Srpen 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Spalování průmyslového odpadu v cementárně Čížkovice.

O spalování průmyslového odpadu v cementárně firmy Lafarge cement, a.s., Čížkovice se málo ví, přesto že jde o jedinou firmu v kraji, kde se spalují ojeté pneumatiky. Proti spalování průmyslového odpadu v cementárně Čížkovice protestují ekologové. Podle nich může při spalování odpadu unikat mnoho škodlivých látek. Vedení cementárny tvrzení ekologů odmítá. Důvod ke spalování je jasný. Tím, že cementárna místo drahého topného oleje bude pálit papír, plasty nebo pneumatiky, ušetří desítky milionů korun. Požádali jsme ředitele pro rozvoj a vnější vztahy čížkovické cementárny pana Josefa Šulce, aby nám o tom něco pověděl.

Od kdy se v cementárně v Čížkovicích spaluje odpad, jaká povolení k této činnosti byla vydána a kým?

V cementárně se začaly spalovat odpady již z 80. letech minulého století. Pravidelně se spalovaly celé pneumatiky a jednorázově odpady, které bylo potřeba v regionu ekologicky likvidovat. Povolení ke spalování vydával Okresní národní výbor Litoměřice po vyjádření příslušných orgánů (Hygiena, inspekce ŽP) Nyní povolení vydává Krajský úřad Ústí nad Labem po předchozím stanovisku České inspekce živ. prostředí a na základě provozní zkoušky, při které je prováděno kompletní měření emisí.

Můžete pro naše čtenáře velmi stručně popsat technologii spalování?

V naší cementárně pro výrobu slínku je používán energeticky nejúspornější suchý proces s kalcinačním pětistupňovým výměníkem. Rozemletá surovinová moučka, skládající se z vápence a z ostatních kysličníků, vstupuje nejprve do protiproudého výměníku, kde při přímém styku suroviny s horkými kouřovými plyny, dochází k předávání tepla a také k chemickým reakcím. Předehřátá surovina z výměníku vstupuje do vlastní rotační pece, přičemž její teplota postupně stoupá až po proces slinování při teplotě 1400 - 1500 oC. Teplota plamene na hořáku je kolem 2100 oC.

Tyto vysoké teploty a alkalické prostředí nám umožňují spoluspalování altermativních paliv. Přesná receptura, kontrola složení, dokonalé řízení procesu výpalu při teplotách okolo 1500 oC a nezpochybnitelný emisní monitoring, dovolují využívat alternativní palivo s dvojí certifikací, tj. výrobkovou i emisní. Po vyčerpání možností recyklačních procesů neexistuje v oblasti průmyslových výrob některá další, která by byla svoji ekologickou účinností srovnatelná s cementářskou a přitom neprodukovala žádný odpad. Spalovny produkují popel, který je nutno uložit na skládky, tepelné elektrárny jen malou část popílku využijí v pozemním stavitelství a valná část zůstává na odkalištích.

Jaký odpad se spaluje a co se spalovat nesmí?

Nemůžeme spalovat odpad a ani alternativní palivo, které by zhoršovalo emise do životního prostředí a kvalitu cementu.

Je prováděna kontrola dodržování norem uvnitř podniku a od kontrolních orgánů. Kdo tuto kontrolu provádí?

Z každé zásilky se odebírá vzorek, který se analyzuje a kontroluje, zda odpovídá garantovaným parametrům. Kouřové plyny kontinuálně analyzujeme a zjišťují se hodnoty: NOx, SO2, CO, prach a jsou ukládány v počítači. 2x do roka se provádí kompletní měření emisí. Kontroly provádí orgány životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.

Jaké jsou kapacitní možnosti spalování odpadů a perspektiva do budoucnosti?

Znám v Evropě cementárny , kde nahrazují alternativními palivy, které jsou vyráběny z odpadů, až 80 % fosilních paliv. Je to cesta, jak splnit direktivy EU ke snižování skládkování odpadů.

O možném dopadu na životní prostředí našeho regionu jsme chtěli vědět více. Podle odpovědi tiskové mluvčí Ústeckého kraje Mgr. Romany Konečné spoluspalování odpadů v Čížkovické cementárně povolila Česká inspekce životního prostředí Ústí nad Labem (ČIŽP). Tento orgán státní správy provedl i stanovení podmínek, vykonává i kontrolu a provádí kontrolní měření emisí. Krajskému úřadu kontrolní činnost nepřísluší, reagoval by až v případném správním řízení, které by ČIŽP proti cementárně zahajovala. Zeptali jsme se i Ing. Hájka z oddělení ochrany ovzduší z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Jsou nějaká omezení nebo opatření ke spalování odpadu v čížkovické cementárně?

ČIŽP do konce roku 2002 vydávala z hlediska zákona o ovzduší rozhodnutí, kterými stanovila podmínky za kterých se mohou spalovat v rotační peci na výrobu slínku různé druhy odpadů či dříve v této cementárně nepoužívaných paliv. Od roku 2003 tato kompetence přešla na Krajský úřad Ústeckého kraje, pro který je ČIŽP v řízeních o spoluspalování odpadů dotčeným orgánem státní správy. Ve vydaných rozhodnutích ČIŽP jsou vždy pro spoluspalování odpadů stanoveny podmínky a to s ohledem na vyloučení negativního vlivu spalování na životní prostředí a hlavně tedy na kvalitu ovzduší (např. druh a nutná kvalita odpadu, způsob manipulace s odpadem, dávkování, provozní podmínky rotační pece atd.).

Jak a kým je prováděna kontrola dodržování podmínek pro spalování a zátěže na ŽP?

Kontrolu dodržování stanovených podmínek provádějí pracovníci ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství se jedná o způsob nakládání s odpady (označování, uložení, zabezpečení proti úniku, evidence apod.), z hlediska ochrany čistoty ovzduší jsou kontrolovány podmínky stanovené ve výše zmíněných rozhodnutích vydaných v souladu s ustanoveními zákona o ovzduší. Z hlediska dodržování množství a kvality vypouštěných znečišťujících látek (emisí do ovzduší) jsou prováděna každoroční měření těchto látek měřícími skupinami s autorizací od Ministerstva životního prostředí.

ČIŽP navíc kontroluje i správné provádění měření emisí autorizovanými měřícími skupinami.

Podmínky pro spalování odpadů v cementárnách jsou příznivější, než ve spalovnách odpadů. V pecích, kde se vyrábí cement, je teplota 2000°C. Celý pecní systém, se stávající z výměníku tepla, rotační pece a chladič slínku, představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadového zneškodnění škodlivin, vznikajících při spalovacím procesu. Podle slov ředitele pro rozvoj a vnější vztahy Josefa Šulce by cementárna byla schopna zpracovat průmyslového odpadu i ojetých pneumatik více než dosud. Ze získaných odpovědí vyplývá, že zde není důvod k obavám.

Připravil (hv)

služby a obchod v Lovosicích

ČESKÁ POŠTA V LOVOSICÍCH

Před lety, přesně v červenci 1996, jsme v našem měsíčníku Lovosický dnešek zveřejnili rozhovor s tehdejším vedoucím lovosické pošty, panem Bohumilem Lantelmem. V současné době poskytuje informace o naší poště přímo ředitelství České pošty v Litoměřicích. Odpovědi na naše otázky připravila za organizaci Česká pošta, s.p., náměstkyně pro poštu provozního ředitelství Obvodu Litoměřice paní Marianka Líbalová 8.7.2004, které za poskytnuté informace děkujeme.

Česká pošta, s.p. je po Českých drahách druhým podnikem, se kterým běžný občan přijde nejvíce do styku. Co si může občan vyřídit v pobočce Centrum?

V centru města se nachází pošta Lovosice l, zde je možno podat poštovní poukázky, listovní a balíkové zásilky. Je zabezpečen příjem sázenek SAZKY přes on-line systém. Nabízí se zde produkty realizované pro Poštovní spořitelnu, je možné podat návrh na uzavření smlouvy na stavební spoření ČMSS, penzijní připojištění Penzijního fondu Stabilita, životní pojištění České pojišťovny, pojištění odpovědnosti ČPP za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále si může na poště zákazník koupit kromě cenin a kolků telefonní karty, losy, cigarety, noviny a časopisy. Současně je zde prováděna výplata pošt. poukázek, které byly doručeny adresátům do domovních schránek.

Jaký je v současnosti rozsah služeb České pošty Lovosice 2 u nádraží ČD?

Rozsah služeb je v podstatě shodný jako u pošty Lovosice l. U pošty Lovosice 2 je možné navíc podat obchodní a PROFI balíky. Tato pošta zajišťuje také dodací službu (tj.:dodávání do pošt.přihrádek a doručování listovních a balíkových zásilek) pro město Lovosice a pro okolní obce.

Ještě se vůbec říká poštovní doručovatel? Jak se jmenuje lovosická paní poštmistryně?

Ano, název poštovní doručovatel se i nadále používá, rozlišujeme pěší doručovatele (doručují především ve městě) a motorizované (zabezpečují doručování pomocí automobilů v přilehlých obcích). Především u motorizovaných doručovatelů si může zákazník podat zásilky na jejich pochůzce, zakoupit ceniny, tisk i domluvit uzavření některé smlouvy našeho obchodního partnera (založení účtu,stavebního spoření apod.). Paní vedoucí pošty Lovosice 2 se jmenuje Ladislava Ježková. Jméno vedoucího pošty naleznete na přehledu služeb, který je umístěn v prostorách pro veřejnost na každé poště.

Často vídáme jet po ulicích auto s emblémem Česká pošta. Co vlastně rozváží - všechny balíky nebo jen určité druhy?

Provádíme pokus o doručení všech balíkových zásilek (pokud adresát nepožaduje uložení balíku na poště) jak ve městě - samostatnými rozvozy, tak na venkově - prostřednictvím již výše zmiňovaného motorizovaného doručování.

Máte nějakou novou službu, kterou byste občanům doporučila?

Především v době dovolených je možné využít dosílku došlých zásilek za adresátem. Pokud někomu z občanů nevyhovuje pošta, u které se mu ukládají oznámené zásilky, je možné si zvolit jinou poštu, na níž mu budeme zásilky posílat. Od 1.7.2004 nabízíme novou službu WESTERN UNION - umožňuje urychlené odeslání a dodání peněz do ciziny i z ciziny, lze ji využít i v tuzemsku. Převod se uskuteční během několika minut.

Občané, kteří cestují po celé republice jistě uvítají, že Česká pošta sjednotila hodiny pro veřejnost, takže i na nejmenší poště v republice by Vás měli obsloužit minimálně do 16.00 hodin.

Pokud není občan s některou poskytnutou službou České pošty spokojen, kam se má obrátit s reklamací (nebo stížností), do Lovosic nebo do Litoměřic?

Reklamaci po nedodané zásilce může občan uplatnit u kterékoliv pošty na podkladě předloženého podacího lístku. Stížnost může podat přímo u vedoucí pošty nebo na Provozním ředitelství České pošty,s.p. v Litoměřicích.

Funguje i v Lovosicích Poštovní spořitelna?

Ano, produkty Poštovní spořitelny poskytujeme na všech poštách, tedy i v Lovosicích.

Chystá se obecně v poštovním systému něco nového, eventuálně nějaká změna přímo v Lovosicích?

O tom, co je v poštovním dění chystáno nového, informuje své zákazníky pravidelně jednou za půl roku časopis Zpravodaj pošty, v červnu vyšlo i mimořádné číslo, které bylo určeno do všech domácností.

V současné době pošta Lovosice 1 nestačí zvládat nápor zákazníků především v období výplat, kdy občané nejen vybírají peníze z účtů, ale provádějí i nutné platby v hotovosti. Usilujeme o získání nového vhodného objektu v centru města, kde bychom mohli rozšířit počet přepážek pro obsluhu zákazníků. Pokud se nám toto podaří, věříme, že budou občané Lovosic více spokojeni s poskytováním poštovních služeb ve městě a o to nám mimo jiné také jde.

Doufejme, že snaha získat nový objekt pro poštu Lovosice 1 České poště vyjde, opravdu zde bývá klientů hodně a někdy se tvoří i fronty. V této oblasti žije v panelových domech více obyvatel než u nádraží Českých drah.

Otázky připravila Eva Hozmanová

 

Životní poslání

S kazatelem Bratrské jednoty baptistů panem Vychopněm hovoří František Hruza

Pane Vychopni, vaše kazatelská činnost je delší. Působil jste již v několika sborech BJB v ČR. Kde to bylo a od kdy jste v Lovosicích?

V říjnu tohoto roku to bude již 27 let, co jsem v kazatelské službě. Působil jsem ve sborech na Vsetíně, ve Vysokém Mýtě, ve Vikýřovicích u Šumperka a od října 1995 jsem zde v Lovosicích.

V čem vidíte podstatný důvod vašeho kazatelského poslání a jaký úkol konáte v rámci významu vaší církve?

Kazatelem jsem především proto, abych sloužil. Jsem přesvědčen, že to má smysl, neboť věřím, že Ježíš Kristus je jedinou nadějí a budoucností pro náš svět. Mým úkolem je abych lidem pokud možno jasně a srozumitelně vykládal Bibli. Jako sbor, či církev - Bratrská jednota baptistů - jsme částí velké rodiny křesťanských církví, s nimiž máme mnoho společného. Naším specifickým rysem je pak přesvědčení, že křesťanem se člověk nerodí, ale stává a to potom, když prožije osobní oslovení od Boha, uvěří v něj a sám se k němu ve křtu přihlásí. Své křesťanství neprojevuje jen tím, že v neděli chodí pravidelně na bohoslužby, ale hlavně že žije v souladu s vyznáním k němuž se hlásí.

Je pro vás lovosický sbor v něčem jiný, lepší, než byly ostatní, kde jste působil?

Neřekl bych, že by byl lovosický sbor lepší nebo horší než ty ostatní „mé“ sbory. Všechny mi přirostly k srdci. Jsou různé jako jsou různí lidé v nich, jako je jiné prostředí v němž žijí a pracují. Lovosice jsem dříve znal jenom z mapy, jako rodáka z Moravy by mne nikdy nenapadlo, že se ocitnu tady v krásném kraji na břehu Labe. I tady v Lovosicích jsem našel společenství upřímných křesťanů, lásku a ochotu ke spolupráci, prožil jsem zde a prožívám krásné a požehnané chvíle, plné radosti, ale na druhé straně i problémy a těžkosti. Pro mne je tento sbor jiný v tom, že bude zřejmě posledním z mých působišť před odchodem na odpočinek.

Co myslíte, že zdejší sbor může nabídnout (samozřejmě mimo pravidelných bohoslužeb) občanům našeho města, zejména mládeži a dětem?

Každoročně pořádáme v některém rekreačním středisku v Orlických horách, Krkonoších, nebo Krušných horách (letos na Sázavě ) letní pobyt rodičů s malými dětmi. Mládež našeho sboru už několik let organizuje v letních měsících pravidelné „English campy“ a na to v průběhu roku navazující „English Weekendy“. Náplní je jak vyučování angličtiny, tak i sportování a výlety do přírody. Vše je v křesťanském duchu, spojeno s rozhovory o víře, seznamování mládeže z místních škol s křesťanstvím, navazování přátelství. Mládež našeho sboru má otevřené schůzky pro všechny mladé lidi. Máme kontakty také s Domovem důchodců v Lovosicích, kde se pravidelně setkáváme se staršími lidmi. Již řadu let také pořádá v naší modlitebně své koncerty místní hudební škola.

Co byste ještě chtěl dodat závěrem našeho rozhovoru?

Chtěl bych všem čtenářům časopisu Lovosický dnešek popřát všechno dobré, hodně zdraví a síly, aby se jim vše dařilo v životě.

Pane Vchopni, děkuji za rozhovor

Víte že...

Víte že...

před měsícem 4. července uplynulo rovných 800 let od kanonizace svatého Prokopa? Narodil se v zemanské rodině ve vesničce Chotouň na Kouřimsku v roce 990 a původně byl knězem (celibát tenkrát nebyl povinný, takže se oženil a měl syna Jimrama). Rodinného života i světského majetku se ale posléze vzdal a stal se mnichem u břevnovských benediktinů. Určitou dobu strávil jako poustevník v sázavských lesích. Se synem Jimramem a synovcem Vítem zde vystavěli kostelík a později, roku 1032, benediktinský klášter. Prokop se stal prvním opatem tohoto významného kláštera, známého střediska slovanské liturgie a vzdělanosti ve střední Evropě. Budovy kláštera se tyčí nad městečkem Sázava dodnes a jsou národní kulturní památkou. Opat zemřel v roce 1053 a roku 1204 ho papež svatořečil. Prokopova Chotouň je dnes řazena mezi poutní místa Čech. Svatý Prokop patří spolu se svatým Vojtěchem a svatou Ludmilou k významným českým zemským světcům a bývá zobrazován v opatském úboru s čertem.

S Lovosicemi je svatý Prokop spojen zajímavým způsobem. Na přední straně podstavce sochy svatého Vavřince z roku 1776 umístěné v lapidáriu za kostelem svatého Václava je vytesán nápis (na podstavci latinsky, zde v českém překladu, který uvádí p. Nesvarba v Lovosickém dnešku č.12/1996, s.7): K svátku svatého Prokopa, zvláštního ochránce našeho českého království, kdy lovosická obec dosáhla výsad malého města císařského království. Citace se týká 4. července 1600, kdy byla ves Lovosice povýšena Rudolfem II. na město. Proč tehdy sochař Bartoloměj Ederer z Budyně vytvořil právě sochu sv. Vavřince, a ne pro Čechy (a zvláště Lovosice) významnějšího svatého Prokopa, není známo.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6