společnosti PROVIZI spol. s r. o. na výrobu pořadu Minuty Litoměřicka pro město Lovosice, který je vysílán v síti LyraNET s tím, že doporučuje variantu č. 1 s aktualizací 1x týdně za cenu 2.500,- Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s výše uvedenou firmou je možné pouze v návaznosti na schválení rozpočtu na rok 2004.
  RM schvaluje:
 • uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Lovochemie a hokejovým klubem o pronájmu NP na zimním stadionu "Pod hodinami" pro účel zřízení rychlého občerstvení.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení městem Lovosice za obec Jenčice s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice.
 • změnu smlouvy o dílo na dodávku a montáž interiérů dostavby budov MěÚ Lovosice v článku IV. smlouvy formou dodatku č.1 z důvodu upřesnění typu nábytku, upravení počtů a kontroly zařazení jednotlivých typů.
 • RM se seznámila s projektem ke stavebnímu řízení na prodejnu LIDL. Proti vydání SP nemá námitek. RM zároveň souhlasí se stavbou přípojek na pozemcích města za podmínek daných ORR aSM MěÚ .
 • Rada města Lovosice určuje tajemníka úřadu Václava Kubíčka podle § 38, odst.1, zákona č. 148/1998 Sb. v úplném znění, k seznamování s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení "VYHRAZENÉ", v rozsahu stanovém pro výkon funkce - tajemník úřadu a krizového plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování).
 • RM jako valná hromada PTS s.r.o. bere na vědomí rozsudek krajského soudu v Ústí n.L. ve věci nezaplacení odpadu firmou DaK střechy Terezín. Na doporučení právníka se společnost PTS s.r.o. jako žalobce vzdává odvolání.

20. zasedání RM dne 25.11.2003

  RM schvaluje
 • smlouvu o dílo mezi Felixem Laudou a městem Lovosice na vytvoření www prezentace města Lovosice a MěÚ Lovosice.
 • uzavření smlouvy o finančním vypořádání úhrady za užívání bytové jednotky a služeb a čerpání dotace na zajištění dočasného náhradního ubytování domácnostem manželů Svobodových,Terezínská 839, p. Milana Křížka, Terezínská 839 a manželů Gabrilukových, Terezínská 282 z důvodu povodní od 1.9.2002 do 30.9.2003.
 • umístění domovní plynové přípojky v komunikaci č. parc. 996/1 v Přívozní ul. Investor Severočeská plynárenská požádá před zahájením výkopových prací o souhlas odbor RR a SM.
 • prodloužení smlouvy o užívání zemědělských pozemků ve 2. etapě PLCL s nájemci TERRA Kaplíř s.r.o. Sulejovice a paní Hanou Hlaváčkovou, Lukavec za stejných podmínek do 30. 9. 2004.
 • RM neschvaluje záměr pronájmu bytové jednotky na zajištění bydlení pro azylanty v souladu s usnesením vlády ČR č. 86/2003.
 • RM v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění přiznává ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM ELKO a řediteli ZUŠ v Lovosicích odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v II. pol. r. 2003.

Třetí mimořádně jednání zastupitelstva města

snad opravdu poslední v tomto roce, proběhlo v pondělí 15. prosince při až překvapivě vysoké účasti zastupitelů. Těch se sešlo dvacet, kdy pět bylo řádně omluveno. Hned po úvodu dostal slovo pan kapitán Oldřich Gertner, náčelník lovosické stanice České policie, který přijal pozvání k účasti na tomto zasedání. Měl seznámit přítomné se stavem zajištění bezpečnosti našeho regionu, kde smutně konstatoval, že bývalý litoměřický okres vykazoval zatím nejvyšší trestnou a přestupkovou činnost v rámci Severočeského kraje. (I mostecký okres jsme předběhli!). Přitom prostředky určené lovosickému pracovišti zůstávají pořád stejné. K malému zlepšení došlo jen v tom, že byl na omezenou dobu přidělen vyšetřovatel a kriminalista. Přesto v případě opakovaných výjezdů do okolí musí být omezovány hlídky ve městě a nejhorší situace je o víkendech, kdy musí dostat policisté volno, protože nejsou peníze na přesčasy. Poslanci reagovali na toto sdělení podrážděně, protože tato situace trvá již delší čas a důvodem návštěvy pana kapitána bylo právě hledání východiska. Návrh pana náčelníka byl jednoznačný - zřízení městské policie. To je ovšem řešení opakovaně diskutované, ale nákladné, i když v budoucnu zřejmě nezbytné, protože i některé z obcí našeho regionu po něm volají a nabízejí částečnou finanční spoluúčast. Pan starosta se zmínil o jednání s městem Litoměřice o možné výpomoci jejich městské policie. Tento nápad byl však z jejich strany rázně odmítnut. V závěru bylo proto přijato usnesení, kde je jednak pan starosta pověřen prošetřením možnosti příspěvku pro lovosickou stanici z městského rozpočtu, dále pak intervencí u pánů poslance Kopeckého a senátora Bárty, kteří by mohli interpelovat u ministra vnitra za posílení rozpočtu České policie v našem městě.

Druhým a vlastně hlavním bodem jednání bylo nutné schválení čtvrté změny rozpočtu města, kterou představil vedoucí ekonomického odboru pan Jindřich Novák. Šlo o promítnutí zbytkových dotací (např. 2,8 milionu Kč na opravy silnic, 1,6 milionu Kč na opravu prosmycké kaple a další nižší položky). Ve výdajové části pak vracení nevyužitých dotací. Jednalo se o předvídané položky, se kterými se v hospodaření města uvažovalo. Celková rozpočtová rezerva nám však zhubla na 294 tisíc Kč. Nejbolestivější se zde ukázala nutnost vrácení zhruba 10 milionů z dotovaných 14 milionů Kč na opravy bytového fondu. Jak vysvětlila vedoucí majetkosprávního odboru Ing. Srbková, byl odhad škod příliš vysoký a kriteria pro použití dotace tak přísná, že nebylo možné předpokládanou částku plně využít. Zarážející bylo ale oznámení předsedy finančního výboru pana Haufa, že se v současné poště objevila nečekaná faktura na 1,26 milionu Kč od DZCL za výdaje v rámci mandátní smlouvy. I když formálně nárok na tuto platbu existuje, není s ní v rozpočtu počítáno a svědčí to o problémové komunikaci mezi městem a DZCL. Přes tyto a další drobné výhrady byla rozpočtová změna schválena. O celkovém stavu u za rok 2003 vás pak budeme informovat po konečné uzávěrce v některém z příštích čísel.

Do dalšího pořadu jednání byla začleněna výhodná koupě, směna a následný prodej pozemku ve IV. zóně PLCL. Od Sempry s.r.o bude ve Vrbičanech odkoupen pozemek o výměře 6 423 m2 za cenu 35,- Kč/m2. Ten bude s Ústeckým krajem směněn za parcely ve IV. zóně o celkové rozloze 5 246 m2. Z této zóny bude pak prodán podle dohody z roku 2001 pozemek o výměře 3941 m2 firmě TRIS Czech s.r.o. za cenu 280,- Kč/m2. Tato výhodná transakce byla všemi hlasy schválena.

Ve dvou předchozích číslech jsme představili záměry zástavby obytných souborů ve městě. Tyto představy se začínají realizovat. Zastupitelstvu bylo navrženo vypsat výběrové řízení pro budoucí investory těchto návrhů, jmenovitě v lokalitách Holoubkov, U zámku a ulice Terezínská, Kostelní a Prokopa Holého i zástavby proluky v ulici Osvoboditelů u Sarajeva. Proti tomuto kroku padla námitka, že se zde v sousedství zamýšlených staveb formují občanská sdružení, která budou různými formami proti záměrům protestovat. Proti tomu konstatovala opozice, že většina těch kteří bydlí, nechce výstavbu dalších bloků ve svém sousedství. Město ale nemá prostředky pro výstavbu bytových domů, přičemž eviduje zhruba 800 více či méně oprávněných žádostí o byt. Musí být proto využity zasíťované plochy v jeho katastru i s tím, že si budoucí investor může přivést pracovníky z jiných obcí. Byl uveden varovný příklad blokování výstavby „Západního mostu“ přes Labe právě činností takovýchto sdružení. Po ujištění, že se nejprve musí zjistit zájem investorů a při vlastním řízení bude dán dostatek času pro posouzení konkrétních nabídek v zastupitelstvu, bylo vypsání výběrového řízení schváleno osmnácti hlasy při dvou absencích.

Přáním hezkých Vánoc, pevného zdraví a mnoha úspěchů v novém roce byla poslední schůze zakončena.

JiH

Společenská kronika

ODEŠLI v  listopadu 2003:

Pan Hovorka Karel ve věku 61 let, paní Alena Hautová, čtyřiašedesátiletá, oba z Lovosic,

pánové Ladislav Wilk ze Sutomi, ročník 1946 a Ladislav Švarc, třiasedmdesátiletý občan Lhotky nad Labem.

Cítíme s pozůstalými, ale víme, že to jejich ztrátu nemůže zmenšit…

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2