Červen 2004 Lovosický dnešek - Strana 5

Z historie města

Pravěké objevy při stavbě průmyslové haly Aoyama

Z bohatého archivu Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě nám autor celého seriálu článků pan Marek Půlpán připravil ještě dvě obrazové přílohy z dokumentace výsledků výzkumů na 4. zóně PLCL. Požádali jsme autora článků, aby v nich čtenářům přiblížil i práci archeologů. Druhou obrazovou přílohou v příštím čísle celý seriál definitivně uzavřeme.

Část 14 – Obrazová příloha I.

Na snímku vpravo:

Z poloviny odkrytý bohatý hrob starší doby železné. Přibližně uprostřed jámy je pochován nejspíše významný válečník a jezdec. Výstroj koně, zastoupenou bronzovými ozdobami a trojicí železných udidel, známe z předešlých hrobů již celkem důvěrně. Zcela výjimečnou kolekci představují železné nástroje a zbraně. Byl zde nalezen dlouhý nůž sekáč, břitva s bronzovými nýty na rukojeti a velmi vzácný meč. V pozadí vidíme starší sídlištní objekt, který je hrobem porušen.

Do kategorie „knížecích“ řadí tento hrob části čtyřkolového vozu, konkrétně bronzové zakončení konstrukce a především čtyři železné zákolníky, které jsou v něm uloženy ve tvaru čtverce. Každý zákolník tak tvoří symbolický a  pomyslný roh vozu. V případě takovýchto hrobů hovoříme o tzv. symbolickém vozu. Zde jsou v jeho vnitřním prostoru uloženy kostrové ostatky jedince, který zemřel ve věku mezi 24 až 30 rokem.
Konečné přípravy před fotogrammetrickou dokumentací. Za okamžik bude na třínohou věž vytažen fotoaparát, který se na jejím vrcholu ukotví a stabilizuje. Dálkovým senzorickým ovladačem je posléze aktivována spoušť aparátu. Takto vznikají kolmé snímky, důkladně zachycující archeologické situace „z nadhledu“. Přístroj obsluhuje P. Čech, jemuž asistují zkušení brigádníci – pánové J.  Langhamer, A. Svoboda, J. Svoboda a paní E.  Tomášová.
Detail ostatků jezdce a válečníka, ze kterého se dodnes dochovaly pouze ojedinělé kosti. Nahoře uprostřed spočívá bronzový nákrčník, který tento jedinec nosil okolo šíje. Z dalších šperků je zachován pouze jeden náramek a trojice ozdobných bronzových kroužků. Podél metru (původně tedy podél pravého boku kostry) je uložen masivní železný meč, který je značně zohýbán a na čtyřech místech dokonce zlomen. Meč měří úctyhodných 90 cm a jeho původní dřevená rukojeť byla spojena několika bronzovými nýty.
Výsledek fotogrammetrie – kolmý snímek největší hrobové jámy bylanské kultury. Ta byla vyhloubena v osmém až šestém století před naším letopočtem pro tři jedince, kteří zde spočívají v natažené poloze na zádech. Podle antropologického posudku kolegyně Jany Hlavové se nejspíše jedná o tři muže. Za jejich hlavami je uložena rozsáhlá keramická výbava, bronzové součásti koňského postroje a čtvrtina vepře. Vzácné železné předměty představuje trojice udidel a hlavně listové kopí s žebrem (foto P. Čech).
Vůbec nejlépe zachovaná lidská kostra nalezená v roce 2002 na lokalitě Lovosice II - průmyslová zóna AOYAMA. Leží podél západní stěny hrobové jámy v natažené poloze na zádech, s rukama podél těla a hlavou směřující k jihu. Skelet se dochoval v kompletním stavu, nechybí mu ani jednotlivé články prstů rukou a nohou, či dokonce jemné nosní kůstky. Jednalo se o muže robustních rozměrů ve věku mezi 35 až 50 lety se silně vyvinutým svalovým reliéfem. V jeho případě není vyloučeno, že byl do hrobu vložen až dodatečně.
Pohled do rohu hrobové jámy, kde stojí keramická výbava. Hrdla těžkých zásobních nádob se propadla dovnitř, mísy a talíře popraskaly a rozpadly se na jednotlivé střepy. Kvalitní preparací při výzkumu je v ideálním případě získáno sto procent všech rozlomených keramických fragmentů. Z těch lze pak pečlivou a trpělivou prací v laboratoři zpětně slepit opět celou nádobu. Tyto nádoby jsou v současné době rekonstruovány do své původní podoby laborantkou ÚAPP Most, paní Věrou Švejdarovou.
Brigádníci pracující v archeologii jsou otrlí hned vůči několika vnějším vlivům najednou. Kromě tropického vedra, vytrvalého deště, třeskuté zimy a vůbec všech rozmarů počasí, musí čelit zvláště v letních měsících neodbytnému hmyzu. Na snímku jsou vystaveni a zdárně odolávají prachové „bouři“, kterou způsobuje pásový buldozer Caterpillar skrývající zbytky ornice v těsné blízkosti dvojice hrobů.

Fotografie pro tisk upravil Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5