Červen 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Zprávy z radnice

6. zasedání Rady Města 20.4.2004

RM souhlasí:

 • se zveřejněním městského znaku pro tisk plakátu na sportovní soutěž XI. ročníku Olympiády dětí a mládeže Euroregion Labe 2004.
 • s výměnou bytů mezi Radkou Preisovou, Kostelní 903/22 /1+2 I. kat./ a Janou Bechyňovou, V. Nejedlého 949/5 /1+3 I. kat./.
 • s povolením stavby RD na pozemku parc.č. 2521 v k.ú. Lovosice před schválením změny ÚPD.
 • s prodloužením termínu dokončení prací na akci: Lovosice - sportovní areál - rekonstrukce kanalizace do 31.7.2004.

RM schvaluje:

 • dle vyhlášky č. 326/2000 Sb. přečíslování čísla popisného budovy čp. 889 v ul. Prokopa Holého na čp. 113 v ul. Prokopa Holého a opačně a budovy čp. 839 v ul. Terezínská na čp. 840 v ul. Terezínská a opačně z důvodu odstranění nesouladu evidence katastru nemovitostí katastrálního úřadu a skutečnosti.
 • snížení nájemného za NP v suterénu v ulici Školní 1 (zkušebna) pro hudební skupinu Nestel Postel ve výši 400,- Kč/měsíc.
 • převod nájmu bytu 1+2 II. kat. v ul. Nádražní 886/10 z původní uživatelky Renaty Mojžíšové na syna Františka Mojžíše.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Sady pionýrů 896/21 z původní uživatelky Mgr. Milady Bulirschové na dceru Ing. Martinu Bulirschovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Wolkerova 688/13 z původní uživatelky Marie Fidlerové na syna Karla Fidlera.
 • převod nájmu bytu 1+4 II. kat. v ul. U Nadjezdu 833/1 z původní uživatelky Evy Pošvecové na dceru Lenku Sokolovou.
 • přidělení bytu 1+2 I. kat. v ul. U Nadjezdu 874 Věře Lendelové, dosud ubytované na ubytovně Nádražní 805.
 • výměnu bytů mezi Alfredem Tunkelem, Terezínská 205/6 /1+2 I. kat./ a Josefem Pacltem, Wolkerova 761/23 /1+2 I. kat./.
 • výměnu bytů mezi Františkem Tichým, Husova 452/27 /1+3 II. kat./ a Petrem Gertnerem, K. Maličkého 16 /1+1 I. kat./.
 • ubytování na ubytovně Nádražní 805 pro Marcelu Šariškovou, Mírová 887/1, Michala Škardu, U Výtopny 478/1 a Libora Winklera, Kmochova 951/2.
 • s vyfakturováním neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky pro školní rok 2003/2004 ve výši 3 570,-- Kč na žáka.
 • prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Lovosice a TJ LOVOCHEMIE Lovosice do roku 2020.
 • umístění zařízení na zhotovení průkazových fotografií v přízemí budovy MěÚ Školní 4 společnosti C.T.S. a.s. Praha s účinností od 1.5.2004.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení mezi městem Lovosice a za obec Úpohlavy s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice.
 • finanční příspěvek pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice ve výši 30.000,-Kč na částečné pokrytí provozních nákladů Kontaktního centra v Litoměřicích a terenního programu v roce 2004.
 • finanční příspěvek pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích ve výši 10.000,- Kč na činnost s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • finanční příspěvek pro Farní charitu Litoměřice ve výši 10.000,- Kč na ošetřovatelskou a pečovatelskou službu na rok 2004 s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • finanční příspěvek pro Občanské sdružení - Azyl pro opuštěné kočky Lucky ve výši 3.000,- Kč na činnost s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • příspěvek pro Místní organizaci STP v Lovosicích příspěvek ve výši 10.000,-Kč na činnost v roce 2004 s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • příspěvek pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů, obce Chotiměř ve výši 3.000,- na provoz a vybavení jednotky s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • příspěvek pro Český svaz včelařů, základní organizace Lovosice ve výši 3 tis. Kč s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • finanční příspěvek pro Farní charitu Litoměřice ve výši 10.000,-Kč na provozní náklady Azylového domu, s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • příspěvek pro Klub českých turistů ve výši 15 tis. Kč na činnost s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • fin. příspěvek pro Veteran car club Velemín ve výši 3 000 Kč na pořádání mez. srazu historických vozidel "Terezín 2004".
 • příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, det. pracoviště Litoměřice ve výši 3  tis. Kč na činnost s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku
 • fin. příspěvek pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR na program " Zmírňování informačního deficitu nevidomých a slabozrakých osob" ve výši 5.000,- Kč
 • příspěvek ZŠ Antonína Baráka na netradiční formu výuku cizích jazyků ve výši 5.000,- Kč
 • příspěvek pro ČRS místní skupina Lovosice odbor mládeže příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • finanční příspěvek pro Český rybářský svaz, místní organizace Lovosice a TJ Lovochemie fotbalový klub ve výši 12 tis. Kč na pořádání májové oslavy s tím, že bude ekonomickému odboru předloženo vyúčtování příspěvku.
 • finanční příspěvek pro TJ Lovochemie fotbalový klub ve výši 10 tis. Kč na zajištění Memoriálu Vaška Mládka v kopané mužů
 • finanční příspěvek pro TJ Lovochemie hokejový klub Lovosice ve výši 10.000,- Kč na turnaj, který proběhl dne 20.3.2004 na zimním stadionu v Lovosicích.
 • finanční příspěvek pro TJ Lovochemie fotbalový klub ve výši 10 tis. Kč na zajištění turnaje O pohár osvobození města Lovosice.
 • vypovězení všech nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky v areálu bývalého cukrovaru.
 • finanční příspěvek pro Shotokan Klub Rajchert středisko Lovosice ve výši 10.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou závodníků.
 • společný nájem nebytových prostorů Ochodní 891/4 a rozšíření osoby nájemce o Tomáše Kaisera, bytem Litoměřice z důvodu uzavření sdružení podnikatelů s dosavadním nájemcem Jaroslavem Kaiserem .

RM vzala na vědomí:

 • žádost Ladislav Hrdličky o výměnu a možnost odkoupení bytu 1+2 I. kat. v ul. Vodní 1001/8, byt bude prodán běžným způsobem.
 • žádost Kamily Horvátové, Obchodní 891, a ze závažnych zdravotních důvodů dítěte schvaluje přidělení bytu 1+1 v ul. U Nadjezdu 874.
 • dopis MěÚ Litoměřice, odboru soc. věcí a zdravotnictví ve věci zajištění ubytování pro Žanetu Bandyovou, Bohušovice n. O., neschvaluje však ubytování jmenované na městské ubytovně.
 • dopis odboru soc. věcí a zdravotnictví ve věci zajištění vhodného bydlení pro rodinu I. Hrůšové, bytem ubytovna Vápenka.
 • zápis z jednání bytové komise z 24.3.2004.
 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 8.4.2004.
 • výsledky výběrových řízení na akce:1. Malování a nátěr oken Školní 2 a 42. Výměna rozvodů ÚT Školní 2 a 43. Oprava suterénu 1. ZŠ v Lovosicích4. Oprava střechy na odboru dopravy v Lovosicích5. Infrastruktura města Lovosice - komunikace centrum a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou:1. Lakma Lovosice 2. Lubomír Žikovský Čížkovice 3. Roman Štěrba Lovosice 4. Roman Štěrba Lovosice 5. K+K Kvalite Stanislav Kohout Kralupy nad Vltavou
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a cestovního ruchu z 30.3.2004.

RM neschvaluje:

 • finanční příspěvek pro Obec Vchynice na opravu drobných sakrálních staveb.
 • příspěvek pro Střední průmyslovou školu, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice ve výši 50 tis na opravu altánů.

 

7. schůze Rady Města 4.5.2004

RM souhlasí:

 • s umístěním stavby bytových domů na pozemku parc. č. 314/1 v k.ú. Lovosice dle koordinační situace KS/ B3 zpracované atelierem REAL GARANT - Ing. Petr Novotný a předložené společností DZC Lovosice.
 • uzavření nájemní smlouvy mezi městem Lovosice a p. Václavem Povou o pronájmu NP "Školního bufetu" v přízemí budovy ZŠ Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4,za 100.- Kč za měsíc.

RM doporučuje ZM prodat panu Radku Zemanovi pozemek parcelní č. 2226/14 a p. č. 2226/2.

RM schvaluje:

 • vyplacení doplatku ve výši 50 % roční odměny řediteli KS Lovoš Lovosice.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 940/47 z původní uživatelky Marie Vochocové na dceru Annu Beňovou.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ulici Wolkerova 786/19 z původní uživatelky Veroniky Fujerové na vnuka Jiřího Vltavského.
 • převod nájmu bytu 0+2 I. kat. v ul. Dlouhá 1049/6 z původní uživatelky Boženy Pickové na syna Františka Picka.
 • vestavbu zadních vrátek ve dvoře domu čp. 398/10 v ulici Školní na pozemku parc. č. 5 a zároveň schvaluje zřízení chodníku, který by se napojil na stávající chodník u domu p. Pšeničky.
 • ubytování na ubytovně Vápenka pro Pavla Kotlára a manžele Kopanicovi. Dále RM schvaluje prodloužení pobytu na ubytovně Vápenka pro Marcelu Barvovou.
 • přidělení bytu 1+1 I. kat. v ul. U Nadjezdu 874 pro Vlastu Karchňákovou, ubytovanou nyní v podnájmu v ul. 8. května 14.
 • přidělení bytu 1+2 v ul. Osvoboditelů 937 Ludmile Kajzerové a byt 1+3 v ul. Osvoboditelů 939 Martině Heřmanovské, dosud bytem Cukrovar Lovosice.
 • pořadník na byty 1+1 v tomto složení:Kozák Martin, Dlouhá 1045Kratochvílová Miroslava, Lovosice, Vodní 996Divišová Jarmila, Kostelní 902Potor Petr, Okružní 885/10Gábor Josef, Terezínská 351.
 • výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 a souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku do jednotlivých fondů dle předloženého návrhu.
 • finanční příspěvěk pro Handbal klub Lovochemie Lovosice ve výši 30 tis. Kč na zajištění účasti družstva na přeboru České republiky v házené mladšího dorostu pro rok 2004.
 • finanční příspěvěk pro Farní charitu Lovosice ve výši 12 tis. Kč na charitní činnost v Lovosicích.
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém řízení mezi městem Lovosice a za obec Vlastislav s úhradou nákladů 1000,- kč za jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města Lovosice
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch Města Lovosice za účelem realizace stavby "Sportovní areál Lovosice - rekonstrukce dešťové kanalizace" k pozemku parc. č. 2953 ve vlastnictví Povodí Labe.
 • finanční příspěvěk pro Jachetní oddíl Lovosice ve výši 5 000 Kč na závod "Česká brána".
 • pro starostu zahraniční služební cestu do Rakouska ve dnech 18.5. – 20.5.2004 na náklady firmy GLANSTOFF SAND PELTN

RM vzala na vědomí

 • dopis Emila Dokonala, Krátká 992/8, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • úplnou uzavírku silnice I/15 z důvodu opravy mostu ev.č. 15-039d nad potokem Modlou (parcela č. 2880) umístěného na části p.p.č. 2987 v k.ú. Lovosice. Termín úplné uzavírky silnice I/15: od 31.05.2004 do 27.08.2004. Přechod pro pěší a pro cyklisty bude zajištěn.
 • zápis z jednání bytové komise ze dne 21.4.2004

RM stanovuje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2004, pravidla hospodaření příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice.

RM neschvaluje

 • úhradu vynaložených nákladů v nebytovém prostoru v ulici Dlouhá čp. 1049 původnímu nájemci p. Věře Lahovské ve výši 26.775,- Kč.

RM souhlasí:

 • s vybudováním rampy pro bezbariérový přístup k víceúčelovému objektu čp.1158.
 • s přidělením finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč na dovybavení kuchyně v MŠ Resslova 974 a tím uvedení převoz pokrmů v soulad s platnou hygienickou vyhláškou.
 • s dodávkou a montáží ochranné folie na prosklené části v přízemí nové budovy MěÚ od firmy Eurosys s.r.o. Litoměřice

RM předkládá ZM program 1. mimořádného jednání ZM, které se koná ve čtvrtek dne 6.5.2004 v 16:00 hod. v KS Lovoš

První mimořádné zasedání Zastupitelstva města

bylo svoláno na 6. května k vůli nutnému řešení majetkových záležitostí, které nebylo možno odložit na červnové řádné jednání. Při třech omluvených se sešlo všech zbylých 22 zastupitelů. Protože se jednalo o zasedání mimořádné, nebyly předkládány zprávy tajemníka ani finančního a kontrolního výboru a přikročilo se ihned k hlavnímu bodu programu.

Tím byla regenerace areálu bývalého cukrovaru, kde se město uchází o přislíbenou dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 49,5 mil Kč. K tomu je ovšem zapotřebí finanční spoluúčast města ve výši 16,9 mil Kč a otázkou bylo, jak zajistit peníze při napjatém městském rozpočtu. Ing. Pokora, který návrh předkládal, objasnil, že v letošním rozpočtu je už s deseti miliony počítáno, 6 mil jsme již do úprav vložili a zbývá tedy zajistit zhruba jeden milion. To se ukazuje jako možné a bylo by chybou nevyužít lákavé možnosti dotace. Z toho důvodu byl návrh všemi přítomnými zastupiteli odhlasován. V letošním roce se počítá s využitím zmíněných 10 mil Kč na demoliční práce a v roce 2005 se z dotačních peněz začnou budovat inženýrské sítě.

V dalším programu se pak dostalo na majetkosprávní problematiku a prvním z bodů bylo oznámení výsledků výběrového řízení k prodeji pozemků pro výstavbu obytných souborů "Kostelní" a "Terezínská", jak je znáte z předchozích jednání. Na oba soubory se přihlásil do řízení jen jediný zájemce, a to litoměřická firma Chládek a Tintěra. Zastupitelstvo pak souhlasilo s uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi uvedených pozemků, v případě souboru "Kostelní" za cenu 310 Kč/m2, u souboru "Terezínská" za 280 Kč/m2. Podmínkou zde je uskutečnění plné platby při podpisu tohoto dokumentu. Smlouva o vlastním prodeji bude podepsána až po ukončení hrubé stavby do úrovně střechy.

V dalším výběrovém řízení, které se týkalo obytného souboru "Zámecká", se sešly nabídky dvě. Jednak opět od firmy Chládek a Tintěra, která nabídla cenu cca 320 Kč/m2, protinávrh podalo lovosické DZCL, které nabídlo cenu cca 550 Kč/m2 při současné podmínce směny parcely za pozemek v I. zóně. Po komplikované diskusi bylo 14ti hlasy stanoveno odložení tohoto problému na řádné červnové zasedání. Podobně skončilo i výběrové řízení na prodej pozemku v ulici Osvoboditelů, určeného pro polyfunkční dům. Zde se sešla nabídka již známé firmy Indes Invest s.r.o., která za tyto parcely o celkové výměře 5 904 m2 nabízí 525 Kč/m2, podmínkou je ale prodej dalších pozemků ve IV. zóně DZCL. Konkurenční firma Rating Group a.s. nabízí za stejný pozemek 500 Kč/m2. I zde se Zastupitelstvo 15ti hlasy přiklonilo k dalšímu jednání s oběma firmami a k odkladu rozhodnutí na červen.

O pozemcích se jednalo i v další části, kdy byl schválen bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR (na který máme nárok) pro stavbu "Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky". Dále bude prodán pozemek o výměře 356 m2 pro stavbu dálnice za cenu stanovenou znaleckým posudkem (cca 40 000 Kč). Se Severočeskou plynárenskou a.s. bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na uložení plynového potrubí v Příčné ulici. Jednorázová úhrada bude činit 500,- Kč. Nakonec byl schválen prodej části pozemku v Dlouhé ulici o výměře 8 m2 panu Martinu Turkemu za cenu 100,- Kč/m2.

Prodej bytů se tentokrát omezil na dva případy, kdy byl jednak odložen prodej obsazeného bytu 1+4 II. kategorie v ul. U Nadjezdu 833, který bude znovu nabídnut novému nájemci. Schválen byl však prodej obsazeného bytu 1+3 II. kategorie č.p. 868 v téže ulici panu Václavu Povovi z Libochovic za 108 324,- Kč a za úhradu aktuální výše dluhu, který se k bytu váže.

Severočeské plynárenské a.s. byl schválen prodej nového plynového potrubí v délce 300 m v Zámecké ulici za cenu 200 000,- Kč.

Velkou diskusi vyvolal poslední plánovaný bod programu, kdy firma Monostav žádá uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo ve výši 1 803 777,- Kč. Jedná se o vícepráce při dostavbě radnice (chodník, dostavby staré části, dodatečné požadavky hasičů, změny v zasklívání a pod.). Protože se tak nabídková cena firmy, původně 35 mil Kč, snížena na 31 mil Kč, vrací vlastně na cenu původní (1. schválený dodatek 1,927, 2. požadovaný dodatek 1,804 mil Kč) je pak otázkou, které z položek jsou skutečně odůvodněné jako nutné vícenáklady. Nakonec ZM rozhodlo vrátit celý problém do Rady města, protože v případě dalších nákladů musí být provedena změna rozpočtu města. V souvislosti s rozpočtem byl pak přijat návrh Ing. Pokory, žádajícího o převedení cca 2 mil Kč z nákladů na bytové hospodářství (předpokládané projekty v areálu cukrovaru) na položku pro komunikace v případě nutných víceprací, kde se nedostávají prostředky pro kanály u zimního stadionu.

Skutečně posledním bodem pak bylo předání klíčů jednotlivým zastupitelům od skříněk v hale radnice, kam jim bude ukládána pošta a kam jim mohou vkládat své připomínky a podněty všichni naši občané, pochopitelně v době, kdy bude hala otevřena.

JiH

Společenská kronika

Smutná zpráva

Jednou to – bohužel – muselo přijít… Nikdo ale nečekal, že to bude už teď. V noci z  9. na 10. května zemřel ve spánku nejznámější z malířů v našem okolí, akademický malíř František Hora. Devadesát let mu bylo souzeno, ač ještě před jedním a půl rokem při našem rozhovoru pro Lovosický dnešek hýřil elánem, nápady a plány, které by mu vystačily do sto dvaceti let. Tehdy jsme tajně doufali, že se mu jeho záměry podaří naplnit. Je to tak: lidé jako byl Mistr František Hora by měli žít věčně. Rozdávat krásu celý život – to je poslání a Mistr, pan učitel, ho plnil na více, než sto procent. Jeho dílo je velmi rozsáhlé, ani on sám nevěděl, kolik obrazů vlastně namaloval. Odhadoval to na více než čtyři tisíce a ještě řadu dalších tisícovek grafických listů, kreseb a ilustrací. Plodný umělec… O to více nás zarmucuje, že jeho práce již neodvolatelně skončila. Na snímku je Mistr Hora tam, kde se cítil nejlépe: mezi obrazy ve svém zahradním atelieru.

Za redakční radu a vydavatele Čampulka

V měsíci dubnu odešli navždy tito naši spoluobčané:

Paní Božena Pickováve věku 87 let,
paní Marie Prichodženkováve věku 77 let,
paní Marie Škaloudováve věku také 77 let,
paní Elena Šefčíkováve věku 72 let,
paní Anna Maksováse dožila 71 let a 
paní Růžena Jelenovápouhých 50 let.
Všechny byly z Lovosic. 
Pan Václav Kupera z Čížkovicbyl 92 letý.
V Milešově skonaly: 
Paní Růžena Svobodováve věku 84 let,
paní Božena Sochorováve věku 89 let,
Ing. Vlasta Červinkovájen ve věku 57 let.

Cítíme s těmi, kterým budou scházet…

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2