Březen 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Představujeme vám obce

Úpohlavy mění tvář

Ves Úpohlavy leží na pravém břehu Modly v Hazmburské tabuli cca 3 km jihovýchodně od Třebenic. Statut samostatné obce má až od roku 1990, do té doby patřila pod MNV Čížkovice. V obci zastavují 2 autobusové linky a možnost spojení z Lovosic je také železnicí na trati Lovosice-Louny vystavěné v roce 1882. Počet obyvatel se pohybuje kolem 220, v produktivním věku je jich asi polovina. Na katastru obce hospodaří několik soukromých rolníků (převážně chov dobytka, pěstování cukrové řepy, ječmene a brambor).

První zmínka o obci pochází z r. 1227, ves byla stejně jako Třebenice a Chodovlice zbožím kláštera svatého Jiří na pražském hradě (v listině uvedeny jako Glupoglavi podle J. R. Tesaře). Obec byla psána také Opohlaw, Upohlawy, německy Opolau. Archeologické nálezy (popelnice) naznačují, že zde sídlili lidé i v dávných dobách. Koncem 18. století patřila ves k čížkovickému panství a bylo zde 46 domů, v 1. polovině 19. století o 5 méně, což bylo pravděpodobně způsobeno ve válkách s Pruskem.

Do roku 1880 chodily vesnické děti do školy v Třebenicích, 1.ledna 1880 byla otevřena jednotřídní česká škola, 16. září 1911 druhá třída. Obyvatelstvo bylo vždy převážně české (např. v roce 1930 z 406 obyvatel uváděni 404 Češi a jednotřídní česká škola). Farou přísluší obec odpradávna k Třebenicím. V obci je pozdně barokní kaple se zvoničkou, která byla před několika lety opravena a nově vysvěcena. Přispěním autodopravce pana Helise na její zdi byly zřízeny sluneční hodiny, které jsou v noci osvětleny.

V roce 1890 byl v obci zřízen Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1895 odbor Národní Jednoty Severočeské, v roce 1900 „Spořitelní a záložní spolek“ a po válce v roce 1919 založena tělovýchovná jednota „Sokol“. V roce 1922 byl odhalen pomník devatenácti padlým v I. světové válce, téhož roku byla obec elektrifikována. V obci byla prosperující cihelna.

Úpohlavy mají vlastní obecní úřad, poštou spadají do Lovosic. Od roku 1992 se v obci mnoho měnilo. Budovy Obecního úřadu, Myslivny a Hostince Pod kaštanem, který obec provozuje, byly rekonstruovány. Opravena byla rovněž prodejna smíšeného zboží ve vlastnictví obce. Veškeré elektrické, plynové a telefonní rozvody jsou již umístěny v zemi. Byla provedena také rekonstrukce kanalizace, upraveny chodníky a nově vybaveno dětské hřiště. K občanské vybavenosti patří i vodovod a opravená požární nádrž. V obci ordinuje vždy 1 x za 14 dní MUDr. Holec. Základní školu navštěvují děti v Lovosicích nebo Třebenicích, mateřskou školu v Čížkovicích.

V obci působí tři autodopravci, je zde výkup druhotných surovin pana Mrňáka, truhlářství Václava Cíla a pět soukromých zemědělců, kteří spolupracují se zemědělskou společností Slatina pod Hazmburkem. Na katastru obce leží velký lom, jehož rozloha je větší než rozloha Úpohlav. Těží se zde vápenec.

V komunálních volbách v listopadu 2002 zvítězilo v obci Sdružení nezávislých kandidátů (7 zastupitelů) , starostkou byla opět zvolena Hana Limberková, zástupcem starosty Vlastimil Filous. Zastupitelstvo se ale 13. srpna 2003 po odstoupení několika zastupitelů rozpadlo. V sobotu 17. ledna 2004 proto proběhly do obecního zastupitelstva volby nové, volební účast dosáhla 77,5%. Staronovou starostkou byla ve středu 28. ledna zvolena Hana Limberková, místostarostkou Sabina Kožnarová, předsedkyní finančního výboru Helena Bušková a kontrolního výboru Miroslav Mrňák. Do sedmičlenného zastupitelstva byly zvoleny čtyři ženy.

V obci pracuje velmi aktivní myslivecké sdružení Úpohlavy - Čížkovice, které má 16 členů. Mezi jeho činnosti patří zakládání remízků, osazení potoka Modla a úklid struh podle komunikací v katastru Úpohlavy. Fotbalisté TJ SOKOL Úpohlavy hrají okresní soutěž a starší fotbalisté soutěž „Starých gard“. Sportovci mají v obci vybudováno pěkné zázemí a děti vlastní hřiště. Významná je i činnost místní organizace Českého svazu žen, která organizuje akce pro děti a zábavy. Mezi ty pravidelné patří „vítání občánků“, Den dětí, oslavy jubileí důchodců a jejich společenská setkání. Velký zájem bývá o vánoční setkání občanů pod vánočním stromem na návsi, kde se společně zpívají koledy. V obci je vedena místní kronika.

Hz

 

Zařízení Centra sociální pomoci v Litoměřicích

V minulém čísle Lovosického dneška jsme slíbili, že budeme postupně uveřejňovat zajímavé informace, které nám poskytl ředitel CSP Litoměřice se sídlem v Lovosicích Ing. Karel Prokop.

Domov důchodců Libochovice

Původní ústav byl otevřen v roce 1931 a měl kapacitu 50 lůžek, která se časem zvýšila na 68. V roce 1993 byla přistavěna nová část s převahou jedno a dvoulůžkových pokojů. V novém objektu našlo domov 99 klientů. V roce 2000 byla zrekonstruována stará část zařízení, což znamená zkvalitnění dosavadní péče o klienty. Domov je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení. Konají se zde taneční zábavy, koncerty, zájezdová představení umělců, výstavy, divadelní představení a výlety. Dále dle zájmu je klientům k dispozici minigolf, kulečník, volejbalové hřiště, knihovna. V ústavní kapli se konají pravidelné bohoslužby. Domov umožňuje také přechodné pobyty.

Domov sociální péče ve Skalici

Domov je pro 102 klientů s mentálním i tělesným postižením od 9 do 54 let. Nachází se na úpatí Českého středohoří v malebné turistické oblasti, vzdálené 4 km od okresního města Litoměřice. V roce 1966 byl přestavěn jako účelové zařízení sociálních služeb a stal se opravdovým domovem pro 138 dětí a mládeže s mentálním postižením s týdenním a celoročním pobytem. Postupně se kapacita snížila na 102 lůžek. Skladba klientů je různá - oddělení imobilních, děti s hlubokou mentální retardací, ale i děti, které založily velmi známou skupinu VEGA, proslulou svými benefičními koncerty a vlastním CD. Nádherné kraslice, dečky, keramika jsou výrobky dětí pod vedením ošetřujícího personálu.

Text i foto (hv)

 

Lovosický pivovar pohrozil

V neděli 14.12.2003 v odpoledních hodinách došlo při silnějším větru ke zřícení části střechy bývalého lovosického pivovaru. K žádnému zranění osob nedošlo, i když rachot vyděsil obyvatele přilehlého obytného domu. Na odstranění bezprostředního ohrožení a následků zasahoval i Hasičský záchranný sbor. K havárii střechy došlo vlivem chátrání a dlouhodobě špatného technického stavu objektu pivovaru.

Vlastní budova lovosického pivovaru má dva majitele. Jeden z vlastníků v nedávné době opravil svojí část střechy a dal novou krytinu. Střecha a okapy této části jsou nové, cihly z římsy a padající omítka však stále ohrožují chodce na chodníku podél kostela. Při opravě odstraněné staré střešní tašky byly naházeny do dvora za městskou knihovnou a jsou tam dodnes. U části budovy druhého majitele, kterému patří i spadlá střecha, je situace podstatně horší. Stavební úřad v Lovosicích, svým rozhodnutím ze dne 26.11.2003, nařídil majiteli do 20.1.2004 odstranit závady a provést neodkladné zabezpečovací práce: vybourání a nové provedení uvolněných částí říms a sejmutí prorezavělých uvolněných a ucpaných dešťových žlabů, opravit uvolněné komínové zdivo nad střešní krytinou, přeložení nebo výměnu střešní krytiny včetně výměny nevyhovující části krytiny, doplnění chybějících a výměnu narušených částí krovu, opravu poškozených částí venkovních omítek. Ve svém odůvodnění stavební úřad mimo jiné uvedl, že dům svým stavebním stavem ohrožuje život a zdraví osob tím, že opadávají kusy střešní krytiny, komínového a římsového zdiva a fasádní omítky a že se střešní konstrukce domu propadá. Na toto rozhodnutí do dne zřícení střechy majitel nereagoval a závady neodstranil. Až po pádu jsou vidět malé opravy i na nespadlé části střechy. Ani pivovarský komín, který má v důsledku majetkových transakcí majitele třetího, už na první pohled nevzbuzuje mnoho důvěry ve stabilitu jeho vrchní části. I zde stáří stavby sehrálo svojí roli.

Je asi jen otázka času, kdy se opět něco stane. Zatím je havárie bez zranění lidí a následných škod. Jen hromada trosek ze zřícené střechy a hromada suti spadané z pivovarského domu, kterou ze střech přilehlých garáží odklízejí jejich majitelé.

Text a foto (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6