Duben 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Pohled do budoucnosti

Jak bude vypadat náměstí

Náčrtek pohledu z radnice na úpravu podle varianty A. Dole je snímek odpovídající prostorové makety.

Ohlédnutí …

Za ta padesát dvě léta, co bydlím v Lovosicích, jsem už mnohokrát slyšel z nejrůznějších úst udivenou, někdy až pohrdlivou otázku: Tak tohle je vaše náměstí? Asi nám to ani nepřijde, ale člověk, který tu nežije trvale a hlavně dlouho, musí dát zapravdu autorovi urbanistické studie, původně lovosickému občanovi, dnes bydlícímu u Ústí nad Labem, ing. arch. Vladimírovi Novákovi, hlavnímu architektovi našeho města, který konstatuje v textové části studie, že (volně citováno):

Současně je centrum města z prostorového hlediska nedefinovatelné. Domy, které náměstí vymezovaly na  severovýchodě hospodářská stavení zámku byly demolovány na začátku šedesátých let. Domy židovské čtvrti se synagogou, které byly severovýchodní hranicí náměstí, byly demolovány v okupaci (1939 - 1945). Z toho vyplývá, že náměstí jako urbanisticky definovaný prostor neexistuje. Přes všechny necitlivé zásahy v období socialistického realizmu má náměstí „vnitřního ducha“, který umožňuje přese všecko, co je negativní, vnímat tento prostor jako centrum města úzce spojené s přilehlou ulicí Osvoboditelů až ke kostelu Sv. Václava. Z toho vyplývá, že je nutno tento prostor jednoznačněji determinovat a hierarchizovat z hlediska jeho funkce ve struktuře města.

Tentýž pohled na řešení podle varianty B. a zcela dole je i snímek makety tohoto provedení.

Řešení bylo zpracováno agenturou AGN z Ústí nad Labem ve dvou variantách.

Z toho první je blíže historické zástavbě okolo náměstí, odděluje prostor náměstí od parku a sjednocuje ho jednotnou dlažbou a ohraničuje ho stavbou multifunkčního domu (administrativní část nároží a obytná část ve východním křídle). Severovýchodní hranicí by měl být obytný dům na severovýchodní hraně náměstí. Předpokládá se rekonstrukce parkových cest podle změny komunikační struktury prostoru a potřeb obyvatel. Součástí této varianty je parkoviště na parkové straně ulice Osvoboditelů s asi dvaceti stáními. Zachovává obě lípy i umístění sochy Sv. Václava, podporuje venkovní sezení u cukrárny a kavárny.

Druhá varianta popírá historické stopy, vymezuje náměstí na severovýchodní straně dominantním multifunkčním domem s přízemím a prvním patrem určeným pro občanskou vybavenost, horní dvě patra by byla určena pro nadstandardní bydlení. Parkování a prostor pro dopravní obsluhu by byl pod domem. Transparentní fasáda s efektem zrcadlení by byla příjemně kontrastní s historickým protějškem - bývalou radnicí. Také tato varianta počítá s náměstím jako jednotně vydlážděnou plochou, s parkovištěm proti faře a Fototrendu, se zachováním prostoru před podnikem pana Johna i s lipami a sochou. Mimo to počítá s použitím vody jako oživujícího prvku, přebudováním kašny, umístěním dalších soch a plastik v parkové části a přemístěním sochy Rudoarmějce na nové dominantní místo.

O tom, která varianta bude nakonec realizována by měli rozhodnout občané města v referendu. Jistě si každý udělá sám svůj názor, nám se líbí varianta B, která se zdá být citlivější a modernější, ale jak jsme napsali: Každý ať si udělá názor sám. Doufejme, že o referendum, nebo jak my - staří Římané - říkáme plebiscit, bude větší zájem ze strany občanů, než při schvalování varianty výstavby nové radnice.

Čampulka

Sloupek zdravotně postižených

Dostanou dotace?

Výroční schůze Místní organizace Svazu tělesně postižených (dále STP) Lovosice se uskutečnila ve středu 3. března v sále Kulturního střediska Lovoš v Lovosicích. Organizace měla v minulém roce 485 členů, z nichž asi 280 se schůze zúčastnilo. Zasedání byli přítomni také hosté, a to pan František Ulahel, předseda litoměřické okresní organizace i krajského výboru STP Ústeckého kraje (a rovněž generální ředitel Centra služeb pro zdravotně postižené Ústeckého kraje se sídlem v Děčíně), zástupci města Lovosice - starosta Jan Kulhánek i místostarosta Miroslav Závada, ředitelka Domu s pečovatelskou službou Libuše Haufová, paní Jaroslava Patzlová ze sociálního odboru MěÚ a další. V úvodu schůze vystoupily s kulturním programem děti z pěveckého souboru „Koťata“ 1. ZŠ pod vedením paní učitelky Kočišové a zazpívaly několik národních písní, převážně s jarní tématikou. Přítomní nejvíce ocenili bývalý hit „Sladké mámení“.

Zprávu o činnosti v uplynulém roce přednesl předseda MO STP Lovosice, pan Václav Betka, následovaly pokladní a revizní zpráva a byl schválen i rozpočet na r. 2004. Zde bylo podotknuto, že STP nemá na rok 2004 přiděleny od ministerstva práce a sociálních věcí žádné dotace. Finanční prostředky přidělené okresní organizaci v minulém roce byly využívány především na činnost center denních služeb Svazu (Litoměřice, Roudnice, Štětí, Lovosice, Libochovice) a rekondiční pobyty. Pokud by STP v letošním roce skutečně žádné dotace neobdržel, byla by činnost organizace značně ztížena, ne-li znemožněna. Poté vystoupili s projevy hosté, dotazy zodpovídali hlavně zástupci MěÚ.

Pro členy STP (ale nejen pro ně, vlastně pro všechny tělesně postižené) je určen poradenský den, vždy v úterý mezi 10-12 hodinou. Poradit se přijde pokaždé 8-15 osob (právní poradna, rekondice, bezbariérový přístup a podobně). Předsedou MO STP Lovosice je pan Václav Betka už od roku 1998. Využila jsem výroční schůze (sama jsem členkou STP), abych položila předsedovi Betkovi několik dotazů k činnosti organizace.

Kdo je zřizovatelem Vaší organizace a jaká je její organizační struktura? Zřizovatelem a řídícím orgánem je celorepublikový výbor Svazu tělesně postižených v České republice. Celkem Svaz sdružuje kolem 100 000 členů, na Litoměřicku je jich cca 1 800. Nižší složky STP působí v krajích (v našem kraji je to krajský výbor Svazu tělesně postižených v ČR Ústeckého kraje a jeho výkonná složka Centrum služeb pro zdravotně postižené Ústeckého kraje se sídlem v Děčíně) a v bývalých okresech (okresní organizace STP v Litoměřicích). Nejnižším stupněm jsou místní organizace, v našem městě je to Místní organizace Svazu tělesně postižených Lovosice (MO STP), jejíž působení zahrnuje celé Lovosicko s téměř 500 členy ve 42 obcích (počet členů se každým rokem zvyšuje). Jeden člen naší MO je z Ústí nad Labem a jiný dokonce z Děčína. Řídící a organizační složkou naší MO STP Lovosice je výbor.

Výbor STP se schází 1 x měsíčně v Domě s pečovatelskou službou. Kolik má členů a jakých oblastí se jeho činnost týká?
Náš výbor má celkem 13 členů a 3 členy revizní komise. Každý z členů výboru má na starosti určitou oblast, například jednatelkou je paní Hermína Hingárová, hospodářkou paní Květa Černá a paní Jarmila Říhová je předsedkyní revizní komise. Paní Marie Betková má na starosti organizaci ozdravných pobytů (letos se uskuteční v Janských Lázních, Kamenickém Šenově a ve Sloupu v Čechách) a zájezdy do Dobroměřic pod heslem „Jezdíme za hudbou“. Výlety se konají občas v neděli odpoledne, hraje dechovka Lounská třináctka a vystupují známé osobnosti (Josef Zíma, František Budín aj.). O zájezdy po vlastech českých i do zahraničí (např. Polsko) se stará paní Blanka Jirásková. Pan František Kruml je členem komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku, která je poradním orgánem Rady města Lovosice. Paní Libuše Blínová sleduje významná životní jubilea členů a zajišťuje zaslání gratulací, při kulatých výročích vyslání delegace pro předání malého dárku a osobní blahopřání.

Činnost MO STP Lovosice jste již částečně popsal v předchozí odpovědi. Co ještě pro své členy zajišťujete?
Naším hlavním posláním je postiženým lidem skutečně pomáhat. Provádíme pro ně každé úterý v Domě dětí a mládeže poradenskou službu, kde se dovědí kde a o co mohou zažádat, na jaké finanční příspěvky mají nárok (například příspěvek na koupi auta a pod). Zajišťujeme pro tělesně postižené zdravotní pomůcky (vozíky i jejich opravu, chodítka aj.) na Lovosicku je cca 10 vozíčkářů. Radíme při bezbariérové úpravě bytů, snažíme se ovlivnit bezbariérový přístup i do obchodů a institucí. Tyto činnosti provádíme ve spolupráci s MěÚ Lovosice. Ve spolupráci se sociálním odborem i našimi členy vyhledáváme těžce postižené občany a snažíme se jim pomoci zajistit vhodné služby. Ve stejný den, ale v rozšířené době, fungujeme i jako Centrum denních služeb v Lovosicích. Naše organizace se také představila na Jarmarku neziskových organizací 27. února v Domě kultury v Litoměřicích.

Vaše organizace patří mezi neziskové. Odkud plynou finanční prostředky na Vaši činnost?
Přímo od státu naše organizace nedostává žádné dotace, ty plynou přes kraje na okresy. Jak jsem již uvedl, z těchto peněz zajišťují okresy hlavně hrazení rekondičních pobytů (pro bývalý litoměřický okres je k dispozici 60 míst v Líchovech u Sedlčan v termínech 8.5.-22.5. a 5.6.-19.6.), za čtrnáctidenní pobyt zaplatí zdravotně handicapovaní lidé pouze 30 % celkových nákladů a zbytek peněz hradí svaz. Významným způsobem přispívají sponzoři, ale nepřejí si být jmenováni. Loni jsme získali příspěvky ve výši okolo 40.000,- Kč, přispěli také na občerstvení při výroční schůzi. Velmi jim za jejich pomoc děkujeme. Něco hradíme z příspěvků členů, dotaci dostáváme i od MěÚ Lovosice (oceňujeme i dobrou spolupráci s pracovníky sociálního odboru).

V čem je hlavní poslání a smysl působení STP a jak se vám tato práce daří?
Naším hlavním cílem je pomoc všem těžce postiženým. Nikdo by neměl být opominut, aby byl nucen pobývat pouze mezi čtyřmi stěnami svého bytu. Povím Vám příběh z poslední doby. Zastupoval jsem v Libochovicích pana Ulahela a přišla se tam poradit starší paní, která pečuje o tělesně a trochu i mentálně postiženou padesátiletou ženu, s jejímiž rodiči se za jejich života přátelila a slíbila jim, že pomůže v péči o ni. Zajistil jsem pro tuto paní chodítko (to je takový přístroj pro zajištění stability při chůzi). Ta byla tak šťastná, že nemusí ležet a že se může pohybovat i na asfaltové cestě před domem. To teprve člověk pozná, jaké mají někteří lidé trápení. Měl jsem radost, že jsem jí mohl pomoci.

Máte nějaké potíže, které Vám práci ztěžují? Co se vám naopak daří?
Naši činnost pochopitelně omezuje lhostejnost lidí (v některých státních orgánech i úředníků). Všichni lidé by se měli snažit postiženým pomáhat, nakonec nikdo neví dne ani hodiny, kdy může mít těžký úraz, nebo jiný problém. Oceňujeme dobrou spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích a i my se naopak snažíme pomoci při akcích městem pořádaných (Dětský den, „Čarodějnice“ i další aktivity). Před 2 lety byla podniknuta rozsáhlá akce pro zlepšení bezbariérového přístupu, zlepšily se hlavně nájezdy na chodníky a ty vlastně pomáhají i maminkám s kočárky.

Chcete říci něco bližšího o vašich aktivitách v roce 2004? Pomáhají Vám sponzoři? Máte nějaké velké přání?
Budeme pochopitelně pokračovat v poradenské službě a práci Centra denních služeb. Jak již jsem řekl, plánovány jsou ozdravné i rekondiční pobyty, v červnu v Janských Lázních, v září v Kamenickém Šenově a v říjnu ve Sloupu v Čechách (ten je oblíben zvláště houbaři). Čekají nás také zájezdy, například do města Kudova Zdroj v Polsku, do Hornického muzea v Příbrami a skanzenu Vysoký Chlumec, v srpnu do jižních Čech do Třeboně a na zámek Červená Lhota a nákupní zájezdy do Ředhoště. Doufáme, že i letos nám sponzoři pomohou. Když se na ně obracíme s prosbou, většina přispěje, a pokud obeslaní pomoci nemohou, uvítali bychom, kdyby nám alespoň odpověděli.

Naše největší přání je získat stálou klubovnu. Máme příslib od Městského úřadu, že po dostavbě nového Domu s pečovatelskou službou v září 2004, konečně místnost získáme. Umístíme tam počítač a registrace členů i organizace akcí se nám tím zjednoduší.

Co by jste chtěl ještě dodat na závěr vašeho rozhovoru?
Chtěl bych, aby okolí opuštěných starých těžce pohyblivých, nebo tělesně postižených osob, upozornilo na jejich tíživou situaci, aby se jim mohlo pomoci. Život je těžký, když je člověk sám a chybí i zdraví. Všem, kteří dokážou podat pomocnou ruku, moc a moc děkuji.

Panu Betkovi děkuji za rozhovor a přeji mu i všem členům MO Svazu tělesně postižených v Lovosicích hlavně zlepšení zdraví a dostatek finančních prostředků na všechny aktivity organizace.

Otázky připravené ve spolupráci s Miroslavem Hvorkou kladla Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6