Srpen 2004 Lovosický dnešek - Strana 7

Z okolních obcí

Malá obec s dlouhou historií
Dlažkovice

Obec leží 8 km jihozápadně od Lovosic na okraji Českého středohoří mezi Třebenicemi, Podsedicemi a Lkání a je pravděpodobně jednou z nejstarších vsí na Lovosicku. Z historických nálezů je možno zmínit třeba hromadný kostrový hrob únětické kultury či objevy z doby Římské říše a hradištní nálezy. Písemně byla ves poprvé byla uváděna v tzv, Spytihněvově listině z r. 1057, i když nejstaršího člena rodu (Radslava z Dlažkovic) poznáváme až v r. 1237. Koncem 14. století mizí rod z historie a obec byla rozdělena na několik částí. K jejich sjednocení došlo opět až v 18. století.

V r. 1667 koupil Dlažkovice majitel Podsedic František Edmund Putz z Adlersthurnu, rada české komory, který nechal na místě renesanční tvrze postavit nový zámek, který stavěl pravděpodobně litoměřický stavitel Giulio Broggio. Po smrti Františka Edmunda byl dalším stavebníkem jeho bratr Jan Ignác, v roce 1686 povýšený do hraběcího stavu. Zámek v letech 1713 až 1717 přestavěl a rozšířil syn původního stavitele, čížkovický rodák Octavio Broggio. Zámek poté zdědila dcera Jana Ignáce Marie Anna, provdaná z Harasova, za níž došlo ke spojení Dlažkovic s panstvím Skalka a Podsedicemi. V r. 1731 koupil Dlažkovice rakouský ministr vnitra hrabě Hatzfeld, který roku 1775 založil přilehlou osadu Doly (rozvíjel těžbu českého granátu). Zde se roku 1869 narodil Václav Liška, známý český typograf, který sestavil německo-české knihtiskařské názvosloví. Ves Doly zanikla v r. 1942 vystěhováním českého obyvatelstva a zničením domů. Dědictvím přešlo panství rodu Schönbornů. Kolem roku 1810 za Schönbornů byly na zámku prováděny empírové úpravy a založen anglický park. V r. 1841 se tu narodil Bedřich ze Schönbornu, pozdější rakouský ministr spravedlnosti. Po smrti Kristiny Schönbornové roku 1902 přišly do zámku školské sestry, které zde po tři léta vedly penzionát. V majetku Schönbornů zůstaly Dlažkovice i po pozemkové reformě v r. 1924, až do r. 1945. Zámek přešel později do správy Okresního národního výboru v Litoměřicích a v objektu zámku byl na podzim 1952 zřízen Krajský dětský domov se zvláštní školou. V 70. letech 20. století došlo ke generální rekonstrukci zámku. K přestavbě na domov rodinného typu došlo o prázdninách 1995 a v poslední době byla dokončena nová fasáda. V současné době je na zámku Dětský domov se speciálními školami (zvláštní škola, praktická škola, odborné učiliště) rodinného typu pro cca 100 dětí. Sbor Dětského domova, který vede slečna Andrea Šantorová, učitelka 1. ZŠ v Lovosicích, vystupoval též v Kulturním středisku Lovoš.

Mezi místní pamětihodnosti patří i raně barokní kostel sv. Václava, který také postavil litoměřický stavitel Giulio Broggio a to v letech 1672-5. Vedle kostela stojí barokní zvonice se starými zvony z roku 1498 a 1618. Před apsidou kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která původně stála na cestě ke hřbitovu.

Okolí Dlažkovic patřilo v dřívějších dobách k těžebním místům českých granátů. Zajímavostí je i tzv. „Dlažkovický“ diamant, který byl sice v Dlažkovicích nalezen, není ale jasné, zda nepochází odjinud a nebyl zde pouze ztracen.

Obec má v současné době 112 obyvatel a je zřejmě jednou z nejmenších na počet obyvatel na Lovosicku. Obecní úřad má 7 zastupitelů, starostou obce je Stanislav Douša a zástupcem starosty Miroslava Bendová. Obyvatelstvo se převážně zaměstnává zemědělstvím a ovocnářstvím (na katastru obce působí Zemědělské družstvo Klapý). Spojení se světem je buď autobusem (Lovosice - Lukohořany) nebo vlakem obec leží na trati Lovosice Most (první vlak zde vyjel v prosinci 1898). V obci je budova školy, ale již dlouhá léta se v ní nevyučuje; v současnosti je zde obchod a pohostinství. Žáci navštěvují školu v Podsedicích. Uprostřed obce jsou dva rybníky.

V posledních letech byla obec plynofikována a do budoucna se předpokládá vybudování kořenové čistírny odpadních vod.

Hz

 

777 let Siřejovic

Blízký soused našeho města, obec Siřejovice, oslaví 21. srpna 777 let od první písemné zmínky o vsi, která se v listině papeže Řehoře IX. uvádí jako majetek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. K oslavě má obec i další důvod, jako jediná z obcí bývalého litoměřického okresu získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2004 tzv. Fulínovu cenu za květinovou výzdobu a úpravnost obce. O vesničce jsme podrobněji psali v č. 2/2004, pozveme Vás tedy pouze na oslavy.

Velká slavnost se bude konat v sobotu 21. srpna. Ve 14 hodin projde obcí průvod, který skončí na mládežnickém hřišti, kde se oslavy obvykle trvají. Oslavy zahájí starosta Siřejovic Josef Krejza. Prvním bodem bude seznámení občanů s novým znakem a praporem obce za přítomnosti některého z členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a heraldika Kasíka. Pak bude až do 19 hodin hrát k tanci i poslechu hudba Kulturního střediska Lovoš pod taktovkou kapelníka Josefa Turka a představí se i mažoretky z Libochovic. V 19 hodin se kapely vymění a nastoupí skupina Lyra s klávesami. Celé odpoledne budou na hřišti probíhat různé doprovodné akce, sportovní i zábavné. Na oslavy jsou srdečně zváni všichni rodáci, ale nejen ti, rovněž i návštěvníci z okolních obcí, jak uvedla paní místostarostka. Pěkné počasí prý je objednáno, občerstvení zajištěno.

Hz

 

Novinky z Malých Žernosek

Píše nám paní Hájková: Děkuji vašim novinám za článek o naší obci uveřejněný v červnovém čísle Lovosického dnešku.

S chutí přispěji malou novinkou: Mám radost, že naše autobusová čekárna byla krásně uklizená a upravená. Moji radost znásobuje fakt, že tuto práci udělali žáci ZDŠ Honzík Dvořák a Péťa Baďha. Mockrát chlapcům děkujeme za práci a jejich rodičům za zřejmě dobrou výchovu. Kéž by byli takoví další, byl by to veliký kontrast s vandaly, kterých je jak se zdá - mnohem více.

OHá

 

Ocenění dárců krve

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích ve spolupráci s Městským úřadem připravil slavnostní ocenění lovosických dárců krve, které se konalo 28.6.2004 v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích. K ocenění bylo pozváno 22 dárců krve a byli přizváni i dárci z podniků Glanzstoff a Lovochemie. Na tomto setkání byly předány bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr. Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve. Poprvé v Lovosicích byl předán i zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů panu Mgr. Ing. Janu Novákovi. Předáno bylo i mimořádné ocenění města Lovosice za 60 odběrů panu Františkovi Pickovi. Plakety a dárky dárcům předali starosta města Jan Kulhánek, předseda Oblastního spolku ČČK Litoměřice MUDr. Vladimír Valta, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny v Litoměřicích MUDr. Milan Strnad a paní Vědunka Kadavá za ČČK Lovosice. Oceněné představovala ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Litoměřice paní Eva Hejnová. Přítomné krátce pozdravil starosta Lovosic Jan Kulhánek a předseda OS ČČK Litoměřice MUDr. Valta, který se ve svém vystoupení zmínil i o historii ČČK.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7