Květen 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Zprávy z DZCL

Bytové domy v Zámecké ulici

Reprodukce je z urbanistické studie pro bytovou výstavbu a ukazuje pohled na navrhované domy od krytého bazénu směrem k Přívozní ulici.

Chceme čtenáře informovat o bytové výstavbě na pravé straně (bráno ve směru k Penny marketu) u nově vzniklé Zámecké ulice v prostoru pod zámkem. Tato bytová výstavba je zajišťována obchodní společností Dopravně zbožové centrum Lovosice. Na levé straně ulice, vedle zámku směrem k parku, uvažuje i město Lovosice s výstavbou dalších bytových domů. Tyto koncepce do sebe vzájemně zapadají. Podrobnosti nám řekl pan Ivo Malík, manažer DZCL, a.s.

Obchodní společnost DZCL je vlastníkem dvou pozemků pod zámkem (parc. č. 314 a 315 v k. ú. Lovosice). Podnikatelský záměr společnosti nejprve řešil využití obou pozemků pro výstavbu bytových domů. Tento záměr byl po projednání s vedením města Lovosice korigován a to tak, že pro výstavbu bytových domů bude sloužit pouze část pozemků (parc.č. 314) přiléhající k nově budované druhé části silnice Zámecká. Byl vypracován oddělovací geometrický plán a část pozemků směrem k sauně bude využita, v souladu se záměry města, na rozšíření městské klidové zóny - areálu Osmička. Pozemek parc. č. 315 bude převeden do majetku města s tím, že zde bude realizována silnice, cyklostezka apod. Z toho vychází i záměr společnosti DZCL.

Starší letecký snímek celého prostoru pod Lovosickým zámkem, kde se plánuje výstavba bytových domů a rozšíření klidové zóny. Oba snímky jsou z archivu DZCL, upravil (hv)

Podél silnice Zámecká II. etapa je plánována výstavba komplexu bytových domů s celkovým počtem cca 90 bytů. Uvedené byty budou realizovány v 7 bytových domech od ulice Přívozní až ke stávajícímu fotbalovému hřišti TJ Lovochemie (u plaveckého bazénu). Tento komplex pomůže oddělit a ohraničit Václavské náměstí a rozšířenou klidovou zónu Osmičky. Bytové domy budou 5 - 7 podlažní s vrchními mezonetovými podlažími. S ohledem na skutečnost, že se lokalita těchto bytových domů nenachází nad úrovní 100leté vody bude přízemí všech bytových domů sloužit jako technické zázemí (garáže, sklepy, úklidové komory, kolárny a kočárkárny). Jednotlivé typy bytů a jejich počty jsou uvažovány tak, aby uspokojily co nejširší spektrum poptávky od 1 + 1 přes 2 + 1, 3 + kk, 3 + 1 až 4 + 1. V současné době zajišťuje společnost DZCL územní rozhodnutí a předpokládá jeho vydání do konce května. Následně bude společnost zajišťovat vydání stavebního povolení. Se zahájením výstavby bytových domů se uvažuje ještě v tomto roce a výstavba bude pokračovat až do roku 2006. Společnost DZCL projednává výstavbu bytů s developerskou stavební společností, která bude výstavbu těchto bytových domů realizovat. Po vydání územního rozhodnutí budou mít zájemci možnost nahlédnout v kanceláři společnosti DZCL do materiálů týkajících se návrhů bytů vč. jejich půdorysů. Výstavba těchto bytových domů je v rozvojových záměrech města. Stávající i nové investice v rozvíjejícím se Průmyslovém a logistickém centru Lovosice budou zaměstnávat stále více obyvatel z Lovosic i jejich okolí. Společnost DZCL tímto přístupem významně přispěje nejen ke zlepšení vzhledu středu města, ale zejména k rozšíření možnosti nového bydlení.

Připravil (hv)

Co nového v Lovosicích

Rekonstrukce nadjezdu pokračuje

Po zimní přestávce pokračuje celková rekonstrukce mostu přes koleje na silnici I/15. Zahájena byla v srpnu loňského roku a provádí jí firma Viamont DSP Ústí nad Labem. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha. Jak pokračují práce na rekonstrukci nadjezdu v současné době nám řekl stavbyvedoucí pan Ladislav Vébr.

"Jde o čtyřicet let starý most a nebyla zachována žádná dokumentace. V loňském roce se změnila technologie oprav. Proti původnímu záměru se nezvedala krajní pole o zamýšlených 1,5 m, ale most se zvedl pouze na nezbytnou výšku nad ložisky pro jejich výměnu. Na základě změny technologie se musel posunout i termín dokončení. Letos opravujeme mostní svršek, tzn. nové římsy, chodníky, budou namontována nová svodidla, nové zábradlí u chodníků s protidotykovou zábranou. Dole na mostovce provádíme sanace nosných konstrukcí z betonu při výlukách provozu na kolejích. Budou demontovány staré zábrany a provedeny úpravy a vyčištění kolejiště. Bude také obnoveno dopravní značení. Termín dokončení oprav, kdy by most měl být připravený ke kolaudaci je 30.6.2004. Spuštění do provozu, tzn. termín, od kdy se bude přes most jezdit, je 21.5.2004".

(hv)

Zprávy z Lovochemie

Poslední dějství starých výroben KD

Je téměř symbolické, že v pozadí na snímku z demoličních prací je absorpční věž nové výrobny KD6, která byla uvedena do provozu v březnu letošního roku.

V areálu Lovochemie a.s. se od 5.4.2004 odehrálo poslední dějství výroben kyseliny dusičné 1 - 4. demolicí zděných budov. Po demontáži technologického zařízení to byl poslední krok.Tím byla definitivně ukončena jejich padesátiletá existence. Demolici zděných budov provedla firma STAPO MORAVA a.s. Pomocí demoličního bagru, který se nenasytně zakusoval do zdiva, zmizely budovy během několika dnů. Výroba na těchto provozech byla postupně uváděna do provozu od roku 1954. Kyselina dusičná byla nezbytným polotovarem pro výrobu dusíkatých hnojiv, která se tehdy začala vyrábět. Postupem doby technologie zastarala a bylo rozhodnuto o zastavení výroby a postavení nové, moderní výrobny KD6.

Foto: archiv Lovochemie, upravil (hv)

 

Jak bude vypadat Osmička

Po ničivých záplavách v srpnu 2002 bylo území sportovního komplexu kolem zimního stadionu, Přívozní ulice a přilehlého lesoparku zaplaveno a výrazně poničeno. Především byly zdevastovány všechny cesty a upravené plochy, včetně všech staveb a zařízení. Na požadavek města Lovosice projekční kancelář AGN, s. r. o. z Ústí nad Labem, pod vedením ing. arch. Vladimíra Nováka, vypracovala studii na obnovu infrastruktury a komunikací po povodních v lokalitě Osmičky a sportovního areálu. Text a schemata jsme převzali z této studie.

Cílem projektu je obnovit území do původního stavu a stanovit rozsah úprav a stavebních prací, které by zajistily kultivaci celého prostoru a jasně definovaly rozsah a účel jednotlivých ploch. Ideálem je zapojit celé území opět do života města. To docílíme jasnou a čitelnou obnovou původní koncepce a obnovou komunikací, cest a infrastruktury.

Základní koncepcí řešení je obnova cest a komunikací po povodních v srpnu roku 2002. Tato obnova bude prováděna prakticky ve shodných plochách jako byly před povodní, nicméně se snažíme o přesnější rozlišení funkčního řešení ploch. Přesněji určujeme, zda se jedná o plochu určenou pěším nebo vozidlům. V případě méně frekventovaných komunikací jsou některé řešeny jako pěší či pojízdné. Součástí řešení jsou též rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro zvýraznění pěších cest je navržen střední "vodící" pás v kombinaci s probarveným asfaltem.

Území je členěno na 2 základní etapy:I. etapa je prostor sportovního areálu kolem zimního stadionu. Řešení spočívá v komplexní obnově stávajících pojízdných i pěších komunikací. II. etapa je prostor lesoparku Osmička a přilehlá ulice Přívozní. Tento prostor je dále ještě rozdělen na objekty, kde objektem 1 je v lesoparku Osmička obnova příjezdové komunikace k bývalé otevřené scéně a objektu Rybářského svazu a rekonstrukce původních pěších cest v lesoparku, do objektu 2 patří prostor ulice Přívozní od křižovatky s ulicí Zámeckou po mostek přes Modlu a rekonstrukce a vybudování nových pěších komunikací podél ulice Přívozní.

Návrh I. etapy předpokládá kompletní demolici pojízdných komunikací kolem zimního stadionu a sportovní haly až po křižovatku před objektem zámečku (bývalé SOUZ). Demolice se budou týkat i všech chodníků v tomto prostoru. Zachován zůstane pouze před restaurací u koupaliště, v místě, kam nebudou zasahovat rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Demontovány budou i vegetační tvárnice v prostoru mezi Přívozní ulicí a koupalištěm, které se vlivem povodně propadly a jsou nepoužitelné. Provedena bude i demontáž zbytků základů bývalé kuželny. Veškerá vytěžená suť bude odvezena na skládku stavebního odpadu. V prostoru vodárny bude zbourána garáž a vykáceny náletové dřeviny.

Součástí celkového řešení I. etapy je vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace, která musí být položena dříve, než se začnou budovat nové komunikace. Veškeré nové pojízdné komunikace a parkoviště budou mít povrch z asfaltobetonu. Veškeré chodníky bezprostředně navazující na prostor kolem zimního stadionu a rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v prostoru koupaliště budou mít povrch z betonových dlaždic. Navazující schodiště bude mít nosnou železobetonovou konstrukci a povrch z kamenných kvádrů. Pojízdný chodník s povrchem z probarveného asfaltobetonu se středovým "vodícím" pásem (betonové dlaždice) od zámečku kolem Labe až k mostku přes Modlu kopíruje stávající hlinitopísčitou a částečně zpevněnou cestu. Vegetační dlažba v Přívozní ulici u koupaliště bude částečně nahrazena novou konstrukcí ze zatravňovacích dlaždic a od prostoru rampy dlážděným chodníkem. V místě mezi bývalou kuželnou, sportovní halou a zimním stadionem bude vybudováno nové parkoviště ze zatravňovacích dlaždic. Rekonstrukce chodníku se týká též vodárny s terasou, kde by měla být dlažba vybudována v původním rozsahu. Aby mohla být obnovena terasa, je nutná též úplná výměna stropu nad vodárnou, který bude proveden jako železobetonová deska. Dále budou rekonstruovány veškeré související opěrné zdi. Rekonstrukce se týká také silničního mostku a lávky pro pěší přes Modlu. U silničního mostku se odstraní původní poškozený chodník a nahradí novou dlažbou. Rekonstrukce se bude týkat i betonového zábradlí, u kterého se provede otryskání poškozeného povrchu až na základní konstrukci a provedou se odolné omítky. U pěší lávky v blízkosti zimního stadionu se provede kompletní výměna dřevěné mostovky a otryskání a nový nátěr ocelové nosné konstrukce.

Ve II. etapě návrh předpokládá rozdělení této etapy na 2 objekty: objektem 1 je lesopark Osmička a objektem 2 je Přívozní ulice.

V rámci objektu 1 se předpokládá demolice příjezdové komunikace z ul. Přívozní do areálu lesoparku. Při vybudování příjezdové komunikace do prostoru objektu Rybářského svazu bude třeba s největší pravděpodobností odstranit některé stromy. Veškerá vytěžená suť bude odvezena na skládku stavebního odpadu. Nová pojízdná komunikace a parkoviště budou mít povrch z asfaltobetonu, částečně nahradí stávající komunikaci a částečně bude zbudována jako nová. Pojízdné chodníky nahradí stávajíci hlinitopísčité cesty a budou mít povrch z probarveného asfaltobetonu se středovým "vodícím" pásem (betonové dlaždice).

V rámci objektu 2 se předpokládá demolice stávajícího chodníku před bývalou školkou a chodníku po pravé straně ulice Přívozní ve směru k Modle. Veškerá vytěžená suť bude odvezena na skládku stavebního odpadu. Nový pojízdný chodník nahradí v plném rozsahu původní. Jako nová konstrukce se vybuduje od budovy původní školky až k mostku přes Modlu. Povrch bude z probarveného asfaltobetonu se středovým "vodícím" pásem (betonové dlaždice).

Připravil (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6