Lovosický dnešek

Červenec 2004  

Rozhovor měsíce

Odbor životního prostředí je dalším odborem, který po reorganizaci státní správy od 1.1.2003 přešel ze zaniklých okresů pod kompetenci obce s rozšířenou působností. O rozhovor k činnosti tohoto odboru Městského úřadu v Lovosicích jsme požádali vedoucí odboru paní Danu Tschakertovou.

Paní Tschakertová, pracovala jste jako zástupce vedoucího referátu ŽP Okresního úřadu Litoměřice. Odtud jste přešla s odborem pod město Lovosice. Můžete nám něco říci o sobě a o tom, jak jste se k této práci dostala?
Po absolvování střední všeobecně vzdělávací školy v Litoměřicích a střední průmyslové školy strojní v Ústí n.L., jsem nastoupila do podniku Kovovýroba Litoměřice, provoz Želetice - výroba kovového nábytku. V tomto podniku jsem získala praxi v zámečnické dílně, nástrojárně, galvanovně atd., která byla součástí studia na SVVŠ Litoměřice. Od prvního pracovního zařazení laborantky galvanických lázní a odpadních vod, jsem později zastávala funkci mistra povrchové úpravy, vodohospodáře, ekologa a technika BOZP a PO. Po vzniku společnosti Kovobel a.s., jsem působila v dozorčí radě společnosti, až do ukončení pracovního poměru. Po 28 letech zaměstnání v uvedeném podniku, jsem v roce 1993 nastoupila na referát životního prostředí Okresního úřadu Litoměřice, jako odborný referent na úseku ochrany ovzduší, dále až do ukončení činnosti OkÚ jsem pracovala jako zástupce vedoucího OŽP. Od roku 1998 jsem členkou komise životního prostředí MěÚ Lovosice. V Lovosicích bydlím od roku 1974. Syn Petr (34 let) působí v Německu na klinice jako lékař orthopedie a druhý syn Pavel (29 let) jako obchodní reprezentant firmy Michelin Č.R. v Praze.

Chtěla bych upřesnit, že z OkÚ jsem delimitací přecházela na MěÚ Lovosice sama s kolegou, který pracoval na úseku chemických látek a chemických přípravků. Ty byly převedeny na Krajské úřady. Ostatní kolegové přešli na MěÚ Litoměřice a MěÚ Roudnice n.L. Za devět let působení na OkÚ jsem poznala problematiku obcí, jejich občanů a podnikatelských firem okresu Litoměřice. Práce s lidmi je pro mě zajímavá a jsem spokojená, když se problémy vyřeší a neodkládají se v zapomnění. Samozřejmě, jsou i takové, které jsou problémové z důvodu, např. nedokonalé legislativy nebo končí občanskoprávním sporem atd.

Činnost odboru ŽP je velice rozsáhlá. Jen prosté vyjmenování jeho úseků napoví, kam až sahá působnost a pravomoci ve výkonu státní správy. Které to jsou úseky a kolik máte v současné době pracovníků?
Otázky životního prostředí se dotýkají všech oblastí lidské činnosti. Aktivity veřejné, podnikové a soukromé sféry, a proto musí být v souladu s předpisy a požadavky, týkající se ochrany životního prostředí. Agenda ochrany životního prostředí úzce souvisí s agendou územních a stavebních řízení, ale také se dotýká územního plánování. Státní správa je jedním ze způsobů výkonné činnosti státu. Je ohraničena zákony, kterými se pouze neřídí. Odbor ŽP komplexně zajišťuje výkon státní správy na všech jejích úsecích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Vedle řízení těchto úseků, jako vedoucí odboru, koordinuji prevenci a řešení ekologických havárií, způsobených na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. V současné době činnost odboru ŽP zajišťuje šest pracovníků, včetně vedoucího odboru, jedna pracovnice je od prosince 2003 na nemocenské, nyní již před mateřskou dovolenou. Zvláštní přípravu pro odbornou způsobilost, což je předpoklad, který má úředník splňovat pro výkon státní správy vybraných správních činností stanovených zvláštním právním předpisem, absolvovali pracovníci odboru ŽP na institutu pro místní správu v Benešově, převážně již v roce 2003.

Které pravomoci přešly po reorganizaci na Krajský úřad? Dá se stanovit nějaká hranice působnosti?
Přenesené působnosti na krajské úřady - odbor životního prostředí a zemědělství jsou rozsáhlé a nelze je takto vyjmenovat. To je na samostatnou informaci. Uvedu pouze jeden příklad: Krajský úřad Ústeckého kraje je odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů obcí. Neznamená to však, že občan vyřizuje odvolání fyzicky na krajském úřadu. Naopak občan odvolání podává vždy na úřadě, který rozhodnutí vydal. Příslušný úřad shromáždí potřebné doklady a se svým stanoviskem zasílá odvolání krajskému úřadu k vyřízení. Ten pak vyrozumí občana o výsledku.

Při výkonu státní správy je ochrana ŽP a prevence v této ochraně velmi důležitá, ne-li jedna z nejdůležitějších. Můžete uvést nějaké příklady zásahů odboru ŽP? Máte pro tuto činnost dostatek prostoru a sil?
Začátek roku 2003 byl pro mě nejnáročnější a především zodpovědné období, neboť jsem musela rozběhnout odbor ŽP s novými pracovníky. Absolutně jsem nemohla připustit jakékoliv zpomalení chodu odboru, nejenom s ohledem na občany, ale také kvůli sobě. Společně jsme tuto rozjezdovou situaci zvládli. Vydávání rozhodnutí, vyjádření k projektovým dokumentacím, vydávání souhlasů, kolaudace, uznávání nových honiteb, zkoušky mysliveckých stráží, atd. Lhůty jsme museli dodržet, bez zbytečných průtahů a bez ohledu na osobní volno. Máme za sebou 14 výjezdů k haváriím, což představuje v mnoha případech večerní až noční šetření i o víkendech. Tím ale akce nekončí, neboť následují další šetření následků těchto havárií. Jsme sice o jednu pracovnici oslabeni, tím je pro nás práce náročnější na čas. Doufejme, že se současný stav neodrazí na kvalitě naší práce. Co se týče mých sil, mám ještě dost energie i na své koníčky, ale chybí mi kuželkárna, kterou nám vzala voda. A tak musím počkat na zimu, až budou sjezdovky zase v provozu.

Odbor ŽP se podílel na schvalování záměrů a projektů nově vzniklých továren na průmyslové zóně v Lovosicích. Jaký je jejich dopad na ŽP Lovosicka a jaká je kontrola?
Po schválení změny územního plánu města Lovosice a průmyslové zóny č. 4 byly postupně předkládány projekty ještě referátu ŽP OkÚ Litoměřice k vyjádření pro stavební řízení. Byly stanoveny podmínky, za kterých se mohly tyto záměry a stavby realizovat. Na všech stavbách probíhal zkušební provoz, v jehož průběhu byly prováděny zkoušky a měření pro ověření funkčnosti zařízení a úniku škodlivých látek. V roce 2003 byl již při kolaudaci stavby Tris Czech, s.r.o. přítomen odbor ŽP Lovosice. V kolaudačním rozhodnutí této stavby jsou např. stanoveny podmínky za kterých se povoluje užívání stavby. V případě překročení emisí škodlivin ve venkovním prostředí závodu, bude dopracována zpráva o imisní situaci v obytné zástavbě a bude provedeno hodnocení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. V únoru 2004 proběhla kolaudace druhé stavby TRCZ s.r.o. V závodu Ayoama Automotive Fasteners Czech s.r.o.Lovosice probíhalo kolaudační řízení v dubnu 2004. Protokoly o výsledcích autorizovaného měření byly předloženy u všech kolaudačních řízení a dále České inspekci životního prostředí Ústí n.L. Měření bylo provedeno v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 86/2002 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) a předpisů navazujících.

Významným způsobem zasahujete i do odpadového hospodářství regionu. Jak může město a Váš odbor postupovat v účinném prosazování dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, např. při vzniku a likvidaci černých skládek?
Ano, další problematika, o které se hodně mluví, je odpadová strategie. A jak by měla pro další roky vypadat? Na prvním místě by mělo být předcházení vzniku odpadu, potom třídění, recyklace, materiálové využití, a teprve potom energetické využití, čili spalování s využitím tepla, případně s výrobou elektrické energie. Skládka by měla být až poslední řešení. V našem správním obvodu jsou dvě skládky nebezpečného odpadu a jedna komunálního odpadu. Vyskytují se však lokality, kde občané nebo podnikatelé odkládají vyprodukovaný odpad a zakládají nová smetiště v příkopech podél komunikací nebo přehodí odpad za svůj plot na pozemek města, místo, aby využili velkoobjemové kontejnery, které mají v Lovosicích svá stanoviště dle harmonogramu. Na druhou stranu, jsou i  občané, kteří přivážejí odpad z okolních obcí a naplňují kontejnery v Lovosicích. Je mnohdy těžké najít viníka a prokázat založení skládky nebo znečištění veřejného prostranství či jiného přestupku. Je potom na každé obci, jak se s tímto nešvarem vypořádá. Likvidace černých skládek je nákladná záležitost, neboť je závislá na finančním rozpočtu obce, i když je možnost využití státní dotace.

Ze zákona o odpadech, může jenom inspekce uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, nebo v rozporu s ním, nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním zařízením.

Ze zákona o obcích (obecní nařízení), může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Dále obec může uložit pokutu 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.

Ze zákona o přestupcích, lze uložit pokutu do 50 000 Kč za porušení obecně závazných právních předpisů o ochraně životního prostředí, včetně obecně závazných vyhlášek obcí.

Naprostý nedostatek místa brání rozsáhlejším odpovědím. Proto obvykle poslední otázku v rozhovorech máme podobnou. Co chcete říci na závěr našeho rozhovoru?
V první řadě si přeji, aby spokojenost občanů s činností odboru ŽP byla co největší. Každopádně se na nás mohou obracet se žádostí o pomoc či radu občané z Lovosic a okolí. Vždyť smyslem veškeré práce by mělo být vytvoření takových podmínek, aby se občanům v Lovosicích dobře bydlelo a v klidu bezpečně a spokojeně i žilo a nacházeli dostatek pracovních příležitostí, odpovídající pracovnímu a životnímu prostředí.

Činnost odboru životního prostředí je nejenom obsáhlá, ale i zajímavá, a proto věřím, že se na stránkách Lovosického dnešku opět setkáme. Děkuji za rozhovor a těšíme se na další spolupráci.

Připravil a foto Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1