Lovosický dnešek

Srpen 2004  

Rozhovor měsíce

Dálnice D8

O stavbě dálnice D8 a průchodu její stavby Chráněnou krajinou oblastí České středohoří již bylo napsáno mnohé. Dlouhých téměř deset let trvají přípravy a schvalovací řízení k její realizaci. Dálnice přes centrální oblast Českého středohoří je realita, která se nás bezprostředně dotýká, i když jsou současná jednání vedena již mimo dosah Lovosic a lovosických úřadů. Exkluzivní rozhovor pro Lovosický dnešek nám poskytl ředitel závodu Praha Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Alois Lichnovský. Poskytl nám i další materiály, které najdete uvnitř našich novin.

Pane řediteli, jaké jsou dosud nevyřešené překážky k zahájení stavby dálnice přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří na úseku 0805 Lovosice - Řehlovice? Proslýchá se, že jde i o nějaké soudní žaloby u nás i v zahraničí.

Devět let již probíhá intenzivní investorská příprava předmětné dálnice. V současné době máme pravomocné územní rozhodnutí. Za tímto stručným pojmem se však skrývá řada správních řízení a v každém správním řízení bylo odvolání především občanského sdružení Děti Země. Většina správních řízení trvala i několik let aniž je mohl investor racionálně ovlivnit. Například řízení o výjimce pro průchod dálnice D8 CHKO České středohoří trvalo pět a půl roku.

Dále pokračuje investorská příprava postupným projednáváním jednotlivých samostatných stavebních částí ke stavebním povolením. Majetkové vypořádání pozemků je ve stadiu zapisování geometrických plánů na Katastrálním úřadě s následným výkupem pozemků. V letošním roce by měly být zahájeny realizace dvou stavebních částí: průzkumná štola Prackovice a most Opárno.

Byly vydány tři výjimky pro zvláště chráněné rostliny a živočichy. Dvě z nich nejsou dosud pravomocné, protože se opět odvolalo stejné občanské sdružení z Brna. Pokud se jedná o soudní žaloby, jsou nám známy dvě, které podalo občanské sdružení Děti Země, a to první proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje z června 2003 ve věci rozhodnutí - potvrzení vydaného územního rozhodnutí a druhé proti rozhodnutí ministra životního prostředí z dubna 2004 ve věci potvrzení vydané výjimky pro zvláště chráněné rostliny a živočichy.

Nás, jako občany Lovosic, nejvíce zajímá návaznost termínu ukončení stavby přes České středohoří na stavbu úseku Trmice - státní hranice. Pokud bude stavba od hranic do Ústí nad Labem ukončena dříve, dá se v Lovosicích čekat velký nárůst dopravy na silnici kolem Labe přes město Lovosice. Můžete uvést aktuální harmonogram staveb a termíny dokončení a zprovoznění těchto úseků?

S ohledem na značné časové průtahy při projednávání budou stavby na úseku Lovosice Řehlovice dokončovány až po dokončení úseku Trmice státní hranice. Při otvírání Informačního centra dálnice D8 v zámku v Trmicích v březnu letošního roku bylo potvrzeno, že stavba 0807 Trmice státní hranice ČR/SRN bude zprovozněna v roce 2006 a stavba 0805 Lovosice - Řehlovice o rok později v roce 2007. Je zřejmé, že přechodné období jednoho roku bude nutné vyřešit tak, aby byly dopady rozdílného zprovoznění minimalizovány. Z těchto důvodů se již připravují návrhy řešení, které budou projednány. V současné době však nejsou ještě dokončeny.

Za deset let zdržení stavby dálnice D8 se jistě zvýšily náklady na stavbu samotnou a na změny v dokumentaci. Jaké se přepokládají celkové náklady na stavbu 0805? Dá se nějak vyčíslit zvýšení nákladů proti původním předpokladům?

Je samozřejmé, že dokumentace byla a je stále aktualizována - zohledňuje podmínky dané rozhodnutími, inflační vlivy a zohledňuje nové normy a technické předpisy. Náklady na stavbu samotnou se zvýšily cca o 20% . Jen náklady na ochranu životního prostředí činí cca 900 mil. Kč. K 1.5.2004 došlo ke změně DPH představující navýšení o 14%, které bude nutné promítnout do ceny staveb. Předpokládané celkové náklady na úsek se pohybují kolem 9 mld. Kč, skutečná cena staveb však bude výsledkem obchodních veřejných soutěží.

Zajímají nás informace o dálničních stavbách mostu u Vchynic a mostu přes Opárenské údolí, které jsou v nejbližším okolí Lovosic. Můžete uvést o těchto mostech nějaké podrobnosti?

Část 0805 B - most Vchynice je, z hlediska realizace samostatnou stavbou dálnice D8 ; jedná se o novostavbu dálničního mostu, který překlenuje oblast obce Vchynice v délce 232 m ve výšce cca 15 m nad stávajícím terénem. Trasa dálnice je lemována protihlukovými stěnami přecházející na mostě v protihlukový tubus. V této části stavby budou realizovány související stavební objekty, jako např. místní komunikace okolo Lovosic, vodohospodářské objekty, elektro objekty, přeložka plynovodu. Součástí stavby jsou i úpravy na nemovitostech v obci Vchynice (výměna oken).

Část 0805 C - most Opárno je z hlediska realizace rovněž samostatnou stavbou dálnice D8 - jedná se o novostavbu dálničního mostu v km 53,180 - 53,520 přes Opárenské údolí s Milešovským potokem, tratí ČD a polní cestou. Jeho výstavba letmou betonáží je řešena bez zásahu do prostoru údolí. Obloukový železobetonový most má rozpětí 135 m a celkovou délku 275 m. Část C nebude uváděna do provozu samostatně. Dálnice D8-0805 bude zprovozněna jako celek.

Dálnice D8 má procházet z geologického hlediska složitým územím nad Prackovicemi. Jsou nějaké možné komplikace (napřklad sesuvy, uvolnění podloží apod.) při stavbě nebo později?

Konkrétně pro stavbu dálnice D8 byl v průběhu uplynulých let proveden nejprve předběžný geotechnický průzkum a následně podrobný geotechnický průzkum specializovanou renomovanou firmou. Bylo provedeno expertní posouzení svahových deformací a expertíza úseku sesuvného území včetně posouzení geotechnických podmínek výstavby, a to autorizovaným inženýrem pro geotechniku, soudním znalcem v oboru inženýrské geologie, geotechniky a zakládání staveb. Na základě získaných výsledků byla v dokumentaci učiněna taková technická opatření, aby ke komplikacím při stavbě ani později nedošlo.

Velmi často se opakují dotazy na to proč je dálnice vedena právě tudy a jaké jsou její dopady na životní prostředí.

Po celou dobu vývoje lidské společnosti vznikalo mnoho nových cest, stezek a komunikací, které se přizpůsobovaly nárokům na přepravu zboží, osob ale i  vojsk. Podstatou budování všech těchto komunikací bylo spojení dvou míst. Potřeba vybudovat kvalitní dopravní spojení s přirozeným sídelním útvarem Ústí nad Labem v podobě dálnice lze datovat již do období první republiky. Při pohledu na mapu republiky a z logiky věci vyplývá, že nelze naplnit tento požadavek jinak, než průchodem Českým středohořím. Zvolená trasa byla výsledkem mnoha jednání jako kompromis mezi požadavky ekonomickými a ekologickými. Především však v souladu s platnými zákony. Dálnici samozřejmě lze pod Českým středohořím vést v osmikilometrovém tunelu, ale takový návrh představuje náklady, které si nemohou dovolit ani daleko silnější ekonomiky. V poslední době některými hnutími navrhovaný tří kilometrový tunel nepřináší podstatnou změnu z hlediska dopadů na ekologii. Je v souběhu s dvěma kratšími tunely a mostem schváleného projektu, ale hlavně je v rozporu s již vydanými a platnými rozhodnutími. Výsledkem by byla pouze významná změna projektů a vrácení se na skoro počátek projednávání, o jehož délce již byla zmínka.

Jaké jsou tedy ty nejzávažnější ekologické dopady?

Největší zátěží pro čistotu ovzduší je pomalá a přerušovaná jízda v dopravních kolonách. Při popojíždění vozidel rychlostí 10 km/h jsou celkové emise hlavních škodlivin výrazně vyšší než u plynulé jízdy. Hluk i znečištění ovzduší velmi rychle klesají se vzdáleností od komunikace. Dálnice, která je vedena mimo osídlení a doplněna řadou ochranných opatření (protihlukové stěny, zelené pásy a pod.) splňuje platné a velmi přísné hygienické limity, zatímco na stávající přetížené silnici I/8 jsou hygienické limity překračovány na mnoha místech (hodnotnějších z hlediska zatřídění v CHKO) a ve všech obcích, kterými trasa prochází. Zdravotnímu riziku jsou tak vystaveny tisíce obyvatel. Dopad na krajinný ráz bývá nejdiskutovanějším vlivem dálnic na životní prostředí. Je to pochopitelné, protože se jedná o subjektivní kritérium, které je u každého člověka ovlivněné jeho životními postoji, vzděláním, profesí, osobními prožitky a dalšími skutečnostmi. Nelze proto v tomto hledisku očekávat jednotné stanovisko všech zúčastněných. Při trasování dálnice D8 byla uplatněna všechna obecná kritéria estetického vedení a řešení dálnice. Pro lepší začlenění do krajiny jsou ve všech úsecích trasy navrženy vhodné vegetační úpravy. Rozvířená diskuse o mostě Dobkovičky rušící stávající dominantu lomů není adekvátní.

Každému z dotazovaných dáváme prostor pro závěrečné slovo. Chcete ještě něco o stavbě dálnice D8 dodat?

Doporučuji všem, kdo mají zájem vědět o dálnici D8 více, aby navštívili Informační centrum dálnice D8 v zámku v Trmicích, které je přístupno široké veřejnosti v otvíracích hodinách zámku, ve středu a v neděli. Zde je kromě technických údajů a  mapových podkladů ke shlédnutí animovaný film zobrazující pohledy na budoucí umístění dálnice v reálném terénu včetně průjezdu trasou.

Děkuji za rozhovor.

Připravil Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1