Lovosický dnešek

Únor 2004  

Rozhovor měsíce

Po reorganizaci státní zprávy a zrušení Okresních úřadů je odbor dopravy a silničního hospodářství jedním z odborů, které od 1.1.2003 přešly do pravomoci Městského úřadu v Lovosicích. Sídlem tohoto odboru - a zdá se, že sídlem trvalým - se stala budova na rohu Přívozní ulice a nově otevřené části ulice Zámecké. Po ročním působení v regionu Lovosicka této součásti Městského úřadu jsme požádali o rozhovor vedoucího odboru pana

Jiřího Boučka

Pane Boučku, na úvod našeho povídání bychom rádi seznámili naše čtenáře s Vámi, jako vedoucím odboru. Můžete nám říci něco o sobě a o Vašem vztahu k dopravě?
Narozen 20.09.1956 v Teplicích. Od roku 1961 bydlím v Lovosicích, kde jsem dokončil základní školu. V roce 1976 jsem ukončil studium na gymnáziu Lovosice. Jsem ženatý, dcera Petra je na mateřské dovolené, syn Jiří hraje házenou za tým Dukly Praha a v případě volna za tým Lovochemie Lovosice. Manželka Bohumila pracuje v ÚSP Terezín jako ošetřovatelka. Od roku 1996 jsem pracoval na Okresním úřadě Litoměřice jako silniční technik. V roce 1998 jsem absolvoval na institutu pro místní správu v Benešově zvláštní odbornou způsobilost na úseku silničního hospodářství. Po zrušení OkÚ ke dni 31.12.2002 pracuji od 01.01.2003 na Městském úřadě Lovosice jako vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jak sám název říká, Váš odbor se dělí v podstatě na dvě části: Dopravní úřad a silniční hospodářství. Co je náplní činnosti těchto dvou složek, jaká je jejích struktura a kolik úředníků Váš odbor zaměstnává?
Asi by bylo nejlépe začít s odpovědí od poslední otázky. Odbor dopravy má v současné době devět pracovníků včetně vedoucího odboru. Vedle vedoucího odboru je zde funkce technika dopravně správních agend, který schvaluje jednotlivě dovezená a vyrobená vozidla, povoluje a schvaluje přestavby vozidel, přiděluje úřední čísla karoserií. Dále jsou zde dvě referentky dopravní agendy a evidence motorových vozidel, které vedou registr vozidel v elektronické i písemné podobě, provádí přihlašování nových vozidel do registru, převody vozidel mezi držiteli, vyřazení vozidel z registru. Dále je zde zkušební komisař, který provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění a provádí zkoušky odborné způsobilosti podnikatelů v taxislužbě. Dále je zde referent přestupkového řízení, který vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend, zejména v oblasti přestupkového řízení - projednávání přestupku. Dále je zde referent přestupkového řízení silničního hospodářství, který projednává přestupky na místních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dále je zde referentka agendy řidičských průkazů, která provádí vydávání řidičských průkazů, jejich výměny, odejmutí, rozšíření, omezení, provádí vydávání mezinárodních řidičských průkazů, vede registr řidičů v elektronické i písemné podobě. Dále je zde silniční technik, který stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích, dále vykonává státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy při vydání rozhodnutí o zvláštním užívání výše uvedených silnic a jejich uzavírek, dále vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a vydává na tyto komunikace stavební povolení. Posledním pracovníkem odboru dopravy a SH je řidič MěÚ Lovosice.

Činnost dopravního úřadu je tak rozsáhlá, že není možné ji podrobně popsat několika slovy. Úřad provádí výkon státní správy v přenesené působnosti a v podstatě realizuje ustanovení mnoha zákonů, vyhlášek a nařízení, která se týkají silniční dopravy, dopravních zařízení a komunikací samotných. Ve stručném výpisu činnost dopravního úřadu je možné popsat takto:

Registr vozidel: bylo provedeno cca 10 500 úkonů za rok 2003, z toho např. dovozy - 170, první evidování vozidla - 600, převody z jiných okresů - 1600, odhlášení do jiných okresů - 1400, dočasné vyřazení vozidla - 210.

Evidence řidičů: počet evidovaných řidičských průkazů - 14 166 (z toho 51 cizinců), je zde 103 řidičů dále je zde 445 řidičů s mezinárodním řidičským průkazem.

Měření emisí: existují 3 stanice měření emisí.
Autoškoly: je v činnosti 8 autoškol.
Taxislužba: provozuje 8 taxislužeb.

Dopravní přestupky: počet přestupků v silniční dopravě, které byly doručeny na odbor dopravy a SH - 326, řešeno napomenutím - 7, pokutou - 234, zákazem činnosti - 50, zastavených řízení - 22.

Samostatnou součástí je výkon státní správy v silničním hospodářství. Čeho se tato činnost týká?
V odboru silničního hospodářství se vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností a vykonává se státní odborný dozor nad výše uvedenými silnicemi. Dále se vydávají rozhodnutí o uzavírkách a zvláštním užívání silnic II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností. Stanovuje místní a přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností. Jako příklad bych uvedl rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/237 před obcí Klapý z důvodu havárie silničního mostu ev.č. 237-027 ve směru od Libochovic ve směru staničení.

Které pravomoce v oboru dopravy byly při reorganizaci přeneseny na Krajské úřady?
Po ukončení činnosti Okresních úřadů ke dni 31.12.2002, přešly některé kompetence na Krajské úřady a na obecní úřady s rozšířenou působností. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a SH od 01.01.2003 byl pověřen vydáváním dopravního stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy a řešení dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Obecní úřady s rozšířenou působností (např. Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem) vydávají dopravní stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, dále vydávají na výše uvedenou úpravu provozu pouze souhlas, pro veřejně přístupné účelové komunikace.

V silniční dopravě a vůbec ve všech činnostech odboru je asi nutná Vaše spolupráce s Policií ČR. Můžete nám přiblížit jak tato spolupráce probíhá?
V dopravní situaci v našem městě, jako zástupce odboru dopravy a SH konstatuji, že spolupráce, jak s Policií ČR obvodní oddělení Lovosice nebo s dopravním inspektorátem Litoměřice je na dobré úrovni. To, jak se chovají řidiči nebo chodci, si udělá úsudek každý sám, kdo se ve městě pohybuje.

Doufám, že spolupráce s Policií ČR bude nadále na dobré úrovni. Myslím si, že se najdou i věci, které lze ve spolupráci řešit rychleji a možná kvalitněji. Také doufám, že bude v co nejkratším termínu kladně dořešen i problém s dokončením dálnice D8, na úseku Lovosice - Řehlovice.

V nedávné době byla dána do provozu část komunikace „Zámecká“, vedle Penny Marketu, která vede i podél sídla vašeho odboru. Co říkáte dopravnímu řešení této komunikace bez přechodů pro chodce, chodníku na straně u budovy odboru, který nikam nevede, zrušením tradičního vstupu na Osmičku bez náhrady a třeba i slibované cyklostezce ve druhé etapě této komunikace pod zámkem, která nebude mít pokračování ani na jednu stranu?
Chodník u budovy ODaSH byl vystavěn pro občany, kteří si vyřizují své záležitosti na zdejším odboru. Pokračování tohoto chodníku je otázka pro jiný odbor MěÚ Lovosice.

Myslíte si, že obavy rodičů, že po dokončení této silnice jsou ohroženy životy dětí při návštěvě Osmičky, nejsou opodstatněné? Již nyní se ozývají hlasy, že tuto návštěvu rodiče dětem zakazují právě pro nebezpečí z dopravní situace na této komunikaci.
Bezpečnost chodců na této komunikaci je daná tím, že řidiči dle zákona musí dodržovat rychlost v obci, což je max. 50 km/hod. V případě problému na této komunikaci je možnost zde ještě snížit rychlost např. na 30 km/hod nebo zde vystavět tzv. zpomalovací prahy. Přechod pro chodce zde byl v projektové dokumentaci nakreslen, ale vyjádření Policie ČR OŘ DI Litoměřice bylo k tomuto přechodu negativní. Po dalším jednání s Policii ČR OŘ DI Litoměřice, kdy čekáme na jejich písemné vyjádření, bude přechod pro chodce umístěn ve směru od plaveckého bazénu k silnici I/30 mezi směrové šipky k objektu PENNY Marketu. Dne 29.12.2003 bylo doručeno vyjádření Policie ČR OŘ DI Litoměřice, kde je doporučeno neumístit přechod v uvedeném prostoru z důvodu, že to odporuje ČSN. Proto bude nutné požádat o vyjádření k tomuto řešení autorizovaného projektanta pro dopravní stavby a najít řešení pro umístění přechodu v této lokalitě ke spokojenosti občanů a k zajištění jejich bezpečnosti při přecházení komunikace.

Jistě máte něco, s čím se můžete pochlubit a co Vás ještě trápí. Co to je?
Chlubení nemám rád. Pouze mohu konstatovat, že, po zrušení Okresních úřadů a převedení agend na obecní úřady s rozšířenou působností, jsou občané s prací odboru dopravy a SH spokojeni. Zejména při činnostech v agendě dopravně správní (např. přihlašování vozidel do registru) a řidičských průkazů z důvodu rychlejšího vyřízení své záležitosti.

O práci Vašeho odboru by se jistě dalo hovořit podrobněji. My tyto informace využijeme samostatných článcích. Chcete na závěr ještě něco dodat?
Doufám, že občané budou spokojeni s prací odboru dopravy a SH Městského úřadu Lovosice i v dalším období a odbor dopravy a SH je připraven řešit všechny připomínky občanů našeho města ke spokojenosti nás všech.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1