Srpen 2004 Lovosický dnešek - Strana 5

 

Hospodaření města

1. změna rozpočtu

Třetí řádné zasedání zastupitelstva města bylo hlavně věnováno finančním otázkám. Jednou z nich byla právě první změna v rozpočtu, která se v souhrnu nezdá nijak významnou, protože se jedná o částku zhruba 103 tisíc Kč. Při bližším pohledu se však ukáže, že se jedná o kombinaci neplánovaných příjmů i výdajů, které se takto podařilo vybalancovat v rozsahu třiceti milionů korun. Zjednodušený přehled je pak následující:

Neplánované příjmy:
Dotace PHARE - investiční převod 9,225 mil Kč
pojistné náhrady 7,350 mil Kč
neinvestiční dotace na opravy infrastrukt. 5,400 mil Kč
dotace z povodňového fondu 3,760 mil Kč
dotace na kanalizaci v Přívozní ulici 3,669 mil Kč
daší drobné účelové dotace 1,083 mil Kč
c e l k e m 30,487 mil Kč
 
Neplánované výdaje:
Platba zádržného z dotace PHARE 9,684 mil Kč
kanalizace v Přívozní ulici6,130 mil Kč
oprava komunikací 5,400 mil Kč
záležitosti civilní ochrany 5,000 mil Kč
vícepráce při dostavbě radnice 3,060 mil Kč
další náklady pod 1 mil Kč 1,316 mil Kč
c e l k e m 30,590 mil Kč
 
r o z d í l 0,103 mil Kč

Z celkového pohledu je tento stav příznivý, zastupiteli bylo ovšem připomínáno, že některé z výdajů měly být předem schvalovány, protože každé koruny je třeba ke splácení úvěrů. Větší těžkosti se však ukazují při plnění dalších závazků, které povedou ke druhé změně rozpočtu. K tomu se vrátíme po záříjovém zasedání zastupitelstva.

JiH

Zprávy DZCL

Financování PLCL (Průmyslového a logistického centra Lovosice)

Téma neustále živé a diskutované, téma zajímající asi každého občana Lovosic. Proto jsme požádali vedoucího ekonomického odboru MěÚ Lovosice pana Jindřicha Nováka, který pro nás zpracoval aktuální informaci o financování PLCL v roce 2003 i s malou rekapitulací od vzniku tohoto projektu. Znovu připomínáme, že financování PLCL je výhradně záležitost Města Lovosice a jeho zastupitelů a všechna rozhodnutí prochází usnesením zastupitelstva.

Průmyslové a logistické centrum Lovosice zahrnuje 1. a 2. etapu - pozemky u Lovochemie, 4.etapu - japonské firmy, firmu Indes Invest a Cukrovar.

Dopravně zbožové centrum (DZCL) spolupracuje s Městským úřadem Lovosice při realizaci průmyslové zóny PLCL na základě uzavřené mandátní smlouvy s měsíční platbou 200.000,- Kč . V roce 1998 byl proveden vklad do DZCL a.s. 2 310 000 Kč. V roce 1999 bylo navýšeno základní jmění DZCL a. s. o 5 000 000 Kč. Město Lovosice je vlastníkem 73 ks akcií po 100 000 Kč.

V roce 2000
profinancováno v PLCL cca 20 790 000 Kč především za nákup pozemků pro 1. a 2. etapu PLCL (financováno z úvěru), za uzavření úvěrové smlouvy a splátku úroků z tohoto úvěru.

V roce 2001
použito do PLCL cca 10 695 000 Kč za nákup pozemků pro 2. a 4. etapu PLCL, tendrovou dokumentaci (s podílem dotace MMR ve výši 440 000 Kč) a splátky úroků.

V roce 2002
profinancováno cca 81 091 500 Kč. Největší položkou byla úhrada inženýrských sítí pro 4. etapu PLCL (s podílem dotace MMR ve výši Kč 14 266 000 Kč), dále investice do Cukrovaru, za nákup pozemků pro 1., 2.a 4. etapu, splátky úroků, za projektovou dokumentaci pro 1.a 2. etapu, za daň z převodu nemovitostí, odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy, za splátky DZCL vyplývající z mandátní smlouvy.

V roce 2003
bylo profinancováno celkem 109 623 tisíc Kč z toho 89 239 tisíc Kč za úhrady faktur firmy Skanska za inženýrské sítě 4. etapy včetně zakoupení strojů (financováno z programu PHARE), a dále 20 384 tisíc Kč za výdaje spojené z budováním PLCL.

Rekapitulace výdajů od počátku budování PLCL k 31.12.2003

  • nákup pozemků v 1., 2. a 4. etapě PLCL 61 835 000 Kč, (zahrnuta i daň z převodu nemovitosti a odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy)
  • do infrastruktury (inženýrské sítě, projektová dokumentace, akce PHARE) 130 134 000 Kč
  • ostatní náklady (skrývka zeminy, archeologie, ost.) 9 805 000 Kč.
  • nákup areálu cukrovaru - 5 500 000 Kč
  • nákup strojů na čištění - 11 834 411 Kč.

Město Lovosice prodalo k 31.12.2003 pozemky ve 4.etapě investorům za 75 860 tisíc Kč.

Úvěry a závazky:

V roce 2002 byla uzavřena smlouva s KB o uzavření úvěru ve výši 20 000 000 Kč na nákup pozemků v 1. a 2. etapě PLCL.

Do 31.12.2003 bylo ve splátkách uhrazeno 8 500 000 Kč, v roce 2004 - 6 000 000 Kč a v roce 2005 zbytek úvěru 5 500 000 Kč.

Do 31.12. 2003 bylo na úrocích z  úvěru zaplaceno 4 690 000 Kč. Dle splátkového kalendáře zbývá v roce 2004 - 700 000 Kč a v roce 2005 doplatit 250 000 Kč.

Kromě výše uvedených závazků vůči KB má město závazek vůči DZCL a. s. za pozemky vyplývají z uzavřených kupních smluv ve výši 4 464 000 Kč se splátkami: 1/2003 - 2 000 000 Kč uhrazeno, 12/2003 - 131 000 Kč uhrazeno, 11/2004 - 2 000 000 Kč, 11/2005 - 333 000 Kč, dále závazek ve výši 2 400 000 Kč z uzavřené mandátní smlouvy s DZCL a. s. 13/2000, který byl zaplacen v 12/2003.

Dalším závazkem je úhrada 2 faktur ve výši 1 263 tisíc Kč společnosti DZCL za období 2002 a 2003 v rámci Mandátní smlouvy.

Přijaté dotace:

V roce 2001 obdrželo město dotaci od MMR na tendrovou dokumentaci pro 1. a 2. etapu PLCL 440 000 Kč, spoluúčast města byla 440 000 Kč.

V roce 2002 obdrželo město dotaci od MMR na inženýrské sítě pro 4.etapu PLCL 14 266 000 Kč, spoluúčast města byla 16 758 076 Kč.

V roce 2003 dotace dle rozpočtu cca 93 000 000 Kč od MMR ČR a Centra pro regionální rozvoj ČR na program PHARE na realizaci technické infrastruktury v 1. a 2. etapě PLCL.

K 31.12.2003 jsme obdrželi 86 678 tisíc Kč. Spoluúčast města nutná pro přidělení této dotace byla 49 802 000 Kč.

(hv)

Na poslední chvíli

Volební dozvuky

Po volbách je sice už pár týdnů, vlivem periodicity našich novin a zaneprázdněností těch, kteří jsou schopni dodat kvalitní podklady vychází volební výsledky až v tomto čísle. Neztrácejí však ještě vůbec aktuálnost, protože jejich výsledky dodnes lomcují politickou scénou v naší zemi a ještě asi nějaký čas budou. Ale teď již pohleďme, jak volili lovosičané:

Oprávněných voličů by bylo mělo přijít k urnám 7 540. Přišlo jich však jen 1 885, což je 25,05 % a to tak zhruba odpovídá celostátnímu průměru. Platných hlasů bylo o 8 méně, tedy 1877. Ty si rozdělily strany takto: ODS dostala 36,01% hlasů, KSČM (!) 25,14 %, Čeští sociální demokraté pouhých 10,86 %, za zmínku stojí snad už jen Nezávislí s 9,16 % a Strana nezávislých kandidátů a Evropských demokratů s 6,65 %. Ostatních 26 stran, které rovněž kandidovaly v našem městě se podělilo o drobty - celkem 18,83 %. Dvě strany nezískaly ani hlásek, sedm jich mělo po jednom hlase. Tolik výtah ze zprávy, kterou nám poskytla paní Závadová z Městského úřadu.

Nedá mi, abych to trochu neokomentoval: Lidi, lidi… Krátkou paměť máte. Pokud to takhle půjde dál zvítězí strana, za níž se volilo povinně, lístky se vyplňovaly před plentou a děti těch, kteří si troufli volby bojkotovat, měly dost velké potíže s dalším vzděláním… I já jsem někdy otrávený z toho, jak neeticky jednají ti, kterým jsme dali důvěru. Musím vždy překousnout fakt, že nevolíme mezi dobrem a zlem, ale mezi zlem a ještě větším zlem. Tady prostě se projevují důsledky jednak porušení kontinuity demokratického vývoje země, jednak trochu té naší české povahy. Tak ještě jednou: až zase jednou budete váhat zda volit či nevolit uvědomte si, že když nedáte vy svůj hlas dobrovolně, zvítězí ti, kteří ho odevzdávají povinně…

-jč-

Co nového v Lovosicích

Zdržení stavby prodejny potravin LIDL

Dlouho očekávaná výstavba prodejny potravin LIDL na území bývalé Betonárky TGB Chomutov již začala. Proč došlo ke zdržení a jaké jsou nové termíny dostavby a otevření jsme se zeptali Ing. Ivy Loukotkové z investorsko inženýrské společnosti Ekoline v Ústí nad Labem, která zastupuje společnost LIDL ČR, v.o.s. a zajišťuje pro tuto společnost inženýrskou činnost.

Pohled na místo, kde se staví prodejna LIDL (ústí Tovární ulice do vozovky Lovosice - Třebenice) . Velmi dobré místo i bez kácení stromů, které chtěl zástupce LIDLu po městě Lovosice. Pokud budou poskytovat dobré služby nemusí mít starost o rentabilitu bez ohledu na to, zda budou mezi stromy, nebo na širé pláni...

Ing. Loukotková nám k tomu řekla: „Stavba LIDLu se trošku zdržela a to především protože LIDL chtěl, aby občané města měli snadnější přístup k prodejně a prodejna byla lépe viditelná z hlavní komunikace I/30. Z tohoto důvodu LIDL požádal Radu města o snížení nivelity vozovky Tovární a současně nabídl městu sponzorský dar ve výši 200 tis. Kč. Bohužel výše uvedené skutečnost byla Radou města Lovosice zamítnuta. Dne 8.6.2004 došlo k předání staveniště firmě KOMASTAV Ústí nad Labem a začala se stavět vlastní prodejna a parkoviště bez snížení vozovky Tovární. Termín dokončení podle smlouvy je 11/2004. Otevření prodejny by mělo dle mých informací být ještě letos“. Ohledně snížení nivelity komunikace byla zaslána ještě žádost do Zastupitelstva města a čekalo se na jeho rozhodnutí dne 29.6. 2004. Mezi tím došlo s RM k dohodě. Na zasedání rady téhož dne bylo přijato usnesení, že rada se snížením nivelity vozovky souhlasí. LIDL provede snížení nivelity z vlastních prostředků bez jakékoliv účasti města. Z původních 200 tis. Kč byl zvýšen sponzorský dar na 500 tis. Kč. ZM už tuto záležitost neprojednávalo.

Do uzávěrky tohoto vydání našich novin jsme se nedozvěděli výsledek jednání o požadavku LIDLu na likvidaci cca 29 ks vzrostlých stromů a zhruba 70 m2 křovin, které ukazuje fotografie, na obou stranách vjezdu do Tovární ulice. Podle tohoto požadavku by zde mělo dojít v rámci „terénních úprav“ také ke snížení levého svahu pod budoucím LIDLem tak, aby na prodejnu bylo vidět z hlavní komunikace. Jak nám sdělila vedoucí odboru ŽP MěÚ Lovosice paní Dana Tschakertová, tato záležitost zůstává pro odbor ŽP otevřená. Přesto, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku Ředitelství silnic a dálnic, jehož jsou vlastníkem, rozhodnutí o osudu stromů je také v kompetenci Městského úřadu Lovosice.

Text a foto (hv)

Oprava mostu přes Modlu u Lovochemie

Další uzavírka mostu na příjezdu do Lovosic překvapila mnohé řidiče. Zeptali jsme se stavbyvedoucího firmy Viamont DSP a.s. Ústí nad Labem pana Ladislava Vébra jaké jsou důvody této opravy.

„Otázka je spíše pro investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic Chomutov. Já vím jen to, že most staticky nevyhovoval“. Diagnostickým průzkumem mostní konstrukce bylo zjištěno, že během dosavadní životnosti mostu došlo k několikanásobnému navýšení vrstev vozovky, ke zvýšení a rozšíření říms nabetonováním a tím ke značnému přetížení nosné konstrukce. Z tohoto důvodu je navrženo snížení nivelity na mostě včetně úpravy říms. „Odfrézovala se vozovka, odbourali se veškeré stávající vrstvy až na nosnou konstrukci. Stará izolace, staré vozovkové souvrství (za ty roky bylo vrstev několik) ochranná izolace. Zpětně se bude dávat v jiných výškových poměrech, navyšuje se i deska. Opravuje se vršek a provádí se nabetonování nosné konstrukce. Na spřaženou desku se bude dávat nová izolace a nová vozovka. Stávající nosná konstrukce zůstala a ložiska také. Navýšení vozovky na mostu bude asi o 30 cm. Napojení odfrézované vozovky je zhruba 80 m. Termín dokončení je ve smlouvě do konce srpna 2004, předpoklad je, že provoz bude puštěn 16. až 20.8.2004“.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 5