Srpen 2004 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Otázky, které se stále opakují

Jsou otázky, které se stále opakují. Jsou pokládány někdy upřímně, jindy méně upřímně. Zkusím na některé odpovědět. Upřímně…

Co uděláme s "U" rampou a hrubým asfaltem v jejím okolí? Řešení vidím v jejím přestěhování na místo s lepším asfaltem. Doděláváme kanalizaci zimního stadionu a prostor pro její umístění tam se doslova nabízí. Mládež,která holduje tomuto sportu dojede na kolečkových bruslích a prknech ze středu města bez problému. Je tu jeden veliký problém. Naši "kouzelníci na kolečkách"chtějí být vidět, chtějí mít diváky. Proto se jim líbí v Centru. To řešit zatím neumíme. Rozbité schody v Centru opravíme materiálem ze zbytečného chodníčku od schodů doprava k internátu,který končí u internátní zdi. Všechny akce jsou podmíněné skutečností, zda se s nimi počítá v rozpočtu města. Nelze realizovat okamžitě vše, co se objeví. Na to chybí finanční prostředky. Cyklostezky a cyklotrasy jsou často řešeny v jednom klubíčku. Sono,svaz obcí nakládajících s odpadem ve spolupráci s Euroregionem Labe připravuje vyznačení cyklotras a jejich definitivní podoba a materiál se bude opět odvíjet od frekvence jejího užívání a důležitosti a opět finančních možností té které obce. V Lovosicích se snažíme tuto problematiku řešit s předstihem. U akcí právě probíhajících počítáme s touto skutečností. Kdy konkrétně bude mít pokračování cyklostezka k žernoseckému přívozu v tuto chvíli nikdo neumíme odpovědět. Stejně tak je řešena cyklostezka v souvislosti s navýšením dálničního přivaděče z Lukavce na Západní most do Litoměřic. Přechod pro chodce přes komunikaci I/30 u benzinové pumpy na Osmičku nedovoluje zákon. Přechod je možný z chodníku na chodník. Nabízí se velice jednoduché řešení, nedělat tak docela to, na co jsme dostali státní dotaci a udělat něci jiného, když už tady jsou stroje. Za to jsou vysoké pokuty, města musejí dotace vracet a starostové jsou populární v médiích, za zneužití státních prostředků.

Opravy chodníků. Snažíme se realizovat akce schválené rozpočtem města. Zde platí bezezbytku Murphyho zákon, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Čím více chodníků se daří opravit, tím více je žádostí o opravu právě toho »mého« chodníku a tlak je čím dál silnější. Čím více děláme, tím je hůře.

Obdobná je situace s odkládáním odpadů v ulicích města. Na určitých místech vznikají černé skládky a čím více zaměstnanci s traktorem jezdí a  uklízí, tím je jich více. Nepříjemné je, že vzniknou v pátek a celý víkend je pak na ulici hromádka. Konkrétně u garáží pod teplickým nádražím jsme přidáním kontejneru prakticky černou skládku založili. Sběrný dvůr máme v Prosmykách a jsem přesvědčený, že nebezpečný odpad (autobaterie, TV přijímače, plechovky barev a ředidel) dokáže každý lovosický obyvatel do Prosmyk dovézt.

Dlouhé roky se mi velice těžce odpovídalo na otázku, kdy pojede v  Lovosicích přívoz. Dokonce jsem četl na toto téma hezkou a vtipnou baladu. Dnes již stojí přívozní loď Tramín u můstku a až budete číst mé odpovědi bude již přívoz funkční.

Přeji Vám všem hezké léto a zasloužený odpočinek.

J.K

Zprávy z radnice

Zpráva z 9. jednání RM dne 8.6.2004

RM schvaluje:

 • odpuštění poplatku za zábor veřejného prostranství (lešení) pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 942 v Lovosicích, Osvoboditelů 51 a 53.jako vklad města ke zlepšení kvality bydlení.
 • ubytování pana Václava Bažanta na jednolůžkovém pokoji ubytovny U Stadionu 1022 a nájemné ve výši 80,- Kč/den.
 • provozní změnu mateřského centra "Veselé sluníčko", které provozuje MŠ Terezínská ul. Lovosice.
 • zřízení odloučeného pracoviště ZUŠ v Lovosicích v ZŠ v Třebívlicích.
 • limity pro pokladní hotovosti a cenin v rámci Městského úřadu. Pokladna hlavní 20 000,- Kč, limit cenin hlavní pokladny 4500 ks stravenek. Příjmové pokladny: Správa 30 000,- Kč, Knihovna 3 000,- Kč.
 • příspěvek pro PTS příspěvkovou organizaci ve výši 10 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s vedením bankovního účtu, uhradu faktur a vrácení chybných plateb.
 • finanční příspěvek pro Handbal klub Lovochemie Lovosice ve výši 10.000 tis. Kč na zajištění účasti družstva mladších žáků na přeboru České republiky v házené pro rok 2004.
 • návrh programu jednání 3. řádného ZM konaného mimořádně dne 29.6.2004 v 16:00 hod. v KS Lovosice
 • uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSKY s.r.o. Ústí nad Labem na akci: "Rekonstrukce sportovního areálu v Lovosicích" (oprava a nátěr fasady zimního stadionu, nátěr tribun fotbalového hřiště).
 • zřízení předzahrádky u pivnice U ubytovny o velikosti 10m x 2,5 m, za podmínky dodržování nočního klidu.

RM souhlasí:

 • s urbanistickým řešením obytného souboru Holoubkov, ale požaduje dopracovat do PD připomínky Ing. Arch. Vladimíra Nováka.
 • s urbanistickým řešením Obytného souboru Zámecká, ale požaduje dopracovat do PD k územnímu řízení připomínky Ing. Arch. Vladimíra Nováka.
 • se zrušením pokladen u hasičů, na ekonomickém odboru, na bytovém odboru a na evidenci obyvatel.

RM nesouhlasí:

 • se zadáním projektové dokumentace na tepelné čerpadlo pro krytý plavecký bazén .
 • po konzultaci s právníkem s vyplacením požadovaného odškodnění za omezení přístupnosti a viditelnosti prodejny NATISK ul. Osvoboditelů.

RM bere na vědomí:

 • zápis z jednání komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku z 3.6.2004
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu, konané dne 25.5.2004
 • výsledek výběrového řízení na pojistitele majetku města a předkládá ZM návrh na uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s
 • RM bere na vědomí stav financování PLCL k 31.12.2003.

Zpráva z 10. jednání RM dne 29.6.2004

RM schvaluje:

 • prodej části vlečkového kolejiště v areálu bývalého cukrovaru Lovosice společnosti INSKY, s.r.o. Ústí nad Labem za cenu 165 000,-Kč.
 • (jako valná hromada PTS s.r.o.) na svém jednání dne 29.6.2004 podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jako příslušný orgán jediného společníka PTS s.r.o. výsledky hospodaření a účetní uzávěrku hospodářského roku 2003.RM se usnesla, že bude vytvořen rezervní fond v celkové výši 1.280,26Kč. RM se usnesla, že nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 24.324,97Kč bude použit k úhradě neuhrazené ztráty minulých let. K úhradě ztráty minulých let ve výši 25.001,52Kč bude použit rovněž rezervní fond, čímž bude veškerá ztráta vyrovnána.
 • uzavření kupní smlouvy mezi Městem Lovosice a firmou GARPET .s.r.o., Huťská 1383, Kladno na vytěžení železného šrotu z objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Osvoboditelů 937/28 z původní uživatelky Zdeňky Dornové na vnuka Petra Barneta.
 • převod nájmu bytu 1+2 I. kat. v ul. Krátká 990/12 z původní nájemkyně Ludmily Tiché na dceru Kateřinu Cermanovou.
 • převod nájmu bytu 1+ 1 I. kat. v ul. Krátká 937/31 z původní uživatelky Marie Škaloudové na vnuka Radka Škalouda.
 • Dohodu o postoupení práv a povinností mezi firmou A-Z IDEA s.r.o. Praha 9, GARPET s.r.o. Kladno a Městem Lovosice na vytěžení železného šrotu z  objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích.
 • převod nájmu bytu 1+1 I. kat. v ul. U Nadjezdu 874 z původního uživatele Jana Lazárika na bývalou manželku Marii Lazárikovou za podmínky úhrady dlužného nájemného, v případě potřeby schvaluje poskytnout Janu Lazárikovi ubytování na městské ubytovně.
 • vjezd přes pozemek města č. 990/5 za předpokladu, že bude dodržena projektová dokumentace a náklady půjdou k tíži investora RD.
 • rozšíření nájemní smlouvy pro ordinaci ve Školní 1. s MUDr. Kožíškem o osobu nájemce paní Zdeňky Kožíškové z důvodu společné práce v ordinaci (vedení recepce).
 • smlouvu o dílo s firmou AGN s.r.o. Ústí nad Labem na vypracování projektové dokumentace: "Inženýrské sítě a komunikace - průmyslová zóna cukrovar Lovosice".
 • 1. Základní škole a 4. Základní škole vyplacení odměn od společnosti EKO-KOM vyplacené městu za materiál sebraný ve školách ve výši 10 000,- Kč.
 • pro Gymnázium Lovosice finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na zajištění třetího ročníku pěvecké přehlídky "Spiritual vocalizing".
 • v souladu s ustanovením § 11, odst.2 vyhlášky 151/2003 Sb., o základních uměleckých školách, výši příspěvků na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání v ZUŠ Lovosice pro školní rok 2004/2005, stanovených jejím ředitelem.
 • přidělení bytu 1+3 I. kat. v ulici Terezínská 364/26 pro p. Másilko a p. Rotbaerovou.
 • ubytování na ubytovně Nádražní 865 pro p. Ferdinanda Scotti, původně bytem Lovosice, sady Pionýrů 854/13.

RM bere na vědomí:

 • informaci společnosti SAM Dresden GmbH and Co. KG (Sächsische asphalt Mischwerke) o záměru výstavby obalovny v areálu Českosaských přístavů v k.ú. Prosmyky a souhlasí s umístěním stavby
 • žádost o výměnu bytu mezi O. Dubem a A. Hančlovou, oba bytem Terezínská 215/10 a odkládá její řešení do doby přestěhování A. Hančlové do DPS
 • petici nájemníků a dopis Svazu tělesně postižených Lovosice.
 • žádost Elišky Chudárkové, Terezínská 655/63, požadovaný byt 1+1 však bude po provedených opravách přidělen dle pořadníku.
 • žádost Zlatice Pukiové, U Nadjezdu 874/7, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • žádost Jonáše Bertalána, U Výtopny 32, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit, zařazení jmenovaného na pořadník bude zváženo dle možností MěÚ.
 • žádost Renaty Lendelové, ubytované na ubytovně Nádražní 805, v současné době však nelze požadavek kladně vyřešit.
 • požadavek Ivany Cejpkové, Terezínská 205, v současné době nelze požadavek kladně vyřešit, zařazení jmenované na pořadník bude zváženo dle možností MěÚ.
 • žádost Marcely Červeňákové, Lukavec 16, v současné době není možné řešení její bytové otázky.
 • žádost Jitřenky Seibtové, Nádražní 805, současně nelze požadavek kladně vyřešit, zařazení jmenované na pořadník bude zváženo dle možností MěÚ.
 • zápis z jednání bytové komise ze dne 2.6.2004.
 • výběrové řízení na akci: Hrubé terénní úpravy v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Konstruktiva Branko, a.s. Praha.
 • výběrové řízení na akci: Regenerace průmyslové zóny - příprava území v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF VSB, a.s. České Budějovice.
 • zápis z jednání komise kultury, sportu a rozvoje cestovního ruchu, konané dne 22.6.2004.

RM neschvaluje:

 • výměnu bytu mezi Lubošem Adamem, Terezínská 215/12, Jaroslavem Poborským, Terezínská 215/10 a René Bílkem, U Nadjezdu 873
 • převod nájmu bytu 1+1 II. kat. v ul.Wolkerova 811/18 z původní uživatelky Evy Honové na Jiřího Leše /případ bude řešen soudní cestou/.
 • předloženou DSP na stavbu "II/247 Litoměřice- Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky" a trvá na splnění podmínek ze dříve vydaných vyjádření 130/2003 a zejména 92/2003, trvá na dodržení připomínek z přípravných jednání předaných mandatářem DZC ,a.s Lovosice, dále RM požaduje:
 • Provést cyklistickou stezku i na levém břehu Labe od kruhové křižovatky po most ,
 • Respektovat napojení a stavbu pneuservisu C
 • Přístup na pozemky jednotlivých fyz. a práv. osob,
 • Zahrnout i vyvolané investice - přeložky a ochrana stavby: "Sítě 1. a 2. etapy." Město Lovosice požaduje předat po ověření 1 ks kompletního paré DSP

RM souhlasí:

 • s ubytováním Jiřího Hrnčíře, Kostelní 7 na městské ubytovně v ulici Nádražní 805.
 • se zajištěním ostrahy objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích.
 • na základě jednání zástupců společnosti LIDL na MěÚ Lovosice vč. zaměstnanců odboru životního prostředí dne 25.6.2004 revokuje usnesení č. 168/2004 a za sjednaných podmínek (tj.500 000,-Kč dar městu) se snížením nivelity vozovky v ul. Tovární p.p.č. 161 v k.ú. Lovosice.

RM nesouhlasí s převodem nájmu bytu 1+3 II. kat. v ul. Prokopa Holého 889/27 z původní uživatelky Růženy Jelenové na dceru Gabrielu Sabolovou, neboť pro převod nejsou splněny podmínky občanského zákona.

RM přiznává v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a § 10 odst. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění ředitelkám MŠ, ZŠ, ředitelce CŠJ a DDM ELKO a řediteli ZUŠ v Lovosicích odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v I. pololetí roku 2004.

RM stanovuje dny, dobu a místnost pro uzavírání manželství pro správní obvod matričního úřadu Lovosice takto: dnem pro uzavírání manželství je každá 2. a 4. sobota v měsíci v době od 8.00 do 13.00 hodin (vyjma státních svátků) a místností pro uzavírání manželství je obřadní síň na adrese Lovosice, Školní 407/2.

Třetí řádné zasedání zastupitelstva města

bylo o pět dnů posunuto ke konci měsíce a sešlo se tak v úterý 29. 6. v téměř plném obsazení 22 poslanců při třech řádných omluvách. Hlavním bodem programu byly samozřejmě finance, kterým byla věnována podstatná část jednání. Hned v úvodu byla řešena otázka, kdo má zastupovat město na příští valné hromadě DZCL, pokud je starosta členem statutárních orgánů společnosti. Bylo vysvětleno, že se zde počítá s účastí místostarosty. Následující zpráva tajemníka o plnění minulých usnesení byla přijata bez připomínek.

Zajímavým dalším bodem bylo rozhodování o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva. Podle nařízení vlády z letošního roku je možné nárokovat měsíční navýšení o 10 Kč pro poslance, který nevykonává další funkci, vyšší ohodnocení je za členství v komisi nebo její předsednictví a maximální navýšení 60 Kč pak patří členu městské rady. Sešly se tři návrhy: přijmout toto navýšení, ponechat stávající stav, nebo zříci se těchto odměn vůbec. Pro tento razantní návrh hlasovali jen 4 z přítomných. Potřebný počet hlasů ale nedostala ani varianta přijímající navýšení a tak zvítězil kompromis - ponechání současného stavu.

Předseda finančního výboru pan Hauf neskrýval ve své zprávě znepokojení nad stavem financí města, kdy největším problémem se ukazuje přislíbených ale nesplacených 14 milionů Kč firmou INDES INVEST s. s r.o. na výstavbu Zámecké ulice. Tady hrozí nutnost dalšího úvěru na tuto částku. Dále pak poukázal na nedobrou praxi, kdy v současné napjaté platební bilanci jsou neplánované zdroje použity na akce bez souhlasu zastupitelstva. Příkladem jsou špatně odhadnuté prostředky na správu a údržbu radnice nebo vícenáklady při přestavbě bývalých jeslí na dopravní odbor. Přesto finanční výbor vyslovil souhlas s navrhovanou 1. rozpočtovou změnou.

Kontrolní výbor na svém jednání řešil stížnost majitelů domu v Kostelní ulici na vyúčtování spotřeby tepla, dále se zabýval čerpáním prostředků získaných prodejem kina a zajímal se o stav webových stránek úřadu.

Delší diskuse vznikla nad zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003. Pracovníkům úřadu bylo právem vytknuto, že zastupitelé nedostali tuto zprávu do svých materiálů, i když auditor vedení účetnictví odsouhlasil. Vyslovil ale připomínky k hospodaření bytového úseku a majetkosprávní odbor dostal za úkol tyto nedostatky analyzovat a odstranit

Následovala nejrozsáhlejší rozprava jednání, kde se vzájemně mísila debata o plnění rozpočtu za leden až duben 2004 s první rozpočtovou změnou a uvažovanou další - druhou změnou. Nakonec byly tyto problémy seřazeny v logické posloupnosti a postupně odsouhlasovány. Bylo tak schváleno plnění rozpočtu za měsíce 1 - 4 2004 a první změna rozpočtu pro letošní rok, která díky přesunům v příjmech a výdajích činí pouhých 103 tisíc Kč. K té se podrobněji vrátíme v samostatném příspěvku. Problémy se tak soustředily na přípravu dalších úprav rozpočtu. Tam se jednání nejprve zadrhlo při diskusi nad nárokem firmy RAXIS, ve výši 318 tisíc Kč. To je cena za příčku v nové radnici, která byla sice nutná, nebylo ale vyjasněno, byla-li zahrnuta v původní dokumentaci. Po prohlášení zmíněné firmy, že tato platba může být posunuta do roku 2005, bylo řešení odloženo. Pak už zastupitelé poměrně hladce schválili navýšení ceny za dokončení opravy plaveckého bazénu o další milion a přijetí dalšího úvěru v rozsahu 14 786 171 Kč na úhradu výstavby ulice Zámecká. Jak již jednou bylo řečeno, společnost INDES INVEST zatím nezaplatila slíbenou částku.

V kapitole prodeje nemovitostí bylo nejprve jednáno o současném stavu výběrového řízení na prodej pozemku pro výstavbu polyfunkčního domu v ulici Osvoboditelů. Zde byly předloženy dvě nabídky, kdy jednu z nich podala shora uvedená firma INDES INVEST. Protože současně došlo ke změnám v nabídkách, bylo řešení odloženo na zářijové zasedání Zastupitelstva. Dále byla schválena nová kupní cena 8,6 milionů Kč prodeje internátu v ulici Osvoboditelů Ústeckému kraji a odkoupení pozemků o výměře 26 629 m2 od Lovochemie za minimálně 5 milionů Kč.

Zastupitelstvo pak schválilo prodej pozemku v ulici Svatopluka Čecha o výměře 693 m2 paní Janě Balákové za 100 Kč/m2, neschválilo ale prodej částí pozemků v Tylově ulici panu Janu Hrdličkovi s Janou Hubkovou (cca 190 m2) a Heleně Zítkové (160 m2) z důvodu nejednoznačného zastavovacího plánu. Schválilo prodej obsazeného bytu 1+2 II. kategorie v domě Obchodní 875 paní Barboře Lorenzové z Lovosic za 68 138 Kč a prodej bytu 1+2 I. kategorie v domě Kmochova 951 dle výsledku obálkové metody panu Davidu Lehečkovi z Milešova za 420 000 Kč.

V další kapitole byl dán souhlas s výsledkem výběrového řízení na pojistitele majetku města. Vybraným ústavem bude Pojišťovna Kooperativa a.s. Hlavním kriteriem zde byla ochota k pojištění majetku v zátopové oblasti. Hned nato byl vysloven souhlas s novelizací Požárního řádu Města Lovosice.

V závěru rozsáhlého jednání pak Ing. Vybíral informoval o stavu společnosti DZCL a.s., kdy zmínil obtížné překonávání následku povodní, kde se zvyšoval pozemek v 1. zóně. Nastínil i snahy o spolupráci se sousedním Saskem a vyzvedl dobré perspektivy domácí firmy Glanzstoff Bohemia s.r.o., která připravuje rozšíření výroby. Konstatoval, že společnost INDES INVEST dosud nezahájila práce ve 4. zóně DZCL a není zde zatím zájemce na zbývající pozemek o rozloze 1,3 ha. Pozastavil se nad malými finančními zdroji, kterými jsou jen prodeje nakoupených pozemků za 100 Kč/m2, kde je k dispozici zhruba 50 ha. Nepříjemný je také fakt, že není dosud uskutečněna předpokládaná a odsouhlasená trojsměna pozemků.

Zastupitelstvo města vzalo tuto informaci na vědomí a poslední plánovaný bod - jednání se společností LIDL - přeneslo na Radu města.

JiH

Společenská kronika

Společenská kronika

V červnu 2004 odešli Lovosičtí občané:

Oldřich Valenta, * 1936,
Václav Sazeček, * 1924,
Václav Kocánek, * 1933,
Antonie Vopálenská,* 1916,
Marie Šnejdarová, * 1949,
Marie Richtrov, * 1911,
Zdeněk Uher, * 1940.
 
Z mimolovosických také:
 
Bohumila Horáčková z Milešova* 1937,
z Podsedic Václav Procházka,* 1922,
Marie Gebhartová, * 1934,
z Vrbičan Josef Havlíček,* 1926,
Miroslav Preis,* 1932,
Z Čížkovic Miluše Hejduková,* 1926,
Jiří Baumruk,* 1949,
Vlastimil Krogner z Klapého,* 1934,
Jiří Mikulec z Chrášťan,* 1926,
Oldřich Prajzler z Třebenic,* 1922,
Robert Merkel z Lukavce, * 1919.

S pozůstalými sdílíme smutek...

Puhlíkovi

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2