Březen 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Stavby

Začátek roku nás zastihl v usilovné stavební činnosti. Upravuje se Osmička, začíná výstavba kanalizace u Zimního stadionu, začíná stavba Domu pečovatelské péče, pokračuje Komunikace v ulici Zámecká, budeme upravovat Václavské náměstí a chodník do ulice Přívozní. S tím ruku v ruce jde nepohodlí pro nás všechny, hluk, bláto a prach. Snažíme se tlačit na dodavatele staveb aby po skončení prací uklízeli, ale stejně se určitému nepořádku neubráníme. Kroutíte asi hlavou nad skutečností, že nečekáme na příhodnější povětrnostní podmínky. Žene nás rozhodnutí vlády od května zvýšit DPH na stavební činnosti. Snažíme se tak ušetřit finanční prostředky, kterými město disponuje. Končí dostavba městského úřadu. Uděláme Den otevřených dveří, aby si každý mohl prohlédnout celý úřad. V klidu a bez úředníků. Dostavba vynucená reformou veřejné správy vzbudila v počátku poměrně velkou nevoli občanů Lovosic. Nové nerespektuje starou budovu. Když se nová budova vyloupla z lešení, někteří odpůrci konstatovali, že to není tak hrozné jak čekali. Dnes poslouchám kritiku, že kanceláře úředníků jsou „malé krcálky“. Chtěli jsme udělat radnici pro Vás , občany, kteří na radnici přijdete s nějakou žádostí, problémem. Domnívám se, že se záměr podařilo naplnit. Jsou zde příjemné prostory hlavně pro Vás. Už nebude nutné zdolávat schodiště, zvonit před vchodem a čekat, zda někdo z úředníků mi přijde pomoci. Je zajištěný bezbariérový přístup. Architektonické řešení stavby vyjadřuje zcela jasně princip otevřenosti k občanům města. Dále budou probíhat opravy chodníků a místních komunikací tak, jak rozpočet dovolí. Velikou zátěží rozpočtu zůstává odstraňování následků povodně ve sportovním areálu.Nedokázali jsme zatím postavit novou kuželnu a chatky rybářům, které voda zcela zničila. Mohu je v tuto chvíli pouze požádat o trpělivost. Letošní zima nám dává zabrat hlavně velikými teplotními změnami. V březnu snad již bude počasí stálejší a příjemnější. Přeji Vám hezký březen.

Kulhánek

Zprávy z radnice

Usnesení Rady města z 13.1.2004

  RM bere na vědomí
 • informaci p. Nováka a ing. Pokory o přípravě rozpočtu na rok 2004 a rozhodla dokončit veškeré nasmlouvané práce na ZS a krytém bazénu a do schválení rozpočtu žádné akce nezahajovat.
 • žádost ředitelky 1.ZŠ a doporučuje zahrnout opravu šaten a suterénu do návrhu rozpočtu pro rok 2004
 • upravené znění návrhu mandátní smlouvy se společností AVP s.r.o. Liberec o mimosoudním vymáhání pohledávek ze závazkových vztahů v souvislosti s byty a NP, schválené usn. RM č. 488/2003 a pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy a plné moci s uvedenou společností.

  RM schvaluje
 • dodatek č.6 ke Smlouvě o svozu a zneškodňování komunálních odpadů uzavřené dne 26.5.1997 mezi městem Lovosice a společností BEC odpady s.r.o. Jedná se o stanovení ceny za sběr, svoz a zneškodnění směsného domovního odpadu od fyzických osob platné od 1.1.2004.Úprava cen odráží především nárůst nákladů v důsledku daňových změn (zvýšení spotřební daně na PHM, zvýšení skládkovného atd).
 • umístění paní Staňové Margity do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • na žádost nájemce paní Hruškové dobu určitou 5 let pronájmu NP restaurace Lovoš za podmínky zainvestování nové fasády a výměny oken pronajatých NP.

  RM souhlasí
 • s prodloužením termínu dokončení prací na akci: Oprava sociálního zázemí bazénu v Lovosicích do 28.2.2004, kterou provádí firma Litoměřická stavební s.r.o..
 • s uzavřením Rámcové kupní smlouvy o dodávkách kovových odpadů mezi Kovošrotem Děčín, a.s. a Městem Lovosice.
 • RM neschvaluje pronájem pozemku č. 997 v Přívozní ul. pro účely zahrádky a výstavby garáže dle žádosti pana Bohumila Bukáčka.

Usnesení RM ze dne 27.1.2004

  RM schvaluje
 • výplatu odměn pro členy KPP za rok 2003 dle předloženého návrhu.
 • uzavření smlouvy o finančním vypořádání úhrady za užívání bytové jednotky a služeb a čerpání zbývající části poskytnuté dotace ve výši 19.817,- Kč na zajištění dočasného náhradního ubytování obyvatel Terezínská 486 paní Ireny Richterové, rodiny p. Menharta a rodiny p. Brizgala z důvodu povodní od 1.9.2002 do 28. 2. 2003.
 • jako vlastník pozemků parc.č.672/1, 672/2, 672/3 v k.ú. Lovosice stavbu „Prodejna PLUS - rozšíření parkoviště a přístavba řezníka včetně přípojky kanalizace“ a zároveň souhlasí s vydáním stavebního povolení pro tuto stavbu.
 • výsledek výběrového řízení na akci: „Dodávka a montáž podhledu na krytý bazén v Lovosicích“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kantech spol. s r.o. Litoměřice. 2.
 • výsledek výběrového řízení na akci: „Lovosice - sportovní areál - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice.
 • Rada města projednala návrh na zavedení komunitního plánování sociálních služeb města Lovosice a schvaluje jeho zahájení (problematiku řešit vlatními silami).

  RM bere na vědomí
 • předloženou výroční zprávu o poskytování informací v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zápis z jednání komise životního prostředí,dopravy a veřejného pořádku ze dne 15.1.2004.
 • informaci zástupců DZCL o možnosti realizace infrastruktury pro výstavbu bytů v ulici Zámecká (2. etapa). Zástrupci DZCL upozorňují na nutnost podat žádost na MMR do 31.1.2004 (viz záznam ze služební cesty z 26.1.2004).
 • zápis jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu ze dne 20.1.2004.
 • RM souhlasí v souvislosti se studiem Školského managementu s poskytnutím pracovních úlev paní ředitelce MŠ Resslova, pokud tímto nebude narušen chod MŠ.
 • RM předkládá ZM program jednání 1.řádného ZM, které se koná ve čtvrtek dne 5.2.2004 v 16,00 hodin v KS Lovoš.

ZASTUPITELÉ ZASEDALI
První řádné jednání Zastupitelstva města

v letošním roce bylo svoláno na čtvrtek 5.února. Vyznačovalo se mimořádně dobrou účastí zastupitelů, kterých se sešlo 24, kdy jeden byl řádně omluven. První zastavení bylo hned u úvodního bodu, kdy se schvalovala zpráva tajemníka o plnění usnesení z minulých jednání. Byla položena otázka, kdo má podepisovat usnesení z jednání rady města, není-li přítomen starosta. Konečná shoda při vysvětlení předpisů pak byla ta, že v takovém případě podepisuje místostarosta s dalším dohodnutým členem rady. Musí být ale čitelná jména v podtisku. V tomto bloku také informoval zastupitele pan starosta o jednání s krajským velitelem České policie. Přes poslaneckou a senátorskou intervenci se ukázalo, že posílení policie v našem regionu bude znamenat delší proces a vyžádá si trvalý nátlak. Dále vznesený dotaz na stav prací na našem úseku dálnice D8 zodpověděl Ing. Soldon. Podle jeho vyjádření je pravomocné územní rozhodnutí a protesty ekologických sdružení byly zpochybněny a odmítnuty. Nicméně stále jsou v této věci v jednání žaloby na krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí a na ministra Ambrozka.

V dalším bloku byly projednávány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, kde výbor finanční je zaměstnán prací na rozpočtu města pro letošní rok. Zde musíme zajistit hrazení investičních akcí (radnice, DPS, obytné soubory), provozních nákladů a nutné údržby.

V současném stavu existuje mezi požadavky a předpokládanými příjmy deficit 46 milionů Kč. Ještě v tomto měsíci se uskuteční společné jednání finančního výboru s radou města nad těmito problémy, aby rozpočet mohl být na příštím zasedání zastupitelstva města 1. 4. 2004 schválen. O jeho podobě vás budeme opět včas informovat.

Kontrolní výbor se zabýval namátkovým posuzováním nájemních smluv o bytech i nebytových prostorách, dostavbou radnice i slíbeným financováním nutných oprav Kulturního střediska Lovoš (zde měly být použity prostředky získané prodejem kina). Dále bylo jednáno o přechodu pro chodce u prodejny Penny Market, o třídění odpadů i o přívozu přes Labe, který je opět slibován (po kolikáté?) na tento rok.

Dále představil Ing. Pokora, vedoucí odboru regionálního rozvoje, záměr vedení města na výstavbu nájemních bytových jednotek. Předpokladem je, že Město bude investovat v lokalitách „Cukrovar“ a „Holoubkov“. Stavební prostory v ulicích Zámecké, Terezínské a Prokopa Holého budou nabízeny soukromým investorům. V oblasti „Holoubkov“ se počítá se smíšenou výstavbou (rodinné domky a bytové domy) 50 bytových jednotek s předpokládanými náklady 40,5 milionů Kč. Její realizace se uvažuje k 31.12.2005. V souboru „Cukrovar“ se jedná o 48 bytovek a náklady 44,7 milionů Kč. Realizace k 31.12.2007. Na obě akce chce Město žádat o státní dotaci, a proto prostředky, které k tomuto účelu musí poskytnout byly zahrnuty do návrhu letošního rozpočtu. Tento záměr byl zastupiteli jednomyslně schválen. Většinou šestnácti hlasů byl schválen i pozměňovací návrh, kdy pro příště urychlení akcí bude o žádostech o dotace rozhodovat rada města, zastupitelstvo rozhodne až o jejich přijetí.

Blok prodeje nemovitostí uvedla vedoucí majetkosprávního odboru Ing. Srbková a hned u prvního případu byl řešen rozpor, má-li se prodat byt zájemci, který se přihlásil v požadovaném termínu, nebo zájemci, který po termínu nabídne cenu vyšší. Zastupitelstvo dalo přednost ekonomickému hledisku a tak byt 1+2 II. kategorie obsazený nájemníkem v Obchodní ulici č. 875, bude prodán panu Miroslavu Haklovi z Lovosic za 220 000,- Kč. Stejný zájemce získal souhlas s koupí další obsazené bytové jednotky 1+4 II. kategorie v ul. U Nadjezdu opět za cenu 220 000,- Kč. Obsazená bytová jednotka 1+3 II. kategorie v ulici U Nadjezdu 868 bude prodána panu Václavu Povovi z Lovosic za cenu 111 000,- Kč za podmínky dalšího odkoupení aktuální pohledávky. Manželům Renglovým byla schválena úhrada nedoplatku kupní ceny ve výši 12 714,- Kč formou měsíčních splátek po 1200,- Kč.

Protože pan Petr Vanda neuzavřel kupní smlouvu o prodeji bytu 1+2 I. kategorie v domě Sady pionýrů 897, bylo revokováno usnesení ZM, kterým se prodej bytu tomto zájemci schvaluje. U prodeje bytu 1+3 II. kategorie, Terezínská 882 byl schválen výsledek obálkové metody podle které se zvýšila navrhovaná cena 92 000,- na 190 100,- Kč. Po delším vysvětlování zastupitelstvo neschválilo výjimku ze Zásad o prodeji bytů v domě Nádražní 886. Zde se měla snížit cena některých bytů až na 40 % odhadu z důvodu bývalého poškození výbuchem plynu. V závěru jednání o bytech byl schválen prodej neobsazených bytových jednotek obálkovou metodou: 1+1 I. kategorie v ul. Krátká 985 za minimální cenu 75 963,- Kč a 1+2 II. kategorie v ul. Nádražní 886 za min. cenu 84 261,- Kč.

Další část kapitoly o nemovitostech byla věnována prodeji a směně pozemků. Byl tak schválen prodej pozemku o výměře 145 m2 v ulici U Výtopny manželům Stáňovým z Lovosic za cenu 100,- Kč/m2, prodej pěti pozemků o celkové výměře 2208 m2 Ústeckému kraji pro novou komunikaci (Litoměřice - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky) za cenu 127 640,- Kč. Z důvodu možných komplikací při možném prodeji sousední nemovitosti neschválilo zastupitelstvo prodej části pozemku o výměře 5,2 m2 v ul. Osvoboditelů MUDr. Evě Kosové za cenu 500,- Kč/m2. Situace bude řešena vhodnou úpravou stávajícího nájmu.

Pro zarovnání půdorysu a zpřehlednění vlastnických vztahů dojde ke směnám pozemků v ulicích Zahradní (cca 425 m2 v okolí fary) a Kostelní (2035 m2) mezi městem a Římskokatolickou církví. Tam se část pozemku odprodá za 100,- Kč/m2. V prostoru II. průmyslové zóny bude směněn pozemek ve vlastnictví města o výměře cca 2,2 ha za 3 pozemky o výměře cca 2,14 ha ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. V závěru bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se Severočeskou energetikou a.s. na prodej pozemků potřebných pro stavbu nové spínací stanice pro připojení průmyslové zóny.

V konečné fázi jednání zastupitelstva bylo schváleno ukončení členství Města v Severočeském sdružení obcí (SESO). Toto sdružení nekladlo sice velké nároky na finanční příspěvek (cca 15 000,- Kč ročně), ale proti začátku devadesátých let, kdy jeho prostřednictvím byly rozdělovány „ekologické“ příspěvky, se však v současné době už neangažuje v aktuálních problémech regionu. Z tohoto hlediska je aktivnější regionální komise Svazu měst a obcí a také Hospodářská a sociální rada Litoměřicka. V obou těchto organizacích jsme již zastoupeni.

Japonské město Oguchi (menší město na obvodu Tokia), zřejmě díky zdejším investorům, požádalo o navázání partnerství s Lovosicemi. V souvislosti se zvýšenými aktivitami v oblastí česko-japonských vztahů v sousedních Litoměřicích byla tato nabídka samozřejmě přijata. Bylo také schváleno trvalé připojení Lovosic ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a tibetská vlajka bude trvale vždy 10. března vyvěšována na budově radnice.

V souladu s uzavřenou smlouvou o exkluzivitě provede společnost AZ Idea vytěžení železného šrotu v areálu „Cukrovaru“.

Pod lovosickým zámkem vzniká nová ulice a měla by už u svého zrodu dostat odpovídající název. Z nabídnutých možností: Zámecká, Pod Zámkem, Podzámčí, získala nejvíc příznivců první varianta, hlavně pro svou jednoduchost. Budeme mít tedy ulici Zámeckou.

Ve fázi volných návrhů byl nakonec formulován úkol pro odbor životního prostředí na zvýšení informovanosti občanů o ekologických i ekonomických výhodách sběru separovaného domácího odpadu.

JiH

Společenská kronika

Stoletá lovosičanka

Paní Anna Novotná se narodila jako Anička Křížová 5.3.1904 v Ročově u Loun, kde s rodiči a šesti sourozenci prožila dětství a mládí. S manželem Novotným žila v Radešíně, později v Prackovicích. V roce 1951 ovdověla a po dvaceti letech se přestěhovala do Lovosic. Současně žije v Domově důchodců v Čížkovicích.

Mnoho životní síly a zdraví, kterého je jí velmi zapotřebí, jí přejí dcera Dagmar Švábová a vnuk Václav s rodinou.

Ke gratulaci se připojují i  pracovníci Městského úřadu v  Lovosicích a redakční rada Lovosického dneška.

Vzpomínky

V lednu 2004 odešli navždy (snad na lepší svět) naši spoluobčané :

Paní Miloslava Vargová z M. Žernosek,*1939
Paní Margita Englová z Prackovic, * 1950
Paní Milada Mendová ze Lhotky, * 1921
Paní Květa Prášilová z Lovosic, * 1920

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2