Lovosický dnešek

Duben 2004  

Rozhovor měsíce

Základní umělecká škola v Lovosicích se pravidelně podílí na kulturním dění ve městě, především hudebními pořady. Od školního roku 1994/1995 působí ve funkci ředitele naší ZUŠ MgA. Jiří Lhotský. Před svým působením v této funkci byl v Lovosicích dirigentem Velkého dechového orchestru v letech 1972 - 1974 a  v letech 1990 - 1993. Téměř deset let jeho činnosti v ZUŠ je vhodnou dobou pro bilancování.

Pane řediteli, s jakými plány jste do našeho města přicházel?
Na začátku byl konkurs. Pak mě ředitel Školského úřadu předem připravil na skutečnost, že bude potřeba obměnit řadu učitelů v pozdním důchodovém věku, či bez potřebné odborné kvalifikace. Další úkol mi stanovil odvrátit myšlenku na zrušení ZUŠ, která se tehdy v Lovosicích objevila. Moje osobní předsevzetí v pedagogické činnosti je, myslím, dlouhodobě stejné: žák a jeho potřeby a učitel, který je naplňuje.

Od 1.1.1996 získala škola právní subjektivitu co se tím pro její existenci změnilo?
Především došlo k oddělení pobočky v Libochovicích, která byla podřízena řediteli Základní školy tamtéž. V rozhodování o hospodaření školy, úkolech školy a celkové koncepci došlo k podstatnému osamostatnění, ale také k větší odpovědnosti za celkový chod školy.

MgA. Jiri Lhotsky

S vaším příchodem se výuka rozšířila o některé nové obory. Jaké?
Za těch deset let jsem vyučoval všechny předměty, na které mám odbornou aprobaci. Vedle trubky to byla výuka dirigování, základů hudební skladby, vokální skupiny (studio populární hudby) a houslí. Podstatnou část svého času jsem věnoval instrumentační a aranžérské činnosti pro soubory školy - cca 360 skladeb v novém zvukovém provedení.

Výuka hudby je v ZUŠ provozována ve dvou směrech zaměření na hudbu vážnou a populární. Proč k tomuto rozdělení došlo a jak se od sebe studium liší?
Nejedná se o rozdělení výuky, ale o podchycení zájmu dětské a dospívající generace. Z těchto důvodů vyučujeme zpěv v populární hudbě, elektronické klávesové nástroje, kytary, basové kytary a bicí, přičemž klasické obory zůstávají v původní podobě.

Na kterých místech v Lovosicích ZUŠ v současné době provádí výuku? Jak je organizována výuka v pobočce v Třebenicích a jak je to s výukou příprav-né hudební výchovy na mateřských školách?
Základní budova ZUŠ je v ulici K.Maličkého 2, kde je umístěn rovněž výtvarný obor (K.Maličkého 16). Dechové nástroje se dále vyučují v DDM ELKO, nástroje tanečního orchestru a soubory působí v Přívozní ulici (bývalé jesle). Pobočka v Třebenicích byla založena počínaje školním rokem 2000/2001 se zaměřením na klavír, zobcovou flétnu, kytaru, harmoniku a zpěv. Od letošního školního roku se zde rovněž vyučuje přípravná hudební výchova pro děti pěti až šestileté a to v budově mateřské školy. Přípravnou hudební výchovu pro děti předškolního věku vyučujeme na mateřských školách v Lovosicích již šestým školním rokem. Její organizaci a náplni je věnována zvláštní pozornost, neboť zde dochází k prvotní motivaci dětí pro hudební umění. Musím zveřejnit, že máme velké pochopení od ředitelek mateřských škol, které si zaslouží poděkování.

V roce 1995 vznikl při ZUŠ soubor s názvem Brass band. Již rok o něm není slyšet. Jaký nový orchestr ho nahradil?
Brass band hrál celkem sedm koncertních sezon. V závěru měl registrovaných 26 dospělých hudebníků. Jejich složení se postupně přesouvalo od zájemců z Lovosic k hudebníkům ze vzdálených míst. Tuto neúnosnou situaci po stránce organizační, ale i ekonomické (dopravné a výpomoci) jsme vyřešili založením Evergreen bandu, který zahájil svoji činnost v srpnu roku 2002. Poprvé se představil na pouti 28.září tohoto roku a je složen především ze zaměstnanců školy. Jeho nedílnou součástí je Vokální studio populární hudby. Tyto dva celky pravidelně vystupují na koncertech ZUŠ, promenádních koncertech a při dalších společenských příležitostech.

ZUŠka má i další soubory. Mohl byste nám je trochu přiblížit?
Pod vedením zástupkyně ředitele Mgr. Petry Kacianové pracuje vokální skupina Splašené hormony a dvojité obsazení tanečního orchestru s názvem Enkláva band. V klasických oborech jsou to především houslová dueta a tria ve třídě Aleny Beckerové, klarinetové trio ve třídě MgA. Jiřího Spěváka a klavírní trio ve třídě Ladislava Březnovského. Specifickým souborem je skalická skupina VEGA, složená z klientů ústavu ve Skalici. Má pět členů, kteří jsou individuálně vyučováni Martinem Dolejším a Vlastimilem Barákem na bicí, elektronické klávesy a kytaru. V rámci této výuky připravují svůj další repertoár.

Od roku 1995 se vyvíjel projekt Regionální umění v Lovosicích. V minulém roce byl přiblížen veřejnosti formou brožury ve velice kvalitním provedení.

Pro každý školní rok připravujeme kolem patnácti koncertů, které se odehrávají v sále KS Lovoš, v sále Bratrské jednoty baptistů, v kostele sv. Václava a na lovosickém náměstí. Kromě toho vystupujeme v Muzeu českého granátu v Třebenicích, několikrát jsme hráli v Roudnici nad Labem, v Litoměřicích, ve Štětí a ve Slaném. Nejvzdálenější místo bylo německé město Coswig. Vystoupení žáků a učitelů na veřejnosti považuji vždy za veřejnou prověrku školy.

Žáci školy se každoročně zúčastňují Národní soutěže ZUŠ. Pokud vím, s velmi zdařilými výsledky. Co vy považujete za největší úspěchy?
V počátku soutěže je třeba vždy vidět naše školní kolo, okresní kolo, případně postup do krajského kola. Zatím jsme vždy s některými jednotlivci či soubory do krajského kola postoupili. V závěru soutěže je třeba vidět ZUŠky z velkých center, se kterými se musíme střetnout v ústředním kole. Výrazně zde zabodovalo trio Aleny Beckerové ve složení Soňa Herčíková, Monika Knauerová a Jiří Protiva, flétnistka ing. Ludmila Velemanová ze třídy Evy Peluňkové a dále dva trumpetisté z mé třídy, Petr Hoke a Radovan Lukš, se kterými jsem byl celkem čtyřikrát v ústředním kole v Uničově, kde obsadili vždy první až třetí místo.

Některé talentované děti odcházely a i v současnosti odcházejí studovat na konzervatoře. Kdo to byl v posledních letech?
V loňském školním roce to byli čtyři žáci, dva na bicí nástroje, Petr Čermák a Jaroslav Noga ze třídy Martina Dolejšího, Alena Karpjuková na klavír ze třídy Ivety Pospíšilové a z mé třídy Radovan Lukš na trubku. Rok předtím to byl zpěvák Pavel Švingr ze třídy Kamila Kříže. Připravujeme také žáky k přijetí na pedagogické fakulty, na obor sbormistrovství Karlovy univerzity byl přijat např. dirigent - Ondřej Šedivý, Petr Bernard na obor hudební výchova a další.

Škola má i výtvarný obor. Kolik má žáků a odešel někdo studovat na některou uměleckou školu?
Výtvarný obor navštěvuje průběžně kolem čtyřiceti dětí. Máme zde mimo jiné rozšířenou výtvarnou výchovu, ve které se v menší skupině připravují právě zájemci o studium na uměleckých školách výtvarného zaměření. Máme příslib stálé výstavy výtvarných prací našich žáků v nové přístavbě Městského úřadu.

Co byste si přál pro další rozvoj školy?
Abychom udrželi stávající situaci ve stavu žáků a studentů v počtu 400 od přípravné hudební výchovy přes základní a střední školy a studium pro dospělé. Dále bychom si všichni přáli soustředění školy do jedné odpovídající budovy, čímž by se zlepšily vazby mezi jednotlivými nástrojovými třídami a zároveň by byla usnadněna řídící práce vedení školy. Do třetice, aby případný přechod školy pod statut "Školská právnická osoba", který je obsažen v návrhu Školského zákona, byl ku prospěchu ZUŠ i města.

Co byste vzkázal našim čtenářům?
Čtenářům, kteří jsou pravidelnými návštěvníky našich veřejných koncertů děkuji za jejich přízeň a těm, kteří zatím nepřišli s naší školou do kontaktu, a to nejen jako posluchači, ale třeba jako rodiče či prarodiče našich žáků, aby tak činili bez obav, že narazí na uzavřené a konzervativní metody učitelů, nepřipravené výkony žáků, či nezáživné skladby. Všichni se snažíme o pravý opak.

Panu řediteli přeji splnění všech jeho přání pro další rozkvět lovosické ZUŠ, hlavně pak, aby škola nalezla konečně pro všechny obory společný domov.

Děkuji za rozhovor.

Otázky připravila Eva Hozmanová.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1