Duben 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Aktuální je teď rozpočet.

1. dubna na zasedání městského zastupitelstva budeme projednávat a schvalovat rozpočet města Lovosice na rok 2004. Pro první 3 měsíce roku máme schválené provizorium,které má svá pravidla. V roce 2004 se do rozpočtu výrazným způsobem promítají výdaje na dokončení oprav sportovního areálu a škod po povodni, dále dokončení stavby Městského úřadu a výstavba Domu s pečovatelskou službou. Kde získat prostředky na financování? Jednou možností je urychlený prodej majetku města. Tady je na místě otázka, co budeme prodávat, až bude všechno prodané? Dovolím si upozornit na skutečnost,že finanční prostředky získané prodejem neprojídáme. Tyto dále investujeme a vzniká další nový majetek města. Domy, byty, zasíťované pozemky, které mají svou cenu a jejichž čas jistě přijde. Připravujeme výstavbu nájemních bytů a rekonstrukci komunikací a chodníků ve městě již letos.

Požadavků občanů města je mnoho a jejich pohled na priority města je různý. Každý chceme mít tu svoji ulici hezčí. Po tragické události v ulici 8. května se zvýšila poptávka po městské policii. O zřízení městské policie jednáme a hledáme vhodný model pro Lovosice a pro okolní obce, které projevují zájem o spolupráci s lovosickou městskou policií. Letošní rozpočet nám zřejmě její zřízení ještě nedovolí, ale v rozpočtu na rok 2005 by se finanční prostředky najít měly. Je potřeba nejdříve dokončit akce právě probíhající a pak teprve zahajovat další.

Nemůžeme být spokojeni se skutečností, že stát převádí financování některých činností na města a tím bere kromě daní další peníze z kapes nám všem. Města přispívejte na Lékařskou službu první pomoci, na základní dopravní obslužnost a na bezpečnost. Proti tomu se musíme ohradit. Až budete číst tyto řádky, bude zřejmě o rozpočtu již rozhodnuto. Chtěl jsem zmínit některé skutečnosti, které jsou právě aktuální a nejčastěji diskutované.

Kulhánek

Zprávy z radnce

3. jednání RM dne 10.2.2004

  Rada města schvaluje:

 • převod nájmu bytu v ul. Terezínská 215/8 z původního uživatele Jindřicha Vondrušky na manželku Boženu Vondruškovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Terezínská 215/10 z původní uživatelky Aleny Hautové na manžela Pavla Hauta.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/47 z původní uživatelky Marie Pejšmanové na syna Miloslava Jakubce, za podmínky postupného splácení dlužného nájemného.
 • převod nájmu bytu v ul. Wolkerova 688/15 z původního uživatele Františka Tajče na manželku Irenu Tajčovou.
 • převod nájmu bytu v ul. Mírová 887/3 z původního uživatele Vladimíra Maříka na manželku Irenu Maříkovou.
 • ubytování na ubytovně Nádražní 805 pro S. Štědroňského, Skočice 37.
 • ubytování Marcely Barvové na ubytovně Vápenka na zkušební dobu do 30.4.2004.
 • umístění paní Jany Šmatlákové do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • umístění paní Krejčíkové Marie do Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích.
 • pronájem zásobníku melasy v areálu bývalého cukrovaru Ing. Stanislavu Najmrovi, Bohušovice, včetně požadovaného zásahu do pláště za účelem vyčištění a pronájem nádrže bývalého olejového hospodářství společnosti A.G.Service s.r.o. Chotěšov.
 • schvaluje firmu INSKY s.r.o. Ústí nad Labem za dodavatele prací na akci: Opravy komunikací v Lovosicích. Uzavření SoD proběhne po schválení rozpočtu města na rok 2004.

  Rada města vzala na vědomí:

 • předloženou žádost J. Jelínkové, Žižkova 323/26, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • zápis z jednání bytové komise z 19.1.2004.

  Rada města projednala žádost M. Dlouhého, Siřejovická 192/2 a neschvaluje požadavek na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt Lhotka 45.

  Rada města neschvaluje:

 • ubytování Evy Magyárové s vnukem na ubytovně Nádražní 805.
 • výměnu bytů mezi B. Pecinovskou, Sady pionýrů 896/21, M. Suttnerem, Terezínská 215/12 a J. Poborským, Terezínská 215/10 z důvodu probíhajícího soudního řízení.

Rada města souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací na akci: Rekonstrukce sportovního areálu v Lovosicích do 21. 3.2004.

4. schůze RM dne 24.2.2004

  Rada města nesouhlasí:

 • s pronájmem plochy v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích firmě PALIVA - Bernat, a.s. Trutnov

  Rada města schvaluje:

 • pronájem NP cca 20 m2 v suterénu domu Wolkerova 736/11 pro účely archivu a administrativy společnosti JCD, s.r.o. Louny, zastoupené Denisou Kulhánkovou, Wolkerova 736/11.
 • pronájem NP cca 11 m2 v suterénu domu Školní 1 p. Petru Drašnarovi, Sulejovice pro účely zkoušení hudební skupiny. Výše úhrady za užívání NP včetně služeb 1.100,- Kč měsíčně.
 • pronájem NP Farní charitě Lovosice - v I. patře domu Žižkova 477 pro účely kanceláře a NP v suterénu Školní 1 pro provoz „charitního šatníku“. Nájemné bude v symbolické výši 1,- Kč a nájemce bude hradit spotřebované služby a zajišťovat úklid pronajatých NP a souvisejících prostorů.
 • mimořádný příspěvek ve výši 10.000,- rodině tragicky zahynulé paní Dany Kulíškové a v souvislosti s touto tragickou událostí pověřuje starostu opětovným jednáním s vedoucím místního oddělení Policie ČR o zajištění vyšší bezpečnosti občanů Lovosicka.

  Rada města revokuje své usnesení č. 33/2004 ze dne 10.2.2004.

  Rada města na základě stanovisek Policie ČR OŘ DI Litoměřice, komise dopravy a veřejného pořádku RM a odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Lovosice nepovoluje žadatelkám paní Poláčkové a paní Hájkové zřídit vyhrazené parkování před jejich provozovnami.

  Rada města bere na vědomí:

 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 12.2.2004.
 • souhrnný inventarizační zápis za rok 2003 o výsledcích řádných periodických inventarizací ve správě a zařízeních Města Lovosice.

(Podle internetových stránek MěÚ Lovosice - redakce)

Zprávy z radnce

Budova mestskeho uradu

Ještě nezmizely ošklivé ploty, ještě není upravena vozovka, ještě opravit chodníky, upravit prostor mezi radnicí a starým domem zdraví, ale už září novou omítkou. Vzbuzuje nálady: někdo ji zatracuje, někomu se líbí. Minimálně je velmi zvláštní v kontrastu s klasicistní starou budovou úřadu…

V souvislosti s tím musím vzpomenout na anabázi, kterou prodělala radnice v době, kdy se rozhodovala, jakým způsobem zajistí prostory pro fungování rozšířeného úřadu pověřené obce…. Tenkrát první variantou byla ta, která počítala s generální opravou staré radnice, tehdy zubního střediska, ale ta narazila na tvrdý odpor zubařů. Pak se tedy vystavěla radnice nová, která - jak jsem již napsal - vzbuzuje nejen kladné názory a pocity. Mezitím si páni stomatologové koupili dům, do něhož se přestěhovali a radnici zůstal velký dům ve stavu, který potřebuje zase dalších řadu milionů korun na opravu. Jak vidíte, na počátku je zájem vlivné skupiny lidí - vlivné proto, že nakonec zubaře potřebuje každý - a na konci miliony, které město mohlo využít na jiné programy. Nemám důvod nějak zvlášť fandit radnici, stromořadí v Tovární ulici mi už z paměti nevymizí, ale v  tomto případě svou nelibost obracejte jinam. Pokud se nebojíte zlé vrtačky…

Zprávy z radnice

Hospodaření města

Od pondělí 15. března jste se mohli na vývěsce Městského úřadu seznámit s výsledky hospodaření města v loňském roce a s návrhem rozpočtu na rok letošní. Od vedoucího ekonomického odboru pana Nováka jsme tyto podklady také dostali a dnes ve zkrácené verzi vám je dáváme k dispozici.

Tak tedy - jak se město vyrovnalo s rozpočtem v loňském roce:

Po průběžných úpravách byl konečný plán příjmů384 202 tis. Kč
a dosažená skutečnost (vcelku dobře odhadnutá)380 392 tis. Kč
 
Výdaje ale překročily možnosti příjmů, takže bylo plánováno437 873 tis. Kč
a skutečnost pak byla, díky nezrealizovaným akcím, odlišná397 635 tis. Kč
Vzniklý rozdíl17 342 tis. Kč
byl uhrazen z rezervy z předchozích let.
 
Obtížnější situace čeká na financování města v roce letošním, kdy:
 
Očekávané výdaje představují347 416 tis. Kč
a předpokládané příjmy jen301 978 tis. Kč
 
Plánovaná diference45 438 tis. Kč
bude zčásti uhrazena z rozpočtové rezervy29 143 tis. Kč
a na zbytek si musí vzít město bankovní úvěr ve výši16 295 tis. Kč

Jaké jsou hlavní položky, které musí být z rozpočtu hrazeny, si rozebereme podrobněji v příštím čísle našeho měsíčníku. To už bude návrh rozpočtu s možnými dalšími úpravami schválen na veřejném jednání zastupitelů města 1. 4. 2004.

JiH

Společenská kronika

Odešli navždy

Již nikdy se nesetkáme s těmito našimi spoluobčany:

Kuře Ladislav,ročník 1940
Šmucarová Miroslava,ročník 1925
Zmrhalová Martina,ročník 1973
Vochocová Marie,ročník 1927
Reczynská Danuše,ročník 1957
Kulíšková Dana,ročník 1954
Barva František,ročník 1929
Pošvecová Eva,ročník 1940
a Mrázek Josef,ročník 1930

všichni občané města Lovosice.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2