Březen 2004 Lovosický dnešek - Strana 10

Z historie města

Rozpočty Lovosic ve 20. letech

V roce 1923 byl v Československé republice po stránce spravování obcí a výkaznictví již zřejmě zaveden ustálený řád pro celou zemi. Rozpočet obce Lovosické na správní rok 1923 je vyveden sice perem, ale je již vepsán v brožuře Vzor rozpočtu pro obce střední (cena brožury 3 Kč mi připadá dost vysoká). Lovosice tedy patřily v té době mezi obce střední velikosti, podle sčítání lidu z roku 1921 měly 5088 obyvatel, z nichž asi třetinu tvořilo české obyvatelstvo. V roce 1924 vystřídal komunistického starostu, původně sociálního demokrata Wenzla Woditschku, nový starosta Fritz Klinger, ředitel německé měšťanky. V Lovosicích se ve 20. letech rozvíjel chemický průmysl (6.3.1923 byla v závodě „České hedvábí“ zahájena výroba, rozrostla se lovosická olejna a zmodernizoval se i lovosický cukrovar). Uvažovalo se o stavbě budovy české školy. Povězme si, jak byl tehdy návrh rozpočtu koncipován (verze, která se zachovala, není podepsána, ale schválena pravděpodobně byla, jinak by nebyl důvod opis schovávat).

Rozpočet byl rozdělen na kapitoly Potřeba (A) Řádná potřeba a B) Mimořádná potřeba) a Úhrada (A) Řádná úhrada a B) Mimořádná úhrada). Z roku 1922 bylo potřeba pokrýt úvěry v celkové výši 355 355 Kč. Zajímavé jsou některé položky v hlavě I.

Na ústřední správu:

 • Starostovi za úřadování 9 000 Kč
 • Radním, členům obecního zastupitelstva a komisí, Tajemníku, pokladníku, účetnímu, zřízenci, poslu a veškerým ostatním úředníkům a sluhům celkem 131 666 Kč

V té době se vyplácely už i cestovné a diety, také i výslužné, penzijní pojištění atd. Zřízenec měl nárok na oděv a obuv, ostatní zaměstnanci zřejmě ne, položka ošatné již není uváděna. Za nájem obecní úřadovny se platilo 20 000 Kč, na otop a světlo byla v plánu částka 30 500 Kč. Položka Kancelářské potřeby činila celkem 17 500 Kč a kromě jiného zahrnovala i statistiky a výdaje volební. Na různé daně a pojištění za obecní jmění (budovy, pole a louky) byla vyčleněna částka 17 321 Kč.

Hlava VI. Na bezpečnost je rozčleněna na několik oddílů, uvedeny jsou například výdaje pro Policii bezpečnostní (služební požitky policejních strážníků a policejního komisaře ve výši 188 078 Kč, na oděv a výstroj vyčleněno dalších 18000 Kč). Zde jsou uvažovány i výdaje hnanecké ve výši 1000 Kč. Položky pro Policii požární vyplněny nejsou, asi v Lovosicích v té době nebyla. Na Vojenství (výdaje odvodní) byly uvažovány výdaje ve výši 1000 Kč. Za udržování a natahování věžních hodin byla ročně vyplácena částka 400 Kč.

Další hlava VII. Na zdravotnictví plánovala výdaje v celkové výši 120 800 Kč (přípravné práce vodovodu - 15 000 Kč, hřbitovnímu zahradníku příslušelo ročně 3 600 Kč, čištění obce mělo stát 60 000 Kč). Z této hlavy se měl platit také schodek v rozpočtu labské plovárny ve výši 15 000 Kč. Voda v Labi byla tehdy ještě ke koupání vhodná. Na komunikace (udržování veřejných cest, označení ulic a pod.) bylo určeno 17 000 Kč. V hlavě XI. Na školství, vědy atd. nebyly naplánovány žádné výdaje.

Poslední hlava XII. Řádné potřeby byla plánována na úroky a umořování zápůjček v celkové výši 126 597 Kč.

Řádná úhrada zahrnovala například nájemné z obecních budov a pachtovné z polí, přirážky, daně a příspěvky ve výši 168 000 Kč, státní příděly ve výši 78 000 Kč, příspěvek na sociální péči ve výši 10 000 Kč, státní příspěvky na školství a další podobné účely ve výši 174 323 Kč. Vybírány byly různé obecní dávky (z nápojů, ze psů, z nájemného a ze zábav).

Mimořádná potřeba zahrnovala sumu na pozemek ke stavbě české školy, budovy okresního soudu a poštovní budovy ve výši 200 000 Kč. Úhrn řádné potřeby tehdy činil 1 395 273 Kč. Úhrn řádné úhrady činil 505 313 Kč, schodek řádného rozpočtu činil za rok 1923 celkem 889 960 Kč. Schodek byl uhrazen poplatky z bytů přepychových, z přirážky činžovní, z dávky ze psů a obecní přirážkou k daním přímým (výši přirážky určovalo zastupitelstvo).

Čísla, která jsou v tomto rozpočtu uváděna, byla navržena obecní radou a měla být pak schválena na schůzi obecního zastupitelstva. Usnesení ze zastupitelstva pak bylo 14 dnů veřejně vyhlášeno (zřejmě na úřední desce). Návrh pro rok 1923 nebyl podepsán starostou obce, ani jinou kompetentní osobou.

V rozpočtu na rok 1924 je začleněna nová položka 3 000 Kč (náklady na provoz lékárny), náklady na zastupitelstvo a úřednictvo se snížily na 113 847 Kč. V rozpočtech rukou dopisované položky mají zhusta pravopisné chyby (dávka z nájemného přepichovích bytů, správně přepychových, Zpitek městských domů, správně Zbytek), účetní byl asi Němec. Náklady hlavy X. Na školství, vědy, umění ...činily v roce 1924 celkem 247 399 Kč (na obecní knihovnu například 8 000 Kč, na dětskou školku 41 056 Kč apod.). Schodek rozpočtu 592 140 Kč byl opět kryt vypsáním obecní přirážky k daním přímým.

Rozpočet obce Lovosické na správní rok 1925 je vepsán na novém druhu formuláře (cena snížena na 2 Kč). Dochovaná kopie opět není podepsána. Starosta i nadále dostával za úřadování 9 000 Kč, pro tajemníka, pokladníka a další úředníky městského úřadu byla určena částka 95 390 Kč a pro zřízence a posla 10 208 Kč. Zřejmě šlo o rozdělení na kategorie Administrativa a kategorie D. V tomto roce obdržela 9 074 Kč Policie požární a 340 Kč Policie tržní (Cejchovné a dozor nad mírami a vahami). Osvětlení obce stálo 76 000 Kč (osvětlovací tělesa, proud, plyn, petrolej, mzdy). Na udržování veřejných cest bylo vyhrazeno 140 000 Kč. V obci začala fungovat Poradna matek, na jejíž provoz bylo uvolněno 1 200,- Kč. Schodek pro rok 1925 byl plánován ve výši 534 812 Kč. Celkový úhrn Řádné potřeby činil 1 335 745 Kč. Srovnáme-li to s cenou formuláře 2 Kč, je to vlastně velmi málo. Pravděpodobně byly asi některé výdaje hrazeny mecenáši nebo bohatšími občany.

Hz

 

Odbor dopravy MěÚ Lovosice informuje

O činnosti odboru dopravy a jeho pravomoci jsme v minulém vydání Lovosických novin začali uveřejňovat sérii článků. Dnes pokračujeme dalším pohledem na práci Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Lovosice.

I. Dopravní úřad, Měření emisí:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 56/01 Sb., vyhl. č. 302/01 Sb., zák. č. 71/67 Sb.):
 • ve správním řízení uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí - ve správním řízení vydává osvědčení k činnosti,
 • provádí státní odborný dozor nad SME,
 • vede správní řízení o uložení pokuty při porušení stanovených povinností provozovatelem SME.

Autoškoly:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti ( zák. č. 247/2000 Sb.,vyhl. č. 167/2002 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 30/2001 Sb., zák. č. 71/1967 Sb.:
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • eviduje zahájení výuky žáků v jednotlivých autoškolách,vede evidenci žadatelů a ŘO,
 • stanovuje termíny zkoušek,a vede protokoly o zkouškách,
 • kontroluje evidenci o výuce a výcviku vedenou autoškolami (kniha ev. výcviku, třídní kniha, průkaz žadatele),
 • kontroluje splnění podmínek udělení a držení ŘO (věk, odborná a zdravotní způsobilost),
 • provádí zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, ze znalostí ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy,
 • zpracovává záznamy o zkouškách z odborné způsobilosti a seznamy žáků ke zkoušce vydává registrace k provozování autoškol ve správním řízení,
 • schvaluje výcviková vozidla autoškol,
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidičů,
 • provádí odebírání řidičských oprávnění ve správním řízení z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (provádí i následné vracení ŘO na základě posudku lékaře).

Taxislužba:

 • vydává stanoviska ke koncesi pro živnost taxislužba,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti podnikatelů v taxislužbě,
 • zajišťuje evidenci vozidel taxi -přidělení a odejmutí evidenčního čísla vozidla taxi,
 • vydává a odebírá průkazy řidičů taxi,
 • stanovuje přepravní podmínky pro provozování taxislužby formou rozhodnutí,
 • provádí státní odborný dozor v taxislužbě,
 • vede správní řízení o uložení pokuty při porušení ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů provozovatelem taxislužby.

Dopravní přestupky:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti ( zák. č. 200/90 Sb. a zák. č. 71/67 Sb.).
 • Řeší v přestupkovém řízení:
  • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (§ 22 odst. 1),
  • ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství ( § 23 odst. 1 písm. i),
  • přestupky - provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (23a odst. 1 písm. a),
  • přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi ( § 30 odst. 1 písm. h), ch), i),
  • přestupky proti občanskému soužití (§ 49 odst. 1 písm. b).

V příštím čísle budeme v informacích pokračovat.

Připravil (hv)

Česká policie

Česká policie

Z lednové práce lovosických policistů :

2.1.byl zadržen teprve devatenáctiletý pachatel recidivista T. C. pro trestný čin krádeže vloupáním, když mu bylo prokázáno vloupání do osmi zahradních domků a chat v lokalitě okolo Lovoše, v nichž způsobil škodu za více, než 30 000Kč, a dva další případy drobných krádeží ( odcizení potravin z balkonů přízemních bytů v Lovosicích).
6.1.byla odstíhána devětadvacetiletá pachatelka L. T. pro distribuci psychotropních a návykových látek, konkrétně pro prodej pervitinu.
8.1.byl odstíhán pachatel Z. L. pro trestný čin ohrožování provozu veřejně prospěšných zařízení neodborně provedenou černou přípojkou k společnému televiznímu kabelu, kterou způsobil provozovateli škodu 10 337 Kč.
9.1.byl odstíhán devětatřicetiletý pachatel recidivista J. P. pro trestný čin nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, kterého se dopustil postupně před hernou v Terezínské ulici, před restaurací v Obchodní ulici a posléze ještě v Okružní ulici v Lovosicích.
12.1.byl odstíhán pětatřicetiletý pachatel N. P. pro trestný čin zanedbání povinné výživy, který od května 2002 dluží své bývalé rodině přes patnáct tisíc korun.
- týž den byl odstíhán dvaatřicetiletý pachatel recidivista M. Z. pro vloupání do osobního vozidla v Lovosicích, v němž způsobil škodu 8 000 Kč.
- byl odstíhán dvaadvacetiletý pachatel K. P. pro trestné činy nebezpečného vyhrožování a porušování domovní svobody v Třebívlicích.
14.1.byl odstíhán devětatřicetiletý pachatel recidivista F. P. pro krádež mobilního telefonu v Lovosicích u TIP Sportu se škodou 10 000 Kč.
- byl odstíhán čtyřiadvacetiletý pachatel D. V. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, když řídil motorové vozidlo přes to, že měl soudem vyslovený zákaz řízení.
20.1.byli dodatečně zjištěni a  odstíháni pachatelé recidivisté dvaadvacetiletý M. S., devětatřicetiletý F. P. a dvacetiletý P. K., kteří se v noci ze 14. na 15. 1. 2004 vloupali do vinárny Johanka na náměstí v Lovosicích a způsobili zde škodu 30 000 Kč.
21.1.byli odstíháni dva pachatelé a to pětatřicetiletý P. Š. a šestapadesátiletý J. Š. pro trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví, kterého se dopustili 5.10.2003 v Lovosicích na náměstí před cukrárnou, kde fyzicky napadli poškozeného občana.
- týž den byl odstíhán pětatřicetiletý pachatel P. P. pro trestné činy výtržnictví a vydírání před Půdabarem v Lovosicích.
- byl odstíhán osmatřicetiletý pachatel recidivista J. S. pro neplnění vyživovací povinnosti, který od 8.7.1997 dodnes svým potomkům dluží 173 000 Kč.
- týž den byl odstíhán sedmadvacetiletý pachatel recidivista J. B. pro neoprávněné užívání motorového vozidla.
27.1.byl odstíhán devětatřicetiletý pachatel J. H. pro neplnění vyživovací povinnosti, který od dubna 2003 dluží své bývalé rodině 6 000 Kč.
28.1.byli dodatečně zjištěni a odstíháni pachatelé dvaadvacetiletý recidivista M. S. a dvacetiletý P. K., kteří se v srpnu 2003 vloupali do zahradní chaty na katastru obce Čížkovice, tu po činu zapálili a způsobili škodu 4 600 Kč. Podobně jednali i v další vykradené chatě 6.12.2003 a způsobili v ní škodu 2 000 Kč.
- pachatel M. S. z předchozí povedené dvojice se ještě sólo vloupal do další chaty, v níž způsobil škodu 3 700 Kč.
- týž byl ještě dodatečně zjištěn jako pachatel vloupání do další chaty, v níž způsobil škodu 80 000 Kč.
- opět týž pachatel byl dále usvědčen z další krádeže, kdy v březnu 2003 odcizil v Lukavci jalovici v hodnotě 12 800 Kč, kterou potom s rodinou zkonzumoval.

Kapitán Gertner

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor

Na lednovém hasičském nebi bylo méně mráčků... a to je dobře.

3.1.vyprošťovali v Poplzích občana, dobře upraveného a spícího pod autem, kterému se onen občan vpotácel do cesty a kterým byl sražen. Obešlo se to bez zranění…
- týž den byla hlášena autonehoda v Sulejovicích u starého mlýna, údajně se čtyřmi zraněnými. Na místo dorazily dva vozy záchranné služby - litoměřický a roudnický, dva vozy hasičů a policejní vůz. Nenašli ani stopy po nějaké nehodě, z čehož vyplývá, že si zase nějaký hlupák udělal - podle něj asi výborný vtip. Vtip, který nás všechny daňové poplatníky včetně toho hlupáka stál přes 5 000 Kč. Vždy se prostě najde jedinec s inteligenčním kvocietem kropící konve….
9.1.dopravní nehoda nákladního vozu LIAZ nad Velemínem, kdy řidič na kluzké vozovce nezvládl vozidlo, které zastavilo napříč silnice a zastavilo tak na značnou dobu provoz na této rušné silnici. Z jedné proražené nádrže vytekla nafta, z druhé, nepoškozené nádrže, byla nafta přečerpána do bezpečných nádob.
20.1.dopravní nehoda osobního auta Škoda Felicia v Lovosicích, v Jabloňové ulici. Řidič pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a narazil čelně do stromu.
24.1.požár rodinného domu v Lukavci. Záchranáři hasili požár domu, který byl v rekonstrukci. Příčinu se na místě nepodařilo objasnit, nejpravděpodobnější byl elektrický zkrat. Za své vzala jedna celá místnost, kde prohořel strop a byl zasažen i krov nad ním. Zásahu se zúčastnili i litoměřičtí a dobrovolní terezínští záchranáři.
-týž den se stala dopravní nehoda na sjezdu z dálnice v Lovosicích, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Jednu zraněnou osobu museli vyprostit litoměřičtí, kteří disponují potřebnou technikou.

Karel Novotný

Na připojeném ilustračním snímku je nová poštovní známka s rovněž novou hasební technikou. Prozradí nám někdo, jak to bude s vybavením lovosických záchranářů? Kdy se začne stavět nová záchranářská stanice?

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 10