Květen 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Návštěva v jiném světě

Již před delší dobou byli japonskými firmami TRIS, TRCZ a AOYAMA pozváni představitelé města Lovosice na návštěvu jejich mateřských podniků v Japonsku a městě Oguchi. Ve dnech 3. až 10. 4. navštívili starosta, tajemník Městského úřadu a předseda představenstva DZCL Nagoju a v její blízkosti ležící město Oguchi, kde jsme byli přivítáni jeho starostou. První tři dny byly plny oficialit - od rána do pozdního večera. Exkurze v jednotlivých firmách, setkání s jejich vedením, společná večeře. Na radnici v Oguchi jsme se starostou a radními probrali možnost spolupráce našich měst. Při loučení jsme dostali jejich zpravodaj už i s fotografiemi z naší návštěvy na radnici. Ve čtvrtek a pátek jsme navštívili císařské město - Kjóto. Program byl rozplánovaný doslova na minuty a tak jsme byli stále v pohybu. Bylo to náročné, ale dobré, neboť jsme v minimálním čase shlédli velké množství památek. Příjemné bylo počasí, v dubnu je totiž v Japonsku nejlépe, je přiměřené teplo a přijatelná vlhkost ovzduší. Kvetou sakury, pod nimiž na lavičkách sedí spousta lidí. Začíná školní i fiskální rok.

Už samo cestování bylo zajímavé i náročné: cesta z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem, dále přes Tokio, do Nagoji a zpět ( ve dne přes Sibiř do Amsterodamu a odtud do Prahy) je velikým zážitkem. Na letišti v Tokiu je obrovský nápis: Vítáme vás v jiném světě ! Japonsko je opravdu jiný svět. Umí se dobře postarat o návštěvníky. Při pohledu na vláček jezdící po letišti nejen bez průvodčího, ale i bez strojvůdce, řidiče, se vybaví vzpomínka na Karla Čapka a jím poprvé použitý název ROBOT. Technika nahrazuje lidi a Japonci tu možnost maximálně využívají. Každé pracovní místo je pak velice vzácné a nedostatek pracovních příležitostí je tu tak stejně aktuální jako u nás a v Evropě , nebo na světě vůbec.

Japonsko, jak víte, je obklopeno mořem a při více jak sto milionech obyvatel vzniká proto pocit stísněnosti, nedostatku prostoru. Proto na střechách domů nacházíme parkoviště, restaurace, zahrady, koupaliště a podobná zařízení. Dálnice jsou vedeny v pruzích nad sebou, tedy nikoli - jako jinde ve světě - vedle sebe. Kdo si chce v Kjótu koupit auto, musí prokázat, že má parkovací místo.

Úklona a úsměv patří ke každému setkání s Japoncem. Za ten týden jsme si na to docela dobře zvykli. Po návratu do Prahy jsme se po výstupu z letadla potkali s první zaměstnankyní Českých aerolinií, zjevně otrávenou jak malajský šíp a hned jsme si uvědomili, že jsme zase doma.

Zážitků bylo tolik, že je nemám ještě urovnané, proto z tohoto článku vznikla taková ne zcela souvislá mozaika.

Opravdu upřímně děkuji představitelům hostitelských firem TRIS, TRCZ a AOYAMA, kteří naši cestu velmi pečlivě připravili a celou financovali. Věříme, že to nebyla návštěva jen příjemná, ale že se ukáže i jako velice prospěšná jako začátek spolupráce měst Oguchi a Lovosice.

Kulhánek

Zprávy z radnice

5. schůze RM dne 23.3.2004

  RM schvaluje:

 • obnovu infrastruktury a komunikací po povodni v srpnu 2002 v lokalitě "Osmička-sportovní areál, III.etapa-komunikace k náměstí.
 • v návaznosti na usnesení ZM č. 21/I/2004 změnu nájemní smlouvy s MUDr. Kosovou o pronájmu části pozemku č. parc. 80/1 zastavěného rampou pro bezbariérový přístup k objektu čp. 111 v ul. Osvoboditelů od 1.1. 2004 za symbolické nájemné 1,- Kč/rok.
 • Smlouvu o dílo s firmou AGN s.r.o. Ústí nad Labem na vypracování PD pro územní řízení na akci: "Obytná zóna -cukrovar Lovosice"
 • Smlouvu o dílo s firmou AGN s.r.o. Ústí nad Labem na vypracování PD na akci: "Regenerace průmyslové zóny - cukrovar Lovosice".
 • dodatek č. 2 na akci: Rekonstrukce sportovního areálu v Lovosicích.
 • zahájení akce: Lovosice - sportovní areál - rekonstrukce kanalizace.
 • Smlouvu o dílo s firmou Aria s.r.o. Kladno na vypracování PD pro územní řízení při splnění podmínek 0RRaSM.
 • schvaluje vybudování parkoviště dle návrhu arch. Nováka na severní straně nové budovy radnice pro návštěvníky MěÚ. na základě kladného vyjádření komise ŽP, D a VP
 • schvaluje převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Krátká 985/22 z původního uživatele Stanislava Maška na dceru Evu Puravcovou.
 • schvaluje převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Krátká 938/37 z původního uživatele Ladislava Kuře na manželku Vilmu Kuřetovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/47 z původní uživatelky Marie Vochocové na druha Antonína Endlera.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Žižkova 115 z původního uživatele Přemysla Vlčka na manželku Emilii Vlčkovou.
 • výměnu bytů mezi Ludmilou Tichou, Wolkerova 736/11 a Miroslavou Chalušovou, Krátká 990/12.
 • schvaluje podání žádosti o dotaci do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR v roce 2004 na opravu střechy domu čp. 201 v ul. Osvoboditelů
 • uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu NP Terezínská 174 z důvodu rozdělení podnikatelského subjektu KBS INTERIER Lovosice. Nájemcem části NP (bývalý elektroservis) bude Jan Čepička, LItoměřice, ostatní beze změny.
 • poskytnutí dotace na veřejnou linkovou autobusovou dopravu pro obec Podsedice ve výši 10 tis. Kč
 • pronájem NP cca 12 m2 v suterénu domu v ul.Terezínská 205 Sdružení na ochranu nájemníků, Lovosice pro účely právní poradny. Nájemné bude v symbolické výši 1,- Kč a nájemce bude hradit spotřebované služby a zajišťovat úklid pronajatých prostor.
 • umístění paní Dagmar Krautové do Domu s pečovatelskou službou.
 • prodloužení nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou pro pana Arnošta Johanovského na byt č. 25 v Domě pečovatelské služby v Lovosicích.
 • od 1.4.2004 snížení ceny tepelné energie a TUV z důvodu snížení cen zemního plynu a pověřuje starostu podpisem dodatků ke smlouvě č.6 a č.32.
 • Smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a ing.Hozmanovou na provedení zápisu do městské kroniky za rok 2003.
 • Mandátní smlouvu mezi městem Lovosice a KÚÚK na zajištění administrace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro přihlášené obce ve spádovém území města Lovosice.
 • dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi městem Lovosice a paní Hruškovou ze dne 2.6.2003.
 • návrh na upuštění od vymáhání pohledávky na výživném od zemřelého Miroslava Harvana.
 • RM souhlasí:

 • s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství - stavba lešení Společenství vlastníků jednotek domu Resslova 866/14, Lovosice.
 • s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro realizaci dešťové a splaškové kanalizace pro sportovní areál firmou Ing. Bohuslav Kindl, Ústí nad Labem.
 • uzavření dodatku k obchodní smlouvě s Českou bezpečnostní služnou - SEVER s.r.o. o mimořádné ostraze po dobu nemoci nebo dovolené správce ubytovny Nádražní 805.
 • s umístěním přístavby domu č.p. 26 a zároveň s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu.
 • RM bere na vědomí:

 • informaci právního zástupce města o soudním sporu církve československé husitské a pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, kterým město osvědčuje, že kostel č.k. 259/1 s pozemkem v Krátké ul. není ve vlastnictví města Lovosice.
 • informaci o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Žižkovy ulice v Lovosicích a doporučuje ZM tuto dotaci příjmout
 • žádost Vlasty Karchňákové a navrhuje její bytovou situaci po povodni řešit přidělením bytu 0+2 v ul. U Nadjezdu 874.
 • žádost Martina Kozáka, Dlouhá 1045/7, bytová otázka jmenovaného bude řešena dle možností MěÚ /při sestavování pořadníku bude jmenovaný zařazen na pořadník na byty 1+1/.
 • žádost Martiny Červenkové, Osvoboditelů 936/25, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost Renaty Berkyové, Lukavec 16, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • požadavky od občanů na ubytování na městských ubytovnách, v současné době však neschvaluje ubytování pro žadatele
 • zápis z jednání bytové komise z 23.2.2004.
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu z 2.3.2004.
 • zápisy z jednání komise ŽP,D a VP ze 4.3.2004 a 11.3.2004.
 • zápis z jednání hlavní inventarizační komise z 25.2.2004.
 • výsledek výběrového řízení na akci: Regulace topného systému v domech Osvoboditelů 938, 939, 940, Dlouhá 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, Kostelní 899, 901, 903 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou INTOP - Pavel Trnka, Litoměřická 125/14, Děčín 3.
 • RM neschvaluje uzavření Dohody o exklusivitě ve věci likvidace a vytěžení železa v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích a požaduje tuto dohodu doplnit o připomínky advokáta a ORR a SM.
 • RM žádá DZCL zapracovat do PD pro územní řízení propojení trafostanice v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích smyčkou z nové propojovací trasy 22 kV VN mezi zónou 4 a "Johankou - zahrádkářskou kolonií".
 • RM předkládá ZM program zasedání 2.řádného zastupitelstva ZM, které se koná ve čtvrtek 1.4.2004 v 16.00 hodin v KS LOVOŠ.

Druhé řádné zasedání Zastupitelstva města

se sešlo dne 1. dubna a jeho stěžejním programem bylo projednání hospodaření města v loňském roce a schválení rozpočtu pro rok letošní. Účast zastupitelů nebyla zpočátku moc velká (18 konšelů), během jednání se po příchodu opozdilců ale vylepšila na 22 hlasujících. V úvodu pak pan starosta stručně seznámil přítomné s návštěvou našich zástupců v německém Coswigu. Mimo jiné se podivil nad rozdílem s jakým se zajímají tamní občané o protipovodňová opatření oproti občanům našim. Pak byla vzata na vědomí zpráva tajemníka o plnění usnesení z minulých zasedání, v podstatě bez připomínek.

Zajímavým bodem v této informativní části byl instruktážní film, přibližující způsob, jakým byly řešeny podněty ekologických sdružení k výstavbě dálničního úseku D 0805. Film nás simulovaně provedl celou trasou zmíněného dálničního úseku z Lovosic do Řehlovic v celkové délce 16,4 km. Protože trasa prochází Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, bylo zde vzneseno a řešeno 150 připomínek. Projekt tak pamatuje na migraci zvěře výstavbou podchodů i nadchodů (tzv. "ekomosty"), zařazením protihlukových zábran a při přemostění obce Vchynice krytým mostem. Přes Opárenské údolí povede železobetonový obloukový most, v okolí Dobkoviček povede trasa ve dvou úrovních a ve vrcholové části budou raženy dva tunely. Ve druhém pololetí letošního roku budou raženy v místech těchto tunelů průzkumné štoly a započne stavba mostu přes Vchynice, který bude dokončen v roce 2005. V tomto a v dalším roce proběhne hlavní část stavebních prací a se zprovozněním se počítá až v roce 2007. To už ale bude v provozu zbytek dálnice D8 z Řehlovic k přechodu do Německa u Petrovic a dále na dálnici u Drážďan. V roce 2006 nás tak čeká nepříjemné zvýšení provozu přes naše město, kudy se bude nedokončený úsek D8 objíždět. Snad ale už jen ten jeden rok. Při pohledu na zmíněný film, který věrně simuloval tvář krajiny s novou dopravní tepnou, je jasné, že si budeme zvykat na nové pohledy, jak si určitě zvykali i obyvatelé rakouské, německé i italské části Alp. Při pohledu na nekončící řadu "tiráků" na dnešní E55 a při končící finanční podpoře železniční přepravy RoLa z německé strany, je schválený projekt rozumným a přijatelným řešením. Jak dopravním, tak i ekologickým. Pro zájemce, který se chce blíže seznámit s podrobnostmi o této akci, je v zámku v Trmicích vždy ve středu a v neděli otevřeno informační středisko.

Po zmíněné informaci následoval už běžný program, kdy zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru. V případě prvně jmenovaného proběhla diskuse o nutnosti rekonstrukce teplovodu za zhruba 15 mil. Kč už v tomto roce. Jedná se o tu část, kde bude napojena přístavba Domu pečovatelské služby. V průběhu jednání bylo řečeno, že akce nebude letos bezpodmínečně nutná a v dalších létech může být řešena úvěrem, ať už ze strany města nebo "Tepelného hospodářství s.r.o.". Rovněž nebyly prostředky na úpravu odbočky z Terezínské ulice k "továrním vilám" bývalé SCHZ. Tam se letos dočkají obyvatelé jen zpracování návrhu.

Kontrolní výbor jednal o rekonstrukci KSL Lovoš, o nákladech na dostavbu radnice, bylo diskutováno zlepšení webových stránek Města a o možnostech přechodů na Osmičku. O všech těchto otázkách budete průběžně informování, jakmile přijdou na pořad jednání zastupitelstva.

Následující kapitoly programu byly stěžejní, protože se jednalo o hospodaření města v minulém i letošním roce. Nejprve bylo schvalováno hospodaření města v roce 2003. Tam už bylo nutné použít část rezervy z roku 2002, ale ještě rok 2003 skončil přebytkem 30,361 mil Kč. Ten bude použit pro krytí části výdajů roku letošního. Horší jsou už prognózy pro období současné. I když předpokládané výdaje jsou proti loňsku o cca 54 mil Kč nižší, je i výhled příjmů nižší, a to o cca 82 mil Kč. Proto je vedení města nuceno zažádat o úvěr ve výši 15 mil Kč. O celé této problematice se ještě více dozvíte v dalších jednotlivých příspěvcích na toto téma v dalších číslech Lovosického dneška.

Rozsáhlý blok převodu nemovitostí byl pak náplní většiny zbývajícího času. Hned na začátku bylo dlouze diskutováno o záměru Města vypsat výběrová řízení na následující významné objekty.

 • Poliklinika - čp. 476/3 ve Školní ulici - minimální kupní cena 10,9 mil Kč,
 • budova banky GE Capital - čp. 109/12 ul. Osvoboditelů - min cena 7,2 mil Kč,
 • dům čp. 408 v Husově ulici, kde je m.j. umístěn Úřad práce - min cena 4,4 mil.
 • internát integrované střední školy Osvoboditelů čp. 97- min. cena 13,1 mil Kč.

Zmíněná diskuse se odvíjela od požadavku, zachovat nutné funkce v těchto budovách, hlavně se jednalo o Úřad práce a internát. Až po ujištění, že se v této fázi jedná o výběrová řízení a že zmíněné funkce zůstanou zachovány, byly tyto záměry schváleny. V případě internátu se tak stalo nejtěsnějším počtem hlasů 13.

Dále byly schvalovány prodeje těchto bytů:

 • Obsazený byt 1+1 I. kategorie, Krátká 986 panu Janu Masopustovi za 120 000,- Kč.
 • Obsazený byt 1+2 II. kategorie, Obchodní 875 Petře a Václavu Poskočilovým za 189 000,- Kč.
 • Obsazený byt 1+3 II. kategorie, Terezínská 882 panu Františku Bihárimu za 87 857,- Kč a aktuální výši dluhu.
 • Byt 1+2 II. kategorie, Žižkova 226 nájemkyni Anně Szökeové za 74 753,- Kč
 • Obsazený byt 1+3 I. kategorie, Terezínská 840 panu Josefu Mrázkovi za 65 442,- Kč a úhradu dluhu.
 • Byt 1+3 I. kategorie, Terezínská 840 nájemkyni Heleně Kovářové za 43 628,- Kč a úhradu dluhu.
 • Obsazený byt 1+3 I. kategorie, Terezínská 840 panu Vladislavu Husarovi ml. za 66 921,- a úhradu dluhu.

Všichni uvedení nabyvatelé jsou občany našeho města.

Zastupitelstvo neschválilo prodej obsazeného bytu 1+2 I. kategorie, Sady pionýrů 854 panu Ing. Františku Hořákovi z Kralup nad Vltavou za nabízených 73 047,- Kč a úhradu dluhu, ale tento byt prodá panu Zdeňku Sýkorovi z Litoměřic za 81 000,- Kč a úhradu tohoto dluhu.

U prodeje bytů obálkovou metodou byl schválen výsledek, kde byl prodán volný byt 1+1 , Husova 442 za nejvýše nabídnutou cenu. (Ta se pohybovala v rozmezí 118 -302 tis Kč.) Stejně byl schválen výsledek prodeje bytu v ul. Krátká 985 a Nádražní 886. Obdobným postupem bude nabídnut volný byt 1+2 I. kategorie v ul. Kmochova 951 za minimální cenu 378 640,- Kč.

Dále byly projednávány požadavky na splácení kupních cen a paní Marii Prokopovičové byl schválen splátkový kalendář, kdy formou měsíčních splátek po 3 000,- Kč uhradí postupně za svůj byt v Labské ul. čp. 440 152 534,- Kč a příslušný úrok. Manželům Srbovým bylo schváleno rozložení splátky za dům čp. 27/4 v ul. 8.května v letošním roce na 218 077,- Kč a 150 000,- Kč. Posléze byl schválen splátkový kalendář PharmDr. Františku Stáněmu, který kupuje lékárnu v ul. 8.května. Splátka bude rozdělena na 4 roční platby, navýšené vždy o koeficient míry inflace.

Následovaly prodeje pozemků, kdy první byl prodej parcely o výměře 995 m2 v Purkyňově ulici na stavbu rodinného domku paní Janě Staňkové za cenu 100,- Kč/m2. Dalším byl pozemek o výměře 650 m2 v Přívozní ulici, kde chce paní Věra Takáčová obnovit nemovitost zničenou při povodni.. Cena je rovněž 100,-Kč/m2. Společnost EXIMPOTRANS s.r.o. (u benzinové pumpy) si přikoupí pozemek výměry 257 m2 za 300,- Kč/m2. Naproti tomu nebyl schválen prodej 471 m2 plochy před restaurací Sarajevo panu Ing. Miloši Mohrovi. Až do vypořádání vlastnických vztahů byl odložen prodej pozemku 184 m2 panu Pavlu Honovi pro zřízení přístupové cesty a plynové přípojky k autoservisu.

Pro zamýšlenou výstavbu bytového domu v ulici Prokopa Holého bylo schváleno odkoupení dvou parcel (112 a 916 m2) ze státního vlastnictví za cenu dle znaleckého posudku. Bylo také schváleno darování výměry 6423 m2 v katastru obce Vrbičany Ústeckému kraji a na oplátku od kraje přijetí 5246 m2 v katastru Lovosic.

Na vědomí byla vzata informace o čerpání dotace z povodňových fondů a bylo schváleno její navýšení u domů Wolkerova 760, Terezínská 655 a Příčná 651, kde byly prokázány vyšší náklady k odstranění škod. Majetkosprávnímu odboru bylo uloženo prověření skutečných nákladů na odstranění škod u soukromých domů tam, kde nebyla poskytnuta maximální možná výše dotace. Tyto požadavky budou aktualizovány a v případě možnosti uplatněny. V této souvislosti bylo vysvětleno, že dotace byly odhadovány podle rozpočtu a u velkých městských domů tak došlo k úsporám. Použití těchto prostředků je ale vázáno přísnými pravidly a může se tak stát, že jejich část zůstane nevyčerpatelná.

Zastupitelstvo v další části schválilo přijetí dotace ve výši 5,4 mil. Kč na akci "Infrastruktura města Lovosice - komunikace centrum". Město se musí podílet na spolufinancování částkou 1,9 mil. Kč a kromě rozpracovaných akcí (Zámecká ulice) a připravovaných (kruhový objezd u kostela) se zde uvažuje o opravě Žižkovy ulice a prostoru před Centrální školní jídelnou.

Následná debata o předložené studii "Komplexní protipovodňová ochrana oblasti Lovosic" byla dosti vzrušená, přestože se jednalo jen o velmi hrubý třístránkový záměr. Byly tam navrhovány dlouhé protipovodňové stěny, odstiňující v prvé řadě chemické provozy. Předpoklad nákladů se ovšem pohyboval ve stovkách milionů, což je záležitost vymykající se možnostem města. Nakonec zastupitelé došli k závěru, že takováto akce spadá výhradně do kompetence vyšších územních celků. Studii vzali proto na vědomí bez finančních závazků města.

Poslední částí programu byla informace Ing. Vybírala o současné činnosti společnosti DZCL a.s., kde jsme byli seznámeni s iniciovanou spoluprací se spolkovým státem Sasko a s tím, že naše zóna se dostala do seznamu osmi nejlepších zón v Česku. Byla získána dotace 2,6 mil Kč na navážku v I. zóně, firma Chládek+Tintěra připravuje stavbu bytových domů v Zámecké ulici a připravuje se materiál pro dotaci z programu PHARE na zdroj elektřiny pro celý průmyslový areál. V této souvislosti bylo připomenuto, že japonské firmy snížily své požadavky na elektrickou energii. Rozpaky vzbudilo sdělení, že město Litoměřice chce prodat své akcie v DZCL a v návaznosti bylo zvažováno, zdali závazek mandátní smlouvy, dle kterého poskytuje město měsíčně 200 000,- Kč společnosti DZCL, není příliš finančně zatěžující. Ing. Vybíral ovšem na příkladech ukázal, že město zpětně získává mnohem více, než do těchto aktivit vkládá.

JiH

Společenská kronika

DIAMANTOVÍ Kašičkovi

Na připojeném snímku vidíte diamantové manžele Kašičkovy, paní Naďu a pana Jaroslava. Paní Kašičková se narodila Košických Hamrech, pan Kašička je původem Severočech, z Duchcova. Seznámili a vzali se v Čelákovicích v roce 1944. Po válce tam pan Kašička dělal správce mlýna, pak na výzvu odešel pracovat do tehdy - po odsunu německých obyvatel - dosídlovaného pohraničí. Pracoval jako ekonom Severočeských mlýnů a pekáren, paní Kašičková pak jako laborantka v Severočeských chemických závodech ve výrobně kyseliny sírové, později jako administrativní pracovnice lovosické Stavební správy Pozemních staveb. Bydlí na Lhotce, kde si už před lety postavili rodinný domek. Rodina se trochu rozrostla: dvě dcery a pět vnoučat se svými manželi a navrch sedm pravnoučat, to už je pěkná armáda... Nevíme, co je pravdy na tom, že v tom roce 1944 manželství trochu urychlili coby ochranu proti nebezpečí t.zv. totálního nasazení na práci do německého průmyslu. Tak či tak: jsou příkladem partnerské věrnosti v době, kdy vážnost instituce manželství prodělává hlubokou krizi. Čampulka

Kdo z lovosičanů odešel

Paní Zdeňka Kunrtová ve věku 81 let, stejně starý byl pan Jaroslav Kopřiva, sedmdesát osm bylo paní Jaroslavě Špulkové a šestasedmdesát let panu Václavu Brůhovi. Sedmdesáti pěti se dožil pan Antonín Endler, ve dvaašedesáti skonala paní Marie Topšová a v osmapadesáti letech se s životem rozžehnal pan Jan Voháňka. Milešovští pan Julius Fodrek byl třiadevadesátiletý, paní Hana Karlová třiasedmdesátiletá a paní Martě Filousové z Úpohlav bylo sedmdesát devět let.

Puhlíková

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2