Červen 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Představujeme obce

Činorodá obec Malé Žernoseky

Na levém břehu Labe při ústí Milešovského potoka, asi 3 km po proudu od Lovosic, se rozprostírá vesnička, která je v posledních letech pro svůj přívoz proslulá nejen v nejbližším okolí. Je to obec Malé Žernoseky. Název obce vznikl podle zaměstnání pradávných obyvatel, vysekávali žernovy (mlýnské kameny) – tak tedy Žernoseky. Jeden z nich se našel v Labi až u Děčína, pocházel z doby keltského osídlení a asi se s ním potopila loď při exportu do Německa. První zmínka pochází ze zakládací listiny Kapituly litoměřické z roku 1057, kde se hovoří o žernoseckých sedlácích.

Ves Malé Žernoseky je historicky doložena ale až v kupní smlouvě z 15. července 1276, kdy byla postoupena panu Přibyslavovi z Újezda. Ve 14. století patřil poplužní dvůr v Malých Žernosekách (tehdy se ves nazývala Žernosečky) k majetku cisterciáckého kláštera v Altzelle. V husitských dobách se majitelé střídali, ale v roce 1471 dosáhl klášter v Altzelle navrácení lovosického panství včetně Malých Žernosek. Od roku 1507 dostal panství do užívání nejvyšší kancléř Albrecht z Kolowrat a po něm přešlo panství do rukou Šlejniců. Poté se panství (a spolu s ním i Malé Žernoseky) v roce 1574 stalo majetkem Jana z Valdštejna. V roce 1655 koupila panství Sylvie Kateřina hraběnka Černínová z Chudenic, která se podruhé provdala za Leopolda Viléma markraběte Bádenského. Rod Bádenských držel panství do roku 1783, kdy je Alžběta Augusta Bádenská postoupila strýci Janu knížeti Schwarzenbergovi. Rod Schwarzenbergů měl lovosické panství v držení až do roku 1945, kdy byl majetek zestátněn.

Obec se po komunálních volbách v roce 1990 oddělila od Lovosic, jichž byla do té doby místní částí. V současnosti zde žije cca 700 obyvatel v 260 rodinných domcích. Dlouholetým starostou obce (od roku 1994) byl Josef Liška, který obec pozvedl z téměř neznámé vesnice na příklad hodný následování. Za jeho éry byla přestavěna škola z r. 1922 na byty, zrekonstruována požární zbrojnice, ve které vzniklo i Kulturní, informační a turistické středisko, fitcentrum a dílna pro veřejně prospěšné práce, a postaveno též několik dalších bytů. Obec byla v roce 1998 rovněž zplynofikována. Josef Liška zemřel v únoru 2002 a ve funkci ho nahradil jeho syn Ing. Petr Liška, který mu při organizaci mnoha akcí pomáhal. Starostou byl Ing. Liška zvolen i v komunálních volbách 2002. Volební účast v obci byla vysoká a činila 73%. Uvolněnou zástupkyní starosty byla zvolena Dana Dvořáková. Oba byli zvoleni za SNK - Za perspektivní rozvoj a prosperitu obce.

K občanské vybavenosti patří obecní úřad, mateřská škola s hezkým dětským hřištěm, dva sportovní areály - z toho jeden úplně nový, lodní přívoz do Velkých Žernosek, obchod smíšeným zbožím, několik pohostinských zařízení, zdravotnické zařízení (praktický lékař MUDr. Tutter ordinuje 1x týdně v ordinaci přestavěné z klubovny v budově, kde je umístěna Požární zbrojnice). Dne 20. června 2000 udělil Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, obci znak a prapor. Znak obsahuje dva žernovy a keř vinné révy. Oslava předání a křtu nového praporu a znaku obce, kterého se zúčastnili zástupci okresu v čele s přednostou Josefem Polem, heraldik Stanislav Kasík i lovosický starosta Jan Kulhánek, se konala v září 2000 na místním fotbalovém hřišti. Obec je součástí mikroregionu Porta Bohemica se sídlem v  Libochovanech, který zahrnuje 10 obcí, většinou na pravém břehu Labe.

Na fotbalovém hřišti se koná většina místních sportovních a společenských akcí, a že je jich hodně. Probíhá zde každoročně Dětský den s dvaceti soutěžními disciplínami, který navštěvují též děti z Lovosic. Sponzorsky ho podporuje mnoho firem a soukromých osob místních i z okolí. Oblíbený je také Den důchodců s dechovkou. Obec pravidelně pořádá také další akce, například vítání občánků, na některé činnosti přispívá (Mikulášská nadílka v mateřské škole) a některé akce pořádají pod záštitou obce různé skupiny občanů, pálení čarodějnic i další zábavné sportovní a kulturní akce jako soutěžní hry, cvičení aerobiku, soutěže ve stolním tenisu, disko ale i například soutěž MISS dívka pořádaná pouze s dílčí pomocí dospělých a s o to větším přičiněním samotných dětí. Dívkou roku České republiky 2002 (nejprve se stala v soutěži Miss ČR neslyšících 1. vicemiss a zároveň Miss sympatie) se stala štíhlá blondýnka z Malých Žernosek Markéta Zelenková. Obec žije po všech stránkách společným a společenským životem.

V obci působí Sokol Malé Žernoseky, fotbalový oddíl hraje okresní přebor III. třídy ve skupině B pod hlavičkou SK Malé Žernoseky, dorost hraje okresní soutěž III. třídy ve skupině A. V prosinci se v obci pořádá Mikulášský běh a hrají se též nohejbalové turnaje.

V roce 1999 byl obnoven přívoz přes Labe mezi Malými a Velkými Žernosekami a ihned si získal velkou popularitu. Je oblíben hlavně cyklisty (spojuje Cyklomagistrálu Most - Doksy s vinařskou cyklostezkou na pravém břehu Labe). Malé Žernoseky byly u Labe poškozeny povodní, odnesl to právě přívoz, kde bylo zničeno molo, chatka pro převozníky i těsně před záplavami otevřená hospůdka. Oprava přívozu stála cca 600 000 Kč. Povodní bylo zasaženo též pět obytných domů a některé cesty. Náprava škod byla řešena z obecní sbírky, z dotací a vlastních prostředků obce. Znovu byla přívozní loď Ludmila spuštěna na vodu 18. 4. 2003, od 1. 5. začal pravidelný provoz. Oslava oficiálního zahájení přívozu po záplavách s hudbou se uskutečnila 2. května 2003. Zprovozněna byla již i hospůdka U Přívozu. O služby převozníků je velký zájem hlavně v létě.

Nyní obec buduje Sportovní areál v Opárenském údolí a do budoucna se počítá i s výstavbou ubytovacích kapacit pro turisty. Zatím zde byly postaveny tenisový kurt a kompletní víceúčelové hřiště určené pro hry. Na výstavbu dostali žernosečtí částečně dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu určeného pro rozvoj Severozápadních Čech v oblasti cestovního ruchu a zbytek dodali z vlastních zdrojů. Provoz nového areálu bude zahájen 8. května turnajem v 10 disciplínách pro pozvaná družstva z mikroregionu obcí „Porta Bohemica“ a jiných hostů. Půjde o režimové zařízení, v areálu bude správce, který bude sportoviště po objednání pronajímat za úplatu. Pro žernosecké občany budou vyčleněny volně přístupné hodiny. Výhledově se budou půjčovat i sportovní potřeby.

Kromě výroby žernovů byla obec odedávna proslulá pěstováním vinné révy (již od 11. století), ještě koncem 19. století zaujímaly vinice plochu 26 hektarů. Vinná réva se zde sklízela i před druhou světovou válkou. Nedávno se obec do Seznamu vinařských obcí vrátila, 21. srpna 2002 byla zaregistrována rodinná firma Vinařství sv. Tomáše Ing. Zdeňka Vybírala a jeho syna Zdeňka Vybírala ml. První malou vinici s odrůdami Müller -Thurgau a Svatovavřinecké vysázeli v roce 1984 a postupně ji rozšířili, chtějí dosáhnout rozlohy 10 ha. Vinná réva je sázena na vrchu Dobrý. Obec chystá ve spolupráci s vinaři vybudování viničního sklepa, který bude sloužit pro turisty.

Mnoho se v Malých Žernosekách udělalo v posledních letech, třeba nový silniční výjezd z obce na hlavní silnici, výsadba stromových alejí kolem centra obce a směrem k přívozu. Ve vsi jsou na dvou místech sběrné kontejnery pro třídění odpadu. V obci vychází již 6. rok čtvrtletník s informacemi pro občany Obecní zprávy Malé Žernoseky. Vedení obce plánuje ještě mnoho dalších akcí, například veřejné osvětlení a rozhlas, nové chodníky, dostavbu kanalizace. Své náměty do Zásobníku projektů obce mohou dávat i jednotliví občané prostřednictvím návrhových listů, které jsou k dispozici na obecním úřadě. Letos budou pravděpodobně rekonstruovány sklady, které obec získala od Pozemkového fondu. Nutno všem občanům i vedení obce přát, aby se všechny jejich plány vyplnily.

Hz

Doplněk redakce: Drobnosti ze života obce nám občas sděluje paní Hájková. Také tentokrát nám píše, ale jen to, co je zlomkem článku ing. Hozmanové. Proto příspěvek paní Hájkové neotiskujeme, ale děkujeme za něj…

Co nového v Lovosicích

Obytný soubor Lovosice – Holoubkov

Pro výstavbu bytových domů v Lovosicích pro nejbližší období byly zastupitelstvem města stanoveny dvě priority: výstavba sídliště Holoubkov a bytová výstavba v prostoru bývalého lovosického cukrovaru. Chceme čtenáře seznámit s urbanistickou studií pro bytovou zástavbu na Holoubkově firmy Aria, s.r.o. Kladno, kterou vypracoval Ing. arch. Zdeněk Šimeček. Urbanistická studie tohoto obytného souboru řeší zástavbu bytovými domy a rodinnými domky. Výstavba bytového souboru byla zařazena do výběrového řízení, které vyhlásilo zastupitelstvo města.

Celý záměr na využití tohoto území parc. č. 2436 je v souladu se schváleným územním plánem Města Lovosice. Řešené území se také nachází na části pozemku č.2435, který je v současnosti využíván jako orná půda k rostlinné výrobě. Pozemek je v majetku státu - Pozemkového úřadu. Pro plánovanou investici se tedy předpokládá majetkový převod pozemku na Město Lovosice, které by mělo být hlavním investorem tohoto území.

Podle územního plánu je tato lokalita omezena z jižní strany stávající příjezdovou silnicí I.třídy od dálnice do Lovosic. Severně je pozemek ohraničen stávající ulicí k rodinným domkům. Tato ulice bude sloužit jako příjezdová a v budoucnu bude napojena na plánovaný dálniční přivaděč I.třídy. Prostor pro tento dálniční přivaděč omezuje bytový soubor od západu. Jeho výstavba není součástí tohoto obytného souboru a bude provedena ze samostatné státní investice v souvislosti s pokračováním dálnice přes České Středohoří. Z východní části obytný soubor navazuje na stávající zástavbu Lovosic, kde jsou umístěny nízkopodlažní bytové domy a rodinné domky.

Podle požadavků investora je na tomto pozemku navrženo celkem 9 bytových domů o 151 bytových jednotkách a 9 izolovaných rodinných domků. Domky Ize řešit jako jedno i dvougenerační. V centru zástavby, kde dojde k největší kumulaci obyvatel (u domu B3) jsou navrženy v přízemí prostory pro drobné služby obyvatelstvu. Na tyto ubytovací kapacity je pak v blízkosti domů navrženo volné parkovací stání pro 169 osobních automobilů. Celý pozemek je bez vzrostlé zeleně, výjimkou je část u stávajících bytovek. Tato vzrostlá zeleň bude v max. míře zachována, vykácení se zde předpokládá pouze v místech zájezdů k novým rodinným domkům.

Celé urbanistické řešení vychází z nutnosti vybudovat průjezdovou místní komunikaci, která bude umožňovat příjezd veškerých vozidel ke všem domům (záchranka, hasiči, technické služby, invalidní vozidla, stěhování). Tato hlavní páteřní komunikace bude asfaltová obousměrná o šířce 6,0 m a bude v severní části napojena na stávající ulici u posledního rodinného domku a z východu bude navazovat na vjezd k regulační stanici plynu. V jižní části je silnice souběžná se stávající příjezdovou silnici do Lovosic, čímž využívá volný prostor v ochranném pásmu. Tímto řešením jsou přístupné veškeré obytné domy a komunikace přitom nezabírá pozemky určené pro další zástavbu. Na tuto páteřní komunikaci navazují volná parkovací stání aut, která by bylo vhodné řešit vzhledem ke snadné údržbě též s asfaltovým povrchem.

Skupina 9-ti rodinných domků je navržena v blízkosti stávající zástavby. Zde je zástavba výškově nejnižší. Rodinné domky doporučujeme řešit s rovnými střechami ve stylu funkcionalismu. Šikmé střechy a dřevěné krovy domků by bylo vhodné řešit v malé míře a pokud možno atypicky. Klasické sedlové či valbové střechy nebo mansardy se nedoporučují vzhledem ke stávajícímu okolí, kde stojí převážně hranaté stavby a paneláky.

Skupina 9-ti bytových domů je navržena od 3 do 5 nadzemních podlaží. Výškově tato zástavba graduje směrem k jižnímu cípu celého pozemku, kde se nejvíce uplatní z dálkových pohledů. Vytvoří se zde jakási dominantní část celého obytného souboru. Nároží bytových domů bude umocněno vždy střešní dřevěnou nástavbou, u které udel umístěn vždy větší kvalitnější byt.

V hmotovém členění jsou domy zakresleny pouze informativně. Jejich architektonické a dispoziční pojetí bude rozpracováno v dalším stupni PD - architektonické studii jednotlivých domů. Bytové domy je možné stavět jako obecni nájemní s využitím státní dotace (investorem musí být Město Lovosice) nebo jako soukromé formou např. bytovým družstvem. Zde by však nebylo možné využít státní dotaci.

V případě nájemních bytů s využitím státní dotace je nutné dodržet nařízeni vlády č.146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Bytové domy musí v souvislosti s tímto nařízením obsahovat 10% bytů upravitelných, 80% bytů nepřesáhne 60 m2 a 20% bytů nepřesáhne 80 m2 podlahové plochy.

Při výstavbě obytného souboru Holoubkov se předpokládá zvýšená hladina hluku směrem od stávající příjezdové silnice mezi městem a dálnicí. Z těchto důvodů bude pravděpodobně vybudován na úpatí horní hrany nový zemní val o výšce do 3 m, výrazně porostlý zelení. Val bude vytvořen v rámci zemních prací jednotlivých domů a komunikací. Tato investice bude součástí výstavby obytného souboru. Podobné hlukové opatření nelze vyloučit ani podél plánovaného dálničního přivaděče. Toto by však mělo být investicí státu v rámci jeho výstavby, protože obytný soubor bude předcházet této silnici. Prostor na případná protihluková opatření je zde zachován a záleží pouze na dalším posouzení hluku.

Diagonálně napříč celého území je ochranné pásmo VTL plynovodu, které je nutné zachovat a nelze jej zastavět. Z těchto důvodů je zde v této ose navržena rekreační zóna s chodníkem a dětskými hřišti. Chodník lze využit i jako cyklostezku propojující obytný soubor s centrem města. Celý prostor bytové zástavby bude vhodně doplněn střední, nízkou a v rekreační zóně vysokou zelení.

Uvedené informace i fotografie hmotového členění jsou převzaty z urbanistické studie.

Připravil a fotografoval Mirek Hvorka

Společenská kronika

Prvního občánka Lovosic

roku 2004 Jana a jeho rodiče Petru a Jana Fukovy přijal 27.4.2004 starosta města Jan Kulhánek. Malý Honzík se narodil 3.1.2004 krátce před 20. hodinou v ústecké porodnici. Za město předal starosta rodičům finanční příspěvek 5000,- Kč.

Zlatá svatba

V sobotu 17.4.2004 oslavili v obřadní síni MěÚ Lovosice zlatou svatbu manželé Navrkalovi.

"S dojetím hledím do Vašich tváří. Také s obdivem a úctou, neboť kráčet 50 let vytrvale jeden vedle druhého, to je věru výkon." Taková byla úvodní slova starosty Lovosic Jana Kulhánka. Řeč, ve které popisoval život manželů Josefa a Miloslavy Navrkalových z Lovosic, pronesl v rámci sobotní oslavy 50. výročí jejich svatby. Těm se během jejich vztahu narodil syn Josef a dcera Jarmila. Postupem času přibylo do rodiny i 6 vnoučat (Hanka, Jana, Martinka, Jarmilka, Martin a Lukášek) a nyní i pravnoučátka Kryštof a Adélka.

Lovosice (pol).

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6